Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 28 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 28 Ιουλίου

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

612: Στη σημε­ρι­νή Κορέα, 10.000 στρα­τιώ­τες από το πρώ­ην βασί­λειο του Goguryeo νίκη­σαν 305.000 στρα­τιώ­τες που εισέ­βα­λαν από την κινε­ζι­κή αυτο­κρα­το­ρία στη μάχη του Salsu.
Ο στρα­τη­γός της Κορέ­ας Eulji Mundeok σπά­ει ένα φράγ­μα στον ποτα­μό Salsu, σκο­τώ­νο­ντας 302.700 Κινέ­ζους στρα­τιώ­τες. Αυτή η μάχη θεω­ρεί­ται η πιο θανα­τη­φό­ρα από όλες τις συμ­βα­τι­κές μάχες — ξεπε­ρά­στη­κε για πρώ­τη φορά από εκεί­νες του Πρώ­του Παγκο­σμί­ου Πολέμου.

1540 Εκτε­λέ­στη­κε με εντο­λή του βασι­λιά της Βρε­τα­νί­ας Ερρί­κου Η’, ο Άγγλος πολι­τι­κός Τόμας Κρόμ­γου­ελ, που κρί­θη­κε ένο­χος για εσχά­τη προδοσία

1586 Ο σερ Φράν­σις Ντρέικ φέρ­νει στην Ευρώ­πη την πατά­τα, την οποία εισά­γει από την Κολομβία.

1655 Πέθα­νε ο Γάλ­λος ποι­η­τής, Σιρα­νό ντε Μπερζεράκ

1741 Πέθα­νε ο Βενε­τσιά­νος συν­θέ­της, Αντό­νιο Βιβάλντι

vivaldi

1750 Πέθα­νε ο Γερ­μα­νός συν­θέ­της, Γιό­χαν Σεμπά­στιαν Μπαχ

mpax

1794 Απο­κε­φα­λί­στη­κε ο Μαξι­μι­λια­νός Ροβε­σπιέ­ρος, ηγε­τι­κή μορ­φή της γαλ­λι­κής επανάστασης.

roviesperos

1821 Το Περού κηρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία του από την Ισπανία.

1828 Ο Ιωάν­νης Καπο­δί­στριας καθιε­ρώ­νει ως νομι­σμα­τι­κή μονά­δα το “φοί­νι­κα”.

1836 Γεν­νή­θη­κε ο λόγιος και συγ­γρα­φέ­ας από τη Σύρο, Εμμα­νου­ήλ Ροΐ­δης (“Πάπισ­σα Ιωάννα”)

roides

1858 Τα δαχτυ­λι­κά απο­τυ­πώ­μα­τα χρη­σι­μο­ποιού­νται για πρώ­τη φορά για την ταυ­το­ποί­η­ση ενός προ­σώ­που από τον Γουί­λιαμ Χέρ­σελ, έναν Άγγλο δημό­σιο υπάλ­λη­λο στην Ινδία.

1913 Με τη Συν­θή­κη του Βου­κου­ρε­στί­ου, που υπο­γρά­φουν οι αντι­μα­χό­με­νες δυνά­μεις (Ελλά­δα, Σερ­βία, Μαυ­ρο­βού­νιο, Ρου­μα­νία ενα­ντί­ον Βουλ­γα­ρί­ας), λήγει ο Β’ Βαλ­κα­νι­κός Πόλε­μος. Μεγά­λη χαμέ­νη η Βουλ­γα­ρία, καθώς μέρος της Μακε­δο­νί­ας προ­σαρ­τά­ται στην Ελλάδα.

1914 Αρχή του Α’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου. Η Αυστρο­ουγ­γα­ρία κηρύσ­σει πόλε­μο ενα­ντί­ον της Σερ­βί­ας, μετά τη δολο­φο­νία του αρχι­δού­κα της Αυστρί­ας, Φρα­γκί­σκου Φερδινάρδου.

1919 Ιδρύ­ε­ται η ρεφορ­μι­στι­κή συν­δι­κα­λι­στι­κή Διε­θνής του Άμστερνταμ.

1920 Ο Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος υπο­γρά­φει στη γαλ­λι­κή πόλη Σεβρ, από την οποία πήρε και το όνο­μά της, τη Συν­θή­κη των Σεβρών. Είναι η τελι­κή συν­θή­κη ειρή­νης ανά­με­σα στη σουλ­τα­νι­κή κυβέρ­νη­ση της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης και τους συμ­μά­χους της Αντάντ. Την Ελλά­δα εκπρο­σω­πούν και υπο­γρά­φουν ο πρω­θυ­πουρ­γός Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος και ο Έλλη­νας πρε­σβευ­τής στο Παρί­σι, Άθως Ρωμα­νός. Η συν­θή­κη είναι άκρως κατα­δι­κα­στι­κή για την Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία, που ουσια­στι­κά δια­λύ­ε­ται και χάνει τα αρα­βι­κά της εδά­φη, την Ανα­το­λι­κή Θρά­κη και μεγά­λες περιο­χές της δυτι­κής, της βόρειας και της νότιας Μικράς Ασί­ας. Η Ελλά­δα ενσω­μα­τώ­νει την Ανα­το­λι­κή Θρά­κη και νομι­μο­ποιεί την παρου­σία της στην Μικρά Ασία, ενώ παράλ­λη­λα δεί­χνει να κερ­δί­ζει τη μάχη για τα Δωδε­κά­νη­σα και την Κύπρο. Η Ελλά­δα των “Δύο Ηπεί­ρων και των Πέντε Θαλασ­σών” σύμ­φω­να με τον Ελ. Βενι­ζέ­λο, είναι πια πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, που θα απο­δει­χθεί όμως εφή­με­ρη και οδυ­νη­ρή παρό­τι το έθνος πανηγυρίζει!

1920  Ο Πάν­τσο Βίλα, μετά από χρό­νων επα­να­στα­τι­κή δρά­ση στο Βόρειο Μεξι­κό, παρα­δί­δε­ται στην Κυβέρ­νη­ση του Προ­έ­δρου, Βικτο­ριά­νο Χου­έρ­τα. Η κυβέρ­νη­ση δέχε­ται την άνευ όρων παρά­δο­ση του αντάρ­τη, με την υπό­σχε­ση να του χαρι­στεί η ζωή.

1924 Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ρου­μα­νί­ας τίθε­ται εκτός νόμου.

1928 Τελε­τή έναρ­ξης των 9ων Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων του Άμστερ­νταμ. Επα­νεμ­φα­νί­ζο­νται μετά από 10 χρό­νια απο­κλει­σμού η Γερ­μα­νία, η Αυστρία, η Ουγ­γα­ρία και η Βουλ­γα­ρία. Για πρώ­τη φορά ανά­βει η Ολυ­μπια­κή Φλό­γα, η Ελλά­δα παρε­λαύ­νει πρώ­τη και στα αγω­νί­σμα­τα στί­βου μετέ­χουν γυναί­κες. Η Ιρλαν­δία κερ­δί­ζει το πρώ­το της χρυ­σό μετάλ­λιο σαν ανε­ξάρ­τη­το κρά­τος. Ακό­μα, για πρώ­τη φορά πωλεί­ται κόκα κόλα σε Ολυ­μπια­κούς Αγώνες.

1935 Πρώ­τη πτή­ση του Boeing B‑17 Flying Fortress.

1929 48 χώρες υπο­γρά­φουν τη Συν­θή­κη της Γενεύ­ης, που ρυθ­μί­ζει τον τρό­πο μετα­χεί­ρι­σης των αιχ­μα­λώ­των πολέμου.

1937 Τα ιαπω­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα κυριεύ­ουν το Πεκίνο.

1938 Αντι­δι­κτα­το­ρι­κή εξέ­γερ­ση εκδη­λώ­νε­ται στα Χανιά της Κρή­της, στην οποία ενερ­γό μέρος παίρ­νει και η Κ.Ο. Κρή­της του ΚΚΕ. Οι μετα­ξι­κές αρχές κατα­λύ­θη­καν, ενώ η Γενι­κή Διοί­κη­ση, η Μεραρ­χία, το τηλε­γρα­φείο κ.α. υπη­ρε­σί­ες κατε­λή­φθη­σαν από τους εξεγερμένους.
Ωστό­σο, η επα­να­στα­τι­κή επι­τρο­πή (Μητσο­τά­κης, Βολου­δά­κης, Μου­ντά­κης, Παΐ­ζης, Μάντα­κας) δεν τρά­βη­ξε απο­φα­σι­στι­κά οδη­γώ­ντας με την παθη­τι­κή στά­ση της την εξέ­γερ­ση σε εκφυ­λι­σμό. Η κινη­το­ποί­η­ση της κυβέρ­νη­σης Μετα­ξά κατέ­στει­λε τελι­κά την εξέγερση.

1942 Αρχί­ζουν οι γερ­μα­νι­κές επι­χει­ρή­σεις στον Καύ­κα­σο, με αντι­κει­με­νι­κό σκο­πό την κατα­στρο­φή της βαριάς βιο­μη­χα­νί­ας του και την κατά­λη­ψη του Στάλινγκραντ.

1942 Εκδί­δε­ται η περί­φη­μη δια­τα­γή 227 του Ι. Β. Στά­λιν «Ούτε ένα βήμα πίσω!»

1942 Γεν­νιέ­ται η σκη­νο­θέ­τρια Τώνια Μαρκετάκη.

1943 Β΄ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Το ραδιό­φω­νο της Ρώμης ανα­κοι­νώ­νει το τέλος του φασισμού.

1945 Στη Νέα Υόρ­κη, αμε­ρι­κα­νι­κό βομ­βαρ­δι­στι­κό Β‑52 προ­σκρού­ει λόγω ομί­χλης στον 79ο όρο­φο του Empire State Building, σκο­τώ­νο­ντας 14 ανθρώ­πους και τραυ­μα­τί­ζο­ντας άλλους 26.

1945: Δεύ­τε­ρος Παγκό­σμιος Πόλε­μος βομ­βαρ­δι­σμός του Kure: η ναυ­τι­κή αερο­πο­ρία των ΗΠΑ (με την υπο­στή­ρι­ξη των βρε­τα­νι­κών αερο­σκα­φών του Ειρη­νι­κού ) κατέ­στρε­ψε τα υπο­λείμ­μα­τα του αυτο­κρα­το­ρι­κού ιαπω­νι­κού στόλου.

1947 Συν­δυα­σμέ­νη επι­χεί­ρη­ση των ανταρ­τών σε Φλώ­ρι­να — Βεύη και Αμύ­νταιο. Οι αντάρ­τες μπαί­νουν στο Λιδωρίκι.

1948 Μία μέρα πριν από την τελε­τή έναρ­ξης των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων του Λον­δί­νου, διορ­γα­νώ­νο­νται αγώ­νες για βετε­ρά­νους αθλη­τές — θύμα­τα του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, με πρω­το­βου­λία του σερ Λούτ­βιγκ Γκού­τμαν. Οι αγώ­νες αυτοί θα απο­τε­λέ­σουν το προ­οί­μιο των Παρα­ο­λυ­μπια­κών Αγώ­νων, που θα γίνουν για πρώ­τη φορά το 1960 στη Ρώμη.

1948 Στις 28 και 29 Ιού­λη μέσα στη φωτιά της μάχης συνέρ­χε­ται στην Πέτρα Μού­κα του Γράμ­μου η 4η Ολο­μέ­λεια της ΚΕ του ΚΚΕ. Η Ολο­μέ­λεια εκτί­μη­σε πως τα χτυ­πή­μα­τα του ΔΣΕ είχαν προ­ξε­νή­σει μια άνευ προη­γου­μέ­νου «ολό­πλευ­ρη κρί­ση» στο αστι­κό στρα­τό­πε­δο, δημιουρ­γώ­ντας ιδιαί­τε­ρα ευνοϊ­κές συν­θή­κες για το απο­φα­σι­στι­κό χτύ­πη­μα του.
Η εκτί­μη­ση ωστό­σο αυτή, επη­ρε­α­σμέ­νη και από την επο­ποι­ΐα του ΔΣΕ στην Β. Πίν­δο, δεν πατού­σε στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Τέλος, η 4η Ολο­μέ­λεια πήρε από­φα­ση κατά του ΚΚ Γιου­γκο­σλα­βί­ας, η οποία ωστό­σο δεν ανακοινώθηκε.

1948  Απο­κρού­ο­νται όλες οι επι­θέ­σεις του κυβερ­νη­τι­κού στρα­τού από τον Δημο­κρα­τι­κό Στρα­τό Ελλά­δας για την κατά­λη­ψη του Κλέφτη.

1948 Τμή­μα­τα του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας μπαί­νουν στον Πολύ­γυ­ρο Χαλκιδικής.

1953 Επα­να­λαμ­βά­νο­νται οι εμπο­ρι­κές σχέ­σεις Ελλά­δας — ΕΣΣΔ.

1954 Γεν­νή­θη­κε ο Βενε­ζου­ε­λα­νός στρα­τιω­τι­κός και πολι­τι­κός ηγέ­της Ούγκο Τσά­βεζ, Πρό­ε­δρος της Βενε­ζου­έ­λας από το 1999 έως το θάνα­τό του το 2013.

1957 Αρχί­ζει στη Μόσχα το 6ο Παγκό­σμιο Φεστι­βάλ της νεο­λαί­ας και των φοι­τη­τών. Πήραν μέρος 35.000 νέοι από 127 χώρες.

1959 Γίνε­ται δεκτή κατ’ αρχήν η αίτη­ση της Ελλά­δας για σύν­δε­σή της με την ΕΟΚ.

1961 Θεμε­λιώ­νε­ται η πρώ­τη υψι­κά­μι­νος της “Χαλυ­βουρ­γι­κής” στην Ελευσίνα.

1968 Αρχί­ζει στη Σόφια της Λ. Δ. της Βουλ­γα­ρί­ας το 9ο Φεστι­βάλ Νεο­λαί­ας και Φοι­τη­τών, το οποίο απηύ­θυ­νε έκκλη­ση προς του νέους όλου του κόσμου για την ανά­πτυ­ξη κινή­μα­τος αλλη­λεγ­γύ­ης προς τον ελλη­νι­κό λαό.

1968 Δέκα άτο­μα σκο­τώ­νο­νται σε νέες συγκρού­σεις στην Πόλη του Μεξι­κού, όπου για την κατα­στο­λή των δια­δη­λώ­σε­ων χρη­σι­μο­ποιού­νται μπα­ζού­κας, τεθω­ρα­κι­σμέ­να και αλεξιπτωτιστές.

1972 Ινδία και Πακι­στάν υπο­γρά­φουν την Ειρη­νευ­τι­κή Συν­θή­κη Σίμ­λα, με την οποία διευ­θε­τεί­ται το ζήτη­μα των συνό­ρων στο Κασμίρ

1973 Το ψευ­δο­δη­μο­ψή­φι­σμα που οργα­νώ­νει η χού­ντα καταρ­γεί τη Μοναρ­χία με ποσο­στό 78,4% και κηρύσ­σει την Προ­ε­δρι­κή Δημο­κρα­τία με πρό­ε­δρο, το δικτά­το­ρα Γεώρ­γιο Παπαδόπουλο.

1973 Γράμ­μα του Νίκου Ζαχα­ριά­δη, τρεις μέρες πριν από το θάνα­τό του, προς την καθο­δή­γη­ση του ΚΚΕ

zaxariadis

1974 Η σοβιε­τι­κή κυβέρ­νη­ση με ανα­κοί­νω­σή της πάνω στις εξε­λί­ξεις του Κυπρια­κού υπο­γραμ­μί­ζει: «πρέ­πει να δοθεί τέρ­μα στις επι­βου­λές κατά της ανε­ξαρ­τη­σί­ας, των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των και της εδα­φι­κής ακε­ραιό­τη­τας της Δημο­κρα­τί­ας της Κύπρου».

1975 Αρχί­ζει στον Κορυ­δαλ­λό η δίκη των πρω­ται­τί­ων του πρα­ξι­κο­πή­μα­τος του 1967.

1976 Σει­σμός 8,2 Ρίχτερ πλήτ­τει την πόλη Ταν­γκ­σάν της Κίνας,  κατα­στρέ­φο­ντάς την ολοσχερώς.
Του­λά­χι­στον 242.000 άνθρω­ποι σκο­τώ­νο­νται και 164.000 τραυ­μα­τί­ζο­νται. Ο αριθ­μός των θυμά­των ήταν πρω­το­φα­νής στην ιστορία.

1980 Στο Περού, ο Φερ­νά­ντο Μπε­λά­ου­ντε Τέρι ορκί­ζε­ται Πρό­ε­δρος μετά από 12 χρό­νια στρα­τιω­τι­κής διακυβέρνησης.

1980 Στις 28 Ιού­λη του 1980, δολο­φο­νή­θη­κε στυ­γνά στην πύλη του εργο­στα­σί­ου της ΕΤΜΑ από την εργο­δο­σία η Σωτη­ρία Βασι­λα­κο­πού­λου, φοι­τή­τρια του Παντεί­ου και μέλος της ΚΝΕ

sotiria 1

1992 Η Mary J. Blige κυκλο­φο­ρεί το άλμπουμ της “Τι είναι το 411;” (What’s the 411?) Θεω­ρεί­ται απαρ­χή του νέου είδους, hip-hop soul

1996 Δύο χρυ­σά μετάλ­λια για την Ελλά­δα στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες της Ατλά­ντα. Ο Ιωάν­νης Μελισ­σα­νί­δης κερ­δί­ζει το χρυ­σό, βαθ­μο­λο­γού­με­νος με 9,850 στις ασκή­σεις εδά­φους στην ενόρ­γα­νη γυμνα­στι­κή. Την ίδια μέρα ο Κάχι Καχια­σβί­λι κατα­κτά το χρυ­σό στην άρση βαρών στα 99 κιλά, σηκώ­νο­ντας 185 κιλά στο αρα­σέ, 235 κιλά στο ζετέ (παγκό­σμιο ρεκόρ), και 420 κιλά στο σύνολο.

1996 - Ανα­κα­λύ­πτε­ται κοντά στο Kennewick (Ουά­σιγ­κτον) ο άνθρω­πος του Kennewick, υπο­λείμ­μα­τα ενός προϊ­στο­ρι­κού πλάσματος. 

2001 Ο Αυστρα­λός Ίαν Θορπ γίνε­ται ο πρώ­τος κολυμ­βη­τής που κερ­δί­ζει έξι χρυ­σά μετάλ­λια σε ένα παγκό­σμιο πρωτάθλημα.

2002 Εννέα ανθρα­κω­ρύ­χοι παγι­δευ­μέ­νοι σε πλημ­μυ­ρι­σμέ­νο ορυ­χείο στην Πεν­συλ­βά­νια σώζο­νται μετά από 77 ώρες κάτω από τη γη.

2004 Πεθαί­νει ο Βρε­τα­νός βιο­λό­γος Φράν­σις Κρικ, που μαζί με τον Αμε­ρι­κα­νό Ρόμπερτ Γουό­τσον, ανα­κά­λυ­ψαν το DNA.

2005 Η οργά­νω­ση “Ιρλαν­δι­κός Δημο­κρα­τι­κός Στρα­τός” ανα­κοι­νώ­νει τον τερ­μα­τι­σμό του ένο­πλου αγώ­να ενα­ντί­ον της βρε­τα­νι­κής παρου­σί­ας στη Βόρειο Ιρλαν­δία ύστε­ρα από 36 χρό­νια δρά­σης και τη δέσμευ­σή της για απο­κλει­στι­κή χρή­ση πολι­τι­κών δια­δι­κα­σιών για την επί­τευ­ξη των στό­χων της.

***

foto2

ritsos gia sotiria

 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο