Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 28 Ιουνίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

Σαν σήμε­ρα 28 Ιου­νί­ου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε 

548 Πέθα­νε η αυτο­κρά­τει­ρα του Βυζα­ντί­ου, Θεοδώρα

1098 Μαχη­τές της Α΄ Σταυ­ρο­φο­ρί­ας νικούν τον Κερ­μπο­γκά της Μοσού­λης στη μάχη της Αντιόχειας

1491 Γεν­νή­θη­κε ο βασι­λιάς της Αγγλί­ας, Ερρί­κος ο 8ος

1577 Γεν­νιέ­ται ο Πίτερ Πολ Ρού­μπενς. Φλα­μαν­δός καλ­λι­τέ­χνης και ένας από τους πιο φημι­σμέ­νους ζωγρά­φους της επο­χής του. Πέθα­νε το 1640.

1598 Πεθαί­νει ο Αβρα­άμ Ορτέ­λιους (Abraham Ortels ή Hortels ή Wortels), Φλα­μαν­δός χαρ­το­γρά­φος και γεωγράφος

1703  Γεν­νιέ­ται ο Τζον Γου­έ­σλεϋ, Άγγλος θεο­λό­γος, ιδρυ­τής του Μεθοδισμού

1712 Γεν­νή­θη­κε ο Ζαν Ζακ Ρου­σό, Γαλ­λο­ελ­βε­τός φιλό­σο­φος και βασι­κός εκπρό­σω­πος του δια­φω­τι­σμού. Με το έργο του «Κοι­νω­νι­κό Συμ­βό­λαιο» (1762), στο οποίο προ­βάλ­λει τα δικαιώ­μα­τα του πολί­τη ένα­ντι του κρά­τους, άσκη­σε μεγά­λη επί­δρα­ση στη διαμόρφω­ση της δυνα­μι­κής της Γαλ­λι­κής Επα­νά­στα­σης. Στο επί­σης σημα­ντι­κό έργο του «Αιμί­λιος» (1762), εκθέ­τει την παι­δα­γω­γι­κή του θεω­ρία, σύμ­φω­να με την οποία, η ανά­πτυ­ξη ενός παι­διού μέσα στη φύση αφ’ ενός και η δύνα­μη του παρα­δείγ­μα­τος αφ’ ετέ­ρου απο­τε­λούν τις «φυσι­κές» παι­δα­γω­γι­κές αρχές για την εξέ­λι­ξή του σε ενά­ρε­το και ολο­κλη­ρω­μέ­νο άτο­μο.  Για το έργο του «Σκέ­ψεις για την κατα­γω­γή και τις βάσεις της ανι­σό­τη­τας μετα­ξύ των ανθρώ­πων» ο Ενγκελς έγρα­ψε: «Είναι ένα από τα υψη­λά πρό­τυ­πα της δια­λε­κτι­κής». Πέθα­νε το 1778.

1818 Γεν­νιέ­ται ο Ιτα­λός αστρο­νό­μος Άντζε­λο Σέκι

1841 Η πρώ­τη παρά­στα­ση του μπα­λέ­του Giselle πραγ­μα­το­ποιεί­ται στην Εθνι­κή Όπε­ρα του Παρισιού

1846 Ο Adolphe Sax εφευ­ρί­σκει το σαξόφωνο

1847 Γεν­νιέ­ται ο Σβάιν­μπ­γιερν Σβάιν­μπ­γιερνσ­σον (Sveinbjörn Sveinbjörnsson), Ισλαν­δός συν­θέ­της, περισ­σό­τε­ρο γνω­στός για τη σύν­θε­ση του Lofsöngur, του εθνι­κού ύμνου της Ισλανδίας

1859 Τα πρώ­τα καλ­λι­στεία σκύ­λων διε­ξά­γο­νται στο Νιού­κα­σλ της Αγγλίας.

1867 Γεν­νή­θη­κε  ο Λουί­τζι Πιρα­ντέ­λο. Ιτα­λός θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας («Εξι πρό­σω­πα ζητούν συγ­γρα­φέα», «Ετσι είναι, αν έτσι νομί­ζε­τε», «Από­ψε αυτο­σχε­διά­ζου­με» κ.ά.). Βρα­βεύ­τη­κε με το βρα­βείο «Νόμπελ» το 1934. Πέθα­νε το 1936.

1878 Κατα­πλέ­ει στο λιμά­νι της Λεμε­σού το αγγλι­κό πολε­μι­κό «Παλ­λάς», το οποίο απο­βι­βά­ζει μονά­δα πεζο­ναυ­τών και παρα­λαμ­βά­νει το κάστρο της πόλης από την τουρ­κι­κή φρου­ρά. Έπει­τα από 307 χρό­νια, στη θέση της τουρ­κι­κής σημαί­ας υψώ­νε­ται η αγγλική.

1912 Γεν­νιέ­ται η Αμα­λία Φλέ­μινγκ, σύζυ­γος και συνερ­γά­τι­δα του Βρε­τα­νού επι­στή­μο­να Αλέ­ξαν­δρου Φλέ­μινγκ, ο οποί­ος ανα­κά­λυ­ψε την πενικιλίνη.

1914 Ο Σέρ­βος φοι­τη­τής, Γαβρι­ήλ Πρίν­τσιπ, δολο­φο­νεί στην αγο­ρά του Σερά­γε­βο τον αρχι­δού­κα της Αυστρί­ας Φρα­γκί­σκο Φερ­δι­νάν­δο και τη σύζυ­γό του, Δού­κισ­σα του Χόχεν­μπεργκ. Η ενέρ­γεια αυτή θα γίνει η αφορ­μή για την έναρ­ξη του Α΄ Παγκό­σμιου Πολέμου.

1916 Η Ρόζα Λού­ξε­μπουργκ και ο Καρλ Λίμπ­κνεχτ συνε­λή­φθη­σαν μετά από διε­θνή κινη­το­ποί­η­ση (απερ­γία) και κατα­δι­κά­στη­καν σε φυλά­κι­ση δύο ετών.

1917 Η Ελλά­δα μπαί­νει και επί­ση­μα πια στον Α’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο τασ­σό­με­νη με τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό συνα­σπι­σμό της Αντάντ.

1919 Υπο­γρά­φε­ται στο Παρί­σι η Συν­θή­κη των Βερ­σαλ­λιών, με την οποία τερ­μα­τί­ζε­ται ο Α’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος, πέντε χρό­νια μετά την έναρ­ξή του. Μεγά­λη χαμέ­νη η Γερ­μα­νία. Οι όροι της Συν­θή­κης, η νομή του κόσμου και ο μετα­πο­λε­μι­κός συσχε­τι­σμός που δια­μόρ­φω­σε, απο­τέ­λε­σαν βασι­κή αιτία του νέου ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου που ξέσπα­σε 2 δεκα­ε­τί­ες αργό­τε­ρα (Β’ Παγκό­σμιος Πόλεμος).

versallies

1920 Η Πρού­σα είναι υπό κατά­λη­ψη από τις ελλη­νι­κές δυνά­μεις. Γενι­κή κινη­το­ποί­η­ση δια­τάσ­σει ο Κεμάλ.

1925 Ισό­πα­λο με το χορ­τα­στι­κό 3–3 λήγει το πρώ­το ντέρ­μπι Πανα­θη­ναϊ­κού — Ολυ­μπια­κού στη Λεωφόρο.

1927 Στον από­η­χο της μεγά­λης απερ­γί­ας του 1926, ψηφί­ζε­ται στη Βρε­τα­νία ο αντερ­γα­τι­κός Νόμος «για τις συγκρού­σεις στη βιο­μη­χα­νία και τις συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις», ο οποί­ος περιό­ρι­ζε σημα­ντι­κά τη δυνα­τό­τη­τα των συν­δι­κά­των να κηρύ­ξουν μια απερ­γία, προ­έ­βλε­πε δε σοβα­ρές κυρώ­σεις για όσες απερ­γί­ες κρί­νο­νταν παράνομες.

1942 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Το Αφρι­κα­νι­κό Σώμα του Γερ­μα­νού στρα­τάρ­χη, Έρβιν Ρόμελ, νικά την 8η Βρε­τα­νι­κή Στρα­τιά στην Αίγυπτο.

1946 Τα Δωδε­κά­νη­σα απο­δί­δο­νται στην Ελλά­δα. Επί­ση­μος πανη­γυ­ρι­σμός σε ολό­κλη­ρη τη χώρα.

1946 Sτην Ιτα­λία ο βασι­λιάς Ουμ­βέρ­τος Β’ εγκα­τα­λεί­πει τη χώρα, ύστε­ρα από 35 μόλις ημέ­ρες στο θρό­νο. Είχε χάσει στο δημο­ψή­φι­σμα για τη μοναρ­χία την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα κι έτσι η Ιτα­λία έχει τώρα Δημοκρατία.

1948 Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Γιου­γκο­σλα­βί­ας απο­βάλ­λε­ται από το Γρα­φείο Πλη­ρο­φο­ριών των Κομ­μου­νι­στι­κών Κομ­μά­των (Κομιν­φόρμ), το οποίο κατήγ­γει­λε τον Τίτο για πέρα­σμα στον αστι­κό εθνι­κι­σμό. Η ρήξη του ΚΚ Γιου­γκο­σλα­βί­ας με την Κομιν­φόρμ είχε ξεκι­νή­σει από την ηγε­μο­νι­κή θέση (και τις εδα­φι­κές βλέ­ψεις) που επι­δί­ω­κε η Γιου­γκο­σλα­βία από τα άλλα βαλ­κα­νι­κά κρά­τη στα πλαί­σια μιας μελ­λο­ντι­κής Βαλ­κα­νι­κής Ομο­σπον­δί­ας. Στη ρίζα του προ­βλή­μα­τος ωστό­σο βρι­σκό­ταν η δια­πά­λη στο ίδιο το ΚΚ Γιου­γκο­σλα­βί­ας γύρω από θέμα­τα συνερ­γα­σί­ας με τμή­μα­τα της αστι­κής τάξης, τον χαρα­κτή­ρα του ΚΚ, τις νομο­τέ­λειες της σοσια­λι­στι­κής οικο­δό­μη­σης, κ.α.

1959 Τέσ­σε­ρις σχε­δόν μήνες μετά το πρώ­το του δελ­τίο (1/3/1959), το ΠΡΟΠΟ περι­λαμ­βά­νει στον 17ο δια­γω­νι­σμό του για πρώ­τη φορά και 13ο αγώνα.

1960 Ιδρύ­ε­ται Βιο­μη­χα­νία Αλου­μι­νί­ου, από δια­φό­ρους κεφα­λαιού­χους στην Ελλά­δα, με δυνα­τό­τη­τα παρα­γω­γής 52.500 τόνων το χρόνο.

1963 Αρχί­ζει να λει­τουρ­γεί η πρώ­τη υψι­κά­μι­νος στην Ελλά­δα, για την εκβιο­μη­χά­νι­ση της χώρας.

1964 Δημιουρ­γεί­ται η Οργά­νω­ση Αφρο­α­με­ρι­κά­νι­κης Ενό­τη­τας από τον Μάλ­κολμ Χ.

1967 Το Ισρα­ήλ επι­κρα­τεί των Αρά­βων στον Πόλε­μο των Έξι Ημε­ρών. Η πόλη της Ιερου­σα­λήμ τίθε­ται και πάλι κάτω από τον έλεγ­χο των ισραη­λι­νών, που την απέ­σπα­σαν από την Ιορδανία.

1970 Ο Άρης Θεσ­σα­λο­νί­κης κατα­κτά το μονα­δι­κό Κύπελ­λο Ελλά­δας στην ιστο­ρία του, νικώ­ντας στον τελι­κό του Καυ­τα­τζο­γλεί­ου τον ΠΑΟΚ με 1–0.

1975 Πεθαί­νει ο αρχι­τέ­κτο­νας και πολε­ο­δό­μος Κων­στα­ντί­νος Δοξιάδης.

1979 Με 193 ψήφους υπέρ (Νέα Δημο­κρα­τία, ΚΟΔΗΣΟ, ΕΔΗΚ, ΕΔΑ, «ΚΚΕ εσω­τε­ρι­κού», ανε­ξάρ­τη­τοι), τρεις βου­λευ­τές να δηλώ­νουν «παρών» και 93 απο­χές (ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ), η Βου­λή των Ελλή­νων επι­κυ­ρώ­νει τη συν­θή­κη έντα­ξης της χώρας στην ΕΟΚ.

1985 Πέθα­νε ο ηθο­ποιός, Λάμπρος Κωνσταντάρας

1994 στο Στάν­φορντ της Καλι­φόρ­νια, στην ανα­μέ­τρη­ση για το Μου­ντιάλ των ΗΠΑ, ανά­με­σα σε Ρωσία και Καμε­ρούν (6–1) σημειώ­θη­καν δύο ρεκόρ που αντέ­χουν μέχρι τις μέρες μας

 

Δύο…παγκόσμια ρεκόρ σε έναν αγώ­να, σαν σήμε­ρα 28 Ιουνίου

1997 Ο μπο­ξέρ Mike Tyson (αδιαμ­φι­σβή­τη­τος πρω­τα­θλη­τής βαρέ­ων βαρών, έχο­ντας κατα­κτή­σει τίτλους WBC –τον 1ο σε ηλι­κία μόλις 20 ετών, WBA και IBF) απο­κλεί­ε­ται αλλά … μένει στην ιστο­ρία  επει­δή δαγκώ­νει –και μάλι­στα δυο φορές για σιγου­ριά και κόβει κομ­μά­τι από το αυτί του αντι­πά­λου του, Evander Holyfield

2007 Στις φλό­γες παρα­δό­θη­κε ο Εθνι­κός Δρυ­μός της Πάρ­νη­θας, ένας από τους τελευ­ταί­ους πνεύ­μο­νες υψη­λού πρα­σί­νου της Αττι­κής, σημα­το­δο­τώ­ντας μια τερά­στια οικο­λο­γι­κή κατα­στρο­φή με τρο­μα­κτι­κές επι­πτώ­σεις για ολό­κλη­ρο το Λεκανοπέδιο.

2009 Πέθα­νε ο Μάν­θος Αθη­ναί­ος, ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους καλ­λι­τέ­χνες του Θεά­τρου Σκιών

manthos

2012 Πέθα­νε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας και ποι­η­τής Ρομπέρ Σαμπα­τιέ σε ηλι­κία 88 ετών.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο