Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 29 Απριλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

 Σαν σήμε­ρα 29 Απρι­λί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1091 Λίγο έξω από την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη διε­ξά­γε­ται η Μάχη του Λεβου­νί­ου. Ο αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου, Αλέ­ξιος Α’ ο Κομνη­νός, νικά τους Πετσε­νέ­γκους και τους εξα­φα­νί­ζει από την ιστορία.

1429 Κατά τον εκα­το­ντα­ε­τή πόλε­μο, η 17χρονη Ιωάν­να της Λορέ­νης ή Ζαν ντ’ Αρκ, απε­λευ­θε­ρώ­νει την Ορλε­ά­νη από την αγγλι­κή κυριαρχία.

1707 Τα Κοι­νο­βού­λια Αγγλί­ας και Σκο­τί­ας συνε­δριά­ζουν και απο­φα­σί­ζουν την ένω­ση των περιο­χών τους, σχη­μα­τί­ζο­ντας έτσι τη Μεγά­λη Βρετανία

1863 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός μεγα­λο­εκ­δό­της Ουί­λιαμ Ράντολφ Χιρστ. Στο «από­γειό» του ο Χιρστ διέ­θε­τε πάνω από 30 εφη­με­ρί­δες και περιο­δι­κά μόνο στις ΗΠΑ, μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες επι­χει­ρή­σεις ΜΜΕ παγκο­σμί­ως. Θεω­ρεί­ται ο «πατέ­ρας» της κίτρι­νης δημο­σιο­γρα­φί­ας. «Φτιά­ξε μου τις εικό­νες και θα φτιά­ξω τον πόλε­μο» είχε πει χαρα­κτη­ρι­στι­κά στα πλαί­σια δημιουρ­γί­ας κατάλ­λη­λου κλί­μα­τος μετα­ξύ της κοι­νής γνώ­μης ενό­ψει της Αμε­ρι­κα­νι­κής εισβο­λής στην Κού­βα το 1898 (περιο­δι­κό Time, 27/10/1947), ενώ το 1935 ο Τύπος του Χιρστ «σήκω­σε» την αντι­κομ­μου­νι­στι­κή καμπά­νια περί «στα­λι­νι­κού λοι­μού» στην Ουκρα­νία. Αργό­τε­ρα, απο­δεί­χθη­κε δικα­στι­κά ότι τόσο το ρεπορ­τάζ όσο και οι φωτο­γρα­φί­ες από τα «θύμα­τα του κομ­μου­νι­σμού» ήταν πλα­στά — κατα­σκευα­σμέ­να. Από τον Χιρστ εμπνεύ­στη­κε το έργο «Πολί­της Κέιν». Εκλέ­χθη­κε δύο φορές στη Βου­λή των Αντιπροσώπων.

1863 Γεν­νή­θη­κε ο ποι­η­τής, Κων­στα­ντί­νος Καβά­φης, ο οποί­ος πέθα­νε στις 29 Απρι­λί­ου του 1933, τη μέρα που συμπλή­ρω­νε 70 χρό­νια ζωής.

kavafis

1889 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός συν­θέ­της και πια­νί­στας της τζαζ Ντιουκ Έλινγκτον.

1903 Μετά από κατο­λί­σθη­ση, 30.000.000 κυβι­κά μέτρα βρά­χων σκο­τώ­νουν 70 ανθρώ­πους στο Φρανκ της Αλμπέρ­τα στον Καναδά.

1913 Ο Σου­η­δός μηχα­νι­κός Γκί­ντιον Σούντ­μπακ κατα­σκευά­ζει και πατε­ντά­ρει το φερμουάρ

1916 Στην επα­νά­στα­ση του Πάσχα, ο στρα­τιω­τι­κός νόμος στην Ιρλαν­δία αίρε­ται και η επα­νά­στα­ση τελειώ­νει επι­σή­μως, με την παρά­δο­ση των Ιρλαν­δών εθνι­κι­στών στις βρε­τα­νι­κές αρχές στο Δουβλίνο.

1918 Πέφτει το Βίμποργκ, ο τελευ­ταί­ος προ­μα­χώ­νας της προ­λε­τα­ρια­κής επα­νά­στα­σης στη Φιλαν­δία. Χιλιά­δες επα­να­στα­τη­μέ­νοι εργά­τες, κομ­μου­νι­στές και «κόκ­κι­νοι» μαχη­τές κλεί­στη­καν σε στρα­τό­πε­δα συγκέ­ντρω­σης, όπου πέθα­ναν από την πεί­να και τις κακου­χί­ες. Χιλιά­δες ακό­μη εκτε­λέ­στη­καν από τις δυνά­μεις της αντεπανάστασης.

1930 Αυτο­κτό­νη­σε η ποι­ή­τρια από την Καλα­μά­τα, Μαρία Πολυ­δού­ρη

poludouri

1933 Ο τελι­κός του Κυπέλ­λου Αγγλί­ας μετα­ξύ των ομά­δων Έβερ­τον και Μάν­τσε­στερ Σίτι (3–0) είναι ο πρώ­τος αγώ­νας ποδο­σφαί­ρου, που οι παί­κτες φορούν φανέ­λες με νού­με­ρα. Η Έβερ­τον χρη­σι­μο­ποιεί νού­με­ρα από το 1 μέχρι το 11 και η Σίτι από το 12 μέχρι το 22.

1941 Ορκί­ζε­ται η πρώ­τη κατο­χι­κή κυβέρ­νη­ση, με πρω­θυ­πουρ­γό τον στρα­τη­γό, Γεώρ­γιο Τσο­λά­κο­γλου. Οι αρχές κατο­χής στην Ελλά­δα θέτουν σε κυκλο­φο­ρία παράλ­λη­λα με τη δραχ­μή, το μάρ­κο κατο­χής (Reichs Kredit Kassenscheine), τη λιρέ­τα κατο­χής, τη μεσο­γεια­κή δραχ­μή, το βουλ­γα­ρι­κό λέβα και το αλβα­νι­κό φρά­γκο, νομί­σμα­τα χωρίς αντίκρυσμα.

1943 Οι ιτα­λι­κές δυνά­μεις κατο­χής καί­νε τα χωριά της Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας Νεστό­ριο, Πεντά­βρυ­σο, Βοτά­νι, Μηλί­τσα, Δισπη­λιό, Βογα­τσι­κό, Γέρ­μα, Φωτει­νή και Κορησσό.

1945 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Ο γερ­μα­νι­κός στρα­τός στην Ιτα­λία παρα­δί­δε­ται άνευ όρων στους Συμ­μά­χους. Την ίδια μέρα, ο Αδόλ­φος Χίτλερ παντρεύ­ε­ται τη σύντρο­φο της ζωής του, Εύα Μπρά­ουν, σε ένα κατα­φύ­γιο στο Βερο­λί­νο και ορί­ζει αντι­κα­τα­στά­τη του τον ναύ­αρ­χο Καρλ Ντένιτζ.

1957 Ξεκι­νά η δίκη των στε­λε­χών του ΚΚΕ Γιώρ­γη Μωρα­ΐ­τη, Σπύ­ρου Κωτσά­κη, Γιώρ­γη Σπα­νού, Αλέ­κου Παπα­δά­του και Θέτι­δας Κωτσά­κη, με την κατη­γο­ρία της κατα­σκο­πί­ας. Η δίκη ολο­κλη­ρώ­θη­κε στις 7 Μάη. Κατα­δι­κά­στη­καν δύο φορές σε θάνα­το ο Γιώρ­γης Μωρα­ΐ­της, ο Σπύ­ρος Κωτσά­κης και ο Γιώρ­γης Σπα­νός. Οι άλλοι δύο σε ισό­βια δεσμά και σε φυλά­κι­ση 10 χρό­νων αντίστοιχα.

1959 Ανα­κοι­νώ­νο­νται τα ονό­μα­τα των τιμη­θέ­ντων με το Βρα­βείο Λένιν. Μετα­ξύ αυτών ο Κώστας Βάρ­να­λης , για τη συμ­βο­λή του στον παγκό­σμιο αγώ­να για την ειρήνη

Δύο μονα­δι­κά ντο­κου­μέ­ντα από τη βρά­βευ­ση του Κώστα Βάρ­να­λη με το βρα­βείο Λένιν (ΦΩΤΟ)

1961 Συνέρ­χε­ται στην Τσε­χο­σλο­βα­κία η 15η Ολο­μέ­λεια της ΚΕ του ΚΚΕ. Η Ολο­μέ­λεια καθαί­ρε­σε τον Μάρ­κο Βαφειά­δη από μέλος της ΚΕ, ενώ τον διέ­γρα­ψε και από μέλος του Κόμματος.

1970 Πόλε­μος του Βιετ­νάμ: Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες και οι δυνά­μεις του Νότιου Βιετ­νάμ εισβάλ­λουν στην Καμπό­τζη για να κυνη­γή­σουν τους Βιετκόνγκ.

1975 Εικό­νες αλλο­φρο­σύ­νης δια­δρα­μα­τί­ζο­νται στην πρε­σβεία των ΗΠΑ και στο λιμά­νι της Σαϊ­γκόν, καθώς έχει αρχί­σει η απο­χώ­ρη­ση και των τελευ­ταί­ων Αμε­ρι­κα­νών στρα­τιω­τών από το Βιετνάμ.

vietnam

1980 Πέθα­νε ο Άγγλος σκη­νο­θέ­της, «μετρ του σασπένς», Άλφρεντ Χίτσκοκ.

xitskok3

1989 Η τρα­γω­δία του Χέι­ζελ κατά τον ποδο­σφαι­ρι­κό αγώ­να Λίβερ­πουλ — Γιου­βέ­ντους, το 1985, «ζωντα­νεύ­ει» στη δικα­στι­κή αίθου­σα και 14 Αγγλοι οπα­δοί κατα­δι­κά­ζο­νται σε πολυ­ε­τή φυλά­κι­ση για τη συμ­με­το­χή τους στα αιμα­τη­ρά επει­σό­δια, που είχαν στοι­χί­σει το θάνα­το 39 Ιταλών.

1994 Στην Ιτα­λία, ο μεγι­στά­νας των ΜΜΕ, Σίλ­βιο Μπερ­λου­σκό­νι, λαμ­βά­νει την εντο­λή για το σχη­μα­τι­σμό κυβέρνησης.

 

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο