Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 29 Αυγούστου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

Σαν σήμερα 29 Αυγούστου

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

29 Απο­κε­φα­λί­ζε­ται ο Ιωάν­νης ο Βαπτιστής

708 Κόβο­νται για πρώ­τη φορά χάλ­κι­να νομί­σμα­τα στην Ιαπωνία.

1498 Ο Βάσκο ντα Γκά­μα ανα­χω­ρεί από το Καλι­κούτ για να επι­στρέ­ψει στην Πορτογαλία.

1499 Οι Ενε­τοί παρα­δί­δουν τη Ναύ­πα­κτο στους Οθωμανούς.

1521 Οι Οθω­μα­νοί κατα­λαμ­βά­νουν το Βελιγράδι.

1533 Πέθα­νε ο Ατα­χουάλ­πα, ο τελευ­ταί­ος βασι­λιάς των Ίνκας, που δολο­φο­νή­θη­κε με δια­τα­γή του ισπα­νού κατα­κτη­τή του Περού, Φραν­θί­σκο Πιθά­ρο. (Γεν. 17/11/1502)

1632 Γεν­νή­θη­κε ο Βρε­τα­νός (Άγγλος) φιλό­σο­φος Τζον Λοκ, «πατέ­ρας» του Κλασ­σι­κού Φιλελευθερισμού

lok

1824 Ο ελλη­νι­κός επα­να­στα­τι­κός στό­λος υπό τον Α. Μια­ού­λη πετυ­χαί­νει σημα­ντι­κή νίκη επί του οθω­μα­νι­κού στη ναυ­μα­χία του Γέροντα

1831 Ο Βρε­τα­νός χημι­κός, Μάικλ Φαρα­ντέι, ανα­κα­λύ­πτει την ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­κή επα­γω­γή, την παρα­γω­γή ενός ηλε­κτρι­κού κύμα­τος από την αλλα­γή της μαγνη­τι­κής έντα­σης, την αρχή λει­τουρ­γί­ας της ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­κής γεννήτριας.

1842 Με τη Συν­θή­κη του Ναν­κίν ολο­κλη­ρώ­νε­ται ο «Α’ πόλε­μος του οπί­ου» μετα­ξύ της Βρε­τα­νι­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας και της Κίνας. Η νική­τρια Βρε­τα­νία απο­σπά από την Κίνα το Χονγκ Κονγκ.

1885 Ο Γκό­τλιεμπ Ντέιλ­μερ πατε­ντά­ρει την πρώ­τη μοτοσικλέτα

1898 Ιδρύ­ε­ται η εται­ρία ελα­στι­κών Goodyear

1911 Ανα­κα­λύ­πτε­ται στην Καλι­φόρ­νια ο τελευ­ταί­ος ιθα­γε­νής εκπρό­σω­πος της αρχαιο­λι­θι­κής επο­χής, ο Ίσι. Θεω­ρεί­ται, ο τελευ­ταί­ος ιθα­γε­νής Αμε­ρι­κα­νός, που έζη­σε ανε­πη­ρέ­α­στος από τον Ευρω­παιο­α­με­ρι­κα­νι­κό πολιτισμό

1912 Η Ελλη­νι­κή Αερο­πο­ρία θρη­νεί τον πρώ­το νεκρό, τον Αλέ­ξαν­δρο Καρα­μαν­λά­κη, το αερο­πλά­νο του οποί­ου κατα­πέ­φτει στον Κοριν­θια­κό κόλπο.

1915  Γεν­νή­θη­κε η Σου­η­δή ηθο­ποιός Ίνγκριντ Μπέρ­γκ­μαν, που κέρ­δι­σε το Όσκαρ Καλύ­τε­ρης Ερμη­νεί­ας το 1944 για τη συμ­με­το­χή της στην ται­νία “Για ποιον χτυ­πά η καμπάνα”

1918 Ιδρύ­ε­ται το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Φιλαν­δί­ας (902.gr)

1920 Γεν­νιέ­ται ο Charlie Parker Jr (Τσάρ­λι Πάρ­κερ), από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους αφρο­α­με­ρι­κα­νούς μου­σι­κούς της τζαζ, συν­θέ­της και άλτο σαξοφωνίστας.
Θεω­ρεί­ται ένας από τους επι­δρα­στι­κό­τε­ρους μου­σι­κούς στην ιστο­ρία της τζαζ, που έπαι­ξε καθο­ρι­στι­κό ρόλο στην εμφά­νι­ση του be-bop, του τζαζ ιδιώ­μα­τος με τα γρή­γο­ρα τέμπο και την έμφα­ση στον αυτοσχεδιασμό.

1922 Πέθα­νε ο Γάλ­λος φιλό­σο­φος Ζορζ Σορέλ

1924 Το αερό­στα­το “Γκραφ Ζέπ­πε­λιν” ολο­κλη­ρώ­νει το ιστο­ρι­κό του ταξί­δι γύρω από τον κόσμο όταν φτά­νει στο Λέικ Χερστ της Νέας Υόρ­κης. Το ταξί­δι ξεκί­νη­σε το πρωί της 8/8 από το Λέικ Χερστ και διήρ­κε­σε 21 μέρες, 7 ώρες και 26 λεπτά

1931 Γεν­νή­θη­κε στη Νέα Ιωνία ο λαϊ­κός τρα­γου­δι­στής Στέ­λιος Καζαντζίδης

kazantzidis

1935 Γεν­νή­θη­κε ο ηθο­ποιός Δημή­τρης Παπαμιχαήλ

papamixail

1941 Δημο­σιεύ­ε­ται η γερ­μα­νοϊ­τα­λι­κή δια­κή­ρυ­ξη για την εγκα­θί­δρυ­ση της «Νέας Τάξης Πραγ­μά­των» στην Ευρώπη.

1943 Ισχυ­ρές ιτα­λι­κές δυνά­μεις διε­νερ­γούν εκκα­θα­ρι­στι­κές επι­χει­ρή­σεις στο βου­νό Κέρ­κη της Σάμου. Ο ΕΛΑΣ, αφού προ­κά­λε­σε στον εχθρό σοβα­ρές απώ­λειες (80 νεκροί), πέρα­σε στο βου­νό Καρ­βού­νη. Οι Ιτα­λοί εκτε­λούν σε αντί­ποι­να 40 κατοί­κους των χωριών Κάστα­νος, Κοσμα­δαί­οι, Μαρα­θό­κα­μπος και Λέκη (902.gr)

1944 Πέθα­νε ο “τρο­βα­δού­ρος” της Αθή­νας Αττίκ, κατά κόσμο Κλέ­ων Τριανταφύλλου

1947 Ο Κων­στα­ντί­νος Τσαλ­δά­ρης δια­δέ­χε­ται τον Μάξι­μο στην πρω­θυ­πουρ­γία της Ελλά­δας, κατά τη διάρ­κεια του εμφυ­λί­ου πολέμου

1949 Η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση πραγ­μα­το­ποιεί την πρώ­τη της πυρη­νι­κή δοκι­μή, σπά­ζο­ντας το μονο­πώ­λιο της κατο­χής του ατο­μι­κού όπλου από της ΗΠΑ

1949 Με την πτώ­ση του υψώ­μα­τος Κάμε­νικ λήγει στις 29 με 30 Αυγού­στου η τελι­κή φάσης της μάχης στο Γράμ­μο ανά­με­σα στο Δημο­κρα­τι­κό Στρα­τό και τις κυβερ­νη­τι­κές δυνά­μεις. Ο Δημο­κρα­τι­κός Στρα­τός υπο­χω­ρεί συντε­ταγ­μέ­να προς τη Λ. Δ. της Αλβα­νί­ας, ακυ­ρώ­νο­ντας τη βασι­κή επι­δί­ω­ξη της αστι­κής τάξης να τον εκμηδενίσει.
Ο τρί­χρο­νος ένο­πλος αγώ­νας, η κορυ­φαία αυτή περί­ο­δος της ταξι­κής πάλης στη χώρα μας τον αιώ­να που μας πέρα­σε, έλα­βε τέλος. Ωστό­σο, τα διδάγ­μα­τά του παρα­μέ­νουν φωτει­νά: Δόξα και Τιμή στους ήρω­ες του ΔΣΕ.

dse grammos

1955 Ο Νίκος Καρ­δα­μή­λας, μετά τη σχε­τι­κή του κατα­δί­κη από το Διαρ­κές Στρα­το­δι­κείο της Θεσ­σα­λο­νί­κης, εκτε­λεί­ται με την κατη­γο­ρία της κατα­σκο­πί­ας (902.gr)

1958 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός τρα­γου­δι­στής Μάικλ Τζάκσον.

1959 Ανα­κα­λύ­πτο­νται τα τεί­χη και οι πύλες των Μυκη­νών κατά τις τελευ­ταί­ες ανασκαφές.

1960 Εκτε­λεί­ται στην Ελλά­δα η πρώ­τη γυναί­κα κατά­δι­κος για έγκλη­μα ποι­νι­κού δικαί­ου. Είχε πνί­ξει την έγκυο νύφη της.

1962 Εγκαι­νιά­ζε­ται η νέα μεγά­λη οδι­κή αρτη­ρία της χώρας, η εθνι­κή Αθη­νών — Λαμίας

1963 Σε 22 αξιω­μα­τι­κούς της Χωρο­φυ­λα­κής απαγ­γέλ­λε­ται κατη­γο­ρία για τη δολο­φο­νία του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη στη Θεσσαλονίκη.

1965 Κατα­ψη­φί­ζε­ται και η κυβέρ­νη­ση Τσι­ρι­μώ­κου, ύστε­ρα από συνε­χείς διαβουλεύσεις.

1966 Οι Μπι­τλς δίνουν την τελευ­ταία τους συναυ­λία στο Σαν Φρανσίσκο.

1970 Στην Ελλά­δα, δημο­σιεύ­ε­ται ο νόμος περί ευθύ­νης υπουργών

1977 Πει­ρά­μα­τα σε κατα­δί­κους πραγ­μα­το­ποιού­σε η CIA από το 1948 έως το 1973 απο­κα­λύ­πτει ο νέος αρχη­γός των αμε­ρι­κα­νι­κών μυστι­κών υπη­ρε­σιών. Στό­χος των πει­ρα­μά­των, που στοί­χη­σαν συνο­λι­κά 25 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια, ήταν η ανα­κά­λυ­ψη τρό­πων ελέγ­χου της δια­νοη­τι­κής κατά­στα­σης του ανθρώπου.

1982 Πέθα­νε η Σου­η­δή ηθο­ποιός, Ίνγκριντ Μπέργκμαν

1987 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός Λι Μάρβιν

1995 Τρεις νεκροί και 13 τραυ­μα­τί­ες είναι ο τρα­γι­κός απο­λο­γι­σμός των θυμά­των, από την έκρη­ξη, που σημειώ­νε­ται στο εργο­στά­σιο της ΠΥΡΚΑΛ, στην Ελευσίνα.

1999 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται το Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα Στί­βου στη Σεβίλ­λη που ξεκί­νη­σε στις 20 του ιδί­ου μήνα. Την τελευ­ταία ημέ­ρα των αγώ­νων ο Κώστας Γκα­τσιού­δης κερ­δί­ζει το αργυ­ρό μετάλ­λιο στον ακο­ντι­σμό με 89.18.
Με το μετάλ­λιο αυτό η Ελλά­δα κατα­τάσ­σε­ται στην τέταρ­τη θέση της παγκό­σμιας κατά­τα­ξης με 2 χρυ­σά, 2 αργυ­ρά και 2 χάλ­κι­να μετάλλια.
Συγκι­νη­τι­κή ήταν η παρου­σία της 30χρονης, ουσια­στι­κά τυφλής αθλή­τριας Marla Ryny που τερ­μά­τι­σε δέκα­τη στα 1500μ με 4:06.45 7 δευ­τε­ρό­λε­πτα πίσω από την νική­τρια Ρωσί­δα Masterkova. Στον Μαρα­θώ­νιο η Jong Song έγρα­ψε ιστο­ρία καθώς κέρ­δι­σε το πρώ­το χρυ­σό μετάλ­λιο για την Κορέα σε παγκό­σμιο πρωτάθλημα.

2003 Του­λά­χι­στον 95 άνθρω­ποι, ανά­με­σά τους και ο μετριο­πα­θής υψη­λό­βαθ­μος θρη­σκευ­τι­κός αξιω­μα­τού­χος των Σιι­τών Ayatollah Mohammed Baqr al-Hakim, σκο­τώ­θη­καν από ισχυ­ρή έκρη­ξη παγι­δευ­μέ­νου οχή­μα­τος σε Τζα­μί της ιερής πόλης του Ιράκ Najaf.

2004 Κάτω από την παν­σέ­λη­νο του αττι­κού ουρα­νού, η Αθή­να απο­χαι­ρε­τά τους 28ους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες. Στην αυλαία των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων η Ελλά­δα κατα­κτά ένα ακό­μα μετάλ­λιο με τον αθλη­τή του ταεκ­βο­ντό Αλέ­ξαν­δρο Νικο­λα­ΐ­δη να κατα­κτά το αση­μέ­νιο μετάλλιο.

2005 Ο τυφώ­νας Κατρί­να αρχί­ζει να πλήτ­τει τη Νέα Ορλε­ά­νη: θα σκο­τώ­σει περισ­σό­τε­ρους από χίλιους ανθρώ­πους σε ολό­κλη­ρη την περιοχή.

ΗΠΑ Αφγανιστάν USA Afghanistan

2021 ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ: Στην τελι­κή φάση η επι­χεί­ρη­ση εκκέ­νω­σης των ΗΠΑ εν μέσω προει­δο­ποι­ή­σε­ων για νέο χτύ­πη­μα στο αερο­δρό­μιο. Λίγο περισ­σό­τε­ροι από 1.000 πολί­τες παρα­μέ­νουν για να μετα­φερ­θούν αερο­πο­ρι­κώς από το αερο­δρό­μιο της Καμπούλ καθώς οι αμε­ρι­κα­νι­κές δυνά­μεις εισέρ­χο­νται στην τελι­κή φάση εκκέ­νω­σης, σύμ­φω­να με το «Reuters». Ξημε­ρώ­μα­τα ώρα Ελλά­δας, οι ΗΠΑ προει­δο­ποί­η­σαν για μια «συγκε­κρι­μέ­νη και αξιό­πι­στη» απει­λή κοντά στο αερο­δρό­μιο της Καμπούλ καλώ­ντας τους υπη­κό­ους τους να απο­μα­κρυν­θούν από την περιο­χή. «Εξαι­τί­ας μιας συγκε­κρι­μέ­νης και αξιό­πι­στης απει­λής, όλοι οι Αμε­ρι­κα­νοί υπή­κο­οι που βρί­σκο­νται στην περιο­χή γύρω από το αερο­δρό­μιο της Καμπούλ (…) πρέ­πει να φύγουν από εκεί το ταχύ­τε­ρο δυνα­τό», ανα­κοί­νω­σε η αμε­ρι­κα­νι­κή πρε­σβεία στην Καμπούλ σε μήνυ­μα προει­δο­ποί­η­σης. Νωρί­τε­ρα χθες, ο Τζο Μπάι­ντεν προει­δο­ποί­η­σε ότι είναι «πολύ πιθα­νόν» να σημειω­θεί μια νέα επί­θε­ση στο αερο­δρό­μιο της Καμπούλ εντός των επό­με­νων ωρών καθώς η κατά­στα­ση επί του πεδί­ου παρα­μέ­νει εξαι­ρε­τι­κά επι­κίν­δυ­νη. Λίγο πριν ανα­χώ­ρη­σε και η τελευ­ταία βρε­τα­νι­κή στρα­τιω­τι­κή πτή­ση από την Καμπούλ: η πρέ­σβει­ρα Λόρι Μπρί­στο­ου δήλω­σε ότι η Βρε­τα­νία απο­μά­κρυ­νε σχε­δόν 15.000 Βρε­τα­νούς και Αφγα­νούς από την Καμπούλ κατά τη διάρ­κεια των τελευ­ταί­ων δύο εβδομάδων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο