Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 29 Αυγούστου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

Σαν σήμε­ρα 29 Αυγού­στου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

29 απο­κε­φα­λί­ζε­ται ο Ιωάν­νης ο Βαπτιστής

1533 πέθα­νε ο Ατα­χουάλ­πα, ο τελευ­ταί­ος βασι­λιάς των Ίνκας, που δολο­φο­νή­θη­κε με δια­τα­γή του ισπα­νού κατα­κτη­τή του Περού, Φραν­θί­σκο Πιθά­ρο. (Γεν. 17/11/1502)

1632 γεν­νή­θη­κε ο Βρε­τα­νός (Άγγλος) φιλό­σο­φος Τζον Λοκ, «πατέ­ρας» του Κλασ­σι­κού Φιλελευθερισμού

lok

1824 Ο ελλη­νι­κός επα­να­στα­τι­κός στό­λος υπό τον Α. Μια­ού­λη πετυ­χαί­νει σημα­ντι­κή νίκη επί του οθω­μα­νι­κού στη ναυ­μα­χία του Γέροντα

1831 ο Βρε­τα­νός χημι­κός, Μάικλ Φαρα­ντέι, ανα­κα­λύ­πτει την ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­κή επα­γω­γή, την παρα­γω­γή ενός ηλε­κτρι­κού κύμα­τος από την αλλα­γή της μαγνη­τι­κής έντα­σης, την αρχή λει­τουρ­γί­ας της ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­κής γεννήτριας.

1842 Με τη Συν­θή­κη του Ναν­κίν ολο­κλη­ρώ­νε­ται ο «Α’ πόλε­μος του οπί­ου» μετα­ξύ της Βρε­τα­νι­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας και της Κίνας. Η νική­τρια Βρε­τα­νία απο­σπά από την Κίνα το Χονγκ Κονγκ.

1885 ο Γκό­τλιεμπ Ντέιλ­μερ πατε­ντά­ρει την πρώ­τη μοτοσικλέτα

1898 ιδρύ­ε­ται η εται­ρία ελα­στι­κών Goodyear

1911 ανα­κα­λύ­πτε­ται στην Καλι­φόρ­νια ο τελευ­ταί­ος ιθα­γε­νής εκπρό­σω­πος της αρχαιο­λι­θι­κής επο­χής, ο Ίσι. Θεω­ρεί­ται, ο τελευ­ταί­ος ιθα­γε­νής Αμε­ρι­κα­νός, που έζη­σε ανε­πη­ρέ­α­στος από τον Ευρω­παιο­α­με­ρι­κα­νι­κό πολιτισμό

1912 η Ελλη­νι­κή Αερο­πο­ρία θρη­νεί τον πρώ­το νεκρό, τον Αλέ­ξαν­δρο Καρα­μαν­λά­κη, το αερο­πλά­νο του οποί­ου κατα­πέ­φτει στον Κοριν­θια­κό κόλπο.

1915  γεν­νή­θη­κε η Σου­η­δή ηθο­ποιός Ίνγκριντ Μπέρ­γκ­μαν, που κέρ­δι­σε το Όσκαρ Καλύ­τε­ρης Ερμη­νεί­ας το 1944 για τη συμ­με­το­χή της στην ται­νία “Για ποιον χτυ­πά η καμπάνα”

1922 πέθα­νε ο Γάλ­λος φιλό­σο­φος Ζορζ Σορέλ

1924 το αερό­στα­το “Γκραφ Ζέπ­πε­λιν” ολο­κλη­ρώ­νει το ιστο­ρι­κό του ταξί­δι γύρω από τον κόσμο όταν φτά­νει στο Λέικ Χερστ της Νέας Υόρ­κης. Το ταξί­δι ξεκί­νη­σε το πρωί της 8/8 από το Λέικ Χερστ και διήρ­κε­σε 21 μέρες, 7 ώρες και 26 λεπτά

1931 γεν­νή­θη­κε στη Νέα Ιωνία ο λαϊ­κός τρα­γου­δι­στής Στέ­λιος Καζαντζίδης

kazantzidis

1935 γεν­νή­θη­κε ο ηθο­ποιός Δημή­τρης Παπαμιχαήλ

papamixail

1941 δημο­σιεύ­ε­ται η γερ­μα­νοϊ­τα­λι­κή δια­κή­ρυ­ξη για την εγκα­θί­δρυ­ση της «Νέας Τάξης Πραγ­μά­των» στην Ευρώπη.

1944 πέθα­νε ο “τρο­βα­δού­ρος” της Αθή­νας Αττίκ, κατά κόσμο Κλέ­ων Τριανταφύλλου

1947 ο Κων­στα­ντί­νος Τσαλ­δά­ρης δια­δέ­χε­ται τον Μάξι­μο στην πρω­θυ­πουρ­γία της Ελλά­δας, κατά τη διάρ­κεια του εμφυ­λί­ου πολέμου

1949 η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση πραγ­μα­το­ποιεί την πρώ­τη της πυρη­νι­κή δοκι­μή, σπά­ζο­ντας το μονο­πώ­λιο της κατο­χής του ατο­μι­κού όπλου από της ΗΠΑ

1949 Με την πτώ­ση του υψώ­μα­τος Κάμε­νικ λήγει στις 29 με 30 Αυγού­στου η τελι­κή φάσης της μάχης στο Γράμ­μο ανά­με­σα στο Δημο­κρα­τι­κό Στρα­τό και τις κυβερ­νη­τι­κές δυνά­μεις. Ο Δημο­κρα­τι­κός Στρα­τός υπο­χω­ρεί συντε­ταγ­μέ­να προς τη Λ. Δ. της Αλβα­νί­ας, ακυ­ρώ­νο­ντας τη βασι­κή επι­δί­ω­ξη της αστι­κής τάξης να τον εκμηδενίσει.

dse grammos

1958 γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός τρα­γου­δι­στής Μάικλ Τζάκσον.

1959 ανα­κα­λύ­πτο­νται τα τεί­χη και οι πύλες των Μυκη­νών κατά τις τελευ­ταί­ες ανασκαφές.

1960 εκτε­λεί­ται στην Ελλά­δα η πρώ­τη γυναί­κα κατά­δι­κος για έγκλη­μα ποι­νι­κού δικαί­ου. Είχε πνί­ξει την έγκυο νύφη της.

1962 εγκαι­νιά­ζε­ται η νέα μεγά­λη οδι­κή αρτη­ρία της χώρας, η εθνι­κή Αθη­νών — Λαμίας

1963 σε 22 αξιω­μα­τι­κούς της Χωρο­φυ­λα­κής απαγ­γέλ­λε­ται κατη­γο­ρία για τη δολο­φο­νία του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη στη Θεσσαλονίκη.

1966 οι Μπι­τλς δίνουν την τελευ­ταία τους συναυ­λία στο Σαν Φρανσίσκο.

1970 στην Ελλά­δα, δημο­σιεύ­ε­ται ο νόμος περί ευθύ­νης υπουργών

1977 Πει­ρά­μα­τα σε κατα­δί­κους πραγ­μα­το­ποιού­σε η CIA από το 1948 έως το 1973 απο­κα­λύ­πτει ο νέος αρχη­γός των αμε­ρι­κα­νι­κών μυστι­κών υπη­ρε­σιών. Στό­χος των πει­ρα­μά­των, που στοί­χη­σαν συνο­λι­κά 25 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια, ήταν η ανα­κά­λυ­ψη τρό­πων ελέγ­χου της δια­νοη­τι­κής κατά­στα­σης του ανθρώπου.

1982 πέθα­νε η Σου­η­δή ηθο­ποιός, Ίνγκριντ Μπέργκμαν

1987 πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός Λι Μάρβιν

1995 τρεις νεκροί και 13 τραυ­μα­τί­ες είναι ο τρα­γι­κός απο­λο­γι­σμός των θυμά­των, από την έκρη­ξη, που σημειώ­νε­ται στο εργο­στά­σιο της ΠΥΡΚΑΛ, στην Ελευσίνα.

1999 ολο­κλη­ρώ­νε­ται το Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα Στί­βου στη Σεβίλ­λη που ξεκί­νη­σε στις 20 του ιδί­ου μήνα. Την τελευ­ταία ημέ­ρα των αγώ­νων ο Κώστας Γκα­τσιού­δης κερ­δί­ζει το αργυ­ρό μετάλ­λιο στον ακο­ντι­σμό με 89.18. Με το μετάλ­λιο αυτό η Ελλά­δα κατα­τάσ­σε­ται στην τέταρ­τη θέση της παγκό­σμιας κατά­τα­ξης με 2 χρυ­σά, 2 αργυ­ρά και 2 χάλ­κι­να μετάλ­λια. Συγκι­νη­τι­κή ήταν η παρου­σία της 30χρονης, ουσια­στι­κά τυφλής αθλή­τριας Marla Ryny που τερ­μά­τι­σε δέκα­τη στα 1500μ με 4:06.45 7 δευ­τε­ρό­λε­πτα πίσω από την νική­τρια Ρωσί­δα Masterkova. Στον Μαρα­θώ­νιο η Jong Song έγρα­ψε ιστο­ρία καθώς κέρ­δι­σε το πρώ­το χρυ­σό μετάλ­λιο για την Κορέα σε παγκό­σμιο πρωτάθλημα.

2004 κάτω από την παν­σέ­λη­νο του αττι­κού ουρα­νού, η Αθή­να απο­χαι­ρε­τά τους 28ους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες. Στην αυλαία των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων η Ελλά­δα κατα­κτά ένα ακό­μα μετάλ­λιο με τον αθλη­τή του ταεκ­βο­ντό Αλέ­ξαν­δρο Νικο­λα­ΐ­δη να κατα­κτά το αση­μέ­νιο μετάλλιο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο