Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 29 Δεκεμβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 29 Δεκεμ­βρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχά­σου­με 

1170 Δολο­φο­νή­θη­κε με δια­τα­γή του βασι­λιά Ερρί­κου Β’ ο Αρχιε­πί­σκο­πος του Καντέρ­μπου­ρι, Τόμας Μπέκετ

1721 Γεν­νή­θη­κε η Ζαν Αντουα­νέτ Πουα­σόν, μαρ­κη­σία ντε Πομπα­ντούρ, επί­ση­μη ερω­μέ­νη του βασι­λιά Λου­δο­βί­κου ΙΕ’, με μεγά­λη επιρ­ροή στα πολι­τι­κά πράγ­μα­τα της εποχής

1800 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός εφευ­ρέ­της του ελα­στι­κού, Τσαρλς Γκούντγιαρ

1808 Γεν­νή­θη­κε ο 17ος Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Άντριου Τζόνσον

1809 Γεν­νή­θη­κε ο Βρε­τα­νός πρω­θυ­πουρ­γός και φιλέλ­λη­νας, Γουί­λιαμ Γκλάν­τστο­ουν, γνω­στός στους Έλλη­νες ως Γλάδστων

1835 Λαμ­βά­νε­ται η πρώ­τη από­φα­ση για τη λει­τουρ­γία της δημο­τι­κής αρχής Πειραιά.

1837 Η πρώ­τη ατμο­κί­νη­τη αλω­νι­στι­κή μηχα­νή λαμ­βά­νει δίπλω­μα ευρε­σι­τε­χνί­ας στην Αμερική.

1845 Το Τέξας γίνε­ται η 28η Πολι­τεία των ΗΠΑ.

1852 Η Έμα Στό­ντ­γκρας συλ­λαμ­βά­νε­ται στη Βοστό­νη, επει­δή φορού­σε παντελόνι.

1862 Πατε­ντά­ρε­ται η μόνη μπά­λα με τρύ­πες, αυτή του μπόουλινγκ.

1876 Γεν­νή­θη­κε ο Κατα­λα­νός βιρ­τουό­ζος του τσέ­λου, Πάμπλο Καζάλς

1877 Πέθα­νε ο υδραί­ος πολι­τι­κός και πρω­θυ­πουρ­γός Δημή­τριος Βούλ­γα­ρης, γνω­στός και με το προ­σω­νύ­μιο Τζουμπές

1890 Η 7η ίλη ιππι­κού των ΗΠΑ σκο­τώ­νει 400 άνδρες και γυναι­κό­παι­δα στην τοπο­θε­σία Γού­ντεντ Νι Κρικ. Είναι η τελευ­ταία μεγά­λη μάχη Ινδιά­νων και αμε­ρι­κα­νι­κών δυνά­με­ων, κατά την οποία σκο­τώ­νε­ται και ο αρχη­γός των Σιου “Μεγά­λο Πόδι”.

1891 Ο Τόμας Έντι­σον παίρ­νει δίπλω­μα ευρε­σι­τε­χνί­ας για το ασύρ­μα­το ραδιόφωνο.

1896 Γεν­νή­θη­κε ο κορυ­φαί­ος τοι­χο­γρά­φος Ντα­βίντ Αλφά­ρο Σικέιρος

sikeros

1901 Η κωμω­δία του Μολιέ­ρου “Βιβλιο­θη­κά­ριος” ανε­βαί­νει για πρώ­τη φορά στην Ελλά­δα, στο Βασι­λι­κό Θέατρο.

1911 Το Τουρ­κε­στάν κηρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία του από την Κίνα και περιέρ­χε­ται υπό ρωσι­κή επιρροή.

1911 Η Μογ­γο­λία υπό την ηγε­σία του Μπογκντ Χάαν δια­κη­ρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία της από την Κίνα.

1916 Δολο­φο­νεί­ται από δυο Ρώσους ευγε­νείς ο καλό­γε­ρος Γκρέ­γκο­ρι Ρασπού­τιν στην Αγία Πετρού­πο­λη, που διέ­θε­τε τερά­στια επιρ­ροή στην τσα­ρι­κή αυλή και συγκε­κρι­μέ­να πάνω στην τσα­ρί­να Αλεξάνδρα.

1922 Πέθα­νε ο βασι­λιάς των Ελλή­νων, Κων­στα­ντί­νος Α’

1924 Με διά­ταγ­μα τίθε­ται σε ισχύ από 15 Ιανουα­ρί­ου 1925 ο θεσμός της Αστυ­νο­μί­ας Πόλε­ων στην Αθή­να, που είχε ξεκι­νή­σει στην Κέρκυρα.

1926 Πέθα­νε ο Γερ­μα­νός ποι­η­τής και πεζο­γρά­φος, Ράι­νερ Μαρία Ρίλκε

1929 Το συνέ­δριο του Ινδι­κού Εθνι­κού Κογκρέ­σου στη Λαχό­ρη εγκρί­νει από­φα­ση για την καμπά­νια πολι­τι­κής ανυ­πα­κο­ής κατά των βρε­τα­νι­κών δυνάμεων

1933 Ρου­μά­νοι φασί­στες δολο­φο­νούν τον πρω­θυ­πουρ­γό της χώρας Ι. Δούκα.

1935 Πέθα­νε ο Πατριάρ­χης Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως, Φώτιος Β’

1940 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η γερ­μα­νι­κή πολε­μι­κή αερο­πο­ρία “Λου­φτ­βά­φε” ρίχνει 10.000 βόμ­βες στο Λον­δί­νο, σε μία από τις πιο εφιαλ­τι­κές βρα­διές για τη βρε­τα­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα. 3.000 πολί­τες σκοτώνονται.

1940 Το υπο­βρύ­χιο “Πρω­τεύς” βυθί­ζει ανα­το­λι­κά του Μπρί­ντε­ζι το ιτα­λι­κό οπλι­τα­γω­γό “Σαρ­δη­νία”. Στη συνέ­χεια, όμως, εμβο­λί­ζε­ται από ιτα­λι­κό τορ­πι­λο­βό­λο και βυθί­ζε­ται αύτανδρο.

1944 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η Μάχη της Βου­δα­πέ­στης: Αρχί­ζει η πολιορ­κία της πόλης, όταν ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός και ο στρα­τός της Ρου­μα­νί­ας περι­κυ­κλώ­νουν τις γερ­μα­νι­κές και ουγ­γρι­κές δυνά­μεις. Θα λήξει στις 13 Φεβρουα­ρί­ου 1945 με την άνευ όρων παρά­δο­ση της πόλης στους σοβιετικούς.

1949 Η νέα κομ­μου­νι­στι­κή κυβέρ­νη­ση της Ουγ­γα­ρί­ας απο­φα­σί­ζει την εθνι­κο­ποί­η­ση όλων των ιδιω­τι­κών και ξένων εται­ριών που βρί­σκο­νται στη χώρα.

1951 Η Επι­τρο­πή Ατο­μι­κής Ενέρ­γειας των ΗΠΑ ανα­κοι­νώ­νει ότι άρχι­σε την παρα­γω­γή ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας με τη χρή­ση ατο­μι­κής ενέργειας.

1952 Κυκλο­φο­ρεί στις ΗΠΑ το πρώ­το βοή­θη­μα ακο­ής, που βασί­ζε­ται σε έναν κρυ­σταλ­λι­κό πολ­λα­πλα­σια­στή (τραν­ζί­στορ).

1953 Καθιε­ρώ­νο­νται στην Ελλά­δα το κιλό αντί της οκάς και το μέτρο αντί του πήχη.

1955 Η Μπάρ­μπρα Στρέι­ζαντ κάνει την πρώ­τη της ηχο­γρά­φη­ση σε ηλι­κία μόλις 13 ετών.

1964 Έπει­τα από ανα­κρί­σεις 19 μηνών, το Συμ­βού­λιο Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών παρα­πέ­μπει για τη δολο­φο­νία του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη τους Γκο­τζα­μά­νη και Εμμα­νου­η­λί­δη με την κατη­γο­ρία της ανθρω­πο­κτο­νί­ας από πρό­θε­ση και τους Γιο­σμά και Καπε­λώ­νη για ηθι­κή αυτουρ­γία. Οι αξιω­μα­τι­κοί της Χωρο­φυ­λα­κής παρα­πέ­μπο­νται για παρά­βα­ση καθήκοντος.

1965 Η σφα­γή εκα­το­ντά­δων χιλιά­δων κομ­μου­νι­στών από τον Ινδο­νη­σια­κό στρα­τό φτά­νει στο απο­κο­ρύ­φω­μά της.

 

indonesia indonesia2

1966 Το Κακουρ­γιο­δι­κείο Θεσ­σα­λο­νί­κης εκδί­δει από­φα­ση με την οποία κατα­δι­κά­ζει για τη δολο­φο­νία του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη τους Κοτζα­μά­νη και Εμμα­νου­η­λί­δη σε 11 και 8 χρό­νια κάθειρ­ξη αντί­στοι­χα. Οι άλλοι 9 κατη­γο­ρού­με­νοι κατα­δι­κά­ζο­νται σε ποι­νές φυλά­κι­σης από 3 έως 15 μήνες. Όλοι θα απο­φυ­λα­κι­στούν λίγο αργό­τε­ρα από τη Χούντα.

1986 Πέθα­νε ο Ρώσος σκη­νο­θέ­της, Αντρέι Ταρκόφσκι.

tarkovsky

1987 Ο σοβιε­τι­κός κοσμο­ναύ­της Γιού­ρι Ρομα­νέν­κο σπά­ει το ρεκόρ συνε­χούς παρα­μο­νής στο διά­στη­μα με 326 ημέ­ρες, 11 ώρες και 40 λεπτά, όταν το δια­τη­μό­πλοιό του ακου­μπά στη γη.

1989 Ο θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας Βάτσλαβ Χάβελ, ορκί­ζε­ται Πρό­ε­δρος της Τσεχοσλοβακίας.

1991 Ο ιδρυ­τής του CNN, Τεντ Τέρ­νερ, επι­λέ­γε­ται ως άνδρας της χρο­νιάς από το περιο­δι­κό TIME.

1995 Κρί­ση των Ιμί­ων: Το τουρ­κι­κό Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών εκμε­ταλ­λεύ­ε­ται την κατά­στα­ση και επι­δί­δει ρημα­τι­κή δια­κοί­νω­ση στο αντί­στοι­χο ελλη­νι­κό, στην οποία ανα­φέ­ρε­ται ότι οι βρα­χο­νη­σί­δες Ίμια έχουν κατα­χω­ρη­θεί στο κτη­μα­το­λό­γιο Μου­γκλά του νομού Μπου­ντρούμ (Αλι­καρ­νασ­σού) και ανή­κουν στην Τουρκία.

1997 Στο Χονγκ Κονγκ σφά­ζο­νται 1,4 εκα­τομ­μύ­ρια κοτό­που­λα, μετά το θάνα­το 4 ατό­μων από τη γρί­πη των πουλερικών.

1998 Η ελλη­νι­κή και η κυπρια­κή κυβέρ­νη­ση απο­φα­σί­ζουν μετά τις έντο­νες αντι­δρά­σεις της Άγκυ­ρας να εγκα­τα­στή­σουν στην Κρή­τη τους ρωσι­κής κατα­σκευ­ής αντι­βαλ­λι­στι­κούς πυραύ­λους S‑300.

2001 Ο Γλαύ­κος Κλη­ρί­δης αντα­πο­δί­δει στο Ραούφ Ντεν­κτάς το δεί­πνο της 5ης Δεκεμ­βρί­ου, φιλο­ξε­νώ­ντας τον τουρ­κο­κύ­πριο ηγέ­τη στο σπί­τι του στη Λευκωσία.

2001 Πάνω από 270 άνθρω­ποι χάνουν τη ζωή τους και περί­που 100 τραυ­μα­τί­ζο­νται όταν εκδη­λώ­νε­ται πυρ­κα­γιά σε κατά­στη­μα πυρο­τε­χνη­μά­των σε πολυ­σύ­χνα­στο εμπο­ρι­κό κέντρο της πρω­τεύ­ου­σας του Περού, Λίμα. Η φωτιά επε­κτεί­νε­ται γρή­γο­ρα σε όλο το εμπο­ρι­κό κέντρο, που είναι γεμά­το κόσμο, και κατα­στρέ­φει ένα τμή­μα της παλιάς πόλης.

2006 Πέθα­νε ο δημο­σιο­γρά­φος, κρι­τι­κός, μετα­φρα­στής, λογο­τέ­χνης και θεα­τρι­κός σκη­νο­θέ­της, Μάριος Πλωρίτης.

marios ploritis

2007 Η αστυ­νο­μία συλ­λαμ­βά­νει οκτώ άτο­μα, κατά τη διάρ­κεια μεγά­λης επι­χεί­ρη­σης στα Ζωνια­νά και το Φόδε­λε Ηρα­κλεί­ου, για ληστεί­ες σε ΑΤΜ και χρηματαποστολές.

2008 Ο Στά­λιν ψηφί­ζε­ται τρί­τη φορά δημο­φι­λέ­στε­ρη ιστο­ρι­κή φυσιο­γνω­μία της Ρωσί­ας. Πρώ­τος ο Αλέ­ξαν­δρος Νιέφ­σκι και δεύ­τε­ρος ο Πιοτρ Στολίπιν.

2011 Πέθα­νε ο εικα­στι­κός Γιάν­νης Στεφανίδης

2018 Πέθα­νε η ηθο­ποιός, Μαριάν­να Τόλη

mariana toli

Παρα­μύ­θι: Το γαϊ­τα­νά­κι της φιλί­ας, της Ανθής Παρασκευοπούλου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο