Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 29 Ιανουαρίου

904 Ο Σέρ­γιος Γ’ γίνε­ται Πάπας στη θέση του καθαι­ρε­μέ­νου Αντι­πά­πα Χρι­στό­φο­ρου. Αρχί­ζει η περί­ο­δος της Πορ­νο­κρα­τί­ας, μία σκο­τει­νή περί­ο­δος της παπι­κής εκκλη­σί­ας που θα τελειώ­σει το 963 μ.Χ.

1837 (π.η.) Σκο­τώ­θη­κε σε μονο­μα­χία από τον απα­τη­μέ­νο σύζυ­γο της ερω­μέ­νης του, ο ρώσος συγ­γρα­φέ­ας και ποι­η­τής, Αλέ­ξαν­δρος Πούσκιν.

Ο ένθερ­μος φιλέλ­λη­νας Αλέ­ξαν­δρος Πούσκιν

1845 Κυκλο­φο­ρεί για πρώ­τη φορά το ποί­η­μα του Έντ­γκαρ Άλαν Πόε “Το Κοράκι”.

1863 Πάνω από 400 Ινδιά­νοι σφα­γιά­ζο­νται από τον αμε­ρι­κα­νι­κό στρα­τό στο Μπέ­αρ Ρίβερ του Αϊντάχο.

1866 Γεν­νή­θη­κε ο βρα­βευ­μέ­νος με Νόμπελ Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, Ρομέν Ρολάν.

1870 Δημο­σιεύ­ε­ται στην εφη­με­ρί­δα “Αλή­θεια” ότι το 1869 είναι το έτος εισα­γω­γής στην Ελλά­δα του ποδη­λά­του, του “περί­ερ­γου τού­του και δυσκό­λου άμα είδους παι­διάς και ταχυ­δρο­μί­ας”, με εισα­γω­γείς του το βασι­λιά Γεώρ­γιο Α’ και τον Παύ­λο Δαμα­λά, για­τρό και Δήμαρ­χο Πειραιώς.

1911  Δρι­μύ­τα­τος χει­μώ­νας σε ολό­κλη­ρη την Ελλά­δα επι­φέ­ρει το θάνα­το δύο ανθρώ­πων, αρκε­τούς τραυ­μα­τι­σμούς, ναυά­για ατμό­πλοιων και δια­κο­πή στις συγκοινωνίες.

1921 Οι Κεμα­λι­στές δολο­φο­νούν τον γραμ­μα­τέα του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Τουρ­κί­ας, Μου­στα­φά Σουμπχί.

1929 Σημειώ­νε­ται αύξη­ση του ψωμιού κατά 30 λεπτά την οκά. Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη η Αστυ­νο­μία προ­κα­λεί επει­σό­δια και δια­λύ­ει βίαια την προ­συ­νε­δρια­κή εργα­τι­κή συγκέ­ντρω­ση στο Εργα­τι­κό Κέντρο. Τραυ­μά­τι­σε 20 και συνέ­λα­βε πάνω από 150 εργάτες.

1947  Φτά­νει στην Αθή­να η εξε­τα­στι­κή επι­τρο­πή του ΟΗΕ για να διε­ρευ­νή­σει τις καταγ­γε­λί­ες της κυβέρ­νη­σης εις βάρος της Βουλ­γα­ρί­ας, της Γιου­γκο­σλα­βί­ας και της Αλβα­νί­ας, για παρο­χή βοή­θειας προς τους αντάρ­τες του “Δημο­κρα­τι­κού Στρατού”

1971 Ανώ­τα­τος αξιω­μα­τι­κός της στρα­τιω­τι­κής Δικαιο­σύ­νης των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών ανα­κοι­νώ­νει ότι παύ­ει η δικα­στι­κή έρευ­να κατά του στρα­τη­γού Σάμιου­ελ Κόστερ που κατη­γο­ρού­νταν για τη σφα­γή των αμά­χων στο βιετ­να­μέ­ζι­κο χωριό Μι Λάι. Η δια­κο­πή της έρευ­νας απο­φα­σί­στη­κε για­τί …«δεν είναι προς το συμ­φέ­ρον της Δικαιο­σύ­νης».

1976 Δικα­στή­ριο της Ρώμης χαρα­κτη­ρί­ζει ως προ­σβάλ­λου­σα τα χρη­στά ήθη την ται­νία του Μπερ­νάρ­ντο Μπερ­το­λού­τσι “Το τελευ­ταίο ταν­γκό στο Παρί­σι”. Ο σκη­νο­θέ­της, ο παρα­γω­γός και οι ηθο­ποιοί της ται­νί­ας, μετα­ξύ των οποί­ων και ο Μάρ­λο Μπρά­ντο, απει­λού­νται με σύλ­λη­ψη αν εμφα­νι­στούν στην πόλη.

1983 Η Ελλά­δα ανα­γνω­ρί­ζει στις γυναί­κες ίσα δικαιώ­μα­τα, με την ανα­μόρ­φω­ση του οικο­γε­νεια­κού δικαίου.

1999 Ο ηγέ­της του PKK Αμπνου­λάχ Οτσα­λάν φτά­νει στην Αθή­να και δια­μέ­νει επί διή­με­ρο παρανόμως.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο