Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 29 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 29 Ιουλίου ||

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου –
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

238 O Γορ­δια­νός Γ΄ ανα­κη­ρύσ­σε­ται σε ηλι­κία 13 ετών αυτο­κρά­το­ρας της Ρωμαϊ­κής Αυτοκρατορίας.

904  Άλω­ση της Θεσ­σα­λο­νί­κης: Σαρα­κη­νοί επι­δρο­μείς με επι­κε­φα­λής τον Λέο­ντα τον Τρι­πο­λί­τη, μετά από μία σύντο­μη πολιορ­κία λεη­λα­τούν την πόλη που είναι η δεύ­τε­ρη μεγα­λύ­τε­ρη της Βυζα­ντι­νής αυτοκρατορίας.

1014 Η μάχη στο Κλει­δί: Ο Βασί­λειος Β’ ο Βουλ­γα­ρο­κτό­νος όχι μόνο συντρί­βει τον τσά­ρο των Βουλ­γά­ρων, Σαμου­ήλ, αλλά τυφλώ­νει σχε­δόν στο σύνο­λο τους τους 15.000 αιχ­μα­λώ­τους του. Ανά 10 αφή­νει έναν μονό­φθαλ­μο, προ­κει­μέ­νου να οδη­γή­σει τους υπό­λοι­πους. Στη συνέ­χεια τους αφή­νει ελεύ­θε­ρους. Λέγε­ται ότι ο Σαμου­ήλ, βλέ­πο­ντας το βασα­νι­σμό των στρα­τιω­τών του από το σοκ παθαί­νει καρ­δια­κή προ­σβο­λή και πεθαίνει.

1588 Ο ισπα­νι­κός στό­λος, που έφε­ρε τον τίτλο της αόρα­της αρμά­δας, ηττά­ται στα ανοι­χτά του Γκρα­βε­λέν της Γαλ­λί­ας απ’ τον αγγλι­κό στό­λο που διοι­κεί­ται από τον λόρ­δο Τσαρλς Χάουαρντ και τον σερ Φράν­σις Ντρέικ.

1829 Ο Ιωάν­νης Καπο­δί­στριας δια­νέ­μει σε ακτή­μο­νες 200.000 στρέμ­μα­τα εθνι­κής γης.

1836 Εγκαί­νια της Αψί­δας του Θριάμ­βου στο Παρίσι.

1856 Πέθα­νε ο Ρόμπερτ Σού­μαν, Γερ­μα­νός συν­θέ­της, από τους κορυ­φαί­ους της επο­χής του Ρομα­ντι­σμού. (Γεν. 8/6/1810)

1870 Γεν­νιέ­ται ο συγ­γρα­φέ­ας Ιωάν­νης Γρυπάρης.

1883 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός δικτά­το­ρας, Μπε­νί­το Μουσολίνι

1890 Πέθα­νε ο Ολλαν­δός ζωγρά­φος, Βίν­σεντ Βαν Γκονγκ, δύο μέρες μετά από αυτοπυροβολισμό

van

1899 Υπο­γρά­φε­ται η Πρώ­τη Σύμ­βα­ση της Χάγης.

1900 O βασι­λιάς της Ιτα­λί­ας, Ουμ­βέρ­τος Α’ δολο­φο­νεί­ται στη Μόν­τσα από τον αναρ­χι­κό Αντζε­λο Μπρέ­σι. Στον θρό­νο τον δια­δέ­χε­ται ο γιος του, Βίκτωρ Εμμα­νου­ήλ Γ’.

1901 Ξεκι­νά στην Ινδια­νά­πο­λη των ΗΠΑ το ιδρυ­τι­κό συνέ­δριο του Σοσια­λι­στι­κού Κόμματος.

1900 Στο θέα­τρο «Ορφεύς» της Σύρου δίνε­ται η πρώ­τη οργα­νω­μέ­νη κινη­μα­το­γρα­φι­κή παρά­στα­ση στην Ελλά­δα. Το εισι­τή­ριο στοι­χί­ζει μία δραχ­μή και προ­βάλ­λο­νται 20 ται­νί­ες μικρού μήκους. Από αυτές ξεχω­ρί­ζουν οι «Αμε­ρι­κα­νοϊ­σπα­νι­καί ναυ­μα­χί­αι», «Χαριε­ντι­σμοί ανδρο­γύ­νου ους δια­κό­πτει η εμφά­νι­σις του τέκνου» κ.ά.

1907 Ο σερ Ρόμπερτ Μπά­ντεν — Πάου­ελ ιδρύ­ει το κίνη­μα των προ­σκό­πων και την πρώ­τη κατα­σκή­νω­ση προ­σκό­πων στο Μπρά­ουνσκ Άιλαντ, στο Περλ Χάρμπορ.

1913 Οι Μεγά­λες δυνά­μεις με τη Συν­θή­κη του Λον­δί­νου ανα­γνω­ρί­ζουν την Αλβα­νία ως ανε­ξάρ­τη­το κράτος.

1919 Γεν­νή­θη­κε ο Μίλ­τος Σαχτού­ρης, ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους Έλλη­νες ποι­η­τές της μετα­πο­λε­μι­κής γενιάς

saxtouris 1

1921 Ο Αδόλ­φος Χίτλερ γίνε­ται πρό­ε­δρος του Εθνι­κο­σο­σια­λι­στι­κoύ Κόμ­μα­τος των Γερ­μα­νών Εργατών.

1925 Γεν­νή­θη­κε ο μου­σι­κο­συν­θέ­της Μίκης Θεο­δω­ρά­κης

mikis

1934  Η κυβέρ­νη­ση απα­γο­ρεύ­ει το Πανελ­λα­δι­κό Αντι­φα­σι­στι­κό Αντι­πο­λε­μι­κό Συνέ­δριο των Νέων.

1936 Γεν­νιέ­ται ο θρύ­λος του Ολυ­μπια­κού ποδο­σφαι­ρι­στής Ηλί­ας Υφαντής.
Δια­κρί­θη­κε στη θέση του κυνη­γού πετυ­χαί­νο­ντας 225 τέρ­μα­τα — στην Α΄Εθνική αγω­νί­στη­κε σε 58 αγώ­νες (τρεις σεζόν — 30 γκολ)
Πρω­τα­θλή­μα­τα Ελλά­δος: 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 και 1959
Κύπελ­λα 1954, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 και 1963
Πρω­τα­θλή­μα­τα Πει­ραιά: 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 και 1959

1938 Γεν­νιέ­ται ποδο­σφαι­ρι­στής Γιώρ­γος Σιδέ­ρης … 2 Πρω­τα­θλή­μα­τα Ελλά­δας 1966, 1967
5 Κύπελ­λα 1960, 1961, 1963, 1965, 1968 + 1 Βαλ­κα­νι­κό Κύπελ­λο 1963
2ος σκό­ρερ ευρω­παϊ­κών πρω­τα­θλη­μά­των (αργυ­ρό παπού­τσι) 1969 με 35 τέρματα
Τρεις φορές 1ος σκό­ρερ στο Ελλη­νι­κό Πρω­τά­θλη­μα (1965, 1967, 1969)
Δύο φορές 2ος σκό­ρερ στο Ελλη­νι­κό Πρω­τά­θλη­μα (1962, 1964)..

1938 Τα ιαπω­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα εισβάλ­λουν σε σοβιε­τι­κό έδα­φος και συντρί­βο­νται από τον Κόκ­κι­νο Στρα­τό κοντά στη λίμνη Χασάν

1941 Συνέρ­χε­ται στην Αθή­να το Πανελ­λή­νιο Συνέ­δριο Επαγγελματοβιοτεχνών.

1948 Στη διάρ­κεια μεγά­λων εκκα­θα­ρι­στι­κών επι­χει­ρή­σε­ων των αστι­κών δυνά­με­ων στην Κρή­τη στις 29 και 20 Ιού­λη σκο­τώ­νε­ται ο Γιάν­νης Ποδιάς (μάχη του Ψηλο­ρεί­τη). Συμ­μο­ρί­τες του Μπα­ντου­βά του έκο­ψαν το κεφά­λι, το κάρ­φω­σαν σε έναν πάσα­λο και το περιέ­φε­ραν πανη­γυ­ρί­ζο­ντας στο Ηράκλειο.
Την ίδια βάρ­βα­ρη αντι­με­τώ­πι­ση είχε και η δασκά­λα Βαγ­γε­λιώ Κλά­δου, μέλος του Γρα­φεί­ου Περιο­χής Κρή­της του ΚΚΕ (που σκο­τώ­θη­κε σε μάχη το Δεκέμ­βρη του 1949) κ.ά.

1948 Ξεκι­νούν οι 14οι Ολυ­μπια­κοί Αγώ­νες στο Λον­δί­νο και ολο­κλη­ρώ­νο­νται στις 14 Αυγού­στου. Εξαι­τί­ας του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου δε διε­ξή­χθη­σαν οι 12οι στο Τόκιο και οι 13οι στο Λον­δί­νο. Δεν προ­σκα­λού­νται Γερ­μα­νία και Ιαπω­νία, ενώ η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση δε λαμ­βά­νει μέρος.

1957 Ιδρύ­ε­ται στην Ουά­σινγ­κτον η Διε­θνής Επι­τρο­πή Ατο­μι­κής Ενέρ­γειας για την προ­ώ­θη­ση της ειρη­νι­κής ανά­πτυ­ξης της ατο­μι­κής ενέργειας.

1958 Ιδρύ­ε­ται επί­ση­μα από το Κογκρέ­σο των ΗΠΑ η NASA.

1967 Ανοι­κτά των ακτών του Βορεί­ου Βιετ­νάμ, το USS Forrestal (CV-59) πιά­νει φωτιά σκο­τώ­νο­ντας 134 άτο­μα, στη χει­ρό­τε­ρη κατα­στρο­φή του αμε­ρι­κα­νι­κού ναυ­τι­κού από το Β΄ Παγκό­σμιο Πόλεμο.

1967 Την τέταρ­τη ημέ­ρα της γιορ­τής της 400ής επε­τεί­ου του, το Καρά­κας στη Βενε­ζου­έ­λα κλο­νί­ζε­ται από σει­σμό, με απο­λο­γι­σμό 236 νεκρούς.

1973 Διε­ξά­γε­ται το «δημο­ψή­φι­σμα» της Χού­ντας για το πολι­τεια­κό (την κατάρ­γη­ση της μοναρ­χί­ας και τη δήθεν καθιέ­ρω­ση της προ­ε­δρι­κής δημο­κρα­τί­ας). Τα απο­τε­λέ­σμα­τα που ανα­κοί­νω­σε το καθε­στώς ήταν: «ΝΑΙ» 78,4% και «ΟΧΙ» 21,6%.

1974 Δημο­σιεύ­ε­ται Από­φα­ση της ΚΕ του ΚΚΕ με τίτλο «Η πολι­τι­κή μετα­βο­λή και η πάλη για δημο­κρα­τία και πρό­ο­δο», στην οποία τονί­ζο­νταν μετα­ξύ άλλων: «Η ασί­γα­στη αντι­δι­κτα­το­ρι­κή πάλη του ελλη­νι­κού λαού, η έντο­νη λαϊ­κή αντί­δρα­ση στο χου­ντι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα-προ­δο­σία σε βάρος της Κύπρου και της Ελλά­δας και η αντί­στα­ση του Κυπρια­κού λαού, η εισβο­λή των τουρ­κι­κών στρα­τευ­μά­των στη Μεγα­λό­νη­σο ύστε­ρα από την επέμ­βα­ση της Χού­ντας, η διε­θνής απο­μό­νω­ση της τελευ­ταί­ας, όλα αυτά όξυ­ναν στο έπα­κρο την κρί­ση του τυραν­νι­κού καθε­στώ­τος, οδή­γη­σαν τη δικτα­το­ρία σε κατά­στα­ση αδιεξόδου.
Μπρο­στά σ’ αυτή την κατά­στα­ση, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε συμ­φω­νία ανά­με­σα στη Χού­ντα, τους Αμε­ρι­κα­νούς και τους άλλους κύριους εταί­ρους του ΝΑΤΟ καθώς και τις συντη­ρη­τι­κές πολι­τι­κές δυνά­μεις, με βάση την οποία απο­σύ­ρε­ται από το προ­σκή­νιο η Χού­ντα και έρχε­ται πολι­τι­κή κυβέρ­νη­ση. Η αλλα­γή απο­τε­λεί προ­σπά­θεια ανα­προ­σαρ­μο­γής της πολι­τι­κής των Αμε­ρι­κα­νών και των άλλων κύριων δυνά­με­ων του ΝΑΤΟ στις νέες εθνι­κές και διε­θνείς συν­θή­κες και απο­βλέ­πει στην εκτό­νω­ση της λαϊ­κής αγα­νά­κτη­σης, στη ματαί­ω­ση μιας ριζι­κής δημο­κρα­τι­κής μετα­βο­λής, στη δια­τή­ρη­ση των στρα­τη­γι­κών θέσε­ων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ελλά­δα και τη Μεσόγειο».

1975 Η Άγκυ­ρα κηρύσ­σει άκυ­ρη τη Συμ­φω­νία του 1969, θέτει υπό τον έλεγ­χό της όλες τις αμε­ρι­κα­νι­κές βάσεις και απει­λεί να υπο­γρά­ψει σύμ­φω­νο μη επί­θε­σης με τη Σοβιε­τι­κή Ενω­ση, αν δεν καμ­φθούν οι αντιρ­ρή­σεις του αμε­ρι­κα­νι­κού Κογκρέ­σου για την επα­νά­λη­ψη της αμε­ρι­κα­νι­κής βοήθειας.

1975 Υπο­γρά­φε­ται η Τελι­κή Πρά­ξη του Ελσίν­κι στο πλαί­σιο της Διά­σκε­ψης για την Ασφά­λεια και τη Συνερ­γα­σία στην Ευρώ­πη (ΔΑΣΕ). Χρειά­στη­καν δυο χρό­νια προ­ε­τοι­μα­σί­ας, πάνω από 3.000 δια­βου­λεύ­σεις και η υπο­γρα­φή 40 τόνων επί­ση­μων εγγρά­φων, προ­τού κατα­στεί δυνα­τή η συνά­θροι­ση των εκπρο­σώ­πων των 15 χωρών — μελών του ΝΑΤΟ, των επτά χωρών — μελών του Συμ­φώ­νου της Βαρ­σο­βί­ας και των 13 ουδέ­τε­ρων κρατών.
Το ορι­στι­κό κεί­με­νο της Τελι­κής Πρά­ξης είχε ως άξο­νες τη Δια­κή­ρυ­ξη για τα Ανθρώ­πι­να Δικαιώ­μα­τα και τρεις ενό­τη­τες: Η πρώ­τη αφο­ρού­σε στις βασι­κές αρχές που διέ­πουν τις σχέ­σεις των χωρών της Διά­σκε­ψης και δια­σφα­λί­ζουν την εθνι­κή κυριαρ­χία, το απα­ρα­βί­α­στο των συνό­ρων, την απο­φυ­γή βίας και την ειρη­νι­κή επί­λυ­ση των δια­φο­ρών, το σεβα­σμό των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των και βασι­κών ανθρω­πί­νων ελευ­θε­ριών — ελευ­θε­ρία της σκέ­ψης, της συνεί­δη­σης, ανε­ξι­θρη­σκία και ελευ­θε­ρία της γνώ­μης — το δικαί­ω­μα της αυτο­διά­θε­σης των λαών και τη συνερ­γα­σία μετα­ξύ κρα­τών. Η δεύ­τε­ρη ενό­τη­τα αφο­ρού­σε στη συνερ­γα­σία στους τομείς του εμπο­ρί­ου, της επι­στή­μης, της τεχνο­λο­γί­ας, του περι­βάλ­λο­ντος. Η τρί­τη ενό­τη­τα περιε­λάμ­βα­νε διευ­κο­λύν­σεις στα ταξί­δια και τη δια­κί­νη­ση στο εσω­τε­ρι­κό των χωρών — μελών της ΔΑΣΕ.

1979 Πεθαί­νει ο Γερ­μα­νός φιλό­σο­φος και κοι­νω­νιο­λό­γος Χέρ­μπερτ Μαρ­κού­ζε («Σχο­λή της Φρανκφούρτης»).

1981 Ο διά­δο­χος του βρε­τα­νι­κού θρό­νου, Πρί­γκι­πας Κάρο­λος της Ουα­λί­ας, 32 ετών, παντρεύ­ε­ται τη 19χρονη λαί­δη Νταϊ­ά­να Σπέν­σερ στον Άγιο Παύ­λο του Λον­δί­νου. Τη γαμή­λια τελε­τή παρα­κο­λου­θούν πάνω από 750 εκα­τομ­μύ­ρια τηλε­θε­α­τές σε 72 χώρες.

1983 Πέθα­νε ο μεγά­λος Ισπα­νός σκη­νο­θέ­της Λουίς Μπουνιουέλ.

1983 Πέθα­νε ο Άγγλος ηθο­ποιός  Ντέι­βιντ Νίβεν

1991 Η Ρωσι­κή Ομο­σπον­δία ανα­γνω­ρί­ζει επί­ση­μα την ανε­ξαρ­τη­σία της Λιθουανίας.

1992 Στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα σημειώ­νε­ται στη Μαδαγασκάρη.

1994 Κατα­δι­κά­ζε­ται σε φυλά­κι­ση οκτώ­μι­σι χρό­νων ο πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός της Ιτα­λί­ας Μπε­τί­νο Κρά­ξι, αφού κρί­θη­κε ένο­χος για απάτες.

2001 Η Κολομ­βία νικά το Μεξι­κό 1–0 στο στά­διο “El Campin” της Μπο­γκο­τά και κατα­κτά πανη­γυ­ρι­κά το πρώ­το Copa America της ιστο­ρί­ας της. Οι ολο­νύ­χτιοι πανη­γυ­ρι­σμοί αμαυ­ρώ­νο­νται ωστό­σο από τον θάνα­το 3 ατό­μων, δυο εκ των οποί­ων είναι ανή­λι­κα παιδιά.

2002 Μετα­φέ­ρο­νται στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού κάτω από δρα­κό­ντεια μέτρα ασφα­λεί­ας, οι οκτώ από τους 13 κατη­γο­ρου­μέ­νους για συμ­με­το­χή σε τρο­μο­κρα­τι­κές ενέρ­γειες της 17Ν, οι οποί­οι κρα­τού­νταν για 10 περί­που ημέ­ρες στη Γενι­κή Ασφά­λεια Αττι­κής. Πρό­κει­ται για τους Χρι­στό­δου­λο και Βασί­λη Ξηρό, Διο­νύ­ση Γεωρ­γιά­δη, Βασί­λη Τζωρ­τζά­το, Ηρα­κλή Κωστά­ρη, Κώστα Καρα­τσώ­λη, Θεο­λό­γο Ψαρα­δέλ­λη και Θωμά Σερίφη.

2004 Πέθα­νε η μεγά­λη κωμι­κός ηθο­ποιός, Ρένα Βλαχοπούλου.

rena

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο