Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 29 Ιουνίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

Σαν σήμε­ρα 29 Ιου­νί­ουΜια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε 

29 Ιου­νί­ου γιορ­τά­ζουν οι Παύ­λος, Παυ­λί­να, Πέτρος Πετρούλα

petrou paulou

1613 Κατα­στρέ­φε­ται από πυρ­κα­γιά το Globe Theater στο Λον­δί­νο. Το είχε κατα­σκευά­σει ο Γουί­λιαμ Σέξ­πιρ για να παί­ζο­νται τα έργα του.

1786 Ο Αλε­ξά­ντερ ΜακΝτό­νελ μαζί με 500 Καθο­λι­κούς φεύ­γουν από τη Σκω­τία για να εγκα­τα­στα­θούν στο Οντά­ριο του Καναδά.

1850 Το Οικου­με­νι­κό Πατριαρ­χείο ανα­γνω­ρί­ζει τελι­κά το αυτο­κέ­φα­λο της Εκκλη­σί­ας της Ελλά­δος, που είχε επι­βλη­θεί από τη Βαυα­ρο­κρα­τία το 1833.

1874 Δημο­σιεύ­ε­ται στην εφη­με­ρί­δα «Και­ροί» το περί­φη­μο άρθρο του Χαρί­λα­ου Τρι­κού­πη με τίτλο «Τις πταί­ει». Σε αυτό, ο Τρι­κού­πης κατα­δει­κνύ­ει ως υπεύ­θυ­νο για την πολι­τι­κή κρί­ση που διέρ­χε­ται ο τόπος το βασι­λιά Γεώρ­γιο Α’ και του ζητά να λαμ­βά­νει υπό­ψη του κατά το σχη­μα­τι­σμό των κυβερ­νή­σε­ων την Αρχή της Δεδηλωμένης.

1891 Στη Οτά­βα του Κανα­δά ξεκι­νά­ει η λει­τουρ­γία του τραμ.

1895 Πεθαί­νει ο Βρε­τα­νός βιο­λό­γος Τόμας Χάξ­λεϊ, από τους πιο ένθερ­μους υπο­στη­ρι­κτές της θεω­ρί­ας της εξέ­λι­ξης, του Δαρβίνου.

1900 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, Αντουάν ντε Σεν Εξι­πε­ρί («Μικρός Πρίγκιπας»)

exiperi

1905 Η εξέ­γερ­ση στο θωρη­κτό «Ποτέμ­κιν»

1905: Η εξέ­γερ­ση στο θωρη­κτό «Ποτέμ­κιν»

1907 Πέθα­νε ο Κων­στα­ντί­νος Βολα­νά­κης, Έλλη­νας ζωγρά­φος. (Γεν. 17/3/1837)

volonakis

1913 Ο Ελλη­νι­κός στρα­τός απε­λευ­θε­ρώ­νει την βουλ­γα­ρο­κρα­τού­με­νη πόλη των Σερ­ρών (Β’ Βαλ­κα­νι­κός Πόλεμος).

1920 Η Ρεάλ Μαδρί­της απο­κτά το όνο­μά της από τον βασι­λιά Αλφόν­σο τον 13ο, τρο­πο­ποιώ­ντας το προη­γού­με­νο που ήταν Madrid FC.

1921 Ο ελλη­νι­κός στρα­τός αρχί­ζει την επί­θε­σή του στο μικρα­σια­τι­κό μέτωπο.

1929 Ο Αλέ­ξαν­δρος Φλέ­μινγκ ανα­κοι­νώ­νει ότι στη μού­χλα ενυ­πάρ­χει αντι­βιο­τι­κή δράση.

1929 Γεν­νή­θη­κε η Ιτα­λί­δα δημο­σιο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας, Οριά­να Φαλάτσι

1931 Φασί­στες των οργα­νώ­σε­ων «Παύ­λος Μελάς» και «Εθνι­κή Ένω­σις Ελλάς» εξα­πο­λύ­ουν πογκρόμ κατά των Εβραί­ων στους συνοι­κι­σμούς της Θεσ­σα­λο­νί­κης: Ρεζί Βαρ­δάρ, Χαρι­λά­ου, Συνοι­κι­σμός 151 και Κάμπελ. Οι μεγα­λύ­τε­ρες αγριό­τη­τες έγι­ναν στον συνοι­κι­σμό του Κάμπελ. Οι φασί­στες, αφού λεη­λά­τη­σαν, βία­σαν και σκό­τω­σαν, έβα­λαν φωτιά στο συνοι­κι­σμό από πολ­λές μεριές, με απο­τέ­λε­σμα να καούν πολ­λά σπί­τια, κατα­στή­μα­τα, το εβραϊ­κό σχο­λείο και η Συνα­γω­γή. Τα επει­σό­δια υπο­δαυ­λί­ζει με σει­ρά άρθρων της η φιλο­βε­νι­ζε­λι­κή εφη­με­ρί­δα «Μακε­δο­νία».

1941 Πεθαί­νει ο Πολω­νός συν­θέ­της Ιγκνά­σι Γιαν Παντε­ρέφ­σκι, ο οποί­ος διε­τέ­λε­σε και πρώ­τος Πρό­ε­δρος της χώρας του μετά την ανε­ξαρ­τη­το­ποί­η­σή της (1919–1920).

1949 Η Νότιος Αφρι­κή επι­βάλ­λει το Απαρτ­χάιντ, αρχί­ζο­ντας με την απα­γό­ρευ­ση των μικτών γάμων.

1949 Τα ολλαν­δι­κά στρα­τεύ­μα­τα απο­χω­ρούν από την Τζα­κάρ­τα της Ινδονησίας.

1951 Πέθα­νε ο κορυ­φαί­ος ηθο­ποιός του δρα­μα­τι­κού θεά­τρου, Αιμί­λιος Βεά­κης.  Στη διάρ­κεια της Κατο­χής εντά­χθη­κε στο ΕΑΜ και για του τη δρά­ση αυτή υπέ­στη διώ­ξεις από το αστι­κό καθεστώς.

veakis

1958 Η Βρα­ζι­λία κατα­κτά το πρώ­το της Παγκό­σμιο Κύπελ­λο και ένας μύθος γεννιέται…

pele

1960 Παρου­σία του βασι­λιά του Βελ­γί­ου Μπο­ντου­έν, γιορ­τά­ζε­ται η ανε­ξαρ­τη­σία του βελ­γι­κού Κογκό. Ανα­κη­ρύσ­σε­ται Δημο­κρα­τία με Πρό­ε­δρο τον Τζ. Καζα­βού­μπου και πρω­θυ­πουρ­γό τον Πατρίς Λουμούμπα.

1966 Με άδεια του Προ­έ­δρου των ΗΠΑ, Λίντον Τζόν­σον, τα αμε­ρι­κα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα παίρ­νουν ενερ­γό μέρος στις μάχες του Νότιου Βιετ­νάμ, στο πλευ­ρό των κυβερ­νη­τι­κών δυνά­με­ων της Σαϊ­γκόν. Αμε­ρι­κα­νι­κά αερο­πλά­να βομ­βαρ­δί­ζουν τις πόλεις Ανόι και Χαϊφόγκ.

1967 Πέθα­νε η Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός, Τζέιν Μάνσφιλντ

1969 Εγκαι­νιά­ζε­ται ο σύγ­χρο­νος αερο­σταθ­μός επι­βα­τών εξω­τε­ρι­κού στο Ελληνικό.

1972 Το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο των ΗΠΑ απο­φα­σί­ζει ότι η θανα­τι­κή ποι­νή είναι αντί­θε­τη με το Σύνταγμα.

1973 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται στη Χιλή απο­τυ­χη­μέ­νο πρα­ξι­κό­πη­μα κατά του Προ­έ­δρου Αλιέ­ντε, πίσω από το οποίο βρι­σκό­ταν η ντό­πια ολι­γαρ­χία και οι αμε­ρι­κα­νι­κές μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες. Από­πει­ρα πρα­ξι­κο­πή­μα­τος θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί και πάλι λίγο αργό­τε­ρα, στις 11/9/1973, αυτή τη φορά με επιτυχία.

castro

1976 Τα νησιά Σεϊ­χέ­λες απο­κτούν την ανε­ξαρ­τη­σία τους από τη Βρετανία.

1979 Η ελλη­νι­κή Βου­λή επι­κυ­ρώ­νει πανη­γυ­ρι­κά την έντα­ξη της χώρας στην ΕΟΚ.

1986 Η Αργε­ντι­νή κατα­κτά το Παγκό­σμιο Κύπελ­λο ποδο­σφαί­ρου στο Μεξι­κό κερ­δί­ζο­ντας στον τελι­κό τη Γερ­μα­νία με 3–2. Μεγά­λος πρω­τα­γω­νι­στής της ομά­δας της Αργε­ντι­νής στο δρό­μο προς την κατά­κτη­ση του Μου­ντιάλ ο Ντιέ­γκο Μαραντόνα.

Όταν ο πλα­νή­της υπο­κλί­θη­κε σε Πελέ και Μαρα­ντό­να! (ΒΙΝΤΕΟ)

2000 Πέθα­νε ο Ιτα­λός ηθο­ποιός, Βιτό­ριο Γκάσμαν

Βιτό­ριο Γκά­σμαν, κορυ­φαί­ος Ιτα­λός ηθο­ποιός, γέν­νη­μα του ιτα­λι­κού λαϊ­κού κινή­μα­τος στο χώρο του πολιτισμού

1995 Καταρ­ρέ­ει κτι­ρια­κό συγκρό­τη­μα στη Σεούλ, σκο­τώ­νο­ντας 502 άτο­μα. Ήταν η χει­ρό­τε­ρη κατα­στρο­φή στη Νότια Κορέα σε περί­ο­δο ειρήνης.

1996 Ο Νετσμε­τίν Ερμπα­κάν γίνε­ται πρω­θυ­πουρ­γός της Τουρκίας.

2002 Από έκρη­ξη που σημειώ­νε­ται στα εκδο­τή­ρια της Hellas Flying Dolphins στον Πει­ραιά τραυ­μα­τί­ζε­ται ο Σάβ­βας Ξηρός, ο οποί­ος στη συνέ­χεια θα ομο­λο­γή­σει τη συμ­με­το­χή του στη “17 Νοέμ­βρη”. Το γεγο­νός απο­τε­λεί την αρχή της εξάρ­θρω­σης της τρο­μο­κρα­τι­κής οργά­νω­σης, που δρού­σε στην Ελλά­δα επί 27 χρόνια.

2003 Πέθα­νε η Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός, Κάθριν Χέπμπορν

2004 Ο Πορ­το­γά­λος πρω­θυ­πουρ­γός Ζοζέ Μανου­έλ Μπα­ρό­ζο διο­ρί­ζε­ται ομό­φω­να πρό­ε­δρος της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής από τους 25 ηγέ­τες της Ε.Ε. στη Σύνο­δο Κορυ­φής των Βρυξελλών.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο