Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 29 Σεπτεμβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα

Σαν σήμε­ρα 29 Σεπτεμ­βρί­ου τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε.

480 π.Χ. Η Ναυ­μα­χία της Σαλα­μί­νας (σύμ­φω­να με άλλες πηγές έγι­νε στις 22 Σεπτεμ­βρί­ου): Η ναυ­τι­κή σύγκρου­ση μετα­ξύ του ελλη­νι­κού και τoυ περ­σι­κού στό­λου στο θαλάσ­σιο στε­νό μετα­ξύ Σαλα­μί­νας και Αττι­κής κατα­λή­γει σε πανω­λε­θρία των Περ­σών, δια­σφα­λί­ζο­ντας και τη σωτη­ρία της Αθήνας.

1547 Γεν­νή­θη­κε ο Ισπα­νός συγ­γρα­φέ­ας, Μιγκέλ ντε Θερ­βά­ντες («Δον Κιχώτης»)

don kixotis

1571 Γεν­νιέ­ται ο Ιτα­λός ζωγρά­φος του Μπα­ρόκ, Μικε­λάν­τζε­λο Μερί­ζι ντα Καρα­βά­τζιο.

1650 Ο Χέν­ρι Ρόμπιν­σον ανοί­γει στο Λον­δί­νο το πρώ­το κατα­γε­γραμ­μέ­νο γρα­φείο συνοικεσίων.

1793 Η λέξη «τένις» ανα­φέ­ρε­ται για πρώ­τη φορά σε αγγλι­κό αθλη­τι­κό περιοδικό.

1829 Ανα­λαμ­βά­νει καθή­κο­ντα η Μητρο­πο­λι­τι­κή Αστυ­νο­μία του Λον­δί­νου, γνω­στή ως «Σκό­τλαντ Γιαρντ».

1902 Πέθα­νε ο σημα­ντι­κό­τε­ρος συγ­γρα­φέ­ας της γαλ­λι­κής νατου­ρα­λι­στι­κής σχο­λής κι ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους κρι­τι­κούς τέχνης, συντά­κτης του «Κατη­γο­ρώ», ο Εμίλ Ζολά

zola

1908 Στη Λου­κέρ­νη της Ελβε­τί­ας, διε­θνής διά­σκε­ψη απα­γο­ρεύ­ει την απα­σχό­λη­ση παι­διών κάτω των 14 ετών σε νυχτε­ρι­νή εργα­σία σε εργοστάσια.

1911 Η Ιτα­λία κηρύσ­σει τον πόλε­μο στην Τουρ­κία για την κατο­χή της Τρί­πο­λης στη Λιβύη. Μετα­ξύ άλλων, κατα­λαμ­βά­νει και τα Δωδεκάνησα.

1912 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός σκη­νο­θέ­της και παρα­γω­γός του κινη­μα­το­γρά­φου, Μικε­λάν­τζε­λο Αντονιόνι

antonioni

1913 Ο Γερ­μα­νός εφευ­ρέ­της του κινη­τή­ρα εσω­τε­ρι­κής καύ­σης, Ρού­ντολφ Ντί­ζελ, εξα­φα­νί­ζε­ται με μυστη­ριώ­δη τρό­πο, ενώ έχει επι­βι­βα­στεί σε πλοίο από τη Γάν­δη του Βελ­γί­ου με προ­ο­ρι­σμό τη Βρε­τα­νία. Ο θάνα­τός του θα επι­βε­βαιω­θεί στις 18 Οκτω­βρί­ου, μετά την ανεύ­ρε­ση του πτώ­μα­τός του.

1918 Η Βουλ­γα­ρία υπο­γρά­φει εκε­χει­ρία με τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό συνα­σπι­σμό της Αντάντ (Α’ Παγκό­σμιος Πόλεμος).

1919 Ο Μου­στα­φά Κεμάλ επε­κτεί­νει τη δρα­στη­ριό­τη­τά του μέχρι τη Σμύρ­νη, με στό­χο την εκδί­ω­ξη των Ελλή­νων από τη Μικρά Ασία.

1925 Δημο­σιεύ­ε­ται το Σύνταγ­μα που κατάρ­τι­σε η 30μελής Επι­τρο­πή της Εθνο­συ­νέ­λευ­σης. Ο στρα­τη­γός Θεό­δω­ρος Πάγκα­λος δια­λύ­ει την Εθνο­συ­νέ­λευ­ση και προ­κη­ρύσ­σει εκλο­γές, τις οποί­ες όμως δε θα διε­νερ­γή­σει και θα επι­βά­λει δικτατορία.

1927 Πεθαί­νει ο Ολλαν­δός για­τρός Βίλεμ Εϊντ­χό­φεν, ο οποί­ος ανα­κά­λυ­ψε το ηλε­κτρο­καρ­διο­γρά­φη­μα (Βρα­βείο Νόμπελ Ιατρι­κής, 1924).

1936 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός μεγι­στά­νας των ΜΜΕ και πρω­θυ­πουρ­γός, Σίλ­βιο Μπερλουσκόνι

1938 Αρχί­ζει στο Μόνα­χο η τετρα­με­ρής διά­σκε­ψη μετα­ξύ Γερ­μα­νί­ας (Χίτλερ), Αγγλί­ας (Τσά­μπερ­λεν), Γαλ­λί­ας (Ντα­λα­ντιέ), Ιτα­λί­ας (Μου­σο­λί­νι), που απο­φα­σί­ζουν να παρα­δώ­σει η Τσε­χο­σλο­βα­κία την περιο­χή της Σου­δη­τί­ας στη Γερ­μα­νία. Η ιμπε­ρια­λι­στι­κή συμ­φω­νία του Μονά­χου ήταν το κορύ­φω­μα της πολι­τι­κής της ενθάρ­ρυν­σης των επι­δρο­μέ­ων. Οι κυβερ­νή­σεις της Αγγλί­ας και της Γαλ­λί­ας, με την προ­τρο­πή της κυβέρ­νη­σης των ΗΠΑ, ικα­νο­ποί­η­σαν όλες τις απαι­τή­σεις του Χίτλερ, πιστεύ­ο­ντας ότι έτσι θα τον στρέ­ψουν κατά της Σοβιε­τι­κής Ενωσης.

1941 Αρχί­ζει η σφα­γή του Μπά­μπι Γιαρ: οι Ναζί εκτε­λούν 33.771 Εβραί­ους της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης (άνδρες, γυναί­κες και παι­διά) στο φαράγ­γι Μπά­μπι Γιαρ του Κιέ­βου στην Ουκρα­νία, με δια­τα­γή του δια­βό­η­του Χάιν­ριχ Χίμ­λερ. Ο Ντμί­τρι Σοστα­κό­βιτς θα τους αφιε­ρώ­σει το πρώ­το μέρος της Συμ­φω­νί­ας αρ. 13, γνω­στής και ως Μπά­μπι Γιαρ.

giar

1941 Την ίδια μέρα, στο Μου­σείο Μοντέρ­νας Τέχνης στη Νέα Υόρ­κη προ­στί­θε­ται η “Ένα­στρη Νύχτα” του Βαν Γκογκ.

1944 Ματω­μέ­νο Μπλό­κο των Γερ­μα­νών ναζί κατα­κτη­τών και των ντό­πιων συνερ­γα­τών τους, στον Κηφι­σό: μετά από παλι­κα­ρί­σια μάχη που έδω­σαν ΕΛΑ­Σί­τες επα­κο­λού­θη­σε η σφα­γή στο Αιγά­λεω (μπα­ρου­τά­δι­κο).
Τον Αύγου­στο του 1944 οι δωσί­λο­γη δημο­τι­κή αρχή έχει καθαι­ρε­θεί και ο ΕΛΑΣ ‑όπως έκα­νε παντού, ζητά­ει από τους χωρο­φύ­λα­κες ή να τον στη­ρί­ξουν ή να εγκα­τα­λεί­ψουν την πόλη, ενώ οι Γερ­μα­νοί, επι­διώ­κουν πρό­σχη­μα για να εκκα­θα­ρί­σουν την περιο­χή και να κρα­τή­σουν ανοι­χτή τη μονα­δι­κή ασφα­λή δίο­δο (Ιερά Οδό) ώστε να εξα­σφα­λι­σθεί η επι­κεί­με­νη απο­χώ­ρη­σή τους εξα­πο­λύ­ο­ντας κύμα τρο­μο­κρα­τι­κής δρά­σης που περι­λαμ­βά­νει ληστεί­ες, κατα­στρο­φές υπο­δο­μών και δολο­φο­νί­ες πατριω­τών, σε συνερ­γα­σία με τους ταγματασφαλίτες

σφαγή Αιγάλεω 29 Σεπ 1944
Επί­λε­κτο γερ­μα­νι­κό τάγ­μα (των στρα­τιω­τι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων στο «Μαρ­κό­νι») δια­τά­χθη­κε να προ­χω­ρή­σει σε εκκα­θά­ρι­ση της περιο­χής, ενώ ένα δεύ­τε­ρο κατέ­φθα­σε από την αντί­θε­τη κατεύ­θυν­ση (του Χαϊ­δα­ρί­ου), μέσω της Ιεράς Οδού, που σημαί­νει προ­με­λε­τη­μέ­νο σχέ­διο εγκλω­βι­σμού και σφα­για­σμού των κατοί­κων (όπως έγρα­φε εφη­με­ρί­δα της επο­χής «… διε­τά­χθη η παρά το Δαφ­νί εστρα­το­πευ­δε­μέ­νη Γερ­μα­νι­κή Στρα­τιω­τι­κή Μονά­δα Κατα­στρο­φών ίνα προ­βεί εις σκλη­ρά αντί­ποι­να»: απέ­κλει­σαν το συνοι­κι­σμό του Αγί­ου Γεωρ­γί­ου και έβα­λαν φωτιά, κατα­στρέ­φο­ντας πάνω από 100 σπί­τια καί­γο­ντας πολ­λούς ζωντανούς
Άγνω­στος ο αριθ­μός των νεκρών ‑φαί­νε­ται πως είναι 100, ίσως και παρα­πά­νω, πάντως την επο­μέ­νη (30–9‑1944) και ενώ ο ΕΛΑΣ προ­χώ­ρη­σε σε εγκα­τά­στα­ση πολυ­βό­λων για να απο­τρέ­ψει νέα ενδε­χό­με­νη επι­δρο­μή, 41 απαν­θρα­κω­μέ­να πτώ­μα­τα θάφτη­καν δίπλα στον Άγιο Σπυ­ρί­δω­να, άλλοι στο Γ’ Νεκρο­τα­φείο και μερι­κοί στον Άγιο Βασί­λειο Περιστερίου.

1950 Απε­λευ­θε­ρώ­νε­ται η Σεούλ με αμε­ρι­κα­νι­κή επέμ­βα­ση στην Κορέα και παρα­δί­δε­ται στον Πρό­ε­δρο Σίγκ­μαν Ρι.

1950 Την ίδια μέρα, κατα­σκευά­ζε­ται στα Εργα­στή­ρια Μπελ ο πρώ­τος αυτό­μα­τος τηλεφωνητής.

1954 Με συν­θή­κη δημιουρ­γεί­ται το CERN, ο ευρω­παϊ­κός οργα­νι­σμός για την πυρη­νι­κή έρευ­να. Ιδρύ­ε­ται από δώδε­κα ευρω­παϊ­κές χώρες και σήμε­ρα αριθ­μεί 20 κρά­τη-μέλη, μετα­ξύ των οποί­ων και η Ελλά­δα, η οποία είναι και ιδρυ­τι­κό μέλος.

1962 Η ποδο­σφαι­ρι­κή ομο­σπον­δία της Γερ­μα­νί­ας ιδρύ­ει τη Bundesliga και εισά­γει τον επαγ­γελ­μα­τι­σμό στο ποδόσφαιρο.

1964 Κυκλο­φο­ρεί το κόμικ «Μαφάλ­ντα» από τον Αργε­ντί­νο καρ­του­νί­στα Κίνο.

malfada

1968 Σε δημο­ψή­φι­σμα παρω­δία, εγκρί­νε­ται το νέο Σύνταγ­μα της Ελλά­δος, δημιούρ­γη­μα της χού­ντας, με ποσο­στό 91,8%.

1972 Η Ιαπω­νία απο­κα­θι­στά τις διπλω­μα­τι­κές της σχέ­σεις με τη Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία της Κίνας, μετά την επί­ση­μη δια­κο­πή των διπλω­μα­τι­κών της σχέ­σε­ων με την Ταϊβάν.

1972 Τη δρα­στη­ριο­ποί­η­ση των παρά­νο­μων ομά­δων και την εισα­γω­γή οπλι­σμού για ανα­τρε­πτι­κές ενέρ­γειες του στρα­τη­γού Γρί­βα, καταγ­γέλ­λει ο πρό­ε­δρος της Κύπρου Μακάριος.

1974 Ο Κων­στα­ντί­νος Καρα­μαν­λής αναγ­γέλ­λει την ίδρυ­ση της Νέας Δημοκρατίας.

1998 Στην Αλβα­νία, ο Φάτος Νάνο υπο­βάλ­λει την παραί­τη­ση του, λόγω αδυ­να­μί­ας σχη­μα­τι­σμού νέου υπουρ­γι­κού συμ­βου­λί­ου, από τον κυβερ­νη­τι­κό συνα­σπι­σμό. Ως υπο­ψή­φιο για την πρω­θυ­πουρ­γία της χώρας, η προ­ε­δρία του Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος, προ­τεί­νει το γενι­κό γραμ­μα­τέα, Παντε­λή Μάικο.

2009 Πέθα­νε η Ελλη­νί­δα ηθο­ποιός, Σπε­ράν­τζα Βρανά.

vrana

***

foto 1

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο