Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 1941οι Ναζί εκτελούν 33.771 Εβραίους της Σοβιετικής Ένωσης

Σαν σήμε­ρα 29 Σεπτεμ­βρί­ου 1941οι Ναζί εκτε­λούν 33.771 Εβραί­ους της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης. Σε αυτούς θα πρέ­πει να προ­σθέ­σου­με και άλλους 60.000 ομο­ε­θνείς τους, αλλά και τσιγ­γά­νους, αντι­στα­σια­κούς και αιχ­μα­λώ­τους, που εκτε­λέ­στη­καν λίγες μέρες αργό­τε­ρα στο ίδιο σημείο.

Το μνημείο της σφαγής του Μπάμπι Γιαρ

Το μνη­μείο της σφα­γής του Μπά­μπι Γιαρ

Στη σφα­γή του Μπά­μπι Γιαρ, οι Ναζί εκτε­λούν 33.771 Εβραί­ους της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης (άνδρες, γυναί­κες και παι­διά) σε χαρά­δρα κοντά στο Κίε­βο, με δια­τα­γή του Χίμλερ.

Οι προ­ε­λαύ­νου­σες στο Ανα­το­λι­κό Μέτω­πο γερ­μα­νι­κές δυνά­μεις κατέ­λα­βαν το Κίε­βο στις 19 Σεπτεμ­βρί­ου 1941. Εννιά μέρες αργό­τε­ρα τοι­χο­κόλ­λη­σαν μια ανα­κοί­νω­ση σε κάθε γωνιά της πόλης: «Όλοι οι Εβραί­οι του Κιέ­βου και των περι­χώ­ρων δια­τάσ­σο­νται να παρου­σια­στούν στις 8 το πρωί της 29ης Σεπτεμ­βρί­ου στη γωνία των οδών Μελ­νι­κόφ­σκι και Ντο­κτού­ροφ, κοντά στο νεκρο­τα­φείο. Θα πρέ­πει να φέρουν μαζί τους οποιο­δή­πο­τε έγγρα­φο που να πιστο­ποιεί την ταυ­τό­τη­τά τους, καθώς και τα προ­σω­πι­κά τους είδη. Όποιος παρα­κού­σει τη δια­τα­γή και βρε­θεί σε άλλο μέρος της πόλης θα εκτε­λεί­ται επι­τό­που, όπως και κάθε πολί­της που θα εισέλ­θει σε κατοι­κία εβραί­ου και συλ­λη­φθεί να κλέβει».

Οι περισ­σό­τε­ροι από τους 175.000 εβραί­ους της περιο­χής πίστε­ψαν ότι θα κατέ­λη­γαν σε κάποιο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης. Όμως, οι Ναζί είχαν απο­φα­σί­σει ήδη από τις 26 Σεπτεμ­βρί­ου να τους εκτελέσουν.

Η εκτέ­λε­ση έγι­νε σε αντί­ποι­να για μια σει­ρά βομ­βι­στι­κών ενερ­γειών κατά στρα­τιω­τι­κών τους εγκα­τα­στά­σε­ων από την σοβιε­τι­κή αντίσταση.

Ο εβραϊ­κός πλη­θυ­σμός του Κιέ­βου (άνδρες, γυναί­κες και παι­διά) συγκε­ντρώ­θη­κε τελι­κά στο κοι­μη­τή­ριο, περι­μέ­νο­ντας τα τρέ­να που θα τους μετέ­φε­ραν στην εξο­ρία, όπως πίστευαν. Μόλις άκου­σαν το κρο­τά­λι­σμα των πολυ­βό­λων κατά­λα­βαν ότι ήταν ήδη πολύ αργά για να ξεφύ­γουν από την κόλα­ση που τους περί­με­νε. Οι άνδρες των SS και οι ντό­πιοι συνερ­γά­τες τους οδη­γού­σαν τους εβραί­ους σε μικρές ομά­δες των 10 ατό­μων στο χεί­λος του φαραγ­γιού, όπου τους πολυ­βο­λού­σαν, αφού πρώ­τα τους έγδυ­ναν και τους χτυ­πού­σαν ανη­λε­ώς αν προ­έ­βα­λαν αντί­στα­ση. Στις 30 Σεπτεμ­βρί­ου η πρώ­τη πρά­ξη της ανθρω­πο­σφα­γής είχε ολοκληρωθεί.

Ο Ντμί­τρι Σοστα­κό­βιτς θα τους αφιε­ρώ­σει το πρώ­το μέρος της Συμ­φω­νί­ας αρ. 13, γνω­στής και ως Μπά­μπι Γιαρ, σε στί­χους του Ουκρα­νού ποι­η­τή Γιε­βγέ­νι Γεφτουσένκο.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο