Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 3 Αυγούστου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 3 Αυγούστου

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1492 Ο Χρι­στό­φο­ρος Κολόμ­βος, ανα­ζη­τώ­ντας δυτι­κή θαλάσ­σια οδό προς την ανα­το­λι­κή Ασία, ξεκι­νά για το ταξί­δι, που θα τον οδη­γή­σει στις ακτές της Καραϊ­βι­κής. Έφτα­σε στις Μπα­χά­μες στις 12 του Οκτώ­βρη, έχο­ντας ωστό­σο την εντύ­πω­ση ότι βρι­σκό­ταν στις Ανα­το­λι­κές Ινδίες.

kolomvos

1811 γεν­νή­θη­κε ο εφευ­ρέ­της του ανελ­κυ­στή­ρα Αμε­ρι­κα­νός Ελί­σα Γκρέι­βς Ότις

1826 Άλω­ση της Αθή­νας από τον Κιουταχή.

1844 Διε­ξά­γο­νται οι πρώ­τες εκλο­γές στην Ελλά­δα επί Όθωνα

1861 Ο Κάρο­λος Ντί­κενς δημο­σιεύ­ει το τελευ­ταίο μέρος του μυθι­στο­ρή­μα­τος του “Μεγά­λες Προσ­δο­κί­ες” στη λογο­τε­χνι­κή εφη­με­ρί­δα, που ο ίδιος επιμελείται.

1887 Γεν­νή­θη­κε ο Ρού­περτ Μπρουκ, άγγλος ποι­η­τής. (Θαν. 23/4/1915)

1914 Η Γερ­μα­νία κηρύσ­σει πόλε­μο στη Γαλ­λία και ξεσπά­ει ο Α’ Παγκό­σμιος Πόλεμος

polemos

1923 Πεθαί­νει ο λογο­τέ­χνης Αργύ­ρης Εφταλιώτης

eftaliotis

1923 Ιδρύ­ε­ται στην Αθή­να το Νοσο­κο­μείο Προ­σφύ­γων Αθη­νών, μετέ­πει­τα Ιπποκράτειο.

1924 Με την ευκαι­ρία συμπλή­ρω­σης 10 χρό­νων από την κήρυ­ξη του Α’ Παγκο­σμί­ου ιμπε­ρια­λι­στι­κού Πολέ­μου το ΣΕΚΕ (Κ) απευ­θύ­νει μανι­φέ­στο προς τον εργα­ζό­με­νο λαό με το οποίο προει­δο­ποιεί για τον κίν­δυ­νο νέων πολέ­μων και ρίχνει το σύν­θη­μα «πόλε­μος κατά του πολέμου».

1930 Συλ­λα­λη­τή­ρια πραγ­μα­το­ποιούν οι στα­φι­δο­πα­ρα­γω­γοί στην Πελο­πόν­νη­σο, καθώς αρνού­νται να κατα­βά­λουν φόρο.

1931 Στην Κίνα, 200.000 νεκροί είναι ο απο­λο­γι­σμός των τερά­στιων πλημ­μυ­ρών, που πλήτ­τουν τις περιο­χές, που βρί­σκο­νται κοντά τις όχθες του ποτα­μού Γιανγκ-τσε.

1936 Ο μαύ­ρος αθλη­τής Τζέ­σε Οου­ενς κερ­δί­ζει το πρώ­το από τα τέσ­σε­ρα χρυ­σά μετάλ­λια του στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Βερο­λί­νου. Ο Α. Χίτλερ αρνή­θη­κε να χαι­ρε­τή­σει τον νικη­τή, εγκα­τα­λεί­πο­ντας το στάδιο.

ouens

1939 Βρε­τα­νία και Γαλ­λία, με δια­φο­ρά 6 ωρών, κηρύσ­σουν τον πόλε­μο ενα­ντί­ον της ναζι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας, που δύο ημέ­ρες νωρί­τε­ρα είχε εισβά­λει στην Πολωνία.

1940 Συνέρ­χε­ται η 7η Σύνο­δος του Ανω­τά­του Σοβιέτ της ΕΣΣΔ. Οι σοβιε­τι­κές σοσια­λι­στι­κές Δημο­κρα­τί­ες Εσθο­νί­ας, Λετο­νί­ας και Λιθουα­νί­ας μπαί­νουν στη σύν­θε­ση της ΕΣΣΔ (9ο2.gr)

1940 Γεν­νή­θη­κε ο Αντώ­νης Καλο­γιάν­νης στην Και­σα­ρια­νή όπου ξεκί­νη­σε να εργά­ζε­ται ως τσα­γκά­ρης – έφυ­γε από τη ζωή 11-Φεβ-2021.
Η συνά­ντη­σή του το 1966 με τον Μίκη Θεο­δω­ρά­κη άλλα­ξε την πορεία της ζωής του, περ­νώ­ντας από τους μεγα­λύ­τε­ρους συναυ­λια­κούς χώρους της πρώ­ην ΕΣΣΔ, της Ευρώ­πης και της Αμε­ρι­κής ερμη­νεύ­ο­ντας Σικε­λια­νό, Ρίτσο Σεφέρη.
Κατά τη διάρ­κεια της δικτα­το­ρί­ας του 1967, έφυ­γε στο εξω­τε­ρι­κό και έδω­σε συναυ­λί­ες με την Μαρία Φαρα­ντού­ρη και μετά το 1970 περισ­σό­τε­ρες από 500 σε Ευρώ­πη, Αμε­ρι­κή και Αυστρα­λία με τον Μίκη.
Αργό­τε­ρα ερμή­νευ­σε Μάριο Τόκα, Τάκη Μου­σα­φί­ρη και Αργύ­ρη Κου­νά­δη, ενώ συνερ­γά­στη­κε με τη Βίκυ Μοσχο­λιού («Συνοι­κι­σμός Α» του Δήμου Μού­τση ‑1972), την Άλκη­στη Πρω­το­ψάλ­τη ( «Γράμ­μα­τα στο Μακρυ­γιάν­νη» του Ηλία Ανδριό­που­λου ‑1979) κά.

1942 Οι ανά­πη­ροι του ελλη­νοϊ­τα­λι­κού πολέ­μου κηρύσ­σουν απερ­γία πεί­νας, για να ματαιώ­σουν την από­φα­ση των αρχών κατο­χής να τους διώ­ξουν από την Αθήνα.

1943  Οι Σοβιε­τι­κοί παρ­τι­ζά­νοι κατα­φέ­ρουν συγκε­ντρω­τι­κά πλήγ­μα­τα στις γραμ­μές συγκοι­νω­νιών του γερ­μα­νι­κού στρα­τού (επι­χεί­ρη­ση «πόλε­μος των σιδηροτροχιών»).

1946 Ιδρύ­ε­ται στην Αμε­ρι­κή το NBA.

1951 Iδρύ­ε­ται η “Ενιαία Δημο­κρα­τι­κή Αρι­στε­ρά” (ΕΔΑ) με πρω­το­βου­λία των Ι. Πασ­σα­λί­δη, Δ. Μαριό­λη, Στ. Χατζή­μπεη και Μ. Κύρ­κου, στην οποία προ­σχώ­ρη­σε και το ακέ­φα­λο κόμ­μα “Ένω­ση Δημο­κρα­τι­κών Αρι­στε­ρών” του Ι. Σοφιανόπουλου.

eda

1953 O Νίκος Πλου­μπί­δης κατα­δι­κά­ζε­ται δυο φορές σε θάνα­το για κατα­σκο­πεία και οδη­γεί­ται στο εκτε­λε­στι­κό απόσπασμα.

1954 Πεθαί­νει η Γαλ­λί­δα μυθι­στο­ριο­γρά­φος Σιντο­νί — Γκα­μπριέλ Κολέτ.

kolet

1958 Tο αμε­ρι­κα­νι­κό πυρη­νι­κό υπο­βρύ­χιο “Ναυ­τί­λος” πραγ­μα­το­ποιεί το ταξί­δι κάτω από τους πάγους του Βόρειου Πόλου.

1962 Στις 2 τα ξημε­ρώ­μα­τα κόβε­ται το τελευ­ταίο στρώ­μα βρά­χου της σήραγ­γας Mont Blanc μετα­ξύ Ιτα­λί­ας και Γαλ­λί­ας, που θα εγκαι­νια­στεί 3 χρό­νια αργότερα

1963 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός Τζέιμς Χέτ­φιλντ κιθα­ρί­στας και τρα­γου­δι­στής του συγκρο­τή­μα­τος Metallica.

1963 Στη Βρε­τα­νία, οι Beatles παί­ζουν για τελευ­ταία φορά στο Κάβερν Κλαμπ του Λίβερ­πουλ, σχε­δόν μετά από 300 εμφα­νί­σεις στο ίδιο κλαμπ από το 1961.

1971 Ένα χρό­νο μετά τη διά­λυ­ση των Beatles ο Πολ Μακ­Κάρτ­νεϊ ανα­κοι­νώ­νει το σχη­μα­τι­σμό του νέου του συγκρο­τή­μα­τος που ονο­μά­ζε­ται “The Wings”.

1972 Η Γερου­σία των ΗΠΑ επι­κυ­ρώ­νει τη Συν­θή­κη Αντι­βαλ­λι­στι­κών Πυραύ­λων με την ΕΣΣΔ.

1972 Πέθα­νε ο λαϊ­κο-ρεμπέ­της Γιάν­νης Παπαϊωάννου

papaioannou

1973 Πέθα­νε ο συγ­γρα­φέ­ας και ακα­δη­μαϊ­κός Ηλί­ας Βενέζης

venezis

1975 Ιδιω­τι­κό Μπόινγκ 707 συντρί­βε­ται στο Μαρό­κο με απο­τέ­λε­σμα 188 άνθρω­ποι να χάσουν τη ζωή τους.

1975 Πεθαί­νει ο μεγά­λος υπερ­ρε­α­λι­στής ποι­η­τής Ανδρέ­ας Εμπειρίκος.

empeirikos

1977 Πεθαί­νει ο Αρχιε­πί­σκο­πος Κύπρου Μακά­ριος ο Γ’ (κατά κόσμον Μιχα­ήλ Χρι­στο­δού­λου Μού­σκος), πρώ­τος πρό­ε­δρος της Κυπρια­κής Δημοκρατίας.

makarios

1979 πέθα­νε ο συγ­γρα­φέ­ας Άγγε­λος Τερζάκης

terzakis

1981 Στις ΗΠΑ όλοι οι ελεγ­κτές ενα­έ­ριας κυκλο­φο­ρί­ας απερ­γούν με απο­τέ­λε­σμα και οι 13.000 εργα­ζό­με­νοι να απο­λυ­θούν από τον Πρό­ε­δρο Ρόναλντ Ρίγκαν.

1982 Η ΥΕΝΕΔ μετο­νο­μά­ζε­ται σε ΕΡΤ‑2.

1989 Αερο­πλά­νο της Ολυ­μπια­κής Αερο­πο­ρί­ας πέφτει στη Σάμο, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν και οι 34 επιβαίνοντες.

1990 Το Ιράκ εισβάλ­λει στο Κουβέιτ.

1992 Στη Νότια Αφρι­κή, εκα­τομ­μύ­ρια μαύ­ρων εργα­τών αρχί­ζουν εθνι­κή αντι­κυ­βερ­νη­τι­κή απεργία.

1993 Πέθα­νε ο γνω­στός Ιτα­λός σκη­νο­θέ­της Φεντε­ρί­κο Φελίνι

felini

1994 Πέθα­νε ο ζωγρά­φος Νίκος Χατζη­κυ­ριά­κος Γκίκας

gkikas

1994 Το Κοι­νο­βού­λιο του Ισρα­ήλ, η Κνι­σέτ, εγκρί­νει τη συμ­φω­νία ειρή­νης με την Ιορδανία.

1996 Αρχαία πόλη των πρώ­ι­μων κλα­σι­κών χρό­νων εντο­πί­ζε­ται στη Βόρεια Χαλ­κι­δι­κή, κοντά στην πόλη των αρχαί­ων Σταγίρων.

1996 Η Νίκη Μπα­κο­γιάν­νη σπά­ει το φράγ­μα των 2μ στο άλμα εις ύψος με 2.01 και 2.03, παίρ­νο­ντας το αργυ­ρό μετάλ­λιο στους Ολυ­μπια­κούς της Ατλά­ντα. Θα περά­σει στο βιβλίο Γκί­νες ως η αθλή­τρια με τη μεγα­λύ­τε­ρη δια­φο­ρά (33 πόντοι) σωμα­τι­κού ύψους (1.70) από το ύψος, που πήδη­ξε (2.03).

1997 Πέθα­νε ο γλύ­πτης Δημή­τρης Καλαμάρας.

2000 Αρνού­με­νη να παρα­δε­χτεί την εμπλο­κή της στην ανά­θε­ση του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου Ποδο­σφαί­ρου του 2006 στη Γερ­μα­νία, η FIFA απο­φα­σί­ζει σε έκτα­κτη συνε­δρί­α­σή της ότι μια ήπει­ρος ανά τετρα­ε­τία θα ανα­λαμ­βά­νει τη διορ­γά­νω­ση του Μου­ντιάλ, αρχής γενο­μέ­νης από το 2010.

2000 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται το Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα Mistral Νέων στο Κόρ­θι της Άνδρου. Ο Βύρων Κοκ­κα­λά­κης του ΝΟ Βάρης- Βάρ­κι­ζας κερ­δί­ζει δυο χρυ­σά μετάλ­λια και ο Αλέ­ξης Πρά­πας έρχε­ται τρί­τος στην γενι­κή κατά­τα­ξη παί­δων. Στην κατη­γο­ρία βετε­ρά­νων άνω των 40 ετών, ο Θάνος Σακ­κάς παίρ­νει το χρυ­σό μετάλ­λιο με 7 βαθ­μούς ποινής.

2002 Πρώ­το ελλη­νι­κό μετάλ­λιο σε Ευρω­παϊ­κό Πρω­τά­θλη­μα Κολύμ­βη­σης. Η ομά­δα 4x200μ ελεύ­θε­ρο (Θανά­σης Οικο­νό­μου, Νίκος Ξυλού­ρη, Σπύ­ρος Γιαν­νιώ­της και Γιάν­νης Κοκ­κώ­δης) τερ­μα­τί­ζει 3η πίσω από Ιτα­λία και Γερμανία.

2004 Η δια­στη­μι­κή κάψου­λα Messenger εκτο­ξεύ­ε­ται από το ακρω­τή­ριο Κανά­βε­ραλ προς τον στον Ερμή, 30 χρό­νια μετά την τελευ­ταία απο­στο­λή που εστά­λη στον πλα­νή­τη. Η εκτό­ξευ­ση, προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για την προη­γού­με­νη μέρα, ανα­βάλ­λε­ται την τελευ­ταία στιγ­μή λόγω της τρο­πι­κής καται­γί­δας Alex.

2019 Στο Τέξας (Ελ Πάσο) πυρο­βο­λι­σμοί “στο σωρό” σε σού­περ μάρ­κετ άφη­σαν 20 νεκρούς και 26 τραυματίες.

1919 Στο Σικά­γο — στα πλαί­σια του απαρτ­χάιντ που “καταρ­γή­θη­κε” το 1965 τελειώ­νουν οι ταρα­χές, που είχαν ξεκι­νή­σει μια εβδο­μά­δα νωρί­τε­ρα. 38 του­λά­χι­στον Αφρο­α­με­ρι­κά­νοι  σκο­τώ­θη­καν από λευ­κούς “τιμω­ρούς” πολίτες.

2020 Εγκαι­νιά­ζε­ται η γέφυ­ρα του αυτο­κι­νη­τό­δρο­μου San Giorgio στη Γένο­βα, αντι­κα­θι­στώ­ντας την προη­γού­με­νη οδο­γέ­φυ­ρα Polcevera, η οποία κατέρ­ρευ­σε στις 14 Αυγού­στου 2018 προ­κα­λώ­ντας 43 θύματα.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο