Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 3 Ιανουαρίου 1911 πέθανε ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Σαν σήμε­ρα 3 Ιανουα­ρί­ου 1911 πέθα­νε ο συγ­γρα­φέ­ας Αλέ­ξαν­δρος Παπα­δια­μά­ντης που με την ιδιό­τυ­πη και μονα­δι­κή τέχνη του συνε­χί­ζει να συγκι­νεί και να διδάσκει.

Ο Αλ. Παπα­δια­μά­ντης παρό­τι αμφι­σβη­τή­θη­κε και υπο­τι­μή­θη­κε, εντού­τοις παρα­μέ­νει και σήμε­ρα ως η πιο ενδια­φέ­ρου­σα προ­σω­πι­κό­τη­τα των ελλη­νι­κών Γραμμάτων.

[Ο Παπα­δια­μά­ντης] είναι λαμπρά ασκη­μέ­νος στης περι­γρα­φής την τρι­πλήν ικα­νό­τη­τα ― τα ποια πρέ­πει να λεχθούν, τα ποια πρέ­πει να παρα­λει­φθούν, και εις τα ποια πρέ­πει να στα­μα­τη­θεί η προσοχή.
                                                                                                                 Κ.Π.Καβάφης

papadiamantis1 papadiamantis2
papadiamantis3 papadiamantis4
papadiamantis5 papadiamantis6

 

 

 

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο