Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 3 Ιανουαρίου 1969 πεθαίνει ο κομμουνιστής ηθοποιός Τζαβαλάς Καρούσος

Σαν σήμε­ρα 3 Ιανουα­ρί­ου 1969 «πεθαί­νει στο Παρί­σι ο κομ­μου­νι­στής καλ­λι­τέ­χνης Τζα­βα­λάς Καρού­σος, του οποί­ου η θεα­τρι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα υπήρ­ξε συνυ­φα­σμέ­νη με τους κοι­νω­νι­κούς και πολι­τι­κούς αγώ­νες του τόπου μας» (902.gr). Το θέα­τρο ήταν για τον Τζα­βα­λά Καρού­σο στί­βος αδιά­κο­πης προ­σπά­θειας για το αισθη­τι­κό και ιδε­ο­λο­γι­κό ανέ­βα­σμα του κοι­νού, για την εκπο­λι­τι­στι­κή καλ­λιέρ­γεια του λαού.

Ανα­γνω­ρι­ζό­ταν από τους πιο μορ­φω­μέ­νους Ελλη­νες ηθο­ποιούς. Η ευρύ­τα­τη καλ­λιέρ­γειά του τον ανέ­δει­ξε σε εξαι­ρε­τι­κό μετα­φρα­στή και δοκι­μιο­γρά­φο του νεο­ελ­λη­νι­κού θεά­τρου αλλά και αξιό­λο­γο ποι­η­τή. Η «Μεγά­λη Παρα­σκευή» είχε προ­κα­λέ­σει ενδιαφέρον.

Από τους πρώ­τους ηθο­ποιούς που πέρα­σε στις γραμ­μές της Εθνι­κής Αντί­στα­σης. Πρω­τερ­γά­της της δημιουρ­γί­ας του ΕΑΜ ηθο­ποιών. Με την απε­λευ­θέ­ρω­ση υπέ­στη τις διώ­χτη­κε για την αντι­στα­σια­κή του δρά­ση και για τις ιδέ­ες του. Ασυμ­βί­βα­στος  και ανυ­πο­χώ­ρη­τος στους τόπους εξορίας.

«Ο Τζ. Καρού­σος, ακό­μη και στις δυσκο­λό­τε­ρες στιγ­μές, εξό­ρι­στος στην Ικα­ρία, στη Μακρό­νη­σο και στον Αϊ — Στρά­τη δεν έπα­ψε ποτέ να υπη­ρε­τεί πιστά την τέχνη του, δίνο­ντας πνοή στο θέα­τρο της εξο­ρί­ας. Λίγο πριν πεθά­νει είχε απο­λυ­θεί βαριά άρρω­στος από την Γυά­ρο όπου τον είχε εξο­ρί­σει η Χού­ντα» (902.gr).

Τζα­βα­λάς Καρού­σος: «Δεν έχει θέα­τρο απόψε…»

Η “Μεγά­λη Παρα­σκευή” του Καρού­σου Τζαβαλά

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο