Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 3 Ιουλίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

Σαν σήμε­ρα 3 Ιου­λί­ου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

324 Ο Μέγας Κων­στα­ντί­νος νικά στη Μάχη της Αδρια­νού­πο­λης το Λικί­νιο, ο οποί­ος δια­φεύ­γει στο Βυζάντιο.

1608 Ο Γάλ­λος εξε­ρευ­νη­τής, Σαμου­έλ ντε Σαμπλέν, ιδρύ­ει την πρώ­τη μόνι­μη ευρω­παϊ­κή αποι­κία στον Κανα­δά και σημείο εμπο­ρι­κών συναλ­λα­γών κατά μήκος του ποτα­μού Σεντ Λόρενς, το γνω­στό Κεμπέκ.

1815 Οι Άγγλοι συλ­λαμ­βά­νουν το Ναπο­λέ­ο­ντα Βονα­πάρ­τη, ενώ προ­σπα­θεί να δια­φύ­γει από τη Γαλλία.

1819 Στις ΗΠΑ, ανοί­γει η πρώ­τη τρά­πε­ζα απο­τα­μί­ευ­σης στη Νέα Υόρκη.

1863 Κατά την τρί­τη μέρα της Μάχης του Γκέ­τυ­σμπεργκ, απο­τυγ­χά­νει η τελευ­ταία προ­σπά­θεια του στρα­τη­γού των Νοτί­ων, Ρόμπερτ Λη, να δια­σπά­σει τις γραμ­μές του μετώ­που των Βορεί­ων, με απο­τέ­λε­σμα να τερ­μα­τι­στεί η πιο σημα­ντι­κή μάχη του Αμε­ρι­κα­νι­κού Εμφυλίου.

1882 Η κυβέρ­νη­ση του Χαρί­λα­ου Τρι­κού­πη πετυ­χαί­νει την ψήφι­ση νόμου για την απο­ξή­ραν­ση της Κωπα­ΐ­δας. Θα χρεια­στούν 50 χρό­νια, για να ολο­κλη­ρω­θεί το 1931.

1883 Γεν­νή­θη­κε ο Τσέ­χος συγ­γρα­φέ­ας, Φραντς Κάφ­κα («Η Δίκη»)

kafka

1884 Εγκαι­νιά­ζε­ται ατύ­πως στο χρη­μα­τι­στή­ριο της Νέας Υόρ­κης ο δεί­κτης Dow Jones. Πήρε το όνο­μά του από τους δύο δημο­σιο­γρά­φους που τον δημιούρ­γη­σαν, τον Τσαρλς Ντό­ου και τον Έντουαρντ Τζόουνς.

1905 Στη Γαλ­λία, ψηφί­ζε­ται νόμος στη Βου­λή για το δια­χω­ρι­σμό Κρά­τους και Εκκλη­σί­ας. Οι καθο­λι­κοί και ο Πάπας αντιδρούν.

1908 O Ιτα­λός αρχαιο­λό­γος Λουί­τζι Περ­νιέρ ανα­κα­λύ­πτει τον «Δίσκο της Φαι­στού» στο υπό­γειο του δωμα­τί­ου XL-101 του Μινω­ι­κού παλα­τιού της Φαι­στού, κοντά στην Αγία Τριά­δα, στη νότια Κρήτη.

1917 Εξέ­γερ­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται στο γερ­μα­νι­κό θωρη­κτό «Πρί­γκι­πας Λεο­πόλ­δος», με αίτη­μα το στα­μά­τη­μα του πολέ­μου. Περί­που 75 ναύ­τες συλ­λαμ­βά­νο­νται και φυλα­κί­ζο­νται, ενώ οι ηγέ­τες τους εκτε­λού­νται. Η εξέ­γερ­ση απο­τε­λού­σε προ­οί­μιο των επα­να­στα­τι­κών γεγο­νό­των στο στό­λο το Νοέμ­βρη του επό­με­νου χρόνου.

1919 Η γερ­μα­νι­κή Εθνο­συ­νέ­λευ­ση υιο­θε­τεί για τη σημαία της χώρας τα χρώ­μα­τα της επα­νά­στα­σης του 1848, δηλα­δή το μαύ­ρο, το κόκ­κι­νο και το χρυσό.

1922 Επι­στρα­τεύ­ο­νται όλοι οι Έλλη­νες έφε­δροι της Μικράς Ασί­ας, που υπη­ρε­τούν στο στρα­τό λιγό­τε­ρο από δυο χρό­νια, ενώ η Κυβέρ­νη­ση απο­δέ­χε­ται την αυτο­νό­μη­ση της Μικράς Ασίας.

1931 Γεν­νή­θη­κε ο ηθο­ποιός Τώνης Γιακωβάκης

giakovakis

1933 Οι Ναζί αρχί­ζουν να διώ­χνουν τους Εβραί­ους από τις δημό­σιες υπη­ρε­σί­ες της Γερμανίας.

1935 Πέθα­νε ο Γάλ­λος αυτο­κι­νη­το­βιο­μή­χα­νος, Αντρέ Γκι­στάβ Σιτροέν

1942 Πλή­θη χαι­ρε­τούν ναζι­στι­κά, καθώς περ­νά­ει μπρο­στά τους η νεκρι­κή πομπή που μετα­φέ­ρει το νεκρό σώμα του Ράιν­χαρντ Χάι­ντριχ, 2ος στην ιεραρ­χία των SS μετά τον Χ. Χίμλερ

nazi

1944 Ισχυ­ρές χιτλε­ρι­κές δυνά­μεις, που ξεπερ­νούν συνο­λι­κά τους 15.000 άνδρες, ξεκι­νούν μεγά­λες εκκα­θα­ρι­στι­κές επι­χει­ρή­σεις στη Βόρεια Πίν­δο ενα­ντί­ον των τμη­μά­των της VIII και της ΙΧ Μεραρ­χί­ας του ΕΛΑΣ. Οι μάχες κρά­τη­σαν έως τις 22 του μηνός και έλη­ξαν με την υπο­χώ­ρη­ση των Γερ­μα­νών, οι οποί­οι είχαν πάνω από 700 νεκρούς και τραυ­μα­τί­ες. Αντί­στοι­χα, ο ΕΛΑΣ είχε 200 περί­που νεκρούς, τραυ­μα­τί­ες και αγνο­ού­με­νους. Στη διάρ­κεια των επι­χει­ρή­σε­ων, οι Γερ­μα­νοί εκτέ­λε­σαν 161 χωρι­κούς, πυρ­πό­λη­σαν 4.449 σπί­τια, 53 σχο­λεία, 25 εκκλη­σί­ες και 5.484 καλύ­βια και αχυ­ρώ­νες. Επί­σης, πήραν 427 άνδρες και γυναί­κες ως ομή­ρους, ενώ άρπα­ξαν ή σκό­τω­σαν χιλιά­δες μικρά και μεγά­λα ζώα.

pindos

1944 Ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός απε­λευ­θε­ρώ­νει το Μινσκ και κυκλώ­νει τα τμή­μα­τα της ομά­δας γερ­μα­νι­κών στρα­τιών «Κέντρο».

1949 Ισχυ­ρές δυνά­μεις του κυβερ­νη­τι­κού στρα­τού διε­νερ­γούν επί­θε­ση στο Βέρ­μιο — Καϊ­μα­κτσα­λάν. Ο Δημο­κρα­τι­κός Στρα­τός, έπει­τα από σκλη­ρές μάχες, πραγ­μα­το­ποιεί ελιγ­μό (7 Ιούλη).

1951 Ιδρύ­ε­ται στη Βιέν­νη η Παγκό­σμια Ομο­σπον­δία Αντι­στα­σια­κών (FIR).

1962 Η Αλγε­ρία γίνε­ται ανε­ξάρ­τη­το κρά­τος. Με ποσο­στό συμ­με­το­χής 91,23% σε δημο­ψή­φι­σμα το 99,72% των Αλγε­ρι­νών τάσ­σε­ται υπέρ της ανε­ξαρ­τη­σί­ας της χώρας, σε συνερ­γα­σία με τη Γαλ­λία. Ο Μπεν Κέντα προ­βαί­νει στην εγκα­τά­στα­ση προ­σω­ρι­νής κυβέρ­νη­σης στο Αλγέρι.

1969 Περισ­σό­τε­ροι από μισό εκα­τομ­μύ­ριο εργά­τες της βιο­μη­χα­νι­κής περιο­χής του Τορί­νο κατε­βαί­νουν σε απερ­γία, που συνο­δεύ­ε­ται από μεγά­λης έντα­σης συγκρού­σεις με την Αστυνομία.

1971 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός ρόκερ και ηγέ­της των Doors, Τζιμ Μόρισον.

1972 Υστε­ρα από σκλη­ρή μάχη ομο­σπον­δια­κών στρα­τευ­μά­των και αντάρ­τι­κων ομά­δων Κρο­α­τών εθνι­κι­στών στα βου­νά της Βοσ­νί­ας, εξου­δε­τε­ρώ­νε­ται η κυριό­τε­ρη εστία της αυτο­νο­μι­στι­κής εξέγερσης.

1973 Αρχί­ζει στο Ελσίν­κι η σύνο­δος αντι­προ­σώ­πων από όλες τις ευρω­παϊ­κές χώρες, τις ΗΠΑ και τον Κανα­δά, που συμ­με­τέ­χουν στη Διά­σκε­ψη για την Ασφά­λεια και τη Συνερ­γα­σία στην Ευρώ­πη, με επι­κε­φα­λής τους υπουρ­γούς Εξωτερικών.

1990 Η Λευ­κο­ρω­σία κηρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία της από την Ε.Σ.Σ.Δ..

2002 Η κεντρι­κή γιάφ­κα της τρο­μο­κρα­τι­κής οργά­νω­σης «17 Νοέμ­βρη» εντο­πί­ζε­ται στην οδό Πάτμου στα Κάτω Πατή­σια. Βρί­σκε­ται το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος του οπλι­σμού της οργά­νω­σης, μετα­ξύ των οποί­ων ρου­κέ­τες οι οποί­ες είχαν κλα­πεί από το στρα­τό­πε­δο Συκου­ρί­ου στη Λάρι­σα, αλλά και η σημαία της.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο