Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 3 Μαΐου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

 Σαν σήμε­ρα 3 Μαΐ­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1469 Γεν­νή­θη­κε ο πολι­τι­κός στο­χα­στής από τη Φλω­ρε­ντία, Νικο­λό Μακιαβέλι.

makiaveli

1481 Πέθα­νε ο Οθω­μα­νός σουλ­τά­νος, Μωά­μεθ Β’, ο Πορ­θη­τής της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης το 1453

1803 Οι ΗΠΑ αγο­ρά­ζουν την περιο­χή της Λουι­ζιά­να από τη Γαλ­λία (15 εκ δολά­ρια –σημε­ρι­νά 230 εκ- για μια έκτα­ση 2,14 εκ. τετρ. χλμ.). Η έκτα­ση αυτή απο­τε­λεί 15 σημε­ρι­νές πολι­τεί­ες των ΗΠΑ.

1808 Ο μεγά­λος Ισπα­νός ζωγρά­φος, Φραν­σί­σκο Γκό­για, ζωγρα­φί­ζει τον περί­φη­μο πίνα­κά του «Οι Εκτε­λέ­σεις της 3ης Μαΐ­ου», όπου απει­κο­νί­ζει τις βαναυ­σό­τη­τες που διέ­πρα­ξαν τα στρα­τεύ­μα­τα του Ναπο­λέ­ο­ντα και ανα­δει­κνύ­ει την ηρω­ι­κή αντί­στα­ση του λαού.

1810 Ο 22χρονος Λόρ­δος Βύρω­νας δια­σχί­ζει κολυ­μπώ­ντας τον Ελλή­σπο­ντο σε 1 ώρα και 10 λεπτά.

1837 Ιδρύ­ε­ται το Εθνι­κό και Καπο­δι­στρια­κό Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών. Είναι η πρώ­τη ανώ­τα­τη σχο­λή σ’ όλη την ανα­το­λι­κή Μεσόγειο.

1887 Γεν­νή­θη­κε η μεγά­λη Ελλη­νί­δα ηθο­ποιός, Μαρί­κα Κοτοπούλη

kotopouli

1890 Πεθαί­νει στις φυλα­κές της Χαλ­κί­δας ο βου­λευ­τής, πρώ­ην αντει­σαγ­γε­λέ­ας εφε­τών, Ρόκ­κος Χοϊ­δάς, ο οποί­ος είχε αρνη­θεί να υπο­βά­λει αίτη­ση χάρι­τος μετά από την κατα­δί­κη του σε τριε­τή φυλά­κι­ση για άρθρο που δημο­σί­ευ­σε στην εφη­με­ρί­δα «Ραμπα­γάς» και θεω­ρή­θη­κε προ­σβλη­τι­κό για τη βασι­λι­κή οικο­γέ­νεια. Δια­κή­ρυτ­τε ότι η εθνι­κή κυριαρ­χία και ο νόμος είναι πάνω από τον βασι­λιά. Ο Χοϊ­δάς είχε στη­ρί­ξει οργα­νώ­σεις όπως ο «Δημο­κρα­τι­κός Σύλ­λο­γος» Πατρών και ο «Σοσια­λι­στι­κός Σύν­δε­σμος» του Σταύ­ρου Καλλέργη.

1919 Ξεκι­νά ο τρί­τος κατά σει­ρά πόλε­μος μετα­ξύ Αφγα­νών και Βρε­τα­νών ιμπε­ρια­λι­στών, που λήγει στις 8 Αυγού­στου του ίδιου έτους με νίκη των Βρετανών.

1931 Μαζι­κό αγρο­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στα Γρε­βε­νά, με κύρια συν­θή­μα­τα «Πει­νά­με», «Θέλου­με ψωμί», «Μας πεθά­να­τε στους φόρους», κ.α. Τμή­μα­τα της έφιπ­πης χωρο­φυ­λα­κής επι­τί­θε­νται και ξυλο­κο­πούν άγρια πολ­λούς διαδηλωτές.

1932 Ο δια­βό­η­τος γκάν­γκ­στερ Αλ Καπό­νε, η έφε­ση του οποί­ου στο Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο των ΗΠΑ απορ­ρί­φθη­κε, οδη­γεί­ται στις φυλα­κές της Ατλάντας.

1933 Απο­φα­σί­ζε­ται η συγκέ­ντρω­ση όλων των κομου­νι­στών στις φυλα­κές της Ακροναυπλίας.

1934 Γεν­νή­θη­κε  ο Ελλη­νο­γάλ­λος τρα­γου­δο­ποιός, Ζορζ Μουστακί.

1937 Η Μάρ­γκα­ρετ Μίτσελ τιμά­ται με το βρα­βείο Πού­λι­τζερ για το έργο της «Όσα Παίρ­νει ο Άνεμος».

osa pairnei o anemos tainia

1941 Οι Βούλ­γα­ροι συστή­νουν τη «Διοί­κη­ση του Αιγαί­ου» στα κατα­κτη­θέ­ντα ελλη­νι­κά εδά­φη, με πρω­τεύ­ου­σα την Ξάνθη.

1944 Τμή­μα­τα του 15ου Συντάγ­μα­τος του ΕΛΑΣ σε συνερ­γα­σία με Αλβα­νούς παρ­τι­ζά­νους απο­κρού­ουν ύστε­ρα από 7ήμερο σκλη­ρό αγώ­να 2.500 χιτλε­ρι­κούς στον τομέα Καλα­μά — Φιλιά­τες, προ­ξε­νώ­ντας τους πολ­λές απώλειες.

1945 Απο­σπά­σμα­τα του παρα­κρα­τι­κού Σούρ­λα (που στη διάρ­κεια της Κατο­χής συνερ­γά­στη­κε με τους Γερ­μα­νούς και μετά την απε­λευ­θέ­ρω­ση βαφτί­στη­κε «εθνι­κό­φρων» από την αστι­κή εξου­σία), με τη βοή­θεια του διοι­κη­τή της Εθνο­φυ­λα­κής, απή­γα­γε από την Αργα­λα­στή Βόλου 84 πολίτες.

1945  Την ίδια μέρα, σε νυχτε­ρι­νή επι­δρο­μή στις φυλα­κές της Κεφαλ­λο­νιάς, «παρα­κρα­τι­κοί» έσφα­ξαν 7 κρα­τού­με­νους αγωνιστές.

1947 Η Ιαπω­νία συντάσ­σει νέο Σύνταγ­μα, το οποίο επι­τρέ­πει στις γυναί­κες να ψηφί­σουν για πρώ­τη φορά.

1959 Η ΚΕ του ΚΚΕ χαι­ρε­τί­ζει με μήνυ­μά της τον κομ­μου­νι­στή ποι­η­τή Κώστα Βάρ­να­λη για την απο­νο­μή του βρα­βεί­ου «Λένιν».

1968 Εκτε­τα­μέ­νες συμπλο­κές φοι­τη­τών και αστυ­νο­μί­ας ξεσπούν μέσα στο κτι­ρια­κό συγκρό­τη­μα του Πανε­πι­στη­μί­ου της Σορ­βόν­νης, στο Παρί­σι. Πρό­κει­ται για την πρώ­τη εκδή­λω­ση της εξέ­γερ­σης, που θα μεί­νει στην ιστο­ρία ως “Γαλ­λι­κός Μάης”. Η πάλη θα κρα­τή­σει περί­που έναν μήνα και θα απο­τε­λέ­σει πολι­τι­κό και ιδε­ο­λο­γι­κό ορό­ση­μο για τις μετα­πο­λε­μι­κές γενιές.

mahs 8

1977 Με ομό­φω­νη από­φα­σή της, η κυπρια­κή Βου­λή ζητά­ει το άνοιγ­μα του φακέ­λου της προ­δο­σί­ας της Κύπρου. Το αίτη­μα υπο­στη­ρί­ζει σύσ­σω­μη η αντι­πο­λί­τευ­ση στην Ελλά­δα, προ­σκρού­ει όμως στην άρνη­ση της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ.

1982 Πεθαί­νει ο Ευάγ­γε­λος Παπα­νού­τσος, ιδε­α­λι­στής φιλό­σο­φος και μεταρ­ρυθ­μι­στής της ελλη­νι­κής εκπαίδευσης.

1982 Η κυβέρ­νη­ση της Τουρ­κί­ας ανα­κοι­νώ­νει ότι δεν απο­δέ­χε­ται τη νέα συμ­φω­νία για το Δίκαιο της Θάλασ­σας, που υπερ­ψη­φί­στη­κε από 130 χώρες

1984 Ο Έλλη­νας συν­θέ­της Ιάν­νης Ξενά­κης γίνε­ται μέλος της Γαλ­λι­κής Ακα­δη­μί­ας Καλών Τεχνών στην έδρα της σύνθεσης.

1996 Πεθαί­νει ο δια­κε­κρι­μέ­νος Έλλη­νας κιθα­ρί­στας Δημή­τρης Φάμπας.

2009  Ο Πανα­θη­ναϊ­κός νικά στον τελι­κό του φάι­ναλ φορ της Ευρω­λί­γκα του μπά­σκετ την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 82–78 στο O2 World Arena στο Βερο­λί­νο και στέ­φε­ται για πέμ­πτη φορά Πρω­τα­θλη­τής Ευρώπης.

2011 Πέθα­νε ο ηθο­ποιός Θανά­σης Βέγγος

veggos55

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο