Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 3 Νοεμβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

📇  Σαν σήμερα 3 Νοεμβρίου || 📌 

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.
🗒️ Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία 🗓️ και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

361 Πέθα­νε ο Ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας Κων­στά­ντιος Β’, ο δεύ­τε­ρος από τους τρεις γιους του Μεγά­λου Κωνσταντίνου

1507 Ο σύζυ­γος της Λίζας Γκε­ραρ­ντί­νι, πλού­σιος έμπο­ρος από τη Βενε­τία, μισθώ­νει τις υπη­ρε­σί­ες του Λεο­νάρ­ντο Ντα Βίν­τσι για να ζωγρα­φί­σει το πορ­τρέ­το της γυναί­κας του. Ο Ιτα­λός μετρ θα δημιουρ­γή­σει το αρι­στούρ­γη­μά του, που θα μεί­νει στην ιστο­ρία ως Μόνα Λίζα.

mona lisa

1534 Το Αγγλι­κό Κοι­νο­βού­λιο απο­δέ­χε­ται την Πρά­ξη της Υπε­ρο­χής. Με βάση αυτήν, ο Ερρί­κος Η΄ γίνε­ται επι­κε­φα­λής της Εκκλη­σί­ας της Αγγλί­ας αντί του Πάπα.

1801 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός μου­σουρ­γός, Βιν­τσέν­τσο Μπε­λί­νι («Νόρ­μα»)

belini

1822 Οι αντι­πρό­σω­ποι των ευρω­παϊ­κών χωρών, που συμ­με­τέ­χουν στο Συνέ­δριο της Βερό­νας, χαρα­κτη­ρί­ζουν αυθά­δες το αίτη­μα της ελλη­νι­κής αντι­προ­σω­πεί­ας να εμφα­νι­σθεί μπρο­στά τους και να τους ανα­πτύ­ξει τις θέσεις της για την Επανάσταση.

1839 Ο Σουλ­τά­νος Μαχ­μούτ Β’ ξεκι­νά την προ­σπά­θεια εκσυγ­χρο­νι­σμού της οθω­μα­νι­κής αυτο­κρα­το­ρί­ας («Ταν­ζι­μάτ»).

1839 Αρχί­ζει ο πρώ­τος Πόλε­μος του Οπί­ου μετα­ξύ Κίνας και Βρετανίας.

1852 Ο αυτο­κρά­τωρ της Ιαπω­νί­ας Μεϊ­τζί ανε­βαί­νει στο θρό­νο και αρχί­ζει η μεγά­λη περι­πέ­τεια του εκσυγ­χρο­νι­σμού στη χώρα του ανα­τέλ­λο­ντος ηλί­ου. Μετα­ξύ των πρώ­των μέτρων που λαμ­βά­νει είναι η μετα­φο­ρά της πρω­τεύ­ου­σας από το Κιό­το στο Έντο, που μετο­νο­μά­ζε­ται σε Τόκιο.

1869 Πέθα­νε ο ποι­η­τής, Ανδρέ­ας Κάλ­βος («Ωδές»)

kalvos

1894 Γεν­νή­θη­κε ο πολι­τι­κός και πρω­θυ­πουρ­γός, Σοφο­κλής Βενιζέλος

1898 Από το λιμά­νι της Σού­δας εγκα­τα­λεί­πει την Κρή­τη και ο τελευ­ταί­ος τούρ­κος στρατιώτης.

1901 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας και πολι­τι­κός, Αντρέ Μαλρό

1903 Ο Ολλαν­δός Βίλελμ Αϊντ­χό­βεν περι­γρά­φει την εφεύ­ρε­σή του, τον ηλεκτροκαρδιογράφο.

1911 Πεθαί­νει ο πρω­το­πό­ρος του θεά­τρου Κων­στα­ντί­νος Χρηστομάνος.

1918 Ξεσπά στο Κίε­λο η επα­νά­στα­ση των ανδρών του γερ­μα­νι­κού ναυ­τι­κού. Οι εργά­τες του λιμα­νιού ενώ­νο­νται μαζί τους και οδη­γούν σε παραί­τη­ση τον Κάι­ζερ. Η επα­νά­στα­ση, που εξα­πλώ­θη­κε σε όλη τη Γερ­μα­νία, προ­κά­λε­σε τη λήξη του Α’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, καθώς συνο­δεύ­τη­κε από την ήττα των Κεντρι­κών Αυτοκρατοριών.

kielo

1918 Ιδρύ­ε­ται το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Αυστρί­ας. Την ίδια μέρα υπο­γρά­φε­ται η συν­θή­κη ανα­κω­χής μετα­ξύ της Αυστρί­ας και του ιμπε­ρια­λι­στι­κού συνα­σπι­σμού της Αντάντ.

1918 Α’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Οι Σύμ­μα­χοι υπο­γρά­φουν ανα­κω­χή με την Αυστροουγγαρία.

1921 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Charles Dennis Buchinsky, (Bronson ‑Τσαρλς Μπρόν­σον — πέθα­νε 30 Αυγού­στου 2003)

1922 Γεν­νή­θη­κε ο ηθο­ποιός Σπύ­ρος Καλογήρου

kalogirou

1927 Ιδρύ­ε­ται η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. στο πρώ­το συνέ­δριο των δημάρ­χων της Ελλάδας.

1928 Ο Κεμάλ Ατα­τούρκ συνε­χί­ζει την προ­σέγ­γι­ση της Δύσης, καταρ­γώ­ντας το αρα­βι­κό αλφά­βη­το και υιο­θε­τώ­ντας το λατινικό.

https://www.youtube.com/watch?v=lOSgjgmtAxY

1931 Γεν­νή­θη­κε η Ιτα­λί­δα ηθο­ποιός, Monica Vitti (Μόνι­κα Βίτι), γνω­στή κυρί­ως από τις ται­νί­ες του Μικε­λάν­τζε­λο Αντο­νιό­νι, του οποί­ου υπήρ­ξε καλ­λι­τε­χνι­κή μού­σα και σύντρο­φος. Πρω­τα­γω­νίσ­ρια σε ται­νί­ες του Λουίς Μπου­νιου­έλ του Ντί­νο Ρίζι, του Μάριο Μονι­τσέ­λι. Με πολ­λά διε­θνή βρα­βεία και δια­κρί­σεις (9 David di Donatello | Ντα­βίντ ντι Ντο­να­τέ­λο, 11 ιτα­λι­κές Χρυ­σές Σφαί­ρες, μία Αργυ­ρή Άρκτο καλύ­τε­ρης ηθο­ποιού και τον Τιμη­τι­κό Χρυ­σό Λέο­ντα για την προ­σφο­ρά της στον κινη­μα­το­γρά­φο). Σήμε­ρα ζει απο­μο­νω­μέ­νη στην Ελβε­τία υπο­μέ­νο­ντας το Αλτσχάιμερ.
Η χαρα­κτη­ρι­στι­κή βρα­χνή φωνή της και η έμφυ­τη έμπνευ­σή της τη συνό­δευαν για σχε­δόν 40 χρό­νια κινη­μα­το­γρα­φι­κής καριέ­ρας, από τις δρα­μα­τι­κές της ερμη­νεί­ες στην tetralogia dell’incomunicabilità (τετρα­λο­γία της ακοι­νω­νη­σί­ας) του Μικε­λάν­τζε­λο Αντο­νιό­νι (L’avventura, La notte, L’eclisse e Deserto rosso) που της χάρι­σε διε­θνή φήμη, σε εκεί­νους που έπαι­ξαν λαμπρούς ρόλους (από La ragazza con la pistola ‑το κορί­τσι με το πιστό­λι μέχρι το ξέρω ότι ξέρεις πως το ξέρω ‑Io so che tu sai che io so) που την έκα­ναν να θεω­ρεί­ται η μόνη «σταρ» της ιτα­λι­κής κωμω­δί­ας, πάνω από τους δικούς της άνδρες συνα­δέλ­φους Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman Nino Manfredi κά.

1935 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται δημο­ψή­φι­σμα για την επα­να­φο­ρά του βασι­λιά Γεωρ­γί­ου Β’ στην Ελλά­δα. Στο δημο­ψή­φι­σμα, που διε­νέρ­γη­σε ο στρα­τη­γός Κον­δύ­λης, οι «ψηφί­σα­ντες» υπέρ της μοναρ­χί­ας έφτα­σαν το 97,8%. Η έκτα­ση της νοθεί­ας ήταν τέτοια, που ο αριθ­μός των ψηφι­σά­ντων υπέρ της μοναρ­χί­ας δεν έφτα­σε απλά τον αριθ­μό των ψήφων που έλα­βαν συνο­λι­κά όλα τα κόμ­μα­τα στις προη­γού­με­νες εκλο­γές, αλλά τον ξεπέ­ρα­σε και κατά 400.000! Μέχρι και ο ίδιος ο Κον­δύ­λης φέρε­ται να δυσα­να­σχέ­τη­σε με τον «υπερ­βάλ­λο­ντα ζήλο» που επέ­δει­ξαν οι οπα­δοί του μοναρχισμού.

1936 Ο Φρα­γκλί­νος Ντε­λά­νο Ρού­σβελτ εκλέ­γε­ται για δεύ­τε­ρη φορά πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, μετά τη συντρι­πτι­κή νίκη στις εκλο­γές κατά του αντι­πά­λου του Άλφρεντ Λάντον.

1938 Η Ιαπω­νι­κή κυβέρ­νη­ση εξαγ­γέλ­λει τη «νέα τάξη πραγ­μά­των στην Ανα­το­λι­κή Ασία».

1944 Η Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή δίνει την πρώ­τη της παρά­στα­ση και συναυ­λία, με εορ­τα­στι­κό χαρακτήρα.

1944 Διώ­χνο­νται και οι τελευ­ταί­οι Γερ­μα­νοί από την ηπει­ρω­τι­κή Ελλά­δα. Ελά­χι­στοι παρα­μέ­νουν πλέ­ον σε Κρή­τη και Μήλο.

1944 Κυκλο­φο­ρεί το μεγα­λύ­τε­ρο σε ονο­μα­στι­κή αξία ελλη­νι­κό χαρ­το­νό­μι­σμα των 100 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δραχ­μών, το οποίο φέρει την υπο­γρα­φή του διοι­κη­τή της Τρα­πέ­ζης της Ελλά­δος, Ξενο­φώ­ντα Ζολώτα.

1954 Πέθα­νε ο Γάλ­λος ζωγρά­φος και γλύ­πτης, Ανρί Ματίς (Henri Émile Benoît Matisse, γεν­νή­θη­κε 31-Δεκ-1869)

1957 Από το κοσμο­δρό­μιο Μπαϊ­κο­νούρ εκτο­ξεύ­ε­ται ο σοβιε­τι­κός δορυ­φό­ρος Σπούτ­νικ 2 με τον πρώ­το ζωντα­νό επι­βά­τη στην ιστο­ρία του δια­στή­μα­τος. Είναι η σκυ­λί­τσα Λάικα.

Λένε ότι ο Γιού­ρι Γκα­γκά­ριν, ο Σοβιε­τι­κός κοσμο­ναύ­της που στις 🚀 12-Απρ-1961, έγι­νε ο πρώ­τος άνθρω­πος που ταξί­δε­ψε στο διά­στη­μα και μπή­κε σε τρο­χιά γύρω από τη Γη, μετά την πτή­ση του σε κάποιο συμπό­σιο, είπε αστειευό­με­νος μια ιστο­ρι­κή φρά­ση: «Ακό­μα δεν κατα­λα­βαί­νω ποιος είμαι: ο πρώ­τος άνθρω­πος ή ο τελευ­ταί­ος σκύ­λος».
Και έτσι ήταν: ο δρό­μος για το διά­στη­μα, οι τρο­χιές γύρω από τη γη «ανά­σαι­νε» με τις σοβιε­τι­κές “μιγά­δες” που πάγω­ναν και «ψήνο­νταν» σοκα­ρι­σμέ­νες, αλλά επέ­στρε­ψαν σώες και υγιείς στο σπίτι.
Τα σκυ­λιά δεν είναι κυκλο­θυ­μι­κά, είναι εύκο­λο να εκπαι­δευ­τούν! Το Ινστι­τού­το Αερο­πο­ρι­κής – Δια­στη­μι­κής Ιατρι­κής ζητού­σε καθο­ρι­σμέ­να πρό­τυ­πα (όχι βαρύ­τε­ρα από 6 κιλά ‑η καμπί­να των πυραύ­λων ήταν σχε­δια­σμέ­νη για μικρό βάρος και ύψος όχι περισ­σό­τε­ρο από 35 εκατοστά).
Για­τί στρα­το­λο­γή­θη­καν αδέ­σπο­τα; («μπα­χα­λά­κη­δες» όπως τα έλε­γαν); Μα για­τί «από πάντα» είχαν μάθε να παλεύ­ουν για την επι­βί­ω­ση, επι­πλέ­ον, ήταν ανε­πι­τή­δευ­τα και πολύ γρή­γο­ρα συνή­θι­σαν τους εκπαι­δευ­τές τους και την προπόνηση.
Τρέ­φο­νταν με ειδι­κή εκλε­κτή τρο­φή (ένα είδος …στι­φά­δου, ρύζι, λαχα­νι­κά και ψωμί) σε ειδι­κούς δίσκους.
Οι δια­στη­μι­κοί πρω­το­πό­ροι εκπαι­δεύ­τη­καν στη Μόσχα στα περί­χω­ρα του γηπέ­δου της Dynamo – σε ένα αρχο­ντι­κό – ξενο­δο­χείο με κόκ­κι­να τού­βλα, το Μαυριτανία.

1959 Κερ­δί­ζει τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές του Ισρα­ήλ το κόμ­μα «Μαπάι» του Μπεν Γκουριόν.

1961 Αρχί­ζει η παρα­γω­γή υγρα­ε­ρί­ου στα Ελλη­νι­κά Διυλιστήρια.

1963 Η Ένω­ση Κέντρου του Γεωρ­γί­ου Παπαν­δρέ­ου κερ­δί­ζει τις εκλο­γές με 42,04% (138 έδρες), περιο­ρί­ζο­ντας την ΕΡΕ στο 39,7% (132 έδρες). Με την υπο­στή­ρι­ξη της ΕΔΑ θα πάρει ψήφο εμπι­στο­σύ­νης και θα σχη­μα­τί­σει κυβέρνηση.

1964 Η νέα Βρε­τα­νι­κή κυβέρ­νη­ση εξαγ­γέλ­λει την εθνι­κο­ποί­η­ση των βιο­μη­χα­νιών σιδή­ρου και χάλυβα.

1964 Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ εκλέ­γε­ται ο Λίντον Τζόν­σον, κερ­δί­ζο­ντας το 60% των ψήφων. Η δια­φο­ρά των 15,5 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ψήφων που λαμ­βά­νει ο Τζόν­σον ένα­ντι του αντι­πά­λου του Μπά­ρι Γκολ­ντ­γουό­τερ, υπο­ψη­φί­ου των Ρεπου­μπλι­κα­νών, είναι κάτι χωρίς προη­γού­με­νο για τα αμε­ρι­κα­νι­κά χρονικά.

1968 Σε μαζι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο κατά της Χού­ντας εξε­λίσ­σε­ται η κηδεία του Γεωρ­γί­ου Παπαν­δρέ­ου, που είχε πεθά­νει δύο ημέ­ρες νωρίτερα

1970 Ορκί­ζε­ται Πρό­ε­δρος της Χιλής ο σοσια­λι­στής ηγέ­της, Σαλ­βα­δόρ Αλιέ­ντε.

Alliede

1973 Χιλιά­δες Αθη­ναί­οι μετα­τρέ­πουν το μνη­μό­συ­νο του Γ. Παπαν­δρέ­ου σε μια ακό­μα αντι­δι­κτα­το­ρι­κή εκδή­λω­ση. Η αστυ­νο­μία επι­τί­θε­ται, 60 δια­δη­λω­τές τραυ­μα­τί­ζο­νται, ενώ δεκά­δες άλλοι συλλαμβάνονται.

1976 Μια από τις πιο ένδο­ξες σελί­δες στο βιβλίο της ιστο­ρί­ας της ΑΕΚ

 

1984 Μισό δισε­κα­τομ­μύ­ριο άνθρω­ποι στις χώρες του λεγό­με­νου Τρί­του Κόσμου υπο­φέ­ρουν από πεί­να, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της Διε­θνούς Οργά­νω­σης Τρο­φί­μων, παρό­τι την τελευ­ταία 30ετία η παρα­γω­γή τρο­φί­μων στον κόσμο διπλασιάστηκε.

1990 Εγκαι­νιά­ζε­ται η σήραγ­γα του Αρτε­μι­σί­ου, που μειώ­νει τη δια­δρο­μή Αθή­να-Τρί­πο­λη κατά 35 χλμ, περί­που κατά μία ώρα.

1992 Ο Μπιλ Κλί­ντον 42ος πρό­ε­δρος των ΗΠΑ: Στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές ο υπο­ψή­φιος του Δημο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος Μπιλ Κλί­ντον πετυ­χαί­νει σαρω­τι­κή νίκη ένα­ντι του Ρεπου­μπλι­κα­νού αντι­πά­λου του και μέχρι τότε προ­έ­δρου Τζορτζ Μπους, του πρεσβύτερου.

1993 Νέος πρό­ε­δρος της ΝΔ εκλέ­γε­ται ο Μιλ­τιά­δης Έβερτ, που συγκε­ντρώ­νει την προ­τί­μη­ση 141 μελών του εκλε­κτο­ρι­κού σώμα­τος, ένα­ντι 37, που προ­τι­μούν τον Ιωάν­νη Βαρβιτσιώτη.

1994 Γίνε­ται ολι­κή έκλει­ψη ηλίου.

2002 Το Κόμ­μα Δικαιο­σύ­νη και Ανά­πτυ­ξη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν συγκε­ντρώ­νει το 34,29% των ψήφων στις εκλο­γές στην Τουρ­κία και εξα­σφα­λί­ζει αυτο­δυ­να­μία. Εκτός Κοι­νο­βου­λί­ου μένουν μεγά­λα ονό­μα­τα της τουρ­κι­κής πολιτικής.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο