Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 3 Φεβρουαρίου — Τα σημαντικότερα γεγονότα

1468 Πέθα­νε σε ηλι­κία 68 ετών ο Γου­τεμ­βέρ­γιος, ο εφευ­ρέ­της της τυπογραφίας.

Ιωάν­νης Γουτεμβέργιος

1809 Γεν­νή­θη­κε ο Φέλιξ Μέντελ­σον – Μπαρ­ντόλ­ντι, από τις κορυ­φαί­ες μου­σι­κές φυσιο­γνω­μί­ες του 19ου αιώνα

1811 Γεν­νιέ­ται στις ΗΠΑ ο Ορά­τιος Γκρί­λι, δημο­σιο­γρά­φος και πολι­τι­κός ηγέ­της, μέγας πολέ­μιος του θεσμού της δου­λεί­ας, κατά την περί­ο­δο πριν τον αμε­ρι­κα­νι­κό εμφύλιο.

1815 Τίθε­ται σε λει­τουρ­γία το πρώ­το εργο­στά­σιο τυριού στην Ελβετία.

1830 Υπο­γρά­φε­ται το Πρω­τό­κολ­λο του Λον­δί­νου, το οποίο ανα­γνω­ρί­ζε­ται η ανε­ξαρ­τη­σία της Ελλάδας

3 Φεβρουα­ρί­ου 1830: Ανα­γνω­ρί­ζε­ται η ανε­ξαρ­τη­σία της Ελλάδας

1870 Στις ΗΠΑ, μετα­τρέ­πε­ται σε νόμο του κρά­τους η 15η Τρο­πο­λο­γία του αμε­ρι­κα­νι­κού Συντάγ­μα­τος, που δια­σφα­λί­ζει το δικαί­ω­μα της ψήφου στους Αφροαμερικανούς.

1874 Γεν­νιέ­ται η Αμε­ρι­κα­νί­δα πρω­το­πο­ρια­κή συγ­γρα­φέ­ας Γερ­τρού­δη Στάιν. Άσκη­σε μεγά­λη επιρ­ροή στον κόσμο των τεχνών και των γραμ­μά­των του 20ου αιώ­να, τόσο με την πένα της, όσο και με την ισχυ­ρή προ­σω­πι­κό­τη­τα της.

1908 Ο Γιώρ­γος Καλα­φά­της ιδρύ­ει τον Ποδο­σφαι­ρι­κό Όμι­λο Αθη­νών (ΠΟΑ), ο οποί­ος αργό­τε­ρα μετο­νο­μά­στη­κε σε Πανα­θη­ναϊ­κός Αθλη­τι­κός Όμι­λος (ΠΑΟ).

Σαν σήμε­ρα 3 Φεβρουα­ρί­ου 1908 ιδρύ­θη­κε ο Παναθηναϊκός

1929 Ιδρύ­ε­ται η Ενω­τι­κή Γενι­κή Συνο­μο­σπον­δία Εργα­τών Ελλάδας.

1931 Στην Κινέτ­τα των Μεγά­ρων, κρα­τι­κά όργα­να σκο­τώ­νουν μέσα στο καλύ­βι του το φτω­χό αγρό­τη Χρι­στό­που­λο ή Μωρα­ΐ­τη, για­τί χρω­στού­σε φόρους στο κρά­τος. Οι δολο­φό­νοι βάζουν, στη συνέ­χεια, φωτιά στο καλύ­βι και εξαφανίζονται.

1944 Στα Λιβε­ρά της Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας έπε­σαν ηρω­ι­κά πολ­λά στε­λέ­χη του ΚΚΕ και των απε­λευ­θε­ρω­τι­κών οργα­νώ­σε­ων, που είχαν κυκλω­θεί από υπέρ­τε­ρες δυνά­μεις του εχθρού.

1952 Ο ραδιο­σταθ­μός των Παρι­σί­ων μετα­δί­δει ότι ο Σύν­δε­σμος Σου­η­δών Λογο­τε­χνών πρό­τει­νε τον Νίκο Καζαν­τζά­κη για το λογο­τε­χνι­κό βρα­βείο Νόμπελ.

1959 Δύο από τους πρω­το­πό­ρους του ροκ εν ρολ, ο Μπά­ντι Χόλι και ο Ρίτσι Βάλενς, σκο­τώ­νο­νται σε αερο­πο­ρι­κό δυστύ­χη­μα, στην Αϊό­βα των ΗΠΑ. Η μέρα αυτή έμει­νε γνω­στή ως “Η Μέρα, που Πέθα­νε η Μουσική”.

1966 Προ­σε­λη­νώ­νε­ται το μη επαν­δρω­μέ­νο σοβιε­τι­κό δια­στη­μό­πλοιο «Λού­να 9». Είναι η πρώ­τη ομα­λή προ­σε­δά­φι­ση στη Σελή­νη, που άνοι­ξε τον δρό­μο για τις επαν­δρω­μέ­νες πτή­σεις των Αμερικανών.

1969 Το Παλαι­στι­νια­κό Εθνι­κό Κογκρέ­σο επι­λέ­γει τον Γιά­σερ Αρα­φάτ στην ηγε­σία της Οργά­νω­σης για την Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Παλαιστίνης.

Γιά­σερ Αρα­φάτ, ένας μεγά­λος ηγέ­της του εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κού κινή­μα­τος διεθνώς

1989 Πέθα­νε ο ελλη­νι­κής κατα­γω­γής αμε­ρι­κα­νός σκη­νο­θέ­της και ηθο­ποιός, Τζων Κασσαβέτης.

1991 Το Ιτα­λι­κό ΚΚ δια­σπά­ται σε Δημο­κρα­τι­κό Κόμ­μα της Αρι­στε­ράς και Κόμ­μα της Κομ­μου­νι­στι­κής Επανίδρυσης.

1991 Ένα «C‑130» της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας τσα­κί­ζε­ται στις πλα­γιές του βου­νού Όθρυς. Επι­βά­τες και πλή­ρω­μα, συνο­λι­κά 63 άνδρες, ανα­σύρ­θη­καν νεκροί από τα συντρίμμια.

1992 Στις Βρυ­ξέλ­λες, έξω από το κτί­ριο της ΕΟΚ, 1.000 δια­δη­λω­τές από την ΠΓΔΜ πραγ­μα­το­ποιούν συγκέ­ντρω­ση, διεκ­δι­κώ­ντας την ανα­γνώ­ρι­ση από τους “12” της ανε­ξαρ­τη­σί­ας της Δημο­κρα­τί­ας τους με το όνο­μα “Μακε­δο­νία”.

1994 Κατά την δια­δι­κα­σία επα­νό­δου του στην Γη, το αμε­ρι­κα­νι­κό δια­στη­μό­πλοιο «Discovery» εκρή­γνυ­ται, μετα­φέ­ρο­ντας πέντε Αμε­ρι­κα­νούς αστρο­ναύ­τες και ένα Ρώσο κοσμοναύτη.

1996 Σει­σμός μεγέ­θους 7 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ πλήτ­τει τη Νοτιο­δυ­τι­κή Κίνα, σκο­τώ­νο­ντας του­λά­χι­στον 302 άτο­μα και τραυ­μα­τί­ζο­ντας 15.000

2003 Παραι­τεί­ται από Πρό­ε­δρος της Τσε­χί­ας ο Βάτσλαβ Χάβελ

2004 πεθαί­νει ο Ζήσι­μος Λορεν­τζά­τος, ποι­η­τής και δοκι­μιο­γρά­φος. (Γεν. 1915)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο