Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 3 Φεβρουαρίου 1908 ιδρύθηκε ο Παναθηναϊκός

Εκα­τόν δέκα χρό­νια συμπλη­ρώ­θη­καν σήμε­ρα (3/2) από την ίδρυ­ση του Πανα­θη­ναϊ­κού. Μία συνά­ντη­ση ανά­με­σα σε νέους εκεί­νης της επο­χής (1908) είχε ως απο­τέ­λε­σμα την ίδρυ­ση του ΠΟΑ (Ποδο­σφαι­ρι­κός Όμι­λος Αθη­νών) και μετά από μερι­κά χρό­νια τη μετο­νο­μα­σία του σε ΠΑΟ (Πανα­θη­ναϊ­κός Αθλη­τι­κός Όμιλος).

Η ιδέα ενός αθλη­τή του στί­βου αρχι­κά και μετέ­πει­τα του ποδο­σφαί­ρου, που κατα­γό­ταν από τα Διλι­νά­τα της Κεφαλ­λο­νιάς, του Γιώρ­γου Καλα­φά­τη, έμελ­λε να φέρει ως απο­τέ­λε­σμα την ίδρυ­ση ενός εκ των κορυ­φαί­ων συλ­λό­γων της Ελλά­δας, με πάρα πολ­λές επι­τυ­χί­ες εντός κι εκτός των συνόρων.

Στο πλευ­ρό του Γιώρ­γου Καλα­φά­τη ήταν ο αδελ­φός του, Αλέ­ξαν­δρος, και ο Δημή­τρης Δου­κά­κης. Ο 18χρονος τότε, Γιώρ­γος (γεν­νή­θη­κε το 1890) κατά­φε­ρε να πεί­σει τους παρευ­ρι­σκο­μέ­νους ότι η Αθή­να χρεια­ζό­ταν τη δημιουρ­γία ενός συλ­λό­γου, που λίγο αργό­τε­ρα λατρεύ­τη­κε όχι μόνο από τους Αθη­ναί­ους, αλλά σιγά-σιγά από­κτη­σε φιλά­θλους σε όλα τα μήκη και τα πλά­τη της ελλη­νι­κής επικράτειας.

Αφού ακού­στη­καν πολ­λές από­ψεις γύρω από την ονο­μα­σία του νέου συλ­λό­γου, κατέ­λη­ξαν όλοι στο «Ποδο­σφαι­ρι­κός Όμι­λος Αθηνών».

Τα εγκαί­νιά του έγι­ναν στις 11 Μαΐ­ου 1908 και τη διοί­κη­ση του συλ­λό­γου στε­λέ­χω­ναν οι Μ. Μαρι­νά­κης (πρό­ε­δρος), Γ. Αντω­νό­που­λος (αντι­πρό­ε­δρος), Κ. Θων (ταμί­ας), Κ. Γου­λι­μής (γεν. γραμ­μα­τέ­ας), Δ. Παπ­πάς (έφο­ρος) και οι σύμ­βου­λοι Κ. Σταυ­ρό­που­λος, Ν. Αγκω­νά­κης, Ε. Χρύ­σης, Κ. Μάτσας, Γ. Σκου­ζές, Ι. Θεο­φι­λάς, Ι. Μπού­μπου­λης, Γ. Γαλα­νός, Α. Δημη­τρα­κό­που­λος και Π. Παρασκευόπουλος.

Στις 9/9/1908 ο ΠΟΑ, με τον Γιώρ­γο Καλα­φά­τη να κάνει τη δια­φο­ρά, κατα­κτά τον πρώ­το του τίτλο. Παρ΄ όλα αυτά, στα τέλη του επό­με­νου έτους (1909) παρα­τη­ρή­θη­κε έντο­νη διοι­κη­τι­κή αστά­θεια, προ­ερ­χό­με­νη από την κόντρα του βασι­κού χρη­μα­το­δό­τη του ΠΟΑ, Μαρί­νου Μαρι­νά­κη, και του ιδρυ­τή του συλ­λό­γου, Γιώρ­γου Καλαφάτη.

Η ομά­δα δεν πήρε μέρος στο ετή­σιο πρω­τά­θλη­μα, ενώ τα περισ­σό­τε­ρα μέλη του συλ­λό­γου δε συμ­φω­νού­σαν με τις κινή­σεις του Μ. Μαρι­νά­κη. Απο­τέ­λε­σμα αυτής της εσω­τε­ρι­κής δια­μά­χης ήταν η διά­σπα­ση του ΠΟΑ.

Στα χρό­νια που ακο­λού­θη­σαν, πέραν της καθιέ­ρω­σης της πρά­σι­νης-λευ­κής ενδυ­μα­σί­ας, ο Ποδο­σφαι­ρι­κός Όμι­λος Αθη­νών, μετο­νο­μά­στη­κε σε Πανελ­λή­νιο Ποδο­σφαι­ρι­κό Όμι­λο (ΠΠΟ) και αργό­τε­ρα σε Πανελ­λή­νιο Ποδο­σφαι­ρι­κό Αγω­νι­στι­κό Όμι­λο (ΠΠΑΟ) μέχρι το 1924, οπό­τε πήρε την τελι­κή ονο­μα­σία Πανα­θη­ναϊ­κός Αθλη­τι­κός Ομι­λος (ΠΑΟ).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο