Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 3 Φεβρουαρίου

1468 πεθαί­νει σε ηλι­κία 68 ετών ο Γου­τεμ­βέρ­γιος, ο εφευ­ρέ­της της τυπογραφίας.

Ιωάν­νης Γουτεμβέργιος

1811 Γεν­νιέ­ται στις ΗΠΑ ο Ορά­τιος Γκρί­λι, δημο­σιο­γρά­φος και πολι­τι­κός ηγέ­της, μέγας πολέ­μιος του θεσμού της δου­λεί­ας, κατά την περί­ο­δο πριν τον αμε­ρι­κα­νι­κό εμφύλιο.

1815 Τίθε­ται σε λει­τουρ­γία το πρώ­το εργο­στά­σιο τυριού στην Ελβετία.

1830 Υπο­γρά­φε­ται το Πρω­τό­κολ­λο του Λον­δί­νου, το οποίο ανα­γνω­ρί­ζε­ται η ανε­ξαρ­τη­σία της Ελλάδας.

1874 Γεν­νιέ­ται η Αμε­ρι­κα­νί­δα πρω­το­πο­ρια­κή συγ­γρα­φέ­ας Γερ­τρού­δη Στάιν. Άσκη­σε μεγά­λη επιρ­ροή στον κόσμο των τεχνών και των γραμ­μά­των του 20ου αιώ­να, τόσο με την πένα της, όσο και με την ισχυ­ρή προ­σω­πι­κό­τη­τα της.

1929 Ιδρύ­ε­ται η Ενω­τι­κή Γενι­κή Συνο­μο­σπον­δία Εργα­τών Ελλάδας.

1931 Στην Κινέτ­τα των Μεγά­ρων, κρα­τι­κά όργα­να σκο­τώ­νουν μέσα στο καλύ­βι του το φτω­χό αγρό­τη Χρι­στό­που­λο ή Μωρα­ΐ­τη, για­τί χρω­στού­σε φόρους στο κρά­τος. Οι δολο­φό­νοι βάζουν, στη συνέ­χεια, φωτιά στο καλύ­βι και εξαφανίζονται.

1944 Στα Λιβε­ρά της Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας έπε­σαν ηρω­ι­κά πολ­λά στε­λέ­χη του ΚΚΕ και των απε­λευ­θε­ρω­τι­κών οργα­νώ­σε­ων, που είχαν κυκλω­θεί από υπέρ­τε­ρες δυνά­μεις του εχθρού.

1966 Προ­σε­λη­νώ­νε­ται το μη επαν­δρω­μέ­νο σοβιε­τι­κό δια­στη­μό­πλοιο «Λού­να 9». Είναι η πρώ­τη ομα­λή προ­σε­δά­φι­ση στη Σελή­νη, που άνοι­ξε τον δρό­μο για τις επαν­δρω­μέ­νες πτή­σεις των Αμερικανών.

1969 Το Παλαι­στι­νια­κό Εθνι­κό Κογκρέ­σο επι­λέ­γει τον Γιά­σερ Αρα­φάτ στην ηγε­σία της Οργά­νω­σης για την Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Παλαιστίνης.

1991 Το Ιτα­λι­κό ΚΚ δια­σπά­ται σε Δημο­κρα­τι­κό Κόμ­μα της Αρι­στε­ράς και Κόμ­μα της Κομ­μου­νι­στι­κής Επανίδρυσης.

2004 πεθαί­νει ο Ζήσι­μος Λορεν­τζά­τος, ποι­η­τής και δοκι­μιο­γρά­φος. (Γεν. 1915)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο