Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 30 Δεκεμβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 30 Δεκεμ­βρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχά­σου­με 

39 Γεν­νή­θη­κε ο Ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας, Τίτος (Φλά­βιος Σαβί­νος Βεσπα­σια­νός), που έμει­νε στην ιστο­ρία για την κατά­λη­ψη της Ιερου­σα­λήμ και την κατα­στρο­φή του Ναού του Σολομώντα

1066 Η Σφα­γή της Γρα­νά­δας: Ένας μαι­νό­με­νος όχλος μου­σουλ­μά­νων κατα­λαμ­βά­νει το βασι­λι­κό παλά­τι, σταυ­ρώ­νει τον εβραίο βεζί­ρη Joseph ibn Naghrela και σφα­γιά­ζει το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος του εβραϊ­κού πλη­θυ­σμού της πόλης.

1691 Πέθα­νε ο Άγγλος χημι­κός και φιλό­σο­φος, Ρόμπερτ Μπόιλ

1703 Κατα­στρο­φι­κός σει­σμός στο Τόκιο προ­κα­λεί το θάνα­το 37.000 ατόμων.

1809 Οι αρχές της Βοστό­νης απα­γο­ρεύ­ουν τις μάσκες στις χοροεσπερίδες.

1822 Μάχη στην Άμφισ­σα και ανα­κα­τά­λη­ψη της πόλε­ως από τους Τούρκους.

1824 Ο Θεό­δω­ρος Κολο­κο­τρώ­νης παρα­δί­δε­ται στην κυβέρ­νη­ση, κατά τη διάρ­κεια του εμφυ­λί­ου πολέμου.

1853 Η Αγο­ρά του Γκάντσ­ντεν: Οι Η.Π.Α. αγο­ρά­ζουν γη από το Μεξι­κό για να διευ­κο­λυν­θεί η κατα­σκευή σιδη­ρο­δρό­μου στις Νοτιο­δυ­τι­κές Πολιτείες.

1865 Γεν­νή­θη­κε ο βρα­βευ­μέ­νος με Νόμπελ Άγγλος συγ­γρα­φέ­ας, Ρού­ντ­γιαρντ Κίπλινγκ («Το βιβλίο της Ζού­γκλας», «Μόγλης»)

kipling

1867 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός επι­χει­ρη­μα­τί­ας και φιλάν­θρω­πος, Σάι­μον Γκουγκενχάιμ

1871 Η Βικτό­ρια Γού­ντ­χαλ δημο­σιεύ­ει για πρώ­τη φορά στις ΗΠΑ το Κομ­μου­νι­στι­κό Μανι­φέ­στο των Μαρξ και Ένγκελς.

1903 600 άνθρω­ποι χάνουν τη ζωή τους από μεγά­λη φωτιά στο Θέα­τρο «Ιρα­κουά» του Σικάγου.

1906 Γεν­νιέ­ται ο Σοβιε­τι­κός Ουκρα­νός δια­στη­μι­κός μηχα­νι­κός και σχε­δια­στής Σερ­γκέι Πάβλο­βιτς Κορο­λιόφ. Ο Κορο­λιόφ υπήρ­ξε μετα­ξύ άλλων υπεύ­θυ­νος των πρώ­ι­μων σοβιε­τι­κών προ­γραμ­μά­των «Σπούτ­νικ» και «Βοστόκ». Μέλος της Ακα­δη­μί­ας Επι­στη­μών της ΕΣΣΔ από το 1958, τιμή­θη­κε επί­σης με τον τίτλο του «Ήρωα της Σοσια­λι­στι­κής Εργα­σί­ας» (1956, 1961), με το Βρα­βείο Λένιν (1971), κ.α. διακρίσεις.

1906 Καθιε­ρώ­νε­ται το σύνταγ­μα του Ιράν και η χώρα γίνε­ται συνταγ­μα­τι­κή μοναρχία.

1911 Η Επα­να­στα­τι­κή Προ­σω­ρι­νή Βου­λή της Κίνας επι­λέ­γει τον δρ. Σουν Γιατ Σεν ως τον πρώ­το πρό­ε­δρο της χώρας.

1918 Ο Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος δια­τυ­πώ­νει με το περί­φη­μο υπό­μνη­μά του προς τη Συν­διά­σκε­ψη της Ειρή­νης των Παρι­σί­ων τις ελλη­νι­κές διεκ­δι­κή­σεις στη Μικρά Ασία, τη Θρά­κη, τη Βόρειο Ήπει­ρο, τα νησιά του Αιγαί­ου και την Κύπρο.

1922 Συγκρο­τεί­ται στη Μόσχα η Ένω­ση των Σοβιε­τι­κών Σοσια­λι­στι­κών Δημο­κρα­τιών (ΕΣΣΔ).

essd

1928 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός μου­σι­κός Μπο Ντί­ντλεϊ (πραγ­μα­τι­κό όνο­μα Ίλας Όθα Μπέιτς).

1934 Μονο­γρα­φεί­ται η σύμ­βα­ση για την ίδρυ­ση ραδιο­φω­νι­κού σταθ­μού στην Ελλάδα.

1941 Το πρώ­το πλοίο τύπου Λίμπερ­τι καθελ­κύ­ε­ται στις ΗΠΑ. Ναυ­πη­γή­θη­καν συνο­λι­κά 2.795 πλοία. Με το τέλος του πολέ­μου ήταν ο πρώ­τος γερός μετα­πο­λε­μι­κός μπο­να­μάς, που προ­σφε­ρό­ταν στους Έλλη­νες εφο­πλι­στές και συνέ­βα­λαν καθο­ρι­στι­κά στην ανα­γέν­νη­ση του ελλη­νι­κού εφο­πλι­στι­κού κεφαλαίου.

1942 Οι Γερ­μα­νι­κές δυνά­μεις κατο­χής εκτε­λούν στο στρα­τό­πε­δο του «Παύ­λου Μελά» στη Θεσ­σα­λο­νί­κη 35 κομ­μου­νι­στές, παλιούς εξό­ρι­στους από την περί­ο­δο της μετα­ξι­κής δικτατορίας.

1944 Πέθα­νε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, Ρομέν Ρολάν

Ρομαίν Ρολ­λάν: «Είμαι με το μέρος όλων των προ­λε­τά­ριων του κόσμου»

1947 Ο βασι­λιάς της Ρου­μα­νί­ας Μιχα­ήλ ανα­γκά­ζε­ται να παραι­τη­θεί και η μοναρ­χία κατα­λύ­ε­ται. Το πολί­τευ­μα της χώρας γίνε­ται Λαϊ­κή Δημοκρατία.

1950 Πόλε­μος της Κορέ­ας: Το Τάγ­μα του Ελλη­νι­κού Εκστρα­τευ­τι­κού Σώμα­τος Κορέ­ας, εντε­ταγ­μέ­νο στο 7ο Αμε­ρι­κα­νι­κό Σύνταγ­μα Ιππι­κού, ανα­λαμ­βά­νει την πρώ­τη πολε­μι­κή απο­στο­λή στην Κορέα και εγκα­θί­στα­ται αμυ­ντι­κώς στη ζωτι­κή περιο­χή Κιούμ­κο-Ρι, κοντά στη Σεούλ.

1957 Γεν­νή­θη­κε ο τρα­γου­δο­ποιός, Νίκος Πορτοκάλογλου

1961 Γεν­νή­θη­κε ο Κανα­δός πρω­τα­θλη­τής των δρό­μων ταχύ­τη­τας, Μπεν Τζόνσον

1963 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται από τους Άγγλους η πρώ­τη διχο­τό­μη­ση της Κύπρου. Επι­τυγ­χά­νε­ται κατά­παυ­ση του πυρός, ύστε­ρα από σκλη­ρές μάχες μετα­ξύ Ελλη­νο­κυ­πρί­ων και Τουρ­κο­κυ­πρί­ων. Την «Πρά­σι­νη Γραμ­μή» στη Λευ­κω­σία τη «χαράσ­σει» ο στρα­τη­γός Γιαγκ, ο οποί­ος είναι εφο­δια­σμέ­νος με πρά­σι­νη πένα. Την «Πρά­σι­νη Γραμ­μή» υπο­γρά­φουν ο πρό­ε­δρος Μακά­ριος και ο (Τούρ­κος) αντι­πρό­ε­δρος Κου­τσιούκ, με μάρ­τυ­ρες τους Κλη­ρί­δη και Ντενκτάς.

1965 Ο Φερ­ντι­νάντ Ε. Μάρ­κος εκλέ­γε­ται νέος πρό­ε­δρος των Φιλιππίνων.

1966 Εκδί­δε­ται η από­φα­ση για τη δολο­φο­νία του βου­λευ­τή Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη. Κατα­δι­κά­ζο­νται για θανα­τη­φό­ρο σωμα­τι­κή κάκω­ση — συνερ­γία ο Σπύ­ρος Γκο­τζα­μά­νης (11 χρό­νια), ο Εμμα­νου­ήλ Εμμα­νου­η­λί­δης (8,5 χρό­νια) και για δια­τά­ρα­ξη οικια­κής ειρή­νης άλλα 8 άτο­μα (ποι­νές κάτω του έτους).

1972 Μετά από δυο βδο­μά­δες σκλη­ρών βομ­βαρ­δι­σμών του Βορεί­ου Βιετ­νάμ, ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Νίξον δέχε­ται την έναρ­ξη συνο­μι­λιών με την κυβέρ­νη­ση του Ανόι.

1974 Οι Beatles δια­λύ­ο­νται και τυπι­κά με δικα­στι­κή απόφαση.

1975 Λήγει η Δίκη του Πολυ­τε­χνεί­ου. Ιωαν­νί­δης, Βαρ­νά­βας και Ντερ­τι­λής κατα­δι­κά­ζο­νται σε ισό­βια. 17 κατη­γο­ρού­με­νοι κατα­δι­κά­ζο­νται σε ποι­νές φυλά­κι­σης ανά­με­σά τους και ο δικτά­το­ρας Γεώρ­γιος Παπα­δό­που­λος. 12 αθωώνονται.

1975 Το Μαλα­γκά­σι μετο­νο­μά­ζε­ται σε Μαδαγασκάρη.

1981 Για την αντι­με­τώ­πι­ση του νέφους στο κέντρο της Αθή­νας απο­φα­σί­ζε­ται η εφαρ­μο­γή κλι­μα­κω­τού ωρα­ρί­ου στην αγο­ρά και η εναλ­λάξ κυκλο­φο­ρία των αυτο­κι­νή­των (μονά-ζυγά).

1991 Οι χώρες της Κοι­νο­πο­λι­τεί­ας Ανε­ξαρ­τή­των Κρα­τών (ΚΑΚ) απο­φα­σί­ζουν να μη δια­τη­ρή­σουν ενιαίο στρα­τό, αφή­νο­ντας κάθε Δημο­κρα­τία να έχει τον δικό της.

1993 Το Ισρα­ήλ και το Βατι­κα­νό υπο­γρά­φουν ιστο­ρι­κή συμ­φω­νία αμοι­βαί­ας αναγνώρισης.

1995 Πεθαί­νει ο Γερ­μα­νός δρα­μα­τουρ­γός και σκη­νο­θέ­της Χάι­νερ Μίλερ. Γιος κρα­του­μέ­νου σε στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης, υπήρ­ξε για πολ­λά χρό­νια μέλος του Ενιαί­ου Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Γερ­μα­νι­κής Λαο­κρα­τι­κής Δημο­κρα­τί­ας. Μετά την ένω­ση των δύο Γερ­μα­νιών, ο Μίλερ έστρε­ψε τα πυρά του ενα­ντί­ον του «αόρα­του τεί­χους» των δια­κρί­σε­ων και της εκμε­τάλ­λευ­σης κατά του λαού της πρώ­ην ΓΛΔ. Ενώ η κρι­τι­κή που ασκού­σε για τη ΓΛΔ αξιο­ποι­ή­θη­κε υπέρ το δέον, διε­θνώς, όταν άρχι­σε να επι­κρί­νει — και αυτο­κρι­τι­κά μερι­κές φορές — την ενιαία Γερ­μα­νία, ξέσπα­σε η επί­θε­ση ενα­ντί­ον του και ο διε­θνής δια­συρ­μός του από τα ΜΜΕ, με την κατη­γο­ρία ότι σχε­τι­ζό­ταν με τη «Στά­ζι».

2006 Εκτε­λέ­στη­κε δι’ απαγ­χο­νι­σμού, μετά την κατα­δί­κη του από ιρα­κι­νό δικα­στή­ριο, ο Σαντάμ Χουσεΐν

2008 Το κυπρια­κό σκά­φος Dignity της οργά­νω­σης “Ελευ­θε­ρώ­στε τη Γάζα” με ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια προς τη Γάζα εμβο­λί­ζε­ται από σκά­φος του ισραη­λι­νού πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού σε διε­θνή ύδατα.

2009 Πέθα­νε ο δημο­σιο­γρά­φος, Νίκος Κακαουνάκης.

2010 Ισχυ­ρή έκρη­ξη σημειώ­νε­ται στις 8:22 το πρωί έξω από το Διοι­κη­τι­κό Πρω­το­δι­κείο Αθη­νών, που βρί­σκε­ται επί της οδού Λουί­ζης Ριαν­κούρ στους Αμπε­λό­κη­πους. Η έκρη­ξη προ­κα­λεί εκτε­τα­μέ­νες ζημιές στο Πρω­το­δι­κείο καθώς και σε παρα­κεί­με­να κτί­ρια, ενώ πολ­λά αυτο­κί­νη­τα που ήταν σταθ­μευ­μέ­να στο σημείο κατα­στρέ­φο­νται ολοσχερώς.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο