Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 30 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 30 Ιουλίου

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

336 π.Χ. δολο­φο­νή­θη­κε ο Φίλιπ­πος Β’ ο Μακε­δών, βασι­λιάς της Μακε­δο­νί­ας, από έναν από τους πιο έμπι­στους σωμα­το­φύ­λα­κές του

762 Ιδρύ­ε­ται η Βαγδάτη.

1729 Ιδρύ­ε­ται η Βαλτιμόρη.

1733 Συστή­νε­ται στη Μασα­χου­σέ­τη η πρώ­τη Μασο­νι­κή Μεγά­λη Στοά των (μελ­λο­ντι­κών) Η.Π.Α.

1797 Επα­νά­στα­ση των ποπο­λά­ρων στη Ζάκυν­θο. Καί­νε τη «Χρυ­σή Βίβλο» και τα εμβλή­μα­τα των ευγε­νών στην πλα­τεία του Αγί­ου Μάρ­κου, κατά τη διάρ­κεια των πανη­γυ­ρι­σμών για την κατά­λυ­ση της Ενετοκρατίας.

1818 Γεν­νή­θη­κε η βρε­τα­νί­δα συγ­γρα­φέ­ας Έμι­λυ Μπρο­ντέ (“Ανε­μο­δαρ­μέ­να ύψη”)

1824 Στο πλαί­σιο της δεύ­τε­ρης από­πει­ρας των Τούρ­κων να κατα­λά­βουν τη Σάμο, έρχο­νται από την Ικα­ρία τα Υδραί­ι­κα [20 πολε­μι­κά και 4 πυρ­πο­λι­κά] με το ναύ­αρ­χο Γεώρ­γιο Σαχτού­ρη για να ενι­σχύ­σουν και να σώσουν το νησί. Ο Χοσ­ρέφ, που περι­μέ­νει ενι­σχύ­σεις από το Τσε­σμέ για να τις ρίξει στο Καρ­λό­βα­σι, ανα­γκά­ζε­ται να εγκα­τα­λεί­ψει το βόρειο τμή­μα του νησιού και τα απο­βι­βα­σθέ­ντα τμή­μα­τά του και να κατα­φύ­γει στο νότιο, μετα­ξύ Σάμου και μικρα­σια­τι­κών παρα­λί­ων. Ο Σαχτού­ρης αγκυ­ρο­βο­λεί ανοι­χτά του Κοκκαρίου.

1863 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός Χέν­ρι Φορντ, ιδρυ­τής της αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ας Φορντ

1898 Γεν­νή­θη­κε ο Βρε­τα­νός γλύ­πτης Χέν­ρι Μουρ.

mur

1898 Πεθαί­νει ο Γερ­μα­νός πολι­τι­κός Ότο Φον Μπί­σμαρκ. Ο Μπί­σμαρκ έπαι­ξε κατα­λυ­τι­κό ρόλο στη συνέ­νω­ση των έως τότε χωρι­στών γερ­μα­νι­κών κρα­τι­δί­ων σε ενιαίο κρά­τος, του οποί­ου διε­τέ­λε­σε και πρώ­τος καγκε­λά­ριος. Υπήρ­ξε σφο­δρός πολέ­μιος του εργα­τι­κού και του τότε σοσια­λι­στι­κού κινή­μα­τος, γνω­στός για τους αντι-σοσια­λι­στι­κούς νόμους, αλλά και για την πολι­τι­κή της ενσω­μά­τω­σης που εφάρ­μο­σε ταυ­τό­χρο­να με μια σει­ρά κοι­νω­νι­κές μεταρ­ρυθ­μί­σεις. Η πολι­τι­κή αυτή του μαστι­γί­ου — καρό­του απο­τέ­λε­σε πρό­τυ­πο για πολ­λές άλλες αστι­κές κυβερ­νή­σεις στα επό­με­να χρό­νια στην προ­σπά­θειά τους να ανα­κό­ψουν το ανερ­χό­με­νο εργα­τι­κό-σοσια­λι­στι­κό κίνη­μα (902.gr).

1903 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται στις Βρυ­ξέλ­λες το 2ο Συνέ­δριο του Ρωσι­κού Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού Εργα­τι­κού Κόμ­μα­τος, το οποίο έβα­λε τις βάσεις για το κόμ­μα των μπολ­σε­βί­κων, το κόμ­μα της επα­νά­στα­σης και της δικτα­το­ρί­ας του προ­λε­τα­ριά­του. Στην ιστο­ρία του ΚΚΣΕ (μπ.), που εκδό­θη­κε στην ΕΣΣΔ το 1938 (ελλη­νι­κή έκδο­ση «Τα νέα βιβλία ΑΕ» Αθή­να 1945), δια­βά­ζου­με σχετικά:
«1) Το συνέ­δριο επι­σφρά­γι­σε τη νίκη του μαρ­ξι­σμού ενά­ντια στον οικο­νο­μι­σμό, ενά­ντια στον ανοι­χτό οπορτουνισμό.
2) Το συνέ­δριο ψήφι­σε το πρό­γραμ­μα και το κατα­στα­τι­κό, δημιούρ­γη­σε το σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό κόμ­μα και καθό­ρι­σε έτσι τα πλαί­σια για ένα ενιαίο κόμμα.
3) Το συνέ­δριο φανέ­ρω­σε πως υπάρ­χουν σοβα­ρές οργα­νω­τι­κές δια­φω­νί­ες, που δίχα­σαν το κόμ­μα σε μπολ­σε­βί­κους και μεν­σε­βί­κους. Οι πρώ­τοι υπε­ρα­σπί­ζουν τις οργα­νω­τι­κές αρχές της επα­να­στα­τι­κής σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας, ενώ οι δεύ­τε­ροι κυλά­νε στο βούρ­κο της πλα­δα­ρό­τη­τας και του οπορτουνισμού.
4) Το συνέ­δριο έδει­ξε πως τους παλιούς οπορ­του­νι­στές, που είχαν κιό­λας νικη­θεί από το κόμ­μα, τους “οικο­νο­μι­στές”, αρχί­ζουν να τους αντι­κα­θι­στούν σιγά σιγά μέσα στο κόμ­μα και­νού­ριοι οπορ­του­νι­στές, οι μενσεβίκοι.
5) Το συνέ­δριο δε στά­θη­κε στο ύψος του πάνω στα οργα­νω­τι­κά προ­βλή­μα­τα, δίστα­σε, έδω­σε κάπου — κάπου την υπε­ρο­χή στους μεν­σε­βί­κους. Μ’ όλο που στο τέλος ξανα­βρή­κε τον εαυ­τό του, δεν κατόρ­θω­σε, όχι μονά­χα να ξεσκε­πά­σει τον οπορ­του­νι­σμό των μεν­σε­βί­κων στα οργα­νω­τι­κά ζητή­μα­τα και να τους απο­μο­νώ­σει μέσα στο κόμ­μα, μα ούτε και να θέσει μπρο­στά στο κόμ­μα τέτοιο καθή­κον. Το τελευ­ταίο αυτό ήταν μια από τις κυριό­τε­ρες αιτί­ες, που ο αγώ­νας ανά­με­σα στους μπολ­σε­βί­κους και τους μεν­σε­βί­κους, όχι μόνο δεν εκό­πα­σε μετά το συνέ­δριο, μα αντί­θε­τα οξύν­θη­κε ακό­μα παρα­πά­νω» (902.gr).
Το 2ο Συνέ­δριο του ΣΔΕΚΡ ήταν και θα παρα­μέ­νει ιστο­ρι­κό, για­τί εδραί­ω­σε το μπολ­σε­βι­κι­σμό σαν το συνε­πές επα­να­στα­τι­κό ρεύ­μα στο εργα­τι­κό κίνη­μα. Ήταν ο μαρ­ξι­σμός στην επο­χή του ιμπεριαλισμού.

1905 Οι Ιάπω­νες κατα­λαμ­βά­νουν τη νήσο Σαχα­λί­νη. Είναι η πρώ­τη ιαπω­νι­κή επέμ­βα­ση σε ρωσι­κό έδα­φος κατά τον 20ό αιώνα.

1906 Εξε­γεί­ρο­νται οι στρα­τιώ­τες και ναύ­τες στην Κρο­στάν­δη και το Σβε­α­μπόργκ (Ρωσία).

1919 Γεν­νή­θη­κε η Αλέ­κα Παΐ­ζη, η κυρία του θεά­τρου και του κινηματογράφου

Αλέ­κα Παΐ­ζη, η κυρία του θεά­τρου και του κινη­μα­το­γρά­φου, η κομμουνίστρια

1920 Τα Ιου­λια­νά: Μεσού­σης της Μικρα­σια­τι­κής Εκστρα­τεί­ας και δύο μέρες μετά την υπο­γρα­φή της Συν­θή­κης των Σεβρών, που δημιούρ­γη­σε «την Ελλά­δα των δύο ηπεί­ρων και των πέντε θαλασ­σών», ο Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος παίρ­νει το δρό­μο της επι­στρο­φής, κομι­στής του μεγά­λου αγγέλ­μα­τος. Ενώ βρί­σκε­ται στο σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό Λυών των Παρι­σί­ων για να επι­βι­βα­σθεί στο Οριάν Εξπρές, δέχε­ται δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση από δύο από­τα­κτους βασι­λό­φρο­νες αξιω­μα­τι­κούς, τον Γεώρ­γιο Κυριά­κη και τον Από­στο­λο Τσε­ρέ­πη. Τον πυρο­βο­λούν με τα περί­στρο­φά τους δέκα φορές και τον τραυ­μα­τί­ζουν επι­πό­λαια στο δεξί χέρι.

1920 Συγκρο­τεί­ται στο Μπιε­λο­στόκ η Προ­σω­ρι­νή Επα­να­στα­τι­κή Επι­τρο­πή της Πολωνίας.

1929 Στις 30 και 31 Ιου­λί­ου διε­νερ­γού­νται δεκά­δες συλ­λή­ψεις κομ­μου­νι­στών και συν­δι­κα­λι­στι­κών στε­λε­χών των ταξι­κών συν­δι­κά­των. Η αστυ­νο­μία κάνει επι­δρο­μή στα γρα­φεία του Ριζο­σπά­στη, συλ­λαμ­βά­νει 2 συντά­κτες, 10 τυπο­γρά­φους και τον διορ­θω­τή της εφημερίδας.

1930 Η Εθνι­κή Ουρου­γουά­ης κατα­κτά το Παγκό­σμιο Κύπελ­λο Ποδο­σφαί­ρου, που θεσμο­θε­τεί­ται για πρώ­τη φορά, νικώ­ντας στον τελι­κό την Αργε­ντι­νή με 2–1.

1932 Αρχί­ζουν οι 10οι Ολυ­μπια­κοί Αγώ­νες του Λος Άντζελες.

1945 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Το αμε­ρι­κα­νι­κό πολε­μι­κό πλοίο «Indianapolis» βυθί­ζε­ται από ιαπω­νι­κή τορ­πί­λη στον Ειρη­νι­κό Ωκε­α­νό. Εννια­κό­σιοι άνθρω­ποι επι­βιώ­νουν της επί­θε­σης, πηδώ­ντας στη θάλασ­σα. Λίγες ημέ­ρες μετά, οι 580 από αυτούς θα γίνουν τρο­φή των καρ­χα­ριών που σπεύ­δουν στην περιο­χή, μυρί­ζο­ντας ανθρώ­πι­νο αίμα.

1946 Η αστυ­νο­μία κάνει επι­δρο­μή στην έδρα της ΓΣΕΕ για να αφαι­ρέ­σει τη Διοί­κη­ση από τους νομί­μους εκπρο­σώ­πους της εργα­τι­κής τάξης (που εκλέ­χθη­καν στο 8ο Συνέ­δριο ένα χρό­νο περί­που πριν). Την επό­με­νη μέρα ο υπουρ­γός Εργα­σί­ας διο­ρί­ζει ως επί το πλεί­στον μετα­ξι­κούς και κατο­χι­κούς συν­δι­κα­λι­στές, τόσο στη διοί­κη­ση της ΓΣΕΕ όσο και των Εργα­τι­κών Κέντρων.

1947  Ξεκι­νούν διή­με­ρες επι­χει­ρή­σεις του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη. Τμή­μα­τα του ΔΣΕ μπαί­νουν στο Σου­φλί, το Διδυ­μό­τει­χο, τα Αμά­ρα­ντα, τα Λάβα­ρα και τις Φέρες της Θράκης.

1948  Το πυρο­βο­λι­κό του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας πλήτ­τει στρα­τιω­τι­κούς στό­χους στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

1962 Καθιε­ρώ­νε­ται στην Ελλά­δα το λίτρο ως μονά­δα μέτρη­σης των υγρών.

1973 Λήγει στη Βρε­τα­νία, η 11ετής δικα­στι­κή δια­μά­χη των θυμά­των του φαρ­μά­κου Θαλι­δο­μί­δη, που ευθυ­νό­ταν για τη γέν­νη­ση 5.000 παι­διών σε όλο τον κόσμο με παρα­μορ­φω­μέ­να άκρα, με την από­φα­ση για την κατα­βο­λή απο­ζη­μιώ­σε­ων ύψους 20 εκ. λιρών.

1982 Η υπουρ­γός Πολι­τι­σμού, Μελί­να Μερ­κού­ρη, θέτει το θέμα της επι­στρο­φής των Μαρ­μά­ρων του Παρ­θε­νώ­να στη χώρα μας, στη Διά­σκε­ψη των υπουρ­γών Πολι­τι­σμού της UNESCO στο Μεξικό.

1996 Ο Νίκος Κακλα­μα­νά­κης κερ­δί­ζει το χρυ­σό ολυ­μπια­κό μετάλ­λιο στην ιστιο­σα­νί­δα στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες της Ατλάντα.

1998 Ξεκι­νά­ει το 13ο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα Μπά­σκετ στην Αθήνα.

2002 Μετα­φέ­ρο­νται στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού κάτω από δρα­κό­ντεια μέτρα ασφα­λεί­ας οι Αλέ­κος Γιω­τό­που­λος, Παύ­λος Σερί­φης και Κων­στα­ντί­νος Τέλιος, φερό­με­νοι ως μέλη της 17Ν. Οι κατη­γο­ρού­με­νοι μετα­φέ­ρο­νται ο καθέ­νας σε ξεχω­ρι­στό αυτο­κί­νη­το και δεν έχουν καμία επα­φή μετα­ξύ τους, ενώ ελι­κό­πτε­ρο της αστυ­νο­μί­ας πετά­ει συνέ­χεια και ελέγ­χει το χώρο γύρω από την ευρύ­τε­ρη περιο­χή των φυλακών.

2003 Στο Μεξι­κό παρά­γε­ται το τελευ­ταίο “Σκα­θά­ρι” της Volkswagen.

2007 Πεθαί­νει ο Ιτα­λός σενα­ριο­γρά­φος και σκη­νο­θέ­της Μικε­λάν­τζε­λο Αντονιόνι

antonioni

2007 Πέθα­νε ο Σου­η­δός σκη­νο­θέ­της, Ίνγκ­μαρ Μπέργκμαν

 

ingmar

2013 Πέθα­νε η σκη­νο­θέ­τι­δα Αλί­ντα Δημητρίου

Alida

Η Διε­θνής Ημέ­ρα Φιλί­ας (30 Ιου­λί­ου) καθο­ρί­στη­κε από τη ΓΣ των Ηνω­μέ­νων Εθνών το 2011, στα πλαί­σια του Προ­γράμ­μα­τος Δρά­σης για έναν Πολι­τι­σμό της Ειρή­νης και «κουλ­τού­ρα μη βίας  προς όφε­λος των παι­διών του κόσμου»

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο