Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 30 Ιουνίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

Σαν σήμε­ρα 30 Ιου­νί­ουΜια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε 

1859 Ο ριψο­κίν­δυ­νος Γάλ­λος, Ζαν Φραν­σουά Γκρα­βε­λέ, γνω­στός και ως Σαρλ Μπλο­ντέν, δια­σχί­ζει τους καταρ­ρά­κτες του Νια­γά­ρα σχοινοβατώντας.

1884 Εγκαι­νιά­ζε­ται ο σιδη­ρο­δρο­μι­κός σταθ­μός Πελο­πον­νή­σου στην Αθή­να, σε σχέ­δια του Ερνέ­στου Τσί­λερ. Απο­τε­λεί μικρο­γρα­φία του σιδη­ρο­δρο­μι­κού σταθ­μού Σικ­φτσί της Κωνσταντινούπολης.

1892 Γεν­νή­θη­κε ο Στρα­τής Μυρι­βή­λης, φιλο­λο­γι­κό ψευ­δώ­νυ­μο του Μιχα­ήλ Στα­μα­τό­που­λου, έλλη­νας μυθι­στο­ριο­γρά­φος και διη­γη­μα­το­γρά­φος. (Θαν. 19/7/1969)

murivilis 1

1903 Εγκαι­νιά­ζε­ται στο Παρί­σι το Μου­σείο Βίκτω­ρα Ουγκό.

1905 Δημο­σιεύ­ε­ται η εργα­σία του Αϊν­στάιν «Επί της Ηλε­κτρο­δυ­να­μι­κής των κινου­μέ­νων σωμά­των»: το γενέ­θλιο της Ειδι­κής Θεω­ρί­ας της Σχετικότητας.

1908 Έκρη­ξη μετε­ω­ρί­τη στην Τουν­γκού­σκα στη Σιβη­ρία κατα­στρέ­φει τα πάντα σε ακτί­να 50 χιλιο­μέ­τρων. Πιθα­νό­τε­ρη αιτία για την έκρη­ξη θεω­ρεί­ται η εκρη­κτι­κή διά­λυ­ση στη γήι­νη ατμό­σφαι­ρα ενός μεγά­λου μετε­ω­ροει­δούς. Η ενέρ­γεια που απε­λευ­θε­ρώ­νε­ται είναι τόσο μεγά­λη (από 5 ως 30 μεγα­τό­νοι TNT ή το χιλια­πλά­σιο της ατο­μι­κής βόμ­βας της Χιρο­σί­μα), ώστε κατα­στρέ­φει περί­που 80 εκα­τομ­μύ­ρια δέντρα σε μια έκτα­ση πάνω από 2,15 εκα­τομ­μύ­ρια στρέμματα.

1913 Αρχί­ζουν και πάλι οι πολε­μι­κές συγκρού­σεις ανά­με­σα στη Βουλ­γα­ρία και τις πρώ­ην συμ­μά­χους της, Σερ­βία και Ελλά­δα. Ο ελλη­νι­κός στρα­τός κατα­λαμ­βά­νει τις Σέρ­ρες, που βρί­σκο­νται υπό τον έλεγ­χο των Βουλγάρων.

1919 Εντο­νη είναι η δια­μαρ­τυ­ρία του πρω­θυ­πουρ­γού Ελευ­θέ­ριου Βενι­ζέ­λου προς τους Συμ­μά­χους για τα τουρ­κι­κά έκτρο­πα ενα­ντί­ον του ελλη­νι­κού πλη­θυ­σμού στη Μικρά Ασία (Σφα­γή Αϊδι­νί­ου). Προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πι­στεί η κατά­στα­ση, η κυβέρ­νη­ση απο­φα­σί­ζει την εγκα­τά­στα­ση του Ελλη­να αρχι­στρά­τη­γου, Λεω­νί­δα Παρα­σκευό­που­λου, στη Σμύρνη.

1930 Ιδρύ­ε­ται η Νομι­κή Σχο­λή στο Πανε­πι­στή­μιο της Θεσσαλονίκης.

1934 Ξεκι­νά στη Γερ­μα­νία το αιμα­τη­ρό τρι­ή­με­ρο που έμει­νε γνω­στό στην Ιστο­ρία ως «η Νύχτα των Μεγά­λων Μαχαι­ριών» και άνοι­ξε το δρό­μο του Αδόλ­φου Χίτλερ προς την από­λυ­τη εξου­σία. Ο ηγέ­της του Εθνι­κο­σο­σια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος, Αδόλ­φος Χίτλερ, δια­τά­ζει τις δολο­φο­νί­ες εκα­το­ντά­δων μελών του ίδιου του κόμ­μα­τος του, ισχυ­ρι­ζό­με­νος ότι επρό­κει­το να λάβουν μέρος σε πρα­ξι­κό­πη­μα ενα­ντί­ον του, δήθεν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νου από τον Ερνστ Ρεμ, αρχη­γό των Ταγ­μά­των Εφό­δου (SA). Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των θυμά­των δε δημο­σιεύ­θη­κε. Ο νέος αρχη­γός των SA, Βίκτορ Λού­τσε, είπε αργό­τε­ρα ότι εκτε­λέ­σθη­καν 81 άτο­μα. Σήμε­ρα υπο­λο­γί­ζε­ται ότι στις τρεις ημέ­ρες δολο­φο­νή­θη­καν περί­που 200 άνθρωποι.

1936 Εκδί­δε­ται το ιστο­ρι­κό ερω­τι­κό μυθι­στό­ρη­μα της Μάρ­γκα­ρετ Μίτσελ «Όσα Παίρ­νει ο Άνε­μος», το οποίο τρία χρό­νια αργό­τε­ρα θα γίνει μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες επι­τυ­χί­ες στην ιστο­ρία του κινηματογράφου.

«Όσα Παίρ­νει ο Άνε­μος»- Ενα από τα σημα­ντι­κό­τε­ρα ρομα­ντι­κά έπη του παγκό­σμιου κινηματογράφου

1939 Γεν­νή­θη­κε ο Γεώρ­γιος Γεν­νη­μα­τάς, έλλη­νας βου­λευ­τής και υπουρ­γός, από τα ιδρυ­τι­κά στε­λέ­χη του ΠΑΣΟΚ. (Θαν. 25/4/1994)

1944 Αρχί­ζει η Σύνο­δος του Μπρέ­τον Γουντς (Νιου Χαμ­σάιρ), υπό την αιγί­δα των Ηνω­μέ­νων Εθνών, για τη χάρα­ξη της μετα­πο­λε­μι­κής παγκό­σμιας οικο­νο­μι­κής τάξης. Συστή­νο­νται δύο νέοι οργα­νι­σμοί: το Διε­θνές Νομι­σμα­τι­κό Ταμείο και η Παγκό­σμια Τρά­πε­ζα. Το δολά­ριο αντι­κα­θι­στά το χρυ­σό ως μέσο των διε­θνών συναλλαγών.

1949 Στην Κίνα, ο Μάο Τσε Τουνγκ δηλώ­νει ότι δεν περι­μέ­νει να πάρει βοή­θεια από τη Δύση, ενώ, παράλ­λη­λα, υπο­στη­ρί­ζει ότι θεω­ρεί ως μονα­δι­κό σύμ­μα­χο της χώρας του την ΕΣΣΔ.

1951 Ξεκι­νά τις εργα­σί­ες του το (επαν)ιδρυτικό Συνέ­δριο της Σοσια­λι­στι­κής Διε­θνούς (COMISCO) στη Φραν­κφούρ­τη της Γερ­μα­νί­ας, με τη συμ­με­το­χή 34 σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κών κομμάτων.

1960 Το Κον­γκό (Ζαΐρ) απο­κτά την ανε­ξαρ­τη­σία του από το Βέλ­γιο. Το εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κό κίνη­μα με ηγέ­τη τον Πατρίς Λου­μού­μπα κερ­δί­ζει τις πρώ­τες εκλο­γές και σχη­μα­τί­ζει κυβέρ­νη­ση. Ωστό­σο, οι φιλο­σο­βιε­τι­κές θέσεις της νέας κυβέρ­νη­σης δεν άρε­σαν στους ιμπε­ρια­λι­στές, οι οποί­οι στή­ρι­ξαν τον πρα­ξι­κο­πη­μα­τία Μομπού­του, ανέ­τρε­ψαν τη δημο­κρα­τι­κά εκλεγ­μέ­νη κυβέρ­νη­ση (ο ίδιος ο Λου­μού­μπα δολο­φο­νή­θη­κε μετά από άγρια βασα­νι­στή­ρια) και στη χώρα επι­βλή­θη­κε δικτατορία.

loumoumpa

1971 Τα τρία μέλη του πλη­ρώ­μα­τος του σοβιε­τι­κού δια­στη­μό­πλοιου “Σογιούζ ” πεθαί­νουν κατά την επά­νο­δό τους στη Γη, μετά από πτώ­ση στην πίε­ση του αέρα.

1972 Εγκρί­νε­ται στην Ελλά­δα από την κυβέρ­νη­ση της χού­ντας το αυτό­μα­το διαζύγιο.

1984 Πεθαί­νει η Αμε­ρι­κα­νί­δα συγ­γρα­φέ­ας και σενα­ριο­γρά­φος Λίλιαν Χέλ­μαν.

1984 Πέθα­νε Ανρί Φαμπρ, γάλ­λος αερο­πό­ρος, εφευ­ρέ­της του υδρο­πλά­νου. (Γεν. 29/11/1882)

1992 Στις Φιλιπ­πί­νες, νέος πρό­ε­δρος της χώρας ορκί­ζε­ται ο Φιντέλ Ράμος, ο οποί­ος δια­δέ­χε­ται την Κορα­σόν Ακίνο.

1993 Ο Αντώ­νης Σαμα­ράς προ­χω­ρά στην ανα­κοί­νω­ση της ιδρυ­τι­κής δια­κή­ρυ­ξης ενός νέου κόμ­μα­τος, της «Πολι­τι­κής Άνοιξης».

1995 Στη Γερ­μα­νία, η Βου­λή εγκρί­νει την απο­στο­λή στρα­τιω­τών και μαχη­τι­κών αερο­σκα­φών στην πρώ­ην Γιου­γκο­σλα­βία, εμπλέ­κο­ντας, για πρώ­τη φορά μετά το Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο, το γερ­μα­νι­κό στρα­τό σε απο­στο­λή μάχης στο εξωτερικό.

1996 Το 4ο Συνέ­δριο του ΠΑΣΟΚ, ανα­δει­κνύ­ει τον Κώστα Σημί­τη, Πρό­ε­δρο του Κινή­μα­τος, αφού επι­κρα­τεί του Άκη Τσοχατζόπουλου.

1997 Επει­τα από 156 χρό­νια το Χονγκ Κονγκ παύ­ει να βρί­σκε­ται κάτω από τον έλεγ­χο της Μ. Βρε­τα­νί­ας και ενώ­νε­ται με την Κίνα.

2009 Πεθαί­νει η Γερ­μα­νί­δα χορεύ­τρια και χορο­γρά­φος Πίνα Μπάους.

2012 Πέθα­νε ο ηθο­ποιός Θύμιος Καρακατσάνης

karakatsanis

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο