Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 30 Μαρτίου

1814 Οι σύμ­μα­χοι κατα­λαμ­βά­νουν το Παρί­σι βάζο­ντας τέλος στην επί δεκα­ε­τία κυριαρ­χία του Ναπο­λέ­ο­ντα στην Ευρώπη.

1822 Οι Τούρ­κοι σφα­γιά­ζουν τους κατοί­κους της Χίου, ξεση­κώ­νο­ντας θύελ­λα αντι­δρά­σε­ων σε όλη την Ευρώπη.

Ένα ποί­η­μα του Β. Ουγκώ για τη σφα­γή της Χίου (Σαν σήμε­ρα 11 Μαρ­τί­ου 1822)

1841 Ιδρύ­ε­ται η Εθνι­κή Τρά­πε­ζα της Ελλάδος.

1853 Γεν­νή­θη­κε ο Βίν­σεντ Βαν Γκονγκ, Ολλαν­δός ζωγρά­φος. (Θαν. 29/7/1890)

ΒΙΝΣΕΝΤ ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ, «οι Πατα­το­φά­γοι», ένας ύμνος στη χει­ρω­να­κτι­κή εργα­σία και η ταύ­τι­σή του με τους ανθρώ­πους του μόχθου

1856 Τερ­μα­τί­ζε­ται ο Κρι­μαϊ­κός Πόλε­μος με την υπο­γρα­φή της Συν­θή­κης των Παρισίων.

1863 Ο Γεώρ­γιος Α΄ χρί­ζε­ται βασι­λιάς της Ελλάδας.

1867 Οι Ρώσοι που­λά­νε την Αλά­σκα στην Αμε­ρι­κή για 7,2 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια, μην ξέρο­ντας ότι κάτω από τους πάγους κρύ­βε­ται μαύ­ρος χρυ­σός. Τα αμε­ρι­κα­νι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης κατη­γο­ρούν την κυβέρ­νη­ση ότι δια­σπά­θι­σε το δημό­σιο χρή­μα για να αγο­ρά­σει ένα παγόβουνο.

1872 Νικό­λα­ος (Χαλ­κιό­που­λος) Μάν­τζα­ρος, κερ­κυ­ραί­ος μου­σουρ­γός, ο συν­θέ­της του Εθνι­κού Ύμνου της Ελλά­δας. (Γεν. 26/10/1795)

1896 Πεθαί­νει ο πολι­τι­κός και Πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλά­δας Χαρί­λα­ος Τρικούπης

1952: Τα χαρά­μα­τα της Κυρια­κής 30 Μάρ­τη, ο Νίκος Μπε­λο­γιάν­νης και οι σύντρο­φοί του, Δημή­τρης Μπά­τσης, Νίκος Καλού­με­νος και Ηλί­ας Αργυ­ριά­δης, εκτε­λού­νται στου Γου­δή, πίσω από το νοσο­κο­μείο «Σωτη­ρία». Το παράγ­γελ­μα γι’ αυτήν την πολι­τι­κή δολο­φο­νία έδω­σε το μετεμ­φυ­λια­κό καθε­στώς της άρχου­σας τάξης της Ελλά­δας μαζί με τους Αμε­ρι­κα­νούς συμ­μά­χους της. Η κυβέρ­νη­ση Πλα­στή­ρα, το παλά­τι, το στρα­τιω­τι­κό και παρα­στρα­τιω­τι­κό κατεστημένο.

Νίκος Μπε­λο­γιάν­νης: Μ’ ένα γαρύ­φαλ­λο ξεκλεί­δω­σε όλη την αθανασία

1968 Ο δικτά­το­ρας Γεώρ­γιος Παπα­δό­που­λος λαν­σά­ρει το σύν­θη­μα «Ελλάς, Ελλή­νων, Χρι­στια­νών» και το συνο­δεύ­ει με τη δια­γρα­φή των αγρο­τι­κών χρεών.

1970 Στην επέ­τειο της εκτέ­λε­σης του Νίκου Μπε­λο­γιάν­νη και των συντρό­φων του, οι πολι­τι­κοί κρα­τού­με­νοι των φυλα­κών Κορυ­δαλ­λού κηρύσ­σουν 24ωρη απο­χή από το συσ­σί­τιο και διή­με­ρο πέν­θος για τα θύμα­τα της Χούντας.

1992 Πεθαί­νει ο Έλλη­νας αρχαιο­λό­γος Μανώ­λης Ανδρό­νι­κος, που έγι­νε παγκο­σμί­ως γνω­στός όταν ανα­κά­λυ­ψε τον τάφο του βασι­λιά των Μακε­δό­νων Φίλιπ­που Β’ στη Βεργίνα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο