Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 30 Νοεμβρίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

Σαν σήμε­ρα 30 Νοεμ­βρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1667 Γεν­νή­θη­κε ο Ιρλαν­δός κλη­ρι­κός, σατυ­ρι­κός συγ­γρα­φέ­ας και ποι­η­τής Τζό­να­θαν Σουίφτ, που συνέ­γρα­ψε και το βιβλίο “Τα ταξί­δια του Γκιούλιβερ”

souift

1700 Οι Σου­η­δοί υπό τον Κάρο­λο το 12ο νικούν τους Ρώσους του Μεγά­λου Πέτρου στη Μάχη της Νάρβα.

1782 Αμε­ρι­κα­νι­κή Επα­νά­στα­ση: Αντι­πρό­σω­ποι από τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες της Αμε­ρι­κής και τη Μεγά­λη Βρε­τα­νία υπο­γρά­φουν στο Παρί­σι τα προ­κα­ταρ­κτι­κά άρθρα της συν­θή­κης ειρή­νης, η οποία θα επι­ση­μο­ποι­η­θεί το 1783.

1786 Καταρ­γεί­ται η θανα­τι­κή ποι­νή στην Τοσκά­νη, για πρώ­τη φορά στον κόσμο, από το Μέγα Δού­κα της Τοσκά­νης Λεο­πόλ­δο Β’, μετέ­πει­τα Αυτο­κρά­το­ρα της Αγί­ας Ρωμαϊ­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας του Γερ­μα­νι­κού Έθνους.

1803 Στη Νέα Ορλε­ά­νη, οι Ισπα­νοί πωλούν τη Λουι­ζιά­να στους Γάλ­λους, οι οποί­οι με τη σει­ρά τους τη μετα­πω­λούν 20 μέρες αργό­τε­ρα στις ΗΠΑ.

1823 Οι ελλη­νι­κές επα­να­στα­τι­κές δυνά­μεις απε­λευ­θε­ρώ­νουν το Ναύπλιο.

1835 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας και χιου­μο­ρί­στας, Μαρκ Του­έιν, φιλο­λο­γι­κό ψευ­δώ­νυ­μο του Σάμιου­ελ Λάν­γκ­χορν Κλέ­μενς (“Οι περι­πέ­τειες του Τομ Σόγιερ”, “Οι περι­πέ­τειες του Χάκλ­μπε­ρι Φιν”)

1853 Η Ναυ­μα­χία της Σινώ­πης: Ο ρωσι­κός στό­λος υπό τον Πάβελ Νακί­μοφ κατα­ναυα­μα­χεί τον Οθω­μα­νι­κό υπό τον Οσμάν Πασά, στο πλαί­σιο του Κρι­μαϊ­κού Πολέμου.

1872 Διε­ξά­γε­ται στη Γλα­σκό­βη ο πρώ­τος επί­ση­μος διε­θνής αγώ­νας στην ιστο­ρία του ποδο­σφαί­ρου: Σκω­τία-Αγγλία 0–0.

1874 “Στη­λι­τι­κά”: Επει­σό­δια σημειώ­νο­νται στην Ελλη­νι­κή Βου­λή, καθώς ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός ψηφί­ζε­ται από την κυβέρ­νη­ση Βούλ­γα­ρη χωρίς τη νόμι­μη απαρ­τία. Στις στή­λες των εφη­με­ρί­δων δημο­σιεύ­ο­νται για δια­πό­μπευ­ση τα ονό­μα­τα των βου­λευ­τών που στη­ρί­ζουν το Βούλγαρη.

1874 Γεν­νή­θη­κε ο Βρε­τα­νός πολι­τι­κός, πρω­θυ­πουρ­γός της Μεγά­λης Βρε­τα­νί­ας κατά τη διάρ­κεια του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, Ουί­vστον Τσόρτσιλ

tsortsil xasapis

1886 Ανοί­γει το παρι­σι­νό μιού­ζικ-χολ “Φολί Μπερζέρ”.

1892 Πέθα­νε ο νομο­μα­θής και δικα­στι­κός από το Μεσο­λόγ­γι, που διε­τέ­λε­σε και πρω­θυ­πουρ­γός, Δημή­τριος Βάλβης

1893 Ιδρύ­ε­ται από τον Αντώ­νιο Καλ­λέρ­γη η Τρά­πε­ζα Αθηνών

1900 Γερ­μα­νός μηχα­νι­κός επι­νο­εί αυτο­κί­νη­το με κίνη­ση στους μπρο­στι­νούς τροχούς.

1900 Πέθα­νε ο Ιρλαν­δός συγ­γρα­φέ­ας, Όσκαρ Ουάιλντ

oscar

1903 Ο Γρη­γό­ριος Ξενό­που­λος δημο­σιεύ­ει στο λογο­τε­χνι­κό περιο­δι­κό “Πανα­θή­ναια” το ιστο­ρι­κό του άρθρο “Ένας ποι­η­τής” για τον Καβά­φη, με το οποίο ο αλε­ξαν­δρι­νός ποι­η­τής γίνε­ται γνω­στός στο ελλη­νι­κό κοινό.

1903 Η Θεσ­σα­λο­νί­κη απο­κτά την πρώ­τη της μόνι­μη κινη­μα­το­γρα­φι­κή αίθου­σα, τα “Ολύ­μπια”.

1912 Οι Τούρ­κοι υπο­χω­ρούν στη Μακε­δο­νία, αφού χάνουν και το τελευ­ταίο οχυ­ρό τους στην περιο­χή, μετά τη νίκη των Σέρ­βων στη Ντίμπρα.

1917 Το Συμ­βού­λιο των Επι­τρό­πων του Λαού εκδί­δει το διά­ταγ­μα για την εθνι­κο­ποί­η­ση της πρώ­της ιδιω­τι­κής επι­χεί­ρη­σης (Μεγά­λη Οκτω­βρια­νή Σοσια­λι­στι­κή Επανάσταση).

1925 Ο δικτά­το­ρας Θεό­δω­ρος Πάγκα­λος απα­γο­ρεύ­ει στις γυναί­κες να φορά­νε κοντά φου­στά­νια όταν βγαί­νουν έξω. Το στρί­φω­μα δεν πρέ­πει να απέ­χει από το έδα­φος περισ­σό­τε­ρο των 30 εκατοστών.

1927 Η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση υπο­βάλ­λει, στη Διά­σκε­ψη για τον Αφο­πλι­σμό της Κοι­νω­νί­ας των Εθνών, πρό­τα­ση για τον πλή­ρη αφο­πλι­σμό. Η πρό­τα­ση απορ­ρί­πτε­ται από τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές δυνάμεις.

1932 Στην Ελλά­δα, καταρ­γεί­ται το Υπουρ­γείο Υγιει­νής και οι υπη­ρε­σί­ες του ενσω­μα­τώ­νο­νται στο Υπουρ­γείο Πρόνοιας.

1935 Μετά την παραί­τη­ση του Γ. Κον­δύ­λη σχη­μα­τί­ζε­ται κυβέρ­νη­ση υπό τον Κ. Δεμερ­τζή. Προ­κη­ρύσ­σο­νται εκλο­γές για τις 26 του Γενά­ρη του 1936 με το ανα­λο­γι­κό σύστημα.

1935 Πέθα­νε ο πορ­το­γά­λος ποι­η­τής και συγ­γρα­φέ­ας Φερ­νά­ντο Πεσ­σόα (“Θαλασ­σι­νή Ωδή”)

1937 Γεν­νή­θη­κε ο Βρε­τα­νός σκη­νο­θέ­της του κινη­μα­το­γρά­φου, Ρίντλεϊ Σκοτ (“Blade Runner”, “Ο Μονο­μά­χος”) και το 1949 ο ρόκερ, ηθο­ποιός και σόου­μαν, Βλά­σης Μπονάτσος.

1938 Αρχί­ζει η πλή­ρης ιατρι­κή περί­θαλ­ψη των ασφα­λι­σμέ­νων του ΙΚΑ.

1939 Ξεσπά ο σοβιε­το­φιν­λαν­δι­κός πόλεμος.

sovietofilandikos polemos

1940 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Μεγά­λη νίκη των Ελλή­νων επί των Ιτα­λών στο Πόγρα­δετς της Αλβανίας.

1943 Τάγ­μα­τα Ασφα­λεί­ας οργα­νώ­νουν τρο­μο­κρα­τι­κές επι­δρο­μές στα νοσο­κο­μεία όπου νοση­λεύ­ο­νταν ανά­πη­ροι του ελλη­νοϊ­τα­λι­κού πολέ­μου. Περί­που 1.700 ανά­πη­ροι κλεί­στη­καν στις φυλα­κές Χατζη­κώ­στα και στο 8ο στρα­τιω­τι­κό νοσο­κο­μείο, απ’ όπου στη συνέ­χεια μετα­φέρ­θη­καν στο Χαϊ­δά­ρι. Πολ­λοί απ’ αυτούς θα εκτε­λε­στούν αργό­τε­ρα από τις δυνά­μεις κατο­χής και τους ντό­πιους συνερ­γά­τες τους.

tagmatasfalites

1944 Ο πρω­θυ­πουρ­γός της κυβέρ­νη­σης «Εθνι­κής Ενό­τη­τας» Γ. Παπαν­δρέ­ου βγά­ζει δια­τα­γή που καθο­ρί­ζει τις 10 Δεκεμ­βρί­ου ως ημε­ρο­μη­νία διά­λυ­σης του ΕΛΑΣ και της Εθνι­κής Πολι­το­φυ­λα­κής. Την επό­με­νη μέρα οι υπουρ­γοί του ΕΑΜ παραι­τού­νται απ’ τη κυβέρ­νη­ση σε ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας, ενώ μαζι­κές συγκε­ντρώ­σεις και δια­δη­λώ­σεις κατά της δια­τα­γής πραγ­μα­το­ποιού­νται σε όλη τη χώρα.

1954 Μετε­ω­ρί­της περ­νά από την ορο­φή στο σαλό­νι σπι­τιού στην Αλα­μπά­μα και χτυ­πά την ένοι­κο στο γοφό.

1964 Εκτο­ξεύ­ε­ται το μη επαν­δρω­μέ­νο σοβιε­τι­κό δια­στη­μό­πλοιο «Ζοντ 2» με προ­ο­ρι­σμό τον Άρη. Η απο­στο­λή δεν ήταν επι­τυ­χής. Ωστό­σο, 7 χρό­νια αργό­τε­ρα, η ΕΣΣΔ θα πετύ­χαι­νε την προ­σε­δά­φι­ση μη επαν­δρω­μέ­νου σκά­φους στον Άρη («Μαρς 3»), που θα ήταν και η πρώ­τη στην ιστο­ρία της εξε­ρεύ­νη­σης του διαστήματος.

1966 Εγκαι­νιά­ζε­ται το Πανε­πι­στή­μιο Πατρών.

1966 Τα νησιά Μπαρ­μπά­ντος ανε­ξαρ­τη­το­ποιού­νται από το Ηνω­μέ­νο Βασίλειο.

1967 Ανα­κη­ρύσ­σε­ται η Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία της Νότιας Υεμένης.

1979 Ο πάπας Ιωάν­νης Παύ­λος Β’ γίνε­ται ο πρώ­τος προ­κα­θή­με­νος της καθο­λι­κής εκκλη­σί­ας, που παρα­κο­λου­θεί, μετά από μια ολό­κλη­ρη χιλιε­τία, τη θεία λει­τουρ­γία σε ναό της ορθό­δο­ξης εκκλη­σί­ας, στην Κωνσταντινούπολη.

1979 Κυκλο­φο­ρεί στη Μεγά­λη Βρε­τα­νία ένα από τα θρυ­λι­κά άλμπουμ της ροκ, το “The Wall” των Pink Floyd και που­λά­ει μέσα σε δύο εβδο­μά­δες 6 εκα­τομ­μύ­ρια αντίτυπα.

1981 Για την αντι­με­τώ­πι­ση του νέφους στο κέντρο της Αθή­νας, απο­φα­σί­ζε­ται η εφαρ­μο­γή κλι­μα­κω­τού ωρα­ρί­ου στην αγο­ρά και η εναλ­λάξ κυκλο­φο­ρία των αυτο­κι­νή­των (μονά — ζυγά).

1992 Οι χου­ντι­κοί Πατ­τα­κός, Ζωι­τά­κης, Μακα­ρέ­ζος και Λαδάς υπο­βάλ­λουν αίτη­ση χάριτος.

1993 Η Γερου­σία στην Ολλαν­δία εγκρί­νει το νομο­σχέ­διο για την ευθα­να­σία, με ψήφους 37 υπέρ και 34 κατά.

2015 Πέθα­νε ο ηθο­ποιός Μηνάς Χατζησάββας

xatzisavvas

***

agiou andrea

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο