Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου 1929 πεθαίνει ο Γιάννης Ψυχάρης

Σαν σήμε­ρα 30 Σεπτεμ­βρί­ου 1929 πεθαί­νει ο γλωσ­σο­λό­γος και λογο­τέ­χνης Γιάν­νης Ψυχά­ρης, ο ηγέ­της του κινή­μα­τος για την καθιέ­ρω­ση της δημο­τι­κής γλώσ­σας στην Ελλάδα.

Πρό­σφε­ρε με το έργο και τη δρά­ση του εξαι­ρε­τι­κές υπη­ρε­σί­ες στη δια­μόρ­φω­ση και καθιέ­ρω­ση της δημο­τι­κής στη λογοτεχνία.

Ριζο­σπά­στης και επα­να­στά­της στο γλωσ­σι­κό. Δημο­κρά­της και προ­ο­δευ­τι­κός στη νεό­τη­τα του.psixaris Πρω­το­στα­τεί στην υπό­θε­ση Ντρέι­φους, όπου τάχθη­κε με το μέρος του Εμίλ Ζολά. Μάλι­στα, μιλώ­ντας και δρώ­ντας γι’ αυτή την υπό­θε­ση, καλού­σε τους πνευ­μα­τι­κούς ανθρώ­πους και τα ακα­δη­μαϊ­κά ιδρύ­μα­τα να φτιά­ξουν μια μόνι­μη οργά­νω­ση για την προ­στα­σία των πολι­τι­κών ελευ­θε­ριών όταν δια­τρέ­χουν κίν­δυ­νο. Ελε­γε ότι οι πνευ­μα­τι­κού άνθρω­ποι πρέ­πει να παίρ­νουν πρω­το­βου­λί­ες, να παίρ­νουν μέρος στις δημό­σιες υπο­θέ­σεις και στη ζωή της πολιτείας.

Όμως, ο ριζο­σπα­στι­κός Ψυχά­ρης  τα τελευ­ταία χρό­νια της ζωής του γινό­ταν ολο­έ­να και πιο συντη­ρη­τι­κός υιο­θε­τώ­ντας ακραί­ες αντι­δρα­στι­κές θέσεις.

Ολο­κλη­ρω­μέ­νη ανα­φο­ρά στο έργο και στην προ­σω­πι­κό­τη­τα του Γιάν­νη Ψυχά­ρη στο παλαιό­τε­ρο αφιέ­ρω­μα μας:

Γιάν­νης Ψυχάρης

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο