Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 31 Οκτωβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

🗓️  Σαν σήμερα 31 Οκτωβρίου ||

📇 Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου. ✔️
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1517  Προ­τε­στα­ντι­κή Μεταρ­ρύθ­μι­ση: Ο Μαρ­τί­νος Λού­θη­ρος θυρο­κολ­λεί τις “95 Θέσεις” του στον Καθε­δρι­κό ναό της Βιτεμ­βέρ­γης. Απο­κη­ρύσ­σει τα συγ­χω­ρο­χάρ­τια, που χορη­γού­σε η παπι­κή Εκκλη­σία με απο­τέ­λε­σμα το σχί­σμα στην καθο­λι­κή εκκλησία.

metarruthmisi

1887 Γεν­νή­θη­κε ο εθνι­κι­στής ηγέ­της της Κίνας και μεγά­λος αντί­πα­λος του Μάο Τσε Τουνγκ, Τσανγκ Κάι Σενγκ

1888 Γεν­νή­θη­κε ο συγ­γρα­φέ­ας και ποι­η­τής, Ναπο­λέ­ων Λαπαθιώτης

lapathiotis

1892 Ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ δημο­σιεύ­ει τις «Περι­πέ­τειες του Σέρ­λοκ Χολμς».

1903  Σύγκρου­ση σιδη­ρο­δρο­μι­κών αμα­ξο­στοι­χιών στην Ινδια­νά­πο­λη με απο­λο­γι­σμό 17 νεκρούς.

1912 Ο ελλη­νι­κός στρα­τός απε­λευ­θε­ρώ­νει το Μέτσο­βο (Α’ Βαλ­κα­νι­κός Πόλεμος).

1918 Η Αυστρία κηρύσ­σε­ται Δημο­κρα­τία, καθώς με επα­νά­στα­ση του λαού εγκα­τα­λεί­πει το θρό­νο ο Αυτο­κρά­το­ρας Κάρο­λος των Αψβούργων.

vienna

1918 Μετά την υπο­γρα­φή της συν­θή­κης του Μού­δρου, ναυ­τι­κή συμ­μα­χι­κή Μοί­ρα, στην οποία συμ­με­τέ­χουν και τα ελλη­νι­κά θωρη­κτά “Αβέ­ρωφ” και “Κιλ­κίς”, περ­νά τα Στε­νά και αγκυ­ρο­βο­λεί μπρο­στά στα ανά­κτο­ρα του Ντολ­μά Μπα­χτσέ. Ταυ­τό­χρο­να τμή­μα Κρη­τών χωρο­φυ­λά­κων εγκα­θί­στα­ται στο Φανά­ρι ως φρου­ρά του Πατριαρ­χεί­ου. Ενθου­σια­σμός στους Έλλη­νες της Πόλης, που πιστεύ­ουν ότι έφθα­σε η μεγά­λη ώρα της λύτρω­σης.

1922 Στην Ιτα­λία, σχη­μα­τί­ζε­ται φασι­στι­κή κυβέρ­νη­ση με πρω­θυ­πουρ­γό τον 39χρονο Μπε­νί­το Μου­σο­λί­νι, ο οποί­ος γίνε­ται ο νεό­τε­ρος πρω­θυ­πουρ­γός στην ιτα­λι­κή ιστο­ρία. Ο ίδιος ανα­λαμ­βά­νει και τα υπουρ­γεία Εσω­τε­ρι­κών και Εξωτερικών.

1922 Αρχί­ζει η «Δίκη των Εξ», με την οποία η «φιλε­λεύ­θε­ρη» παρά­τα­ξη έστει­λε στο εκτε­λε­στι­κό από­σπα­σμα 6 επι­φα­νή στε­λέ­χη της «δεξιάς» (τους Δ. Γού­να­ρη, Γ. Χατζηα­νέ­στη, Π. Πρω­το­πα­πα­δά­κη, Ν. Θεο­τό­κη, Γ. Μπαλ­τα­τζή και Ν. Στρά­το), φορ­τώ­νο­ντας σ’ αυτούς την ευθύ­νη της εκστρα­τεί­ας στη Μικρά Ασία, αν και για την τρα­γω­δία του λαού η βενι­ζε­λι­κή παρά­τα­ξη ήταν εξί­σου υπεύ­θυ­νη με τη μοναρ­χι­κή. Οι «έξι» κατα­δι­κά­στη­καν σε θάνα­το στις 15 Νοέμ­βρη 1922 και εκτε­λέ­στη­καν στο Γουδί.

1922  Απο­φα­σί­ζε­ται ότι οι ΗΠΑ θα συμ­με­τέ­χουν στο Διε­θνές Δικα­στή­ριο, που σύστη­σε η Κοι­νω­νία των Εθνών.

1925 πεθαί­νει ο Μιχα­ήλ Βασί­λιε­βιτς Φρούν­ζε, Σοβιε­τι­κός στρα­τη­λά­της, συνέ­τρι­ψε την αντε­πα­νά­στα­ση των λευκοφρουρών

frounze

1926 Πέθα­νε ο διά­ση­μος Ούγ­γρος μάγος, Χάρι Χου­ντί­νι (Harry Houdini — γεν­νή­θη­κε στην Βου­δα­πέ­στη τhς τότε Αυστρουγ­γα­ρί­ας, στις 24-Μαρ-1874). Το πραγ­μα­τι­κό του όνο­μα ήταν Έριχ Βάις (Ehrich Weiss).
9 ετών, κάνει την πρώ­τη του δημό­σια εμφά­νι­ση σαν «Έριχ — πρί­γκι­πας τού ανέ­μου», επι­δι­δό­με­νος σε τεχνά­σμα­τα με παι­γνιό­χαρ­τα. Στα 15 του επη­ρε­α­ζό­με­νος από τον Γάλ­λο «μάγο» Ζαν Χου­ντίν (Jean Eugène Robert-Houdin), αλλά­ζει όνο­μα σε Χάρι Χου­ντί­νι (δανεί­στη­κε το «Χάρι», από έναν άλλο «μάγο» τον Harry Kellar).
Επι­κε­ντρώ­νε­ται στη συνέ­χεια στις απο­δρά­σεις, έχο­ντας συνερ­γά­τη τον αδελ­φό του (γνω­στό ως «Ντας» ή «Χαρ­ντίν»), τον οποί­ον θα αντι­κα­τα­στή­σει στην συνέ­χεια με την σύζυ­γό του «Μπες» ‑χορεύ­τρια και τρα­γου­δί­στρια- Wilhelmina Beatrice Rahner, που θα απο­τε­λέ­σει την μόνι­μη συνερ­γά­τι­δά του στην υπό­λοι­πη –εκρη­κτι­κή, στα­διο­δρο­μία του και στις περιο­δεί­ες που έκα­ναν για τριά­ντα περί­που χρό­νια σε Αμε­ρι­κή κι Ευρώπη.
Απο­δρά μέσα από σχοι­νιά, αλυ­σί­δες και ζουρ­λο­μαν­δύ­ες, από την φυλα­κή Γούν­τστοκ τού Ιλι­νόις (κι από άλλες στην συνέ­χεια), όπου αλυ­σο­δέ­θη­κε γυμνός μέσα σε ένα κλει­δω­μέ­νο κελί, ακο­λου­θεί η από­δρα­ση από σιβη­ρι­κό βαγό­νι-φυλα­κή (το οποίο όπως λέγε­ται είχε ένα και μόνο κλει­δί), από τις χει­ρο­πέ­δες της Σκό­τλαντ Γιαρντ, το 1913 ‑ίσως η πιο γνω­στή- από γυά­λι­νο θάλα­μο γεμά­το με νερό, στο οποί­ον κρε­μό­ταν ανά­πο­δα απ’ τα πόδια και βυθι­ζό­ταν μέσα, το 1917 από τάφο βάθους 2μ όπου τον είχαν θάψει χωρίς φέρε­τρο («άκρως επι­κίν­δυ­νη» και κατά τον ίδιο, που λίγο έλει­ψε να χάσει τη ζωή του, αν και επα­νέ­λα­βε αυτού τού είδους την από­δρα­ση σε διά­φο­ρες παραλ­λα­γές) κ.ά.
Το 1919, στην Νέα Υόρ­κη, θα βάλει στον κατά­λο­γο των επι­τυ­χιών του και την εξα­φά­νι­ση από τα μάτια του κοι­νού, ενός… ελέ­φα­ντα μαζί με τον εκπαι­δευ­τή του.
Παράλ­λη­λα με την στα­διο­δρο­μία του ως «μάγος», ο Χου­ντί­νι έπαι­ξε και στον βωβό κινη­μα­το­γρά­φο, πρω­τα­γω­νι­στώ­ντας σε έξι ται­νί­ες, απο­τε­λώ­ντας μάλι­στα κι έναν απ’ τους πιο ακρι­βο­πλη­ρω­μέ­νους τότε ηθοποιούς.

1929 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός ηθο­ποιός σκη­νο­θέ­της και αθλη­τής κολύμ­βη­σης Μπαντ Σπέν­σερ (Bud Spencer, πραγ­μα­τι­κό όνο­μα Carlo Pedersoli, πέθα­νε 27-Ιουν-2016). Γνω­στός για τους ρόλους δρά­σης — κωμω­δί­ας και συνερ­γά­της του Τέρενς Χιλλ. Επι­τυ­χη­μέ­νος κολυμ­βη­τής στα νιά­τα του, απέ­κτη­σε πτυ­χίο νομι­κής και είχε εγγρά­ψει πολ­λά διπλώ­μα­τα ευρεσιτεχνίας.

1939 Γεν­νιέ­ται ο Μαλι­νέ­ζος μου­σι­κός Αλί Φαρ­κά Του­ρέ (Ali Ibrahim “Ali Farka” Touré  ‑πέθα­νε 6 Μάρ­τη 2006).

1940 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Ο φυλα­κι­σμέ­νος ηγέ­της του ΚΚΕ, Νίκος Ζαχα­ριά­δης, με επι­στο­λή του που δημο­σιεύ­ε­ται στον παρά­νο­μο «Ριζο­σπά­στη», καλεί τον ελλη­νι­κό λαό να δώσει όλες του τις δυνά­μεις στον πόλε­μο κατά των Ιτα­λών φασιστών.
zaxariadis

1940 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Τα αντι­τορ­πι­λι­κά “Σπέ­τσες” και “Ψαρά” κατα­φτά­νουν στα αλβα­νι­κά παρά­λια, απέ­να­ντι από την Κέρ­κυ­ρα, όπου απο­βι­βά­ζο­νται ιτα­λι­κά στρα­τεύ­μα­τα. Αφού σηκώ­σουν την ελλη­νι­κή σημαία αρχί­ζουν να βομ­βαρ­δί­ζουν τους Ιτα­λούς επί μιά­μι­ση ώρα. Την ίδια μέρα αγγλι­κά πολε­μι­κά ποντί­ζουν νάρ­κες στα ελλη­νι­κά ύδα­τα, ενώ αγγλι­κά στρα­τεύ­μα­τα απο­βι­βά­ζο­νται στην Κρή­τη, όπου και θα παρα­μεί­νουν έως τις 28 Μαΐου.

1941 Β΄ Παγκό­σμιος: Το αντι­τορ­πι­λι­κό USS Reuben James τορ­πι­λί­ζε­ται από γερ­μα­νι­κό υπο­βρύ­χιο κοντά στην Ισλαν­δία, σκο­τώ­νο­ντας περισ­σό­τε­ρους από 100 Αμε­ρι­κα­νούς ναύ­τες. Είναι το πρώ­το πλοίο του αμε­ρι­κα­νι­κού Ναυ­τι­κού που βυθί­ζε­ται από εχθρι­κή ενέρ­γεια στον Β΄ Παγκό­σμιο Πόλεμο.

1948 Γίνε­ται η τελευ­ταία εγγρα­φή στο ημε­ρο­λό­γιο του πλοί­ου — θρύ­λος «Αβέ­ρωφ»: «Συνή­θης εν όρμω υπη­ρε­σία. Κινή­σεις συμ­φώ­νως τω πίνα­κι. Έκτα­κτον ουδέν» γρά­φει και περ­νά στην ιστορία.

1949 Γεν­νή­θη­κε ο γνω­στός Ιρλαν­δός ηθο­ποιός και σκη­νο­γρά­φος Στί­βεν Ρία (Stephen Rea) από τις ται­νί­ες underworld | η ανα­γέν­νη­ση – 2012, ondine – 2009, (κατα)σκοπεύοντας espion(s) – 2008 οι δέκα πλη­γές, the reaping – 2007 σια­μαί­ες, sisters – 2007 breakfast on pluto – 2005 “V” for Vendetta – 2005 Nτ’ Aρτα­νιάν, the musketeer – 2001, το τέλος μιας σχέ­σης – the end of the affair – 1999, Μάικλ Κόλινς ο επα­να­στά­της – Michael Collins – 1996, Ανά­με­σα στο διά­βο­λο και τη βαθιά γαλά­ζια θάλασ­σα – between the devil and the deep blue sea– 1995, Αngie – 1994, συνέ­ντευ­ξη με έναν βρι­κό­λα­κα – interview with the vampire – 1994, το παι­χνί­δι των λυγ­μών – the crying game – 1992, Αγγε­λι­κή εκδί­κη­ση – angel, 1982 κά. Προ­τά­θη­κε για το Όσκαρ στο θρί­λερ του Neil Jordan “The Crying Game”

1954 Έναρ­ξη της Επα­νά­στα­σης των Αλγε­ρι­νών κατά των Γάλλων.

1958 Ο πρώ­τος βημα­το­δό­της καρ­διάς εμφυ­τεύ­ε­ται στον Σου­η­δό Άρνε Λάρ­σον από τον πρω­το­πό­ρο σου­η­δό καρ­διο­χει­ρουρ­γό Άκε Σένινγκ στο ιατρι­κό ινστι­τού­το «Καρο­λίν­σκα» της Στοκχόλμης.

1960 Εγκαι­νιά­ζε­ται ο υδροη­λε­κτρι­κός σταθ­μός του Ταυ­ρω­πού, ισχύ­ος 80.000 κιλοβάτ.

1961 Με από­φα­ση του 22ου Συνε­δρί­ου του ΚΚΣΕ η σωρός του Ι. Β. Στά­λιν απο­μα­κρύ­νε­ται από το Μαυ­σω­λείο στην Κόκ­κι­νη Πλα­τεία, ενώ το Στά­λιν­γκραντ μετο­νο­μά­ζε­ται σε Βόλγκογκραντ.

1963 Έκρη­ξη σε δεξα­με­νή προ­πα­νί­ου στην Ινδια­νά­πο­λη σκο­τώ­νει 74 άτο­μα και τραυ­μα­τί­ζει άλλα 400 κατά τη διάρ­κεια επί­δει­ξης παγοδρομίας.

1967 Συλ­λαμ­βά­νε­ται στην Κύπρο ο Ραούφ Ντεν­κτάς, ενώ επι­χει­ρού­σε μαζί με άλλους να απο­βι­βα­στεί κρυ­φά σε από­με­ρο σημείο της Καρπασίας.

1969 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται η πρώ­τη υπε­ρα­τλα­ντι­κή αερο­πει­ρα­τεία σε πτή­ση από το Σαν Φραν­σί­σκο στη Ρώμη.

1972 Καταρ­γεί­ται στην Ελλά­δα ο θεσμός της προί­κας για τους γάμους των αξιωματικών

1978 Τρία χρό­νια μετά το θάνα­το του δικτά­το­ρα Φ. Φράν­κο επι­κυ­ρώ­νε­ται από το ισπα­νι­κό Κοι­νο­βού­λιο το νέο Σύνταγ­μα της χώρας. Επί­ση­μο πολί­τευ­μα γίνε­ται η συνταγ­μα­τι­κή μοναρχία.

1979 Η πτή­ση 2605 της Western Airlines συντρί­βε­ται κατά την προ­σγεί­ω­σή της στην Πόλη του Μεξι­κού, σκο­τώ­νο­ντας 73 άτομα.

1980 Με επι­τυ­χία στέ­φε­ται η απερ­γία των 200.000 δημο­σί­ων υπαλ­λή­λων στην Αθή­να και στην περι­φέ­ρεια. Αιτή­μα­τα των απερ­γών είναι η τιμα­ριθ­μι­κή ανα­προ­σαρ­μο­γή των μισθών τους, το πεν­θή­με­ρο, ουσια­στι­κές φορο­λο­γι­κές ελα­φρύν­σεις, ομα­λή μισθο­λο­γι­κή εξέ­λι­ξη, καθο­ρι­σμός του εφά­παξ κ.ά.

1984 Δολο­φο­νή­θη­κε η πρω­θυ­πουρ­γός της Ινδί­ας, Ιντί­ρα Γκά­ντι, από τους σωμα­το­φύ­λα­κές της, μέλη της αίρε­σης των Σιχ, ενώ περ­πα­τού­σε στους κήπους του σπι­τιού της στο Νέο Δελχί

1985 Έκρη­ξη βόμ­βας, με 39 τραυ­μα­τί­ες, σημειώ­νε­ται σε αστι­κό λεω­φο­ρείο, που εκτε­λεί το δρο­μο­λό­γιο Αθή­να — Αργυ­ρού­πο­λη και κινεί­ται επί της Λεω­φό­ρου Βου­λιαγ­μέ­νης στο ύψος της Δάφνης.

1985 Πέθα­νε ο ζωγρά­φος και ποι­η­τής, Νίκος Εγγο­νό­που­λος, ο κυριό­τε­ρος εκφρα­στής του σου­ρε­α­λι­σμού στη χώρα μας

eggonopoulos

1992 Ο πάπας Ιωάν­νης Παύ­λος ΙΙ απο­κα­θι­στά τη μνή­μη του Γαλι­λαί­ου, έπει­τα από 359 χρό­νια, ζητώ­ντας δημό­σια συγνώ­μη για τις διώ­ξεις που υπέ­στη ο μεγά­λος σοφός: «Η Ιερά Εξέ­τα­ση», είπε, «ερμή­νευ­σε τη Βίβλο λαθεμένα».

1993 Πέθα­νε ο Ιτα­λός σκη­νο­θέ­της του κινη­μα­το­γρά­φου, Φεντε­ρί­κο Φελ­λί­νι (Federico Fellini, γεν­νή­θη­κε 20-Ιαν-1920). Δεί­τε και “όσα θέλα­τε να ξέρε­τε για τον Φελλίνι”

2002 Σει­σμός 5,4 Ρίχτερ πλήτ­τει την επαρ­χία Καμπο­μπά­σο της Νότιας Ιτα­λί­ας, με 29 νεκρούς εκ των οποί­ων τα 26 παι­διά, όταν καταρ­ρέ­ει στέ­γη νηπια­γω­γεί­ου στην Απου­λία και το Δημο­τι­κό Σχο­λείο στο χωριό Σαν Τζου­λιά­νο. Η χώρα κηρύσ­σε­ται σε κατά­στα­ση εκτά­κτου ανά­γκης, ενώ περί­που 3.000 άνθρω­ποι μένουν άστεγοι.

2002 Πεθαί­νει ο δικα­στι­κός και πρώ­τος Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας μετά την πτώ­ση της Χού­ντας Μιχα­ήλ Στασινόπουλος.

2002 Κλεί­νει ορι­στι­κά ο περί­φη­μος οίκος μόδας του Ιβ Σαιν Λοράν ( ‑YSL)

2011 Οι εργά­τες της «Χαλυ­βουρ­γί­ας Ελλά­δος» στον Ασπρό­πυρ­γο απα­ντούν στους εκβια­σμούς και τις απει­λές της εργο­δο­σί­ας για μειώ­σεις μισθών και απο­λύ­σεις με την κήρυ­ξη απερ­γί­ας διαρ­κεί­ας. Ενα­ντί­ον τους επι­στρα­τεύ­τη­κε κάθε μέσο που είχε στη διά­θε­σή της η εργο­δο­σία, η απει­λή της πεί­νας και της ανερ­γί­ας, τα αστι­κά ΜΜΕ που χυδαία συκο­φα­ντού­σαν τον αγώ­να τους και βεβαί­ως η κρα­τι­κή κατα­στο­λή, τα ΜΑΤ.
Παρό­λα αυτά, η ηρω­ι­κή απερ­γία των χαλυ­βουρ­γών θα διαρ­κέ­σει 9 ολό­κλη­ρους μήνες, με τη συν­δρο­μή και ενός πρω­το­φα­νούς κύμα­τος ταξι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης που ανα­πτύ­χθη­κε στις γραμ­μές της εργα­τι­κής τάξης της χώρας μας, αλλά και διεθνώς.

2013 - Πέθα­νε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας Ζεράρ ντε Βιλιέ (Gerard de Villiers). Τα βιβλία του σει­ράς μυθι­στο­ρη­μά­των κατα­σκο­πί­ας (120 εκα­τομ­μύ­ρια αντί­γρα­φα) έχουν σαν σήμα κατα­τε­θέν «SAS»από τα αρχι­κά Son Altesse Sérénissime (Η Αυτού Γαλη­νο­τά­τη Υψη­λό­της), ανα­φε­ρό­με­νη στον πρω­τα­γω­νι­στή της, Πρί­γκι­πα Μάλ­κο Λίν­γκε, κάνο­ντας ταυ­τό­χρο­να ανα­φο­ρά στις ειδι­κές δυνά­μεις της Βρε­τα­νί­ας που έχουν τα ίδια αρχι­κά (Special Air Service)

 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο