Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 31 Οκτωβρίου 1985 πέθανε ο Νίκος Εγγονόπουλος

Σαν σήμε­ρα 31 Οκτω­βρί­ου 1985 πέθα­νε ο ποι­η­τής και ζωγρά­φος Νίκος Εγγο­νό­που­λος (1907–1985).

«Σημειω­τέ­ον ότι στο μετα­ξύ ο πόλε­μος είχε φτά­σει πια ως εδώ. Στρα­τεύ­θη­κα και με έστει­λαν στην πρώ­τη γραμ­μή, στην “γραμ­μή πυρός”, όπου με βαστή­ξα­νε πει­σμα­τά­ρι­κα, eggonopoulosμέχρι το τέλος των επι­χει­ρή­σε­ων. Δίχως καμιάν ανά­παυ­λα, αν εξαι­ρέ­σω ένα αρκε­τά βασα­νι­στι­κό “ιντερ­μέ­διο” στη “Διλο­χία Πει­ραιώς”, απλούν “πει­θαρ­χι­κόν λόχον”. Για­τί κανείς δεν αγνο­εί ότι, ιδιαί­τε­ρα στην περί­ο­δο της όντως αλη­σμο­νή­του “4ης Αυγού­στου”, ο όρος “δια­νο­ού­με­νος” συνε­πή­γε­το και την έννοια του “υπό­πτου”. Ύστε­ρα από φονι­κό­τα­τη μάχη, στις 13 Απρι­λί­ου 1941, συνε­λή­φθην αιχ­μά­λω­τος, κρα­τή­θη­κα, με τους συνα­δέλ­φους μου, παρα­νό­μως, από τους Γερ­μα­νούς, σε στρα­τό­πε­δα «εργα­σί­ας αιχ­μα­λώ­των», δρα­πέ­τευ­σα, αλώ­νι­σα, με τα πόδια, πάνω από την μισήν Ελλά­δα, και τέλος επέ­στρε­ψα εις τα ίδια. Η εχθρό­της και τα “rires jaunes” δια­τη­ρό­νταν ακό­μη αναλ­λοί­ω­τα, και διε­τη­ρή­θη­σαν μέχρι την επο­χή του “Μπο­λι­βάρ”. Το ποί­η­μα άρε­σε στην τότε νεο­λαία και, σιγά-σιγά, η κατά­στα­ση άρχι­σε να μαλα­κώ­νη. Ίσα­με το σημείο να μου απο­νε­μη­θή, το 1958, από το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, το “Α´ βρα­βείο ποι­ή­σε­ως” για την εκδο­θεί­σα τον προη­γού­με­νο χρό­νο συλ­λο­γή μου, αλλά και “διά την προ­τέ­ραν ποι­η­τι­κήν προ­σφο­ράν” μου. Είναι η μόνη τιμή που μου έγι­νε ποτέ από το επί­ση­μο κρά­τος. Με ξάφ­νια­σε δε διπλά, για­τί πρώ­τον δεν είχα κάμει καμιάν αίτη­ση και, ως το συνη­θί­ζω, κανέ­να διά­βη­μα, γι’ αυτό το σκο­πό, αλλά και για­τί τα περισ­σό­τε­ρα μέλη της Επι­τρο­πής δεν ήσαν φίλοι της δου­λειάς μου, και πολ­λά εξα­κο­λου­θούν να μην είναι και σήμερα.»

Από το κεί­με­νο «Σημειώ­σεις, Ι» του Nίκου Εγγονόπουλου.

Πηγή: Σπου­δα­στή­ριο Νέου Ελληνισμού

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο