Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 4 Ιανουαρίου 1960 σκοτώνεται σε αυτοκινητικό δυστύχημα ο Αλμπέρ Καμί

Στις 4 Ιανουα­ρί­ου 1960 σκο­τώ­νε­ται σε αυτο­κι­νη­τι­κό δυστύ­χη­μα ο Αλμπέρ Καμί. Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, δημο­σιο­γρά­φος και φιλό­σο­φος. Μετά την ολο­κλή­ρω­ση των σπου­δών του ασχο­λή­θη­κε με το θέα­τρο, ενώ εργά­στη­κε και σε αρι­στε­ρά έντυ­πα. Το 1934 έγι­νε μέλος του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Γαλ­λί­ας. Πήρε μέρος στην αντί­στα­ση κατά των Γερ­μα­νών και έγι­νε διευ­θυ­ντής της εφη­με­ρί­δα «Μάχη». Στη συνέ­χεια, ακο­λου­θώ­ντας τον Σαρτρ και τον υπαρ­ξι­σμό, απο­μα­κρύν­θη­κε από το κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα. Ο Καμί έγι­νε ένας από τους «πνευ­μα­τι­κούς ηγέ­τες» της μικρο­α­στι­κής δια­νό­η­σης της Δύσης, που στην περί­ο­δο του Ψυχρού Πολέ­μου συνέ­βα­λε και καλ­λιέρ­γη­σε την ιδέα του «τρί­του δρό­μου». Οι βασα­νι­στι­κές προ­σπά­θειές του να παρα­μεί­νει «ελεύ­θε­ρος σκο­πευ­τής», να ζήσει την κοι­νω­νι­κο-ιδε­ο­λο­γι­κή πάλη χωρίς να προ­σχω­ρή­σει σε κανέ­να από τα αντι­μα­χό­με­να στρα­τό­πε­δα εκφρά­ζο­νται σε αρκε­τά μυθι­στο­ρή­μα­τά του. Ορι­σμέ­να από τα πιο γνω­στά του έργα είναι: «Ο Ξένος», «Ο Καλι­γού­λας», «Ο Μύθος του Σισύ­φου», «Η πανού­κλα» κ.ά.

kami 1 kami2 1

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο