Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 4 Ιουλίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

Σαν σήμε­ρα 4 Ιου­λί­ου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

xasapis luo

362 π.Χ. Μάχη της Μαντι­νεί­ας: Ο Επα­μει­νών­δας αντι­με­τω­πί­ζει τους Σπαρ­τιά­τες και τους Αθη­ναί­ους, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το σχη­μα­τι­σμό της λοξής φάλαγ­γας. Η μάχη λήγει νικη­φό­ρα για τη Θήβα, όμως ο στρα­τη­γός Επα­μει­νών­δας τραυ­μα­τί­ζε­ται θανάσιμα.

1054 Κινέ­ζοι αστρο­νό­μοι, αλλά και τα μέλη της γηγε­νούς αμε­ρι­κα­νι­κής φυλής Ανα­σά­ζι κατα­γρά­φουν έκρη­ξη υπερ­και­νο­φα­νούς αστέ­ρος, που παρα­μέ­νει ορα­τή για μερι­κούς μήνες ακό­μα και κατά τη διάρ­κεια της ημέ­ρας. Τα υπο­λείμ­μα­τα της έκρη­ξης σχη­μα­τί­ζουν το Νεφέ­λω­μα του Καρκίνου.

1776 Ο Τόμας Τζέ­φερ­σον δια­βά­ζει τη Δια­κή­ρυ­ξη της Ανε­ξαρ­τη­σί­ας. Πρό­κει­ται για την ιδρυ­τι­κή δια­κή­ρυ­ξη ανε­ξαρ­τη­το­ποί­η­σης δεκα­τριών Πολι­τειών της Αμε­ρι­κής από την αποι­κιο­κρα­τία των Βρε­τα­νών. Μέσα από τις φλό­γες της επα­νά­στα­σης των αποι­κιών ενα­ντί­ον της μητρο­πο­λι­τι­κής Βρε­τα­νί­ας γεν­νιού­νται οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες της Αμερικής.

4 iouliou

Την ίδια μέρα ‑ημε­ρο­μη­νία που ο ίδιος έκα­νε αθά­να­τη- το 1826 πέθα­νε ο 3ος πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Τόμας Τζέφερσον

1790 Γεν­νή­θη­κε ο Τζορτζ Έβε­ρεστ, ουα­λός στρα­τιω­τι­κός, μηχα­νι­κός και τοπο­γρά­φος. Δού­λε­ψε πολ­λά χρό­νια στην Ινδία, ανέ­πτυ­ξε μεθό­δους μέτρη­σης και προς τιμήν του η ψηλό­τε­ρη κορυ­φή των Ιμα­λα­ΐ­ων φέρει το όνο­μά του. (Θαν. 1/12/1866)

1804 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας, Ναθά­να­ελ Χόθορν, («Άλι­κο Γράμ­μα», «Το σπί­τι με τα επτά αετώματα»)

1807 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός επα­να­στά­της, Τζου­ζέ­πε Γκα­ρι­μπάλ­ντι, τα κατορ­θώ­μα­τά του οποί­ου βοή­θη­σαν ώστε η Ιτα­λία να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει την πολι­τι­κή της ένω­ση και να απαλ­λα­γεί από τους Αυστριακούς

garibalnti

1822 Μάχη του Πέτα: Οι Έλλη­νες του Μπό­τσα­ρη και του Μαυ­ρο­κορ­δά­του αντι­με­τω­πί­ζουν τους Τούρ­κους του Ομέρ Βρυώ­νη, στο Πέτα στην Άρτα. Οι ελλη­νι­κές και φιλελ­λη­νι­κές δυνά­μεις καταστρέφονται.

1848 Πέθα­νε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, πολι­τι­κός, διπλω­μά­της και φιλέλ­λη­νας, Φραν­σουά Σατο­μπριάν, γνω­στός στην Ελλά­δα ως Σατωβριάνδος

1857 Γεν­νιέ­ται η Κλά­ρα Τσέτ­κιν. Ηγε­τι­κή φυσιο­γνω­μία του γερ­μα­νι­κού και του διε­θνούς εργα­τι­κού κινή­μα­τος και από τους ιδρυ­τές του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Γερ­μα­νί­ας. Πήρε μέρος στην οργά­νω­ση του Ιδρυ­τι­κού Συνε­δρί­ου της Β‘ Διε­θνούς στο Παρί­σι, όπου μίλη­σε για το ρόλο των γυναι­κών στην επα­νά­στα­ση, απο­σπώ­ντας τα εγκω­μια­στι­κά σχό­λια του Ενγκελς. Χαι­ρέ­τι­σε με ενθου­σια­σμό τη Μεγά­λη Οχτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση, εκλέ­χτη­κε στα καθο­δη­γη­τι­κά όργα­να της Κομ­μου­νι­στι­κής Διεθνούς.

tsetkin

1909 Συγκρο­τεί­ται ο Στρα­τιω­τι­κός Σύν­δε­σμος από ομά­δα αξιω­μα­τι­κών, που το ίδιο έτος πρω­το­στά­τη­σε στο αστι­κό στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα στο Γου­δί και έφε­ρε στην εξου­σία τον Ελευ­θέ­ριο Βενιζέλο.

1920 Η προ­σω­ρι­νή Κυβέρ­νη­ση της Σιβη­ρί­ας παρα­χω­ρεί τη νήσο Σαχα­λί­νη, πλού­σια σε κοι­τά­σμα­τα άνθρα­κα και πετρε­λαί­ου, στην Ιαπωνία.

1921 Ο Ελλη­νι­κός Στρα­τός (Χ Μεραρ­χία), μετά από σκλη­ρή διή­με­ρη μάχη, κατα­λαμ­βά­νει την Κιουτάχεια.

1927 Γεν­νή­θη­κε η Ιτα­λί­δα ηθο­ποιός Τζί­να Λολομπρίτζιντα

1927 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας και σενα­ριο­γρά­φος, Νιλ Σάιμον

1928 Μετά την πτώ­ση της κυβέρ­νη­σης του Α. Ζαΐ­μη ο Ε. Βενι­ζέ­λος σχη­μα­τί­ζει κυβέρ­νη­ση. Στις 9 του Ιού­λη δια­λύ­ε­ται η Βου­λή και προ­κη­ρύσ­σο­νται εκλο­γές για τις 19 Αυγούστου

1934 Πέθα­νε η Γαλ­λο­πο­λω­νέ­ζα φυσι­κός, Μαρί Κιου­ρί, η οποία τιμή­θη­κε με βρα­βείο Νόμπελ για την ανα­κά­λυ­ψη του ραδίου

kiouri

1942 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Αερο­πλά­να των ΗΠΑ ενώ­νο­νται με τη ΡΑΦ για πρώ­τη φορά και βομ­βαρ­δί­ζουν από κοι­νού βάσεις των Ναζί στην Ολλανδία.

1944 Πάνω από 500 άνδρες των SS, ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες, της οργά­νω­σης «Χ» και της Ειδι­κής Ασφά­λειας επι­τί­θε­νται κατά των συνοι­κι­σμών Γού­βα, Παγκρά­τι, Και­σα­ρια­νή και Άγιος Ιωάν­νης. Απέ­να­ντί τους όμως βρί­σκουν σύσ­σω­μο το λαό και τον ΕΛΑΣ, που αντι­με­τω­πί­ζουν τους εισβο­λείς, προ­ξε­νώ­ντας τους σοβα­ρές απώλειες.

1946 Οι Φιλιπ­πί­νες ανα­κη­ρύσ­σο­νται ελεύ­θε­ρη Δημο­κρα­τία από τις ΗΠΑ. Η αμε­ρι­κα­νι­κή σημαία κατε­βαί­νει από το κτί­ριο του Καπι­τω­λί­ου στη Μανί­λα. Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Χάρι Τρού­μαν, στέλ­νει μήνυ­μα απο­ποιού­με­νος αξιώ­σε­ων από τις Φιλιπ­πί­νες και υπό­σχε­ται ουσια­στι­κή βοή­θεια για την οικο­δό­μη­ση του έθνους, το οποίο κατα­στρά­φη­κε κατά τη διάρ­κεια του Β’ Παγκό­σμιου Πόλεμου.

1959 Η αμε­ρι­κά­νι­κη σημαία προ­σθέ­τει άλλο ένα αστε­ρά­κι, για να τιμή­σει την είσο­δο της Αλά­σκας στις ΗΠΑ.

1966 Μεγά­λη συναυ­λία του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη πραγ­μα­το­ποιεί­ται στο γήπε­δο της ΑΕΚ, με τρα­γού­δια από τη «Ρωμιο­σύ­νη», τον «Επι­τά­φιο» και το «Μαουτ­χά­ου­ζεν».

1975 Ένο­χο για τη δολο­φο­νία 230.000 Εβραί­ων στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης της Τρε­μπλίν­κα κρί­νει δικα­στή­ριο του Αμβούρ­γου τον αρχη­γό της Γκε­στά­πο, Λού­ντ­βιχ Χαν. Ο ηλι­κί­ας 67 χρό­νων νομι­κός κρί­νε­ται υπεύ­θυ­νος για την οργά­νω­ση της «μετοί­κη­σης», κατά τη ναζι­στι­κή ορο­λο­γία, των Εβραί­ων από το γκέ­το της Βαρ­σο­βί­ας στο διά­στη­μα 1942–1943.

1976 Η επι­δρο­μή στο Έντε­μπε της Ουγκά­ντας: Ισραη­λι­νοί κομά­ντος απε­λευ­θε­ρώ­νουν τους 103 ομή­ρους — επι­βά­τες αερο­πλά­νου της Air France που είχε κατα­λη­φθεί από παλαι­στί­νιους και γερ­μα­νούς τρο­μο­κρά­τες πάνω από την Κόριν­θο στις 27 Ιου­νί­ου, ενώ εκτε­λού­σε την πτή­ση Τελ Αβίβ- Παρί­σι, με ενδιά­με­σο σταθ­μό την Αθήνα.

1994 Μέλη της τρο­μο­κρα­τι­κής οργά­νω­σης 17Ν δολο­φο­νούν στο Παλαιό Φάλη­ρο, τον Τούρ­κο διπλω­μά­τη Ομάρ Χαλούκ Σιπα­χί­ο­γλου, σύμ­βου­λο της τουρ­κι­κής πρε­σβεί­ας στην Αθήνα.

2003 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός τρα­γου­δι­στής, Μπά­ρι Γουάιτ.

2004 Τελι­κός Euro 2004: Η Εθνι­κή Ελλά­δος στέ­φε­ται πρω­τα­θλή­τρια Ευρώ­πης στο ποδό­σφαι­ρο, νικώ­ντας στον τελι­κό τη διορ­γα­νώ­τρια Πορ­το­γα­λία με 1–0. Το γκολ σημεί­ω­σε στο 56ο λεπτό ο Άγγε­λος Χαριστέας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο