Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 4 Μαΐου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

 Σαν σήμε­ρα 4 Μαΐ­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

589 Συνέρ­χε­ται στο Τολέ­δο η Τρί­τη Σύνο­δος της τοπι­κής Εκκλη­σί­ας, που κατα­δι­κά­ζει τον Αρεια­νι­σμό, αλλά εισα­γά­γει στο Σύμ­βο­λο της Πίστε­ως το filioque, που θα προ­κα­λέ­σει αρκε­τά αργό­τε­ρα το Σχί­σμα, ανά­με­σα στον Ανα­το­λι­κό και Δυτι­κό Χριστιανισμό.

1655 Γεν­νιέ­ται ο Μπαρ­το­λο­μέο Κρι­στο­φό­ρι, ιτα­λός οργα­νο­ποιός, που θεω­ρεί­ται ότι εφηύ­ρε το πιά­νο. (Θαν. 27/1/1731)

1825 Γεν­νιέ­ται ο βιο­λό­γος Τόμας Χάξ­λεϊ, ένθερ­μος υπο­στη­ρι­κτής της θεω­ρί­ας της εξέ­λι­ξης του Δαρβίνου.

1904 Σε συμ­φω­νία κατα­λή­γουν ο Τσαρλς Ρολς, του οποί­ου η ομώ­νυ­μη εται­ρία πού­λα­γε ανταλ­λα­κτι­κά αυτο­κι­νή­των, και ο Χέν­ρι Ρόις, που ήταν η κινη­τή­ρια δύνα­μη της ομώ­νυ­μης εται­ρί­ας ηλε­κτρο­λο­γι­κών μηχα­νών. Η νέα φίρ­μα ονο­μά­ζε­ται Ρολς-Ρόις.

1905 Ηλε­κτρο­φω­τί­ζε­ται για πρώ­τη φορά η οδός Αθηνάς.

1912 Η Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία παρα­χω­ρεί τα Δωδε­κά­νη­σα στην Ιταλία.

1919 Φοι­τη­τές δια­δη­λώ­νουν στην Πλα­τεία Τιεν Αν Μεν του Πεκί­νου, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για τη Συν­θή­κη των Βερ­σαλ­λιών που εκχω­ρού­σε κινε­ζι­κά εδά­φη στην Ιαπω­νία. Ξεκι­νά το αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό επα­να­στα­τι­κό «κίνη­μα της 4ης Μαΐου».

1924  Πραγ­μα­το­ποιεί­ται η έναρ­ξη των 8ων σύγ­χρο­νων Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων στο Παρίσι.

1927 Ιδρύ­ε­ται στο Χόλυ­γουντ η Ακα­δη­μία Τεχνών και Επι­στη­μών των ΗΠΑ. Από το 1929 και μετά θα απο­νέ­μει κάθε χρό­νο τα κινη­μα­το­γρα­φι­κά βρα­βεία Όσκαρ.

1928 Γεν­νή­θη­κε ο Χόσ­νι Μου­μπά­ρακ, πολι­τι­κός και πρό­ε­δρος της Αιγύπτου

1929 Γεν­νή­θη­κε η βρε­τα­νο­βελ­γί­δα ηθο­ποιός, Όντρεϊ Χέμπορν

1930 Η βρε­τα­νι­κή αστυ­νο­μία συλ­λαμ­βά­νει τον Μαχά­τμα Γκά­ντι και τον φυλα­κί­ζει στην κεντρι­κή φυλα­κή της Γιεβάρδα.

1931 Η τουρ­κι­κή Εθνο­συ­νέ­λευ­ση επα­νε­κλέ­γει Πρό­ε­δρο τον Μου­στα­φά Κεμάλ Ατατούρκ.

1932 Αντώ­νης Παπα­δό­που­λος, κωμι­κός ηθο­ποιός, γνω­στός για τη συμ­με­το­χή του σε ται­νί­ες με τον Θανά­ση Βέγ­γο. (Θαν. 9/10/1983)

Αντώ­νης Παπα­δό­που­λος, χαρα­κτη­ρι­στι­κή “φιγού­ρα” του κλασ­σι­κού ελλη­νι­κού κινηματογράφου

1939 Γεν­νιέ­ται ο Ισραη­λι­νός συγ­γρα­φέ­ας Άμος Οζ.

Πέθα­νε ο Ισραη­λι­νός συγ­γρα­φέ­ας Άμος Οζ – Πήρε ανοι­χτά θέση υπέρ της γενο­κτο­νί­ας των Παλαιστινίων

1948 Από τις 4 έως τις 7 Μάη εκτε­λού­νται 154 κομ­μου­νι­στές πολι­τι­κοί κρα­τού­με­νοι σε αντί­ποι­να για το σκο­τω­μό του υπουρ­γού Δικαιο­σύ­νης Χρ. Λαδά (αρμό­διου υπουρ­γού για τον Α.Ν.509) από τον Ε. Μου­τσο­γιάν­νη την Πρωτομαγιά.

1949 Η πρώ­τη αερο­πο­ρι­κή τρα­γω­δία στην ιστο­ρία του αθλη­τι­σμού. Αερο­πλά­νο που μετα­φέ­ρει την ομά­δα της Τορί­νο συντρί­βε­ται στο λόφο Σου­πέρ­γκα στην Ιτα­λία. Σκο­τώ­νο­νται 31 άνθρω­ποι, εκ των οποί­ων οι 18 είναι παί­κτες της ”Τόρο” με τους 10 διεθνείς.

Σαν σήμε­ρα 4 Μαΐ­ου η τρα­γω­δία της Superga

1953 Ο Έρνεστ Χέμιν­γου­εϊ τιμά­ται με βρα­βείο Πού­λι­τζερ για το έργο του «Ο Γέρος και η Θάλασσα».

1955 Πεθαί­νει ο Ρου­μά­νος μου­σι­κο­συν­θέ­της Ζορζ Ενέσκου.

1959 Ανα­κοι­νώ­νο­νται τα πρώ­τα μου­σι­κά Βρα­βεία Γκρά­μι: Άλμπουμ της Χρο­νιάς: Χέν­ρι Μαν­τσί­νι, «The Music from Peter Gunn». Τρα­γού­δι της Χρο­νιάς: Ντο­μέ­νι­κο Μοντού­νιο, «Nel Blu Dipinto di Blu».

1970 Η εθνο­φρου­ρά του Οχάιο ανοί­γει πυρ, σκο­τώ­νει τέσ­σε­ρις φοι­τη­τές και τραυ­μα­τί­ζει εννιά στο Πανε­πι­στή­μιο του Κεντ, κατά τη διάρ­κεια δια­δη­λώ­σε­ων ενα­ντί­ον του πολέ­μου στο Βιετνάμ.

1975 Η Νάντια Κομα­νέν­τσι σε ηλι­κία μόλις 13 ετών ανα­κη­ρύσ­σε­ται πρω­τα­θλή­τρια Ευρώ­πης στους Πανευ­ρω­παϊ­κούς της Νορβηγίας.

1978 Στρα­τεύ­μα­τα της Νότιας Αφρι­κής εισβάλ­λουν στο έδα­φος της Αγκό­λα, για να εξο­ντώ­σουν αντάρ­τες του εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κού κινή­μα­τος της Ναμί­μπια «ΣΟΥΑΠΟ». Την ημέ­ρα αυτή οι Νοτιο­α­φρι­κα­νοί βομ­βαρ­δί­ζουν την πόλη Κασίν­γκα, στην οποία είχαν συγκε­ντρω­θεί χιλιά­δες πρό­σφυ­γες. Κατά την επί­θε­ση σκο­τώ­νο­νται πάνω από 600 πρό­σφυ­γες, μετα­ξύ των οποί­ων πολ­λές γυναί­κες και παι­διά. Η επέμ­βα­ση κατα­δι­κά­στη­κε από τον ΟΗΕ.

1979  Η Μάρ­γκα­ρετ Θάτσερ ορκί­ζε­ται πρω­θυ­πουρ­γός του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου με το κόμ­μα των Συντη­ρη­τι­κών. Είναι η πρώ­τη γυναί­κα πρω­θυ­πουρ­γός της χώρας.

Μάρ­γκα­ρετ Θάτσερ: Ορκι­σμέ­νη εχθρός της εργα­τι­κής τάξης, σύμ­βο­λο καπι­τα­λι­στι­κής βαρβαρότητας

1980 πέθα­νε ο Γιό­ζιπ Μπροζ Τίτο, κομ­μου­νι­στής ηγέ­της της Γιου­γκο­σλα­βί­ας και Πρό­ε­δρος της χώρας

1990 Στην Ελλά­δα, ο Κων­στα­ντί­νος Καρα­μαν­λής εκλέ­γε­ται για δεύ­τε­ρη φορά Πρό­ε­δρος της Δημοκρατίας.

1994 Ο Πρω­θυ­πουρ­γός του Ισρα­ήλ Γιτζάκ Ράμπιν και ο ηγέ­της της Οργά­νω­σης για την Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Παλαι­στί­νης Γιά­σερ Αρα­φάτ επι­κυ­ρώ­νουν, στο Κάι­ρο της Αιγύ­πτου, τη Συμ­φω­νία του Όσλο, για την περιο­ρι­σμέ­νη αυτο­διοί­κη­ση των Παλαι­στι­νί­ων στα Κατε­χό­με­να της Δυτι­κής Όχθης, στη Γάζα και στην Ιερι­χώ, μετά από 27 χρό­νια ισραη­λι­νής κατοχής.

1996 Το Λαϊ­κό Κόμ­μα της Ισπα­νί­ας ανα­λαμ­βά­νει τη δια­κυ­βέρ­νη­ση, ύστε­ρα από 13 χρό­νια παρου­σί­ας των Σοσια­λι­στών στην εξου­σία. Πρω­θυ­πουρ­γός της χώρας ανα­λαμ­βά­νει ο Χοσέ Μαρία Αθνάρ.

2001 Ο πάπας Ιωάν­νης Παύ­λος Β’ επι­σκέ­πτε­ται την Ελλά­δα, ικα­νο­ποιώ­ντας την επι­θυ­μία του να προ­σκυ­νή­σει στην Πνύ­κα, τον τόπο όπου ο Από­στο­λος Παύ­λος κήρυ­ξε το χρι­στια­νι­κό λόγο. Είναι η πρώ­τη επί­σκε­ψη προ­κα­θη­μέ­νου της Ρωμαιο­κα­θο­λι­κής Εκκλη­σί­ας μετά το Σχί­σμα του 1054.

2006 Πέθα­νε ο σκη­νο­θέ­της, ηθο­ποιός και συγ­γρα­φέ­ας, Αλέ­ξης Δαμια­νός, οι ται­νί­ες του οποί­ου «Μέχρι το πλοίο» και «Ευδο­κία» σημα­το­δό­τη­σαν την ιστο­ρία του νέου ελλη­νι­κού κινηματογράφου.

Αλέ­ξης Δαμια­νός, δημιούρ­γη­σε και εξέ­φρα­σε έναν πραγ­μα­τι­κό λαϊ­κό κινηματογράφο

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο