Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 4 Οκτωβρίου

610 Ο Ηρά­κλειος φτά­νει με πλοίο από την Αφρι­κή στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, και ανα­τρέ­πει το βυζα­ντι­νό αυτο­κρά­το­ρα Φλά­βιο Φωκά. Ο στό­λος προ­σορ­μί­ζε­ται στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, αλλά σχε­δόν κανείς δεν προ­βάλ­λει αντί­στα­ση ‑ούτε η φρου­ρά, ούτε οι δήμοι, ούτε ο λαός‑, με απο­τέ­λε­σμα ο Ηρά­κλειος να γίνει εύκο­λα κύριος της πρωτεύουσας.

1582 Ο πάπας Γρη­γό­ριος ΙΓ’ εφαρ­μό­ζει το Γρη­γο­ρια­νό ημε­ρο­λό­γιο. Σε Ιτα­λία, Πολω­νία, Πορ­το­γα­λία και Ισπα­νία εκεί­νη τη χρο­νιά η 4η Οκτω­βρί­ου μετα­τρέ­πε­ται σε 14η.

1669 Πέθα­νε ο Ολλαν­δός ζωγρά­φος, Ρέμπραντ (Χάρ­μενς Ζόον φαν Ράιν)

1824 Το Μεξι­κό γίνε­ται ομο­σπον­δια­κή Δημο­κρα­τία, βασι­σμέ­νη σε ένα σύνταγ­μα παρό­μοιο με των ΗΠΑ.

1830 Το Βέλ­γιο ανε­ξαρ­τη­το­ποιεί­ται από την Ολλαν­δία και γίνε­ται αυτό­νο­μο κράτος.

1853 Ξεκι­νά ο Κρι­μαϊ­κός Πόλε­μος μετα­ξύ της Ρωσί­ας και της Οθω­μα­νι­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας, της Βρε­τα­νί­ας και της Γαλ­λί­ας. Ο πόλε­μος έλη­ξε τον Φεβρουά­ριο του 1856 με ήττα της Ρωσίας.

1883 Ξεκι­νά για το παρ­θε­νι­κό του ταξί­δι το θρυ­λι­κό τρέ­νο Όριεντ Εξπρές.

1895 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός κωμι­κός ηθο­ποιός, Μπά­στερ Κίτον

1904 Πέθα­νε ο αυστρια­κός χημι­κός, Καρλ Μπάγερ

1908 Η Κρή­τη ενώ­νε­ται με την Ελλά­δα. Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Ελλά­δας από το Λον­δί­νο, όπου βρί­σκε­ται, δηλώ­νει ότι η ένω­ση της Κρή­της με την Ελλά­δα είναι γεγο­νός απο­φα­σι­σμέ­νο από όλες τις Δυνάμεις.

1912 Αρχή του Α’ Βαλ­κα­νι­κού Πολέ­μου: Μετά την άρνη­ση της Τουρ­κί­ας να υιο­θε­τή­σει τη δια­κοί­νω­ση της Βουλ­γα­ρί­ας και της Σερ­βί­ας για την «επι­κύ­ρω­ση της εθνι­κής αυτο­νο­μί­ας των εθνο­τή­των της αυτο­κρα­το­ρί­ας» και να προ­βεί σε διοι­κη­τι­κές πολι­τι­κές μεταρ­ρυθ­μί­σεις στις περιο­χές όπου ζουν εθνό­τη­τες χρι­στια­νών, οι δυο χώρες κηρύσ­σουν τον πόλε­μο κατά της Πύλης.

1917 Γεν­νιέ­ται η Χιλια­νή κομ­μου­νί­στρια μου­σι­κός Βιο­λέ­τα Πάρα.

1923 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Τσάρλ­τον Ίστον

1927 Αρχί­ζει τις εργα­σί­ες της η Επι­τρο­πή Κατα­πο­λέ­μη­σης του Κομ­μου­νι­σμού που συγκρό­τη­σε η κυβέρ­νη­ση. Ως πρώ­το μέτρο απο­φα­σί­ζε­ται «η εκκα­θά­ρι­ση των δημο­σί­ων υπη­ρε­σιών από τα κομ­μου­νι­στι­κά στοι­χεία». Μελε­τά­ται, επί­σης, «η διά­λυ­ση των κομ­μου­νι­στι­κών σωματείων».

1934 Στην Ισπα­νία κηρύσ­σε­ται γενι­κή πολι­τι­κή απερ­γία, στην οποία πήραν μέρος ένα εκα­τομ­μύ­ριο εργα­ζό­με­νοι. Στις μάχες με τις κυβερ­νη­τι­κές δυνά­μεις σκο­τώ­θη­καν χιλιά­δες ε

1943 Σε ομι­λία του μπρο­στά σε συγκέ­ντρω­ση Γερ­μα­νών τοπο­τη­ρη­τών (Γκα­ου­λάι­τερ) στο κατε­χό­με­νο Πόζ­ναν της Πολω­νί­ας, ο Χάιν­ριχ Χίμ­λερ περι­γρά­φει την εξο­λό­θρευ­ση των Εβραί­ων με λεπτο­μέ­ρειες. Η ομι­λία αυτή μαγνη­το­φω­νή­θη­κε και απο­τέ­λε­σε σημα­ντι­κό απο­δει­κτι­κό στοι­χείο για τα εγκλή­μα­τα των εθνι­κο­σο­σια­λι­στών στη Δίκη της Νυρεμβέργης.

1946 Γεν­νή­θη­κε η Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός, Σού­ζαν Σάραντον

1952 Τοπο­θε­τεί­ται εξω­τε­ρι­κά σε ασθε­νή ο πρώ­τος βημα­το­δό­της, που κατα­σκευά­στη­κε από τον δρ. Πολ Ζολ του Πανε­πι­στη­μί­ου του Χάρβαρντ.

1955 Πέθα­νε ο αρχι­στρά­τη­γος και πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλά­δας, Αλέ­ξαν­δρος Παπάγος

1957 Εκτο­ξεύ­ε­ται στο διά­στη­μα, για πρώ­τη φορά στην ιστο­ρία του ανθρώ­που, ο σοβιε­τι­κός μη επαν­δρω­μέ­νος δορυ­φό­ρος «Σπούτ­νικ 1», προ­κα­λώ­ντας σοκ στη Δύση.

1970 Πέθα­νε η Αμε­ρι­κα­νί­δα ροκ τραγουδίστρια,Τζάνις Τζόπλιν.

1974 Ο Κων­στα­ντί­νος Καρα­μαν­λής ιδρύ­ει τη Νέα Δημο­κρα­τία και δημο­σιεύ­ει την Ιδρυ­τι­κή της Διακήρυξη.

1987 Η μεγα­λύ­τε­ρη στιγ­μή στην ιστο­ρία του ελλη­νι­κού βόλεϊ. Η εθνι­κή μας ομά­δα κατα­κτά το χάλ­κι­νο μετάλ­λιο στο Πανευ­ρω­παϊ­κό της Γάν­δης, καθώς νικά στο μικρό τελι­κό τη Σου­η­δία με 3–2.

1994 Ισχυ­ρός σει­σμός μεγέ­θους 8,2 Ρίχτερ σημειώ­νε­ται με επί­κε­ντρο τις νήσους Κου­ρί­λες στη Ρωσία. 16 άτο­μα χάνουν τη ζωή τους, ενώ ακο­λου­θεί τσου­νά­μι, σχη­μα­τί­ζο­ντας τερά­στια παλιρ­ροϊ­κά κύματα.

1996 Ο Μιλ­τιά­δης Έβερτ επα­νε­κλέ­γε­ται πρό­ε­δρος της ΝΔ με ψήφους 103 ένα­ντι 84 του Γιώρ­γου Σουφλιά.

1999 6 νεκροί και πολ­λοί τραυ­μα­τί­ες είναι ο απο­λο­γι­σμός της σύγκρου­σης στα Τέμπη φορ­τη­γού με το πούλ­μαν που μετα­φέ­ρει φιλά­θλους του ΠΑΟΚ μετά τον αγώ­να με την ΑΕΚ (1–1) στη Νέα Φιλαδέλφεια.

2005 Επί­ση­μη έναρ­ξη των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων έντα­ξης της Τουρ­κί­ας στην Ευρω­παϊ­κή Ένωση.

2009 Βου­λευ­τι­κές εκλο­γές: Νίκη του ΠΑΣΟΚ με 10,5 μονά­δες δια­φο­ρά και 160 έδρες «έβγα­λε» η κάλ­πη. Πεντα­κομ­μα­τι­κή Βου­λή με ΠΑΣΟΚ 43,92%, Νέα Δημο­κρα­τία 33,48% (91 έδρες), Κ.Κ.Ε. 7,54% (21 έδρες), ΛΑ.Ο.Σ 5,63% (15 έδρες) και ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 4,60% (13 έδρες) να την αποτελούν.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο