Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

Σαν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου -

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1609 O εξε­ρευ­νη­τής Χέν­ρι Χάν­τσον ανα­κα­λύ­πτει το νησί του Μανχάταν.

1682 Ο βρε­τα­νός αστρο­νό­μος Έντμουντ Χάλεϊ παρα­τη­ρεί για πρώ­τη φορά τον κομή­τη, o οποί­ος θα λάβει αργό­τε­ρα το όνο­μά του (Κομή­της του Χάλεϊ).

1768 Γεν­νή­θη­κε Φραν­σουά Ρενέ Ντε Σατο­μπριάν, γνω­στός στην Ελλά­δα ως Σατω­βριάν­δος, γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, πολι­τι­κός, διπλω­μά­της και φιλέλ­λη­νας ‑προς τιμήν του, στην Αθή­να η οδός Σατωβριάνδου.

1781 44 Ισπα­νοί άποι­κοι ιδρύ­ουν τον «πρό­γο­νο» του σημε­ρι­νού Λος Άντζε­λες στο οποίο δίνουν το όνο­μα El Pueblo de Nuestra Senora La Reina de Los Angeles de Porciuncula δηλα­δή «Το χωριό της Κυρί­ας μας, της Βασί­λισ­σας των Αγγέ­λων της Πορθιουνούνκουλα».

1821 Δολο­φο­νή­θη­κε, κοντά στην Πάτρα από ελλη­νι­κό χέρι, ο λαϊ­κός ηγέ­της, αυτός που σήκω­σε τη σημαία της επα­νά­στα­σης του 21, Πανα­γιώ­της Καρατζάς

Πανα­γιώ­της Καρα­τζάς, λαϊ­κός ηγέ­της, αυτός που σήκω­σε τη σημαία της Επα­νά­στα­σης και ο Π. Πατρών Γερμανός

1824 Γεν­νή­θη­κε ο Άντον Μπρού­κνερ, αυστρια­κός συνθέτης.

1833 Προ­σλαμ­βά­νε­ται ο πρώ­τος εφη­με­ρι­δο­πώ­λης, ένα δεκά­χρο­νο αγό­ρι, για τη δια­κί­νη­ση της πρώ­της εφη­με­ρί­δας της Νέας Υόρ­κης «New York Sun».

1839 Ξεκι­νά η πολε­μι­κή σύγκρου­ση μετα­ξύ Μεγά­λης Βρε­τα­νί­ας και Κίνας, που θα μεί­νει στην ιστο­ρία ως ο Πρώ­τος Πόλε­μος του Οπί­ου. Θα λήξει στις 29 Αυγού­στου 1842, με την παρα­χώ­ρη­ση του Χονγκ-Κονγκ από την Κίνα στη Μεγά­λη Βρετανία

1846 Γεν­νιέ­ται ο Ντά­νιελ Μπέρν­χαμ. Αμε­ρι­κα­νός αρχι­τέ­κτο­νας και πολεοδόμος

poleodomos

1867 Πέθα­νε στο Παρί­σι σε ηλι­κία 46 ετών, χτυ­πη­μέ­νος από παρα­λυ­σία, ο Γάλ­λος ποι­η­τής και ιδρυ­τής της σχο­λής του Συμ­βο­λι­σμού Σαρλ Μποντλέρ

1875 Γεν­νή­θη­κε ο Αλμπερτ Σβάι­τσερ. Γερ­μα­νο­γάλ­λος στο­χα­στής, φιλό­σο­φος, θεο­λό­γος, για­τρός, μου­σι­κός, μου­σι­κο­λό­γος, παγκό­σμια γνω­στός για τον αντι­πο­λε­μι­κό του αγώνα

svaitser

1882 Με το πάτη­μα ενός κου­μπιού, ο Τόμας Έντι­σον ηλε­κτρο­φω­τί­ζει μια ολό­κλη­ρη συνοι­κία της Νέας Υόρκης.

1886: Mετά από μάχες τριά­ντα χρό­νων, ο ηγέ­της των ινδιά­νων Απά­τσι, Τζε­ρό­νι­μο, παρα­δί­δε­ται με τους τελευ­ταί­ους πολε­μι­στές της φυλής του στον Αμε­ρι­κα­νό στρα­τη­γό Νέλ­σον Μάιλς, στο Σκέ­λε­τον Κάνιον της Αριζόνα.

1888 Ο Τζόρτζ Ιστμαν πατε­ντά­ρει το πρώ­το φωτο­γρα­φι­κό φιλμ και το κατο­χυ­ρώ­νει με το όνο­μα “Kodak”.

1895: Ιδρύ­ε­ται στην Αθή­να η «Εθνι­κή Εστία».

1896 Πέθα­νε οΑντο­νίν Αρτό, Γάλ­λος ηθο­ποιός, θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, δοκι­μιο­γρά­φος και σκη­νο­θέ­της-από τα πρώ­τα μέλη του σου­ρε­α­λι­στι­κού κινή­μα­τος στο Παρίσι.

1897 O Αμε­ρι­κα­νός εφευ­ρέ­της Τόμας Έντι­σον λαμ­βά­νει το πιστο­ποι­η­τι­κό ευρε­σι­τε­χνί­ας για το «κινη­το­σκό­πιο» την πρώ­τη κινη­μα­το­γρα­φι­κή κάμε­ρα, εν μέσω αντιρ­ρή­σε­ων και ενστά­σε­ων από άλλους εφευ­ρέ­τες που υπο­στή­ρι­ζαν ότι είχαν δημιουρ­γή­σει παρό­μοιες μηχανές.

1905 Γεν­νιέ­ται η Βρε­τα­νί­δα συγ­γρα­φέ­ας Μαί­ρη Ρενό

1905 Γεν­νιέ­ται ο  Μαχ Ντέλ­μπρουκ, γερ­μα­νός βιο­λό­γος, βρα­βευ­μέ­νος με Νόμπελ Ιατρικής.

1907 Πέθα­νε ο Έντ­βαρντ Γκρί­εγκ, νορ­βη­γός συνθέτης.

1923 Οι Ιτα­λοί κατα­λαμ­βά­νουν, μετά την Κέρ­κυ­ρα, Παξούς και Αντίπαξους

1928 Πρε­μιέ­ρα στο Theater am Schiffbauerdamm του Βερο­λί­νου για το έργο του δρα­μα­τουρ­γού Μπέρ­τολντ Μπρεχτ η «Όπε­ρα της Πεντάρας».

1936 Στην Ισπα­νία σχη­μα­τί­ζε­ται κυβέρ­νη­ση υπό τον Σοσια­λι­στή Φραν­σί­σκο Λάρ­γκο Καμπα­λέ­ρο, στην οποία λαμ­βά­νουν μέρος όλα τα κόμ­μα­τα του Λαϊ­κού Μετώ­που, μετα­ξύ αυτών, και το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ισπανίας.

ispanikos emfulios

1940 Κι ενώ η Αμε­ρι­κή δια­τη­ρεί την ουδε­τε­ρό­τη­τα της, γερ­μα­νι­κό υπο­βρύ­χιο βάλ­λει κατά λάθος ενα­ντί­ον του αμε­ρι­κα­νι­κού πολε­μι­κού πλοί­ου USS Greer, που βρι­σκό­ταν στα νερά του βόρειου Ατλα­ντι­κού, πυρο­δο­τώ­ντας μεγά­λη έντα­ση στις σχέ­σεις των δύο χωρών.

1943 Στη Γερ­μα­νία, κατά τη διάρ­κεια του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, η βρε­τα­νι­κή πολε­μι­κή αερο­πο­ρία ΡΑΦ τινά­ζει στον αέρα το Βερο­λί­νο, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας 50 τόνους εκρη­κτι­κά το λεπτό.

1944 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται η απε­λευ­θέ­ρω­ση του νομού Έβρου από τον ΕΛΑΣ.

1949 Ο Πάν­τσο Γκον­ζά­λες και ο Τεντ Σρέ­ντερ παί­ζουν 67 παι­χνί­δια σε 5 σετ στον μεγα­λύ­τε­ρο σε διάρ­κεια επαγ­γελ­μα­τι­κό αγώ­να τένις.

1951 Κυκλο­φο­ρεί το πρώ­το φύλ­λο «Φρου­ροί της Ειρή­νης» εβδο­μα­διαί­ας εφη­με­ρί­δας της Ενιαί­ας Δημο­κρα­τι­κής Νεο­λαί­ας Ελλά­δας (ΕΔΝΕ-νεο­λαία της ΕΔΑ).

1953 Η ΚΕ του ΚΚΣΕ εκλέ­γει το Νική­τα Σερ­γκέ­γιε­βιτς Χρου­στσόφ Α’ Γραμ­μα­τέα της ΚΕ του ΚΚΣΕ

1958 Στην Ελλά­δα, η αστυ­νο­μία ανα­κοι­νώ­νει ότι οι «τέντι μπόις» θα κου­ρεύ­ο­νται με την «ψιλή»

1962 Ο Κένε­ντι κλι­μα­κώ­νει την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα ενά­ντια στην ΕΣΣΔ και την Κού­βα, τονί­ζο­ντας σε διάγ­γελ­μά του ότι θα λάβει όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα για την αντι­με­τώ­πι­ση της σοβιε­τι­κής «απει­λής» στο δυτι­κό ημι­σφαί­ριο. Τον επό­με­νο μήνα θα ξεσπά­σει η «κρί­ση των πυραύλων».

puriniki epithesi

1967 Απο­νέ­με­ται στη Δώρα Στρά­του το βρα­βείο του Παγκό­σμιου Θεάτρου.

1970 Γυά­λι­νη οπτι­κή ίνα, λεπτή σαν τρί­χα και ικα­νή να επι­τρέ­πει τη διέ­λευ­ση 1.000 διαύ­λων τηλε­ό­ρα­σης με τη χρή­ση ακτί­νων λέι­ζερ, ανα­κοι­νώ­νουν ότι κατα­σκεύ­α­σαν Ιάπω­νες επιστήμονες.

1970 Ο σοσια­λι­στής υπο­ψή­φιος Σαλ­βα­δόρ Αλιέ­ντε (Salvador Guillermo Allende Gossens ‑Αγιέ­ντε) συγκε­ντρώ­νει το 36,63% των ψήφων στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές της Χιλής και με την υπο­στή­ρι­ξη του υπο­ψη­φί­ου του Χρι­στια­νο­δη­μο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος Ραντο­μί­ρο Τόμιτς (που ήρθε τρί­τος με 28,09%) στο Κογκρέ­σο ανα­δει­κνύ­ε­ται σε Πρό­ε­δρο της Χιλής.
Ο Αλιέ­ντε θα ανα­τρα­πεί από στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα στις 11/9/1973 και θα δολο­φο­νη­θεί την ίδια μέρα. Το πρα­ξι­κό­πη­μα οργα­νώ­θη­κε με συνερ­γα­σία της CIA και Χιλια­νών αστι­κών δυνάμεων.

1971 Σε συντρι­βή αερο­σκά­φους Μπόινγκ 727 της Αλά­σκας στο όρος Τσίλ­κουτ, σκο­τώ­νο­νται 111 άνθρωποι.

1972 Ο Μαρκ Σπιτς γίνε­ται ο πρώ­τος αθλη­τής που κερ­δί­ζει 7 χρυ­σά μετάλ­λια σε Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες στην κολύμβηση.

1981 Αθρό­ες συλ­λή­ψεις φοντα­με­ντα­λι­στών μου­σουλ­μά­νων, μελών της αντι­πο­λί­τευ­σης, δημο­σιο­γρά­φων και εκπρο­σώ­πων της Κοπτι­κής κοι­νό­τη­τας πραγ­μα­το­ποιού­νται στην Αίγυπτο.

1981 Γεν­νιέ­ται η Αμε­ρι­κα­νί­δα τρα­γου­δί­στρια Μπιγιονσέ.

1984 Πέθα­νε ο ζωγρά­φος Γιώρ­γος Σικελιώτης.

1986 Βίαιες φυλε­τι­κές συγκρού­σεις ξεσπούν για μια ακό­μη φορά στο Σοβέ­το, τη μεγα­λύ­τε­ρη τενε­κε­δού­πο­λη των μαύ­ρων έξω από το Γιο­χά­νε­σμπουργκ, με αφορ­μή την απα­γό­ρευ­ση από το ρατσι­στι­κό καθε­στώς της κηδεί­ας 20 μαύ­ρων που σκο­τώ­θη­καν πριν από μια βδο­μά­δα από την αστυνομία.

1989 Πέθα­νε Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας Ζορζ Σιμενόν.

1992 Στην Κύπρο, αρχαιο­λό­γοι ανα­κα­λύ­πτουν ότι μεγά­λο μέρος της Λεμε­σού βρί­σκε­ται πάνω σε αρχαίο συνοι­κι­σμό της περιό­δου 2500–1700 π.Χ.

1997 Μετω­πι­κή αμε­ρι­κα­νι­κού πολε­μι­κού αερο­σκά­φους C‑141 με γερ­μα­νι­κό Του­πό­λεφ 154, πάνω από τη νοτιο­δυ­τι­κή Αφρι­κή, με 33 νεκρούς.

1998 Ιδρύ­ε­ται η Google από τους φοι­τη­τές του πανε­πι­στη­μί­ου Στάν­φορντ, Λάρι Πέιτζ και Σερ­γκέι Μπριν.

1999 Στο Bujnaksk του Ντα­γκε­στάν (ομο­σπον­δια­κό υπο­κεί­με­νο της Ρωσί­ας, δίπλα στην Τσε­τσε­νία) ένα αυτο­κί­νη­το ‑βόμ­βα κατα­στρέ­φει ένα 5όροφο κτί­ριο σκο­τώ­νο­ντας 64 (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων 23 παι­διών) και τραυ­μα­τί­ζο­ντας 146.

2005 Πέθα­νε ο Νίκων Αρκου­δέ­ας, αρχη­γός της ΕΛΑΣ (1986–1988), ο πιο ανα­γνω­ρί­σι­μος αστυ­νο­μι­κός της Μετα­πο­λί­τευ­σης (Γεν. 1928)
«Αλλα­γή δεν γίνε­ται χωρίς τον Αρκου­δέα, αυτός δεν είναι μπά­τσος, είναι μια ιδέα» τρα­γου­δού­σαν οι αναρχικοί.

2006 Πέθα­νε ‑μετά από μακρά σθέ­νεια ο ποδο­σφαι­ρι­στής Giacinto Facchetti, (Τζα­τσί­ντο Φακέ­τι ‑γεν­νή­θη­κε 18-Ιουλ-1942), , θρύ­λος του ιτα­λι­κού ποδο­σφαί­ρου, ένας από τους καλύ­τε­ρους αμυ­ντι­κούς όλων των επο­χών (ψηφί­στη­κε 42ος ποδο­σφαι­ρι­στής του 20ού αιώ­να στις εκλο­γές της IFFHS)

Χρυσή Αυγή

2020  Ολο­κλη­ρώ­θη­κε η ακρο­α­μα­τι­κή δια­δι­κα­σία μετά από έξι σχε­δόν χρό­νια (453 συνε­δριά­σεις) της δίκης της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή,  με τις τελευ­ταί­ες αγο­ρεύ­σεις των υπε­ρα­σπι­στών των ναζιστών.
Θα χρεια­στεί πάνω από μήνα για την αναγ­γε­λία της από­φα­σης του δικα­στη­ρί­ου. Η δίκη υπεν­θυ­μί­ζε­ται άρχι­σε στις 20 Απρί­λη 2015 στο Α’ Τρι­με­λές Εφε­τείο Κακουρ­γη­μά­των στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού, με πρό­ε­δρο του δικα­στη­ρί­ου την Μαρία Λεπε­νιώ­τη. Εισαγ­γε­λέ­ας κλη­ρώ­θη­κε η Αδα­μα­ντία Οικο­νό­μου ‑που έμει­νε στην ιστο­ρία γα την κραυ­γα­λέα στή­ρι­ξη στους φασπίστε.
Οι κατη­γο­ρού­με­νοι είναι 69, μετα­ξύ των οποί­ων ο αρχη­γός της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Νίκος Μιχα­λο­λιά­κος και οι 17 ναζι­στές πρώ­ην βου­λευ­τές που κατη­γο­ρού­νται για διεύ­θυν­ση εγκλη­μα­τι­κής οργάνωσης.
Συνεκ­δι­κά­ζο­νταν επί­σης, η δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα στο Κερα­τσί­νι, η δολο­φο­νι­κή ενέ­δρα στους κομ­μου­νι­στές και συν­δι­κα­λι­στές του ΠΑΜΕ και η δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση στους Αιγύ­πτιους αλιερ­γά­τες στο Πέρα­μα, αλλά και δεκά­δες άλλες υπο­θέ­σεις που συσχε­τί­ζο­νται και αφο­ρούν εγκλη­μα­τι­κές επι­θέ­σεις της Χρυ­σής Αυγής σε όλη την Ελλάδα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο