Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 5 Αυγούστου – Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 5 Αυγού­στου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1832 Δημή­τριος Υψη­λά­ντης, αδελ­φός του Αλέ­ξαν­δρου Υψη­λά­ντη και ηγε­τι­κή μορ­φή της Ελλη­νι­κής Επα­νά­στα­σης. (Γεν. 1793)

1842 γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός ζωγρά­φος Φερ­ντι­νάντ Κέλερ

1861 προ­κει­μέ­νου να εξο­φλη­θούν τα χρέη του εμφυ­λί­ου πολέ­μου, η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ, καθιε­ρώ­νει την πρώ­τη φορο­λο­γία εισο­δή­μα­τος, ως μέρος της Πρά­ξης των Εσό­δων του 1861. Σύμ­φω­να με την Πρά­ξη αυτή, όσοι παίρ­νουν περισ­σό­τε­ρα από 800 δολά­ρια το χρό­νο, θα πρέ­πει να δίνουν το 3% του μισθού τους.

1862 γεν­νή­θη­κε ο Βρε­τα­νός Τζό­ζεφ Μέρικ, γνω­στός και ως “Άνθρω­πος Ελέ­φα­ντας” εξαι­τί­ας της σωμα­τι­κής του παραμόρφωσης

1876 γεν­νή­θη­κε η Αμε­ρι­κα­νί­δα ιστο­ρι­κός Μαί­ρη Μπριντ, μέλος του κινή­μα­τος υπέρ της ψήφου των γυναικών

1882 ιδρύ­ε­ται στο Νιου Τζέρ­σεϊ η εται­ρία πετρε­λαί­ου Standard Oil.

1884 τελειώ­νουν οι εργα­σί­ες για το Άγαλ­μα της Ελευ­θε­ρί­ας, στο νησά­κι Μπέ­ντλο­ου, στο λιμά­νι της Νέας Υόρκης.

agalma

1895 Πεθαί­νει ο Φρί­ντριχ Ενγκελς, κορυ­φαία μορ­φή του παγκό­σμιου εργα­τι­κού, επα­να­στα­τι­κού και κομ­μου­νι­στι­κού κινήματος.

Egels

1900 μεγά­λη γαλ­λι­κή εται­ρία ανα­λαμ­βά­νει την ύδρευ­ση από τον Πηνειό της Λάρι­σας και τον ηλε­κτρο­φω­τι­σμό του Βόλου.

1905 Γεν­νιέ­ται ο ρωσο­α­με­ρι­κα­νός οικο­νο­μο­λό­γος Βασί­λι Λεό­ντιεφ, βρα­βευ­μέ­νος με το Νόμπελ Οικο­νο­μί­ας (1973).

1906 γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός σκη­νο­θέ­της Τζον Χιούστουν

1917 μεγά­λη πυρ­κα­γιά κατα­στρέ­φει ολό­κλη­ρο τον κεντρι­κό τομέα της Θεσσαλονίκης.

1921 Πεθαί­νει ο πολι­τι­κός Δημή­τρης Ράλ­λης, ο οποί­ος διε­τέ­λε­σε 5 φορές Πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλάδας.

1929 δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων εκλέ­γε­ται ο Σπυ­ρί­δων Μερκούρης.

1929 πέθα­νε η Βρε­τα­νί­δα φεμι­νί­στρια Μίλι­σεντ Φόσετ, η οποία πάλε­ψε για το δικαί­ω­μα της γυναί­κας στην ανώ­τε­ρη εκπαίδευση

1930 γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός αστρο­ναύ­της Νιλ Άρμ­στρονγκ, ο πρώ­τος άνθρω­πος, που πάτη­σε στο φεγγάρι.

Nil

1936 ο Αφρο­α­με­ρι­κα­νός Τζέ­σι Όου­ενς κερ­δί­ζει το τρί­το του χρυ­σό μετάλ­λιο στα 200μ με 20.7 στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Βερο­λί­νου και ανα­γκά­ζει τον Αδόλ­φο Χίτλερ να απο­χω­ρή­σει δυσα­ρε­στη­μέ­νος από το στάδιο.

ouens3

1949 στο Εκουα­δόρ, ένας ισχυ­ρός σει­σμός κατα­στρέ­φει 50 πόλεις και στοι­χί­ζει τη ζωή σε περισ­σό­τε­ρους από 6.000 ανθρώπους.

1955 πέθα­νε η Πορ­το­γα­λο-Βρα­ζι­λιά­να ηθο­ποιός και τρα­γου­δί­στρια Κάρ­μεν Μιράντα

1958 Συνέρ­χε­ται η 9η Ολο­μέ­λεια της ΚΕ του ΚΚΕ (5–8/8/1958), με από­φα­ση της οποί­ας απο­κα­τα­στά­θη­καν στο ΚΚΕ οι Γιώρ­γης Σιά­ντος, Κώστας Καρα­γιώρ­γης και Νίκος Πλου­μπί­δης. Η Ολο­μέ­λεια απο­φά­σι­σε επί­σης τη σύγκλη­ση του 8ου Συνε­δρί­ου του ΚΚΕ.

1962 ο Βασί­λης Σύλ­λης κάνει πανελ­λή­νιο ρεκόρ στα 400μ. με 47.7 στους αγώ­νες CISM στο Hertogenbosch, μια επί­δο­ση που θα περά­σουν 8 χρό­νια για να καταρριφθεί.

1962 η σταρ του κινη­μα­το­γρά­φου η 36χρονη Μέρι­λιν Μον­ρόε βρί­σκε­ται νεκρή στο δια­μέ­ρι­σμά της στο Λος Άντζε­λες από υπερ­βο­λι­κή δόση βαρβιτουρικών

1963 η Γαλ­λία δια­φω­νεί με την απα­γό­ρευ­ση των πυρη­νι­κών δοκι­μών, την οποία υπο­γρά­φουν η Βρε­τα­νία, οι ΗΠΑ, η ΕΣΣΔ, καθώς και 96 άλλα κράτη.

1964 οι ΗΠΑ αρχί­ζουν τους βομ­βαρ­δι­σμούς τους στο Βιετνάμ.

1968 πεθαί­νει η ποι­ή­τρια Θεώ­νη Δρα­κο­πού­λου («Μυρ­τιώ­τισ­σα»).

murtiotissa

1969 το δια­στη­μό­πλοιο Mariner 7 κάνει την πιο κοντι­νή στον Άρη πτή­ση του (3.524 χιλιόμετρα).

1973 Παλαι­στί­νιοι κομά­ντος της οργά­νω­σης «Μαύ­ρος Σεπτέμ­βρης» ανοί­γουν πυρ στο αερο­δρό­μιο του Ελλη­νι­κού κατά αερο­σκά­φους της TWA που κατευ­θύ­νε­ται στο Τελ Αβίβ. Τρία άτο­μα χάνουν τη ζωή τους και 55 τραυματίζονται.

1981 ο Αμε­ρι­κα­νός Πρό­ε­δρος Ρόναλτν Ρίγκαν απο­λύ­ει 11.359 απερ­γούς ελεγ­κτές ενα­έ­ριας κυκλο­φο­ρί­ας, που συνέ­χι­σαν να απερ­γούν παρά τη δια­τα­γή του για λήξη της απεργίας.

1984 πέθα­νε ο Βρε­τα­νός αστέ­ρας του Χόλι­γουντ Ρίτσαρντ Μπάρτον

1986 η Γερου­σία ψηφί­ζει το φιλό­δο­ξο αντι­πυ­ραυ­λι­κό πρό­γραμ­μα του Προ­έ­δρου Ρίγκαν, γνω­στό και ως “Πόλε­μος των Άστρων”.

1991 πέθα­νε ο Soichiro Honda, σχε­δια­στής μοτο­σι­κλε­τών και ιδρυ­τής της εται­ρεί­ας που φέρει το όνο­μά του

1991 ιδρύ­ε­ται η ΕΣΑΚ (Ένω­ση Σωμα­τεί­ων Αμει­βο­μέ­νων Καλα­θο­σφαι­ρι­στών) μετά από εισή­γη­ση της υφυ­πουρ­γού Αθλη­τι­σμού Φάνης Πάλ­λη-Πετρα­λιά τον Ιού­λιο του 1991, όταν ψηφί­ζε­ται στη Βου­λή ο νόμος 1958 με βασι­κό άξο­να τη θεσμο­θέ­τη­ση του αμει­βό­με­νου / επαγ­γελ­μα­τι­κού μπάσκετ.

1995 ο κρο­α­τι­κός στρα­τός κατα­λαμ­βά­νει την πρω­τεύ­ου­σα των Σέρ­βων Κνιν, την οποία εγκα­τέ­λει­ψαν 35.000 άνθρωποι.

1997 ο Πανα­γιώ­της Στρου­μπά­κος με 1:45.69 προ­κρί­νε­ται στα ημι­τε­λι­κά των 800μ στο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα Στί­βου “Αθή­να 97” και γίνε­ται ο πρώ­τος Έλλη­νας, που πετυ­χαί­νει πρό­κρι­ση σε δρό­μους ημια­ντο­χής σε τέτοια διοργάνωση.

2000 πέθα­νε ο Βρε­τα­νός ηθο­ποιός σερ Άλεκ Γκίνες.

2002 σε ένα από τα 25 κελιά υψί­στης ασφα­λεί­ας των φυλα­κών Κορυ­δαλ­λού, οδη­γεί­ται ο Σωτή­ρης Κον­δύ­λης. Ο επο­νο­μα­ζό­με­νος και “Άρης” της “17Ν”, κρί­νε­ται προ­φυ­λα­κι­στέ­ος για 6 κακουρ­γή­μα­τα, που σχε­τί­ζο­νται με τη συμ­με­το­χή σε τρο­μο­κρα­τι­κές ενέρ­γειες της 17Ν την περί­ο­δο 1990- 96.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο