Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 5 Ιουλίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

Σαν σήμε­ρα 5 Ιου­λί­ου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

stalin

1687 Ο Ισα­άκ Νεύ­των εκδί­δει το κυριό­τε­ρο έργο του, τις τρί­το­μες «Μαθη­μα­τι­κές Αρχές της Φυσι­κής Φιλο­σο­φί­ας», όπου παρα­θέ­τει τα τρία αξιώ­μα­τα της μηχα­νι­κής και το νόμο της βαρύτητας.

1811 Με την κήρυ­ξη της ανε­ξαρ­τη­σί­ας της η Βενε­ζου­έ­λα εξε­γεί­ρε­ται κατά της Ισπα­νι­κής κυριαρ­χί­ας, με ηγέ­τη τον στρα­τάρ­χη Φραν­σί­σκο ντε Μιρά­ντα, ο οποί­ος είχε πολε­μή­σει στις αστι­κές επα­να­στά­σεις της Αμε­ρι­κής (1776) και της Γαλ­λί­ας (1789). Τελι­κά η Βενε­ζου­έ­λα θα γινό­ταν ανε­ξάρ­τη­το κρά­τος το 1823 με την κατα­λυ­τι­κή συν­δρο­μή του ηγέ­τη του απε­λευ­θε­ρω­τι­κού κινή­μα­τος των λαών της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής Σιμόν Μπο­λι­βάρ.

veneuela

1821 Τουρ­κι­κά πλοία κανο­νιο­βο­λούν τη Σάμο και επι­χει­ρούν από­βα­ση. Η δύνα­μη απο­βά­σε­ως υφί­στα­ται πανωλεθρία.

1824 Ελλη­νι­κές δυνά­μεις από 600 άντρες με επι­κε­φα­λής τους Οπλαρ­χη­γούς Γκού­ρα, Μαμού­ρη, Ρού­κη και Πρε­βε­ζιά­νο δέχο­νται στην περιο­χή του Μαρα­θώ­να επί­θε­ση από 2.000 Γενί­τσα­ρους και 1.000 άλλους Τούρ­κους του Ομέρ Πασά της Καρύ­στου. Οι Έλλη­νες τρέ­πουν σε φυγή τους Τούρ­κους, οι οποί­οι θα αφή­σουν στο πεδίο της μάχης 260 νεκρούς και τον αρχη­γό των Γενι­τσά­ρων, Ιμπραήμ.

1830 Η Γαλ­λία εισβάλ­λει στην Αλγε­ρία και κατα­κτά το Αλγέ­ρι κι άλλες περιοχές.

1833 Νισε­φόρ Νιε­πς, γάλ­λος εφευ­ρέ­της, στον οποίο πιστώ­νε­ται η πρώ­τη σωζό­με­νη φωτο­γρα­φία. (Γεν. 7/3/1765)

1889 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, Ζαν Κοκτώ

1897 Γεν­νιέ­ται ο Γεώρ­γιος Γρί­βας («Διγε­νής»), που στην κατο­χή διε­τέ­λε­σε επι­κε­φα­λής της αντι­κομ­μου­νι­στι­κής οργά­νω­σης «Χ» και κατό­πιν υπήρ­ξε αρχη­γός της εθνι­κι­στι­κής- αντι­κομ­μου­νι­στι­κής οργά­νω­σης ΕΟΚΑ (Εθνι­κής Οργά­νω­σης Κυπρί­ων Αγωνιστών).

1911 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος πολι­τι­κός, ο οποί­ος διε­τέ­λε­σε Πρω­θυ­πουρ­γός και Πρό­ε­δρος της Γαλ­λι­κής Δημο­κρα­τί­ας, Ζωρζ Πομπιντού

1913 Γεν­νή­θη­κε ο Γεώρ­γιος Κωστά­κης, έλλη­νας συλ­λέ­κτης έργων τέχνης της ρωσι­κής πρω­το­πο­ρί­ας. (Θαν. 9/3/1990)

1929 Οι αγρό­τες του χωριού Δαμα­κί­νι Πατρών προ­βάλ­λουν ένο­πλη αντί­στα­ση και διώ­χνουν τους χωρο­φύ­λα­κες που πήγαν να συλ­λά­βουν τους συγ­χω­ρια­νούς τους που δεν είχαν πλη­ρώ­σει τους φόρους.

1931 Διε­ξά­γο­νται ανα­πλη­ρω­μα­τι­κές βου­λευ­τι­κές εκλο­γές στη Μυτι­λή­νη. Το ΚΚΕ έρχε­ται πρώ­το στην πόλη της Μυτι­λή­νης λαμ­βά­νο­ντας 1.658 ψήφους ένα­ντι 1.424 όλων των υπο­λοί­πων, αστι­κών, κομμάτων.

1932 Ο Αντό­νιο ντε Ολι­βέι­ρα Σαλα­ζάρ γίνε­ται πρω­θυ­πουρ­γός της Πορ­το­γα­λί­ας. Την επό­με­νη χρο­νιά δίνει στον εαυ­τό του υπε­ρε­ξου­σί­ες και εγκα­θι­δρύ­ει δικτα­το­ρία, η οποία κρα­τά σχε­δόν 4 δεκαετίες.

1934 «Ματω­μέ­νη Πέμ­πτη»: Στις ΗΠΑ, η αστυ­νο­μία πυρο­βο­λεί κατά απερ­γών λιμε­νερ­γα­τών και σκο­τώ­νει δύο, κατά τη διάρ­κεια της απερ­γί­ας των εργα­τών του λιμα­νιού του Σαν Φραν­σί­σκο και ολό­κλη­ρης της Δυτι­κής Ακτής, η οποία διήρ­κε­σε 83 μέρες. 109 άνθρω­ποι τραυματίζονται.

mauri pempti

1943 Προ­κή­ρυ­ξις διοι­κη­τού Φρου­ρί­ου Κρή­της, Μπρώυερ

kriti

1943 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Οι Γερ­μα­νοί εξα­πο­λύ­ουν επί­θε­ση στο Κούρσκ της ΕΣΣΔ, βόρεια του Χαρ­κό­βου. Πρό­κει­ται για τη μεγα­λύ­τε­ρη πολε­μι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση της ιστο­ρί­ας με χρή­ση τεθω­ρα­κι­σμέ­νων. Η μάχη του Κουρσκ θα λήξει στις 23 Αυγού­στου με νίκη των Σοβιε­τι­κών ένα­ντι των Γερμανών.

kursk

1944 Αρχί­ζει την λει­τουρ­γία του στην Τύρ­να Θεσ­σα­λί­ας παι­δα­γω­γι­κό φρο­ντι­στή­ριο υπό την διεύ­θυν­ση της κομ­μου­νί­στριας παι­δα­γω­γού Ρόζας Ιμβριώτη.

imvrioti

1945 Το Εργα­τι­κό Κόμ­μα κερ­δί­ζει τις εκλο­γές στη Βρε­τα­νία και ο Ουίν­στον Τσόρ­τσιλ χάνει την πρω­θυ­πουρ­γία από τον Κλέ­μεντ Άτλι. Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα λαμ­βά­νει 102.780 ψήφους και εκλέ­γει δύο βου­λευ­τές, τους πρώ­τους στην ιστο­ρία του.

1946 Ο Γάλ­λος μηχα­νι­κός Λουί Ρεάρ επι­δει­κνύ­ει το πρώ­το μαγιό μπι­κί­νι σε υπαί­θρια επί­δει­ξη μόδας στο Παρίσι.

1948 Θεσπί­ζε­ται από τους Εργα­τι­κούς το Εθνι­κό Σύστη­μα Υγεί­ας της Μεγά­λης Βρετανίας.

1965 Η Μαρία Κάλ­λας δίνει την τελευ­ταία της παρά­στα­ση, τρα­γου­δώ­ντας «Τόσκα» στο Κόβεντ Γκάρ­ντεν του Λονδίνου.

1969 Πέθα­νε ο γερ­μα­νός αρχι­τέ­κτο­νας και ιδρυ­τής του Μπα­ου­χά­ους, Βάλ­τερ Γκρό­πιους. Έργο του και η αμε­ρι­κα­νι­κή πρε­σβεία στην Αθήνα.

1972 Πέθα­νε ο Μάριος Χάκ­κας, έλλη­νας συγ­γρα­φέ­ας. (Γεν. 1931)

1973 Στη Χιλή, ο Πρό­ε­δρος Σαλ­βα­δόρ Αλιέ­ντε συγκρο­τεί νέα κυβέρ­νη­ση μετά από τις ανα­τα­ρα­χές που προ­κα­λού­νται και οι οποί­ες είναι οι μεγα­λύ­τε­ρες από την επο­χή που ανέ­βη­κε στην εξουσία.

1973 Η τρι­ή­με­ρη απερ­γία των τυπο­γρά­φων των Αθη­ναϊ­κών εφη­με­ρί­δων λήγει με νίκη των απερ­γών και αύξη­ση των απο­δο­χών τους κατά 30%.

1975 To Πρά­σι­νο Ακρω­τή­ριο ανε­ξαρ­τη­το­ποιεί­ται από την Πορτογαλία.

1986 Ξανα­νοί­γει για το κοι­νό το Άγαλ­μα της Ελευ­θε­ρί­ας, στη Νέα Υόρ­κη των ΗΠΑ, μετά από εντα­τι­κές εργα­σί­ες συντήρησης.

1989 Κλεί­νει δικα­στι­κά η «υπό­θε­ση Ιράν­γκεϊτ», ενός σκαν­δά­λου που είχε ξεκι­νή­σει με την απο­κά­λυ­ψη παρα­σκη­νια­κών συναλ­λα­γών της κυβέρ­νη­σης Ρήγκαν με την κυβέρ­νη­ση του Ιράν, την οποία ωστό­σο είχε –επι­σή­μως- κατα­δι­κά­σει ως «υπο­στη­ρι­κτή της διε­θνούς τρο­μο­κρα­τί­ας». Στη διάρ­κεια της δίκης απο­κα­λύ­φθη­κε επί­σης η οικο­νο­μι­κή υπο­στή­ρι­ξη των ΗΠΑ προς τους «Κόντρας», την αντε­πα­να­στα­τι­κή οργά­νω­ση που μάχο­νταν τους «Σαντι­νί­στας» στη Νικα­ρά­γουα. Ο συνταγ­μα­τάρ­χης Όλι­βερ Νορθ επι­χεί­ρη­σε να πάρει πάνω του όλη την ευθύ­νη για το σκάν­δα­λο. Προ­σπα­θώ­ντας δε να δικαιο­λο­γή­σει την όλη υπό­θε­ση υπο­στή­ρι­ξε πως «Παρα­μο­νεύ­ει μια τρο­με­ρή απει­λή. Όλοι μας κιν­δυ­νεύ­ου­με από μια ξένη και άθρη­σκη φιλο­σο­φία, τον κομμουνισμό»

irangate

1991 Ο Νέλ­σον Μαντέ­λα εκλέ­γε­ται πρό­ε­δρος του Εθνι­κού Αφρι­κα­νι­κού Κογκρέσου.

1996 Γεν­νιέ­ται το πρώ­το κλω­νο­ποι­η­μέ­νο πρό­βα­το, η Ντό­λι, στα εργα­στή­ρια του Ινστι­τού­του Ρόσλιν στη Σκο­τία. Το πιο διά­ση­μο πρό­βα­το στον κόσμο απο­τε­λεί γενε­τι­κό αντί­γρα­φο της μητέ­ρας του, ενός προ­βά­του που είχε γεν­νη­θεί 6 χρό­νια νωρίτερα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο