Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 5 Μαΐου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

 Σαν σήμε­ρα 5 Μαΐ­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

553 Αρχί­ζει τις εργα­σί­ες της στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη η 5η Οικου­με­νι­κή Σύνο­δος, με θέμα την αίρε­ση του μονοφυσιτισμού.

1789 Συνέρ­χε­ται στις Βερ­σαλ­λί­ες το Συμ­βού­λιο των Γενι­κών Τάξε­ων, που θα οδη­γή­σει στη Γαλ­λι­κή Επανάσταση.

1813 Γεν­νιέ­ται ο Δανός φιλό­σο­φος Σόρεν Κίρ­κε­γκαρντ, θεμε­λιω­τής του ρεύ­μα­τος του υπαρξισμού.

1818 Γεν­νή­θη­κε ο Καρλ Μαρξ, Γερ­μα­νός φιλό­σο­φος, ειση­γη­τής της κομ­μου­νι­στι­κής θεωρίας

marx

1821 Πέθα­νε εξό­ρι­στος στο νησί της Αγί­ας Ελέ­νης, ο αυτο­κρά­το­ρας της Γαλ­λί­ας, Ναπο­λέ­ων Βοναπάρτης

napoleon

1833 Γεν­νιέ­ται στο Αμβούρ­γο ο Γιο­χά­νες Μπραμς. Ενας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους συν­θέ­τες του 19ου αιώνα

brams

1893 Κραχ στο χρη­μα­τι­στή­ριο της Νέας Υόρ­κης. Η καπι­τα­λι­στι­κή κρί­ση στις ΗΠΑ οξύ­νε­ται και βαθαί­νει. Εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες εργά­τες χάνουν τη δου­λειά τους, με την ανερ­γία να εκτο­ξεύ­ε­ται σε μόλις δύο χρό­νια από 3% σε 18,4%.

1912 Κυκλο­φο­ρεί το πρώ­το φύλ­λο της «Πράβ­ντα», όργα­νο της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του κόμ­μα­τος των Μπολ­σε­βί­κων. Η 5η Μάη καθιε­ρώ­νε­ται ως Μέρα του Επα­να­στα­τι­κού Τύπου.

1916 Η Εθνι­κή Τρά­πε­ζα της Ελλά­δας γνω­στο­ποιεί ότι στο εξής θα δίνο­νται δάνεια και στις γυναίκες.

1919 Γεν­νή­θη­κε ο Γεώρ­γιος Παπα­δό­που­λος, στρα­τιω­τι­κός και ιθύ­νων νους του πρα­ξι­κο­πή­μα­τος της 21ης Απριλίου

1921 Κυκλο­φο­ρεί το διά­ση­μο άρω­μα της Κοκό Σανέλ, “Νο 5”.

1936 Ο Ιτα­λός στρα­τη­γός Μπα­ντό­λιο κατα­λαμ­βά­νει την Αντίς Αμπέ­μπα, πρω­τεύ­ου­σα της Αβησ­συ­νί­ας (της σημε­ρι­νής Αιθιο­πί­ας), που πλέ­ον καθί­στα­το αποι­κία της φασι­στι­κής Ιτα­λί­ας. Στη διάρ­κεια του πολέ­μου, που διήρ­κε­σε σχε­δόν 7 μήνες, ο Ιτα­λι­κός ιμπε­ρια­λι­σμός διέ­πρα­ξε ανεί­πω­τες ωμό­τη­τες, κάνο­ντας χρή­ση δηλη­τη­ριω­δών αερί­ων, κλπ. Ο λαός της Αιθιο­πί­ας, που δεν διέ­θε­τε παρά πενι­χρά μέσα για την άμυ­νά του, μέτρη­σε πάνω από 275.000 νεκρούς και μισό εκα­τομ­μύ­ριο τραυ­μα­τί­ες. Οι Ιτα­λοί εκδιώ­χθη­καν από την πρω­τεύ­ου­σα της Αιθιο­πί­ας ακρι­βώς 5 χρό­νια αργό­τε­ρα, το 1941

1941  Ο Χαϊ­λέ Σελα­σιέ επι­στρέ­φει στο θρό­νο της Αιθιο­πί­ας, πέντε χρό­νια μετά την ανα­τρο­πή και την εξο­ρία του από τους Ιταλούς.

1945 Ξεκι­νά λαϊ­κή εξέ­γερ­ση στην Πρά­γα, που κατα­λή­γει 3 ημέ­ρες μετά στην απε­λευ­θέ­ρω­σή της από τους Ναζί (μόλις ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός έφτα­σε στις παρυ­φές της πόλης).

1949 Ιδρύ­ε­ται το Συμ­βού­λιο της Ευρώπης.

1955 Η Ομο­σπον­δια­κή Δημο­κρα­τία της Γερ­μα­νί­ας γίνε­ται κυρί­αρ­χο κρά­τος καθώς τερ­μα­τί­ζε­ται και επί­ση­μα η συμ­μα­χι­κή κατο­χή. Την ίδια μέρα, η χώρα μπαί­νει στο ΝΑΤΟ.

1961 Ο Άλαν Μπάρ­τλετ Σέπαρντ γίνε­ται ο πρώ­τος Αμε­ρι­κα­νός κοσμο­ναύ­της που ταξι­δεύ­ει στο διά­στη­μα (δεύ­τε­ρος στον κόσμο, μετά τον Σοβιε­τι­κό Γιού­ρι Γκαγκάριν).

Άλαν Σέπαρντ: Ο δεύ­τε­ρος άνθρω­πος που ταξί­δε­ψε στο διάστημα

1965 Πέθα­νε ο τρο­βα­δού­ρος του ελα­φρού τρα­γου­διού, Νίκος Γούναρης

1966 Πέθα­νε ο Παι­δα­γω­γός Κώστας Σωτηρίου

kostas sotiriou

1980 Ο Κων­στα­ντί­νος Καρα­μαν­λής εκλέ­γε­ται για πρώ­τη φορά πρό­ε­δρος της Ελλη­νι­κής Δημοκρατίας.

1981 Ο 27χρονος Ιρλαν­δός Μπό­μπι Σαντς (πολι­τι­κός κρα­τού­με­νος, εκλεγ­μέ­νος βου­λευ­τής και μαχη­τής του ΙΡΑ) πεθαί­νει στις φυλα­κές Λονγκ Κες της Βόρειας Ιρλαν­δί­ας, ύστε­ρα από απερ­γία πεί­νας, που κρά­τη­σε 66 μέρες. Τον ακο­λού­θη­σαν ακό­μη εννέα κρα­τού­με­νοι, μέλη του ΙΡΑ.

sands

1999 Πέθα­νε ο ηθο­ποιός, Βασί­λης Δια­μα­ντό­που­λος. Όπως ο ίδιος είχε δηλώ­σει στο παρελ­θόν στον Ριζο­σπά­στη, τα χρό­νια της ΕΑΜι­κή Εθνι­κής Αντί­στα­σης ήταν που «έβα­λαν τα θεμέ­λια της στα­θε­ρό­τη­τάς μου στο ΚΚΕ. Κι επι­πλέ­ον πιστεύω ότι ο κομ­μου­νι­σμός είναι στέ­ρε­ος. Κυκλο­φο­ρεί μέσα στο ανθρώ­πι­νο αίμα. Ο Μαρξ δεν εφηύ­ρε έτσι μια φιλο­σο­φία, αλλά την άντλη­σε από την ανθρώ­πι­νη πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Είναι όνει­ρο ανθρώ­πι­νο, όνει­ρο δικό μας, το να υπάρ­ξει μια κοι­νω­νία ελεύ­θε­ρη και οι άνθρω­ποι να ζουν με ισό­τη­τα και δικαιο­σύ­νη».

vasilis diamantopoulos

2002 O Πανα­θη­ναϊ­κός ανα­δει­κνύ­ε­ται πρω­τα­θλη­τής Ευρώ­πης στο μπά­σκετ για τρί­τη φορά στην ιστο­ρία του. Στον τελι­κό του φάι­ναλ-φορ που έγι­νε στην Μπο­λό­νια της Ιτα­λί­ας επι­κρά­τη­σε της Κίντερ Μπο­λό­νια με 89–83.

2004 Ο πίνα­κας «Αγό­ρι με πίπα» του Πάμπλο Πικά­σο πωλεί­ται από τον οίκο Σόθ­μπις της Νέας Υόρ­κης προς 104.168.000 δολά­ρια σε ανώ­νυ­μο αγο­ρα­στή και γίνε­ται το πιο ακρι­βό έργο τέχνης στον κόσμο, εκθρο­νί­ζο­ντας τον πίνα­κα του Βίν­σεντ Βαν Γκογκ «Πορ­τρέ­το του δρ. Γκα­σέ», που είχε πωλη­θεί το 1990 στους Κρί­στις προς 82,5 εκα­τομ­μύ­ρια δολάρια.

2005 Στις εθνι­κές εκλο­γές του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου, ο Τόνι Μπλερ εκλέ­γε­ται για τρί­τη συνε­χό­με­νη φορά πρωθυπουργός.

2010 Εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες λαού απερ­γούν και δια­δη­λώ­νουν κατά της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής. Με στό­χο την ανα­κο­πή της λαϊ­κής ανά­τα­σης και τη συκο­φά­ντη­ση του λαϊ­κού κινή­μα­τος, προ­βο­κά­το­ρες επι­τί­θε­νται και πυρ­πο­λούν υπο­κα­τά­στη­μα της «Μαρ­φίν», δολο­φο­νώ­ντας τρεις ανθρώπους.

marfin

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο