Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 5 Μαρτίου

399 π.Χ. ο έλλη­νας φιλό­σο­φος, Σωκρά­της, ήπιε το κώνειο

1864 Ο Κων­στα­ντί­νος Κανά­ρης ανα­λαμ­βά­νει πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλάδας.

1871  Γεν­νιέ­ται η Γερ­μα­νί­δα κομ­μου­νί­στρια επα­να­στά­τρια Ρόζα Λού­ξε­μπουργκ.

Η  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ 1918 ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΡΟΖΑΣ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΛ ΛΙΜΠΚΝΕΧΤ

1909 Μεγά­λη απερ­γία καπνερ­γα­τών στο Βόλο. Οι απερ­γοί επι­τί­θε­νται με πέτρες και ξύλα ενα­ντί­ον των καπνα­πο­θη­κών, στις οποί­ες έχουν οχυ­ρω­θεί οι έντρο­μοι έμπο­ροι. Στη συνέ­χεια, οι δια­δη­λω­τές επι­τί­θε­νται κατά της χωρο­φυ­λα­κής και κατά την ανταλ­λα­γή πυρο­βο­λι­σμών, σημειώ­νο­νται τραυ­μα­τι­σμοί και στις δύο πλευ­ρές. Τελι­κά, οι απερ­γοί πετυ­χαί­νουν την από­λυ­ση των συλ­λη­φθέ­ντων συνα­δέλ­φων τους, ενώ οι έμπο­ροι δέχο­νται τα αιτή­μα­τα των καπνεργατών.

1913 Ο Ελλη­νι­κός Στρα­τός, προ­ε­λαύ­νο­ντας, απε­λευ­θε­ρώ­νει το Τεπελένι.

1914 Συγκρο­τεί­ται η πρώ­τη αλβα­νι­κή Κυβέρ­νη­ση υπό τον Τουρ­χάν πασά.

1918 Φοβού­με­νος επί­θε­ση των Δυτι­κών δυνά­με­ων για να κατα­πνί­ξουν την Επα­νά­στα­ση μέσω της Βαλ­τι­κής Θάλασ­σας, ο Βλα­ντι­μίρ Λένιν μετα­κι­νεί την πρω­τεύ­ου­σα της Ρωσί­ας από την Αγία Πετρού­πο­λη στη Μόσχα.

1922 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός σκη­νο­θέ­της του κινη­μα­το­γρά­φου, Πιέρ Πάο­λο Παζολίνι.

1933 Στον από­η­χο του εμπρη­σμού του Γερ­μα­νι­κού Κοι­νο­βου­λί­ου-Ράιχ­σταγκ (προ­βο­κά­τσια των Ναζί που απο­δό­θη­κε στους κομ­μου­νι­στές) και μέσα σε ένα όργιο αίμα­τος, διωγ­μών, βασα­νι­σμών και συκο­φα­ντι­κής εκστρα­τεί­ας κατά των κομ­μου­νι­στών διε­ξά­γο­νται εκλο­γές στην Γερ­μα­νία. Παρό­λα αυτά, στις εκλο­γές της 5/3 το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα δεν σημεί­ω­σε ιδιαί­τε­ρη πτώ­ση, λαμ­βά­νο­ντας 4.848.000 ψήφους και εκλέ­γο­ντας 81 βου­λευ­τές. Στις εκλο­γές το Εθνι­κο­σο­σια­λι­στι­κό Γερ­μα­νι­κό Εργα­τι­κό Κόμ­μα (NSDAP) του Χίτλερ κερ­δί­ζει το 43,9% των ψήφων. Τέσ­σε­ρις μέρες μετά οι Ναζί συλ­λαμ­βά­νουν τους κομ­μου­νι­στές βου­λευ­τές και το ΚΚ Γερ­μα­νί­ας τίθε­ται και επί­ση­μα πια εκτός νόμου.

1940 Παρ­θε­νι­κή παρά­στα­ση της Λυρι­κής Σκη­νής Αθη­νών, με την οπε­ρέ­τα του Στρά­ους «Νυχτε­ρί­δα».

1943 Ο λαός της Αθή­νας ματαιώ­νει την επι­στρά­τευ­ση. Αμέ­σως μετά τη γνω­στο­ποί­η­ση των χιτλε­ρι­κών σχε­δί­ων για την «πολι­τι­κή επι­στρά­τευ­ση», το Φλε­βά­ρη του 1943, το ΕΑΜ μπή­κε στην πρώ­τη γραμ­μή των αγώ­νων για τη ματαί­ω­σή της. Πάνω από 200.000 λαού κατέ­βη­καν στο κέντρο της Αθήνας.

1946  Ο Γουίν­στον Τσόρ­τσιλ μιλά στο Φούλ­τον του Μιζού­ρι όπου εισά­γει στο πολι­τι­κό λεξι­λό­γιο την έκφρα­ση «σιδη­ρούν παρα­πέ­τα­σμα», που ανα­φέ­ρε­ται στις σοσια­λι­στι­κές χώρες.

1951 Πίσω από τις φυλα­κές του Γεντί Κου­λέ εκτε­λεί­ται ο ΕΠΟ­Νί­της Νίκος Νικη­φο­ρί­δης και οι σύντρο­φοί του Θεό­δω­ρος Ορφα­νί­δης, Μόσχος Στο­γιάν­νης, Κώστας Σπρίν­τζος, Μήτσος Κων­στα­ντί­νου, Μπά­μπης Παπα­δό­που­λος, Ρήγας Παρα­θυ­ράς. Ο Ν. Νικη­φο­ρί­δης είχε κατα­δι­κα­στεί σε θάνα­το ως επι­κε­φα­λής της «τρο­μο­κρα­τι­κής κομ­μου­νι­στι­κής οργα­νώ­σε­ως» Δημο­κρα­τι­κό Φιλει­ρη­νι­κό Μέτω­πο των Νέων, επει­δή μάζευε υπο­γρα­φές γύρω από την Έκκλη­ση της Στοκ­χόλ­μης για την Ειρήνη

1953 πέθα­νε ο ηγέ­της της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης, Ιωσήφ Στά­λιν

Σαν σήμε­ρα 18 Δεκεμ­βρί­ου γεν­νή­θη­κε ο Ιωσήφ Στάλιν

1956 Κάνει πρε­μιέ­ρα στους κινη­μα­το­γρά­φους η ται­νία του Νίκου Κούν­δου­ρου «Ο Δρά­κος», με πρω­τα­γω­νι­στή τον Ντί­νο Ηλιό­που­λο. Θεω­ρεί­ται μία από τις κορυ­φαί­ες ται­νί­ες του ελλη­νι­κού κινηματογράφου.

1964 Πεθαί­νει ο Μίλ­τος Μανά­κης, που, μαζί με τον αδελ­φό του Γιαν­νά­κη, θεω­ρεί­ται ένας από τους πρω­το­πό­ρους κινη­μα­το­γρα­φι­στές των Βαλκανίων.

1968 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται η νέα εθνι­κή οδός Λάρισας-Θεσσαλονίκης.

1972 Ο Μίκης Θεο­δω­ρά­κης εγκα­τα­λεί­πει το ΚΚΕ.

1998 Η NASA ανα­κοι­νώ­νει ότι η ερευ­νη­τι­κή απο­στο­λή Clementine, που βρί­σκε­ται σε τρο­χιά γύρω από τη Σελή­νη, ανα­κά­λυ­ψε νερό στους πολι­κούς κρα­τή­ρες αρκε­τό για να συντη­ρή­σουν μία ανθρώ­πι­νη αποι­κία καθώς και ένα σταθ­μό ανε­φο­δια­σμού πυραύλων.

2013 Πεθαί­νει ο Ούγκο Τσά­βεζ Φρί­ας, πρώ­ην στρα­τιω­τι­κός και Πρό­ε­δρος της Βενε­ζου­έ­λας από το 1999 έως το 2013.

Η Βενε­ζου­έ­λα και η οπορ­του­νι­στι­κή θεω­ρία του «Σοσια­λι­σμού του 21ου αιώνα»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο