Σαν σήμερα 5 Νοεμβρίου πέθανε ο συγγραφέας των «Γαλαρία Νο7», «Αλύγιστος», «Παράνομος»

Ο Κώστας Κοτζιάς γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να, πρω­τό­το­κος γιος του Πανα­γιώ­τη Κοτζιά από τη Δημη­τσά­να και της Ξένης το γένος Αλε­ξαν­δρο­πού­λου από τη Χαλ­κί­δα. Αδερ­φός του είναι ο επί­σης συγ­γρα­φέ­ας Αλέ­ξαν­δρος Κοτζιάς. Η οικο­γέ­νεια Κοτζιά ήταν εύπο­ρη, κατα­στρά­φη­κε όμως οικο­νο­μι­κά κατά τη διάρ­κεια της γερ­μα­νι­κής κατο­χής, καθώς είχε προη­γη­θεί και ο θάνα­τος του πατέ­ρα ήδη από … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Σαν σήμε­ρα 5 Νοεμ­βρί­ου πέθα­νε ο συγ­γρα­φέ­ας των «Γαλα­ρία Νο7», «Αλύ­γι­στος», «Παρά­νο­μος».