Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 5 Οκτωβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

🗓️ Σαν σήμερα 5 Οκτωβρίου -

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.
📋 Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

610 Ο αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου Φλά­βιος Φωκάς συλ­λαμ­βά­νε­ται, εκτε­λεί­ται και το σώμα του καί­γε­ται στην αγο­ρά του Βοός. Την ίδια ημέ­ρα η σύγκλη­τος και ο λαός προ­σφέ­ρουν το στέμ­μα στον Ηρά­κλειο. Η στέ­ψη τελεί­ται από τον Πατριάρ­χη Σέρ­γιο, στο παρεκ­κλή­σιο του Αγί­ου Στε­φά­νου, στο Μέγα Παλά­τιον. Στη συνέ­χεια ακο­λου­θεί ο γάμος του με την Φαβία, η οποία μετο­νο­μά­ζε­ται σε Ευδο­κία, και κατό­πιν η στέ­ψη της ως αυτοκράτειρα.

869 Αρχί­ζει η Δ’ Σύνο­δος της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης, η οποία θα απο­φα­σί­σει για την τύχη του Πατριάρ­χη Φώτιου.

1582 Η μέρα που δεν υπήρ­ξε ποτέ… Είναι η πρώ­τη μέρα του Ιου­λια­νού Ημε­ρο­λο­γί­ου, που παρα­λεί­φθη­κε, προ­κει­μέ­νου να εναρ­μο­νι­στούν οι ημε­ρο­μη­νί­ες με το Γρη­γο­ρια­νό Ημερολόγιο.

5 Οκτώ­βρη 1582: Η ημέ­ρα που ..δεν υπήρ­ξε ποτέ!

1713 Γεν­νιέ­ται ο Γάλ­λος φιλό­σο­φος και συγ­γρα­φέ­ας Ντε­νί Ντι­ντε­ρό, απ’ τους κυριό­τε­ρους εκπρο­σώ­πους του Δια­φω­τι­σμού. (Θαν. 31/7/1784)

didero

1793 Κατά την διάρ­κεια της γαλ­λι­κής επα­νά­στα­σης, καταρ­γεί­ται από θρη­σκεία ο χρι­στια­νι­σμός στη Γαλλία.

1850 Πέθα­νε ο Λογ­γί­νος Χέυ­δεν, ολλαν­δι­κής κατα­γω­γής Ρώσος ναύ­αρ­χος. Ήταν ο διοι­κη­τής της ρωσι­κής ναυ­τι­κής μοί­ρας στη Ναυ­μα­χία του Ναβα­ρί­νου. (Γεν. 6/9/1772)

1864 Γεν­νιέ­ται ο Γάλ­λος εφευ­ρέ­της Λουί Λιμιέρ, που μαζί με τον αδερ­φό του Ογκίστ, κατα­σκεύ­α­σαν τη πρώ­τη κινη­μα­το­γρα­φι­κή μηχανή.

1864: 60 χιλιά­δες άνθρω­ποι χάνουν τη ζωή τους στην Καλ­κού­τα της Ινδί­ας έπει­τα από το ξέσπα­σμα κυκλώνα.

1880 Πεθαί­νει ο Jacques Offenbach (Ζακ Όφεν­μπαχ ‑γεν­νή­θη­κε στην Κολω­νία της Γερ­μα­νί­ας το 1819), συν­θέ­της και βιο­λον­τσε­λί­στας,  ένας από τους δημιουρ­γούς του μου­σι­κού είδους της οπε­ρέ­τας και από τους προ­δρό­μους της σύγ­χρο­νης μου­σι­κής κωμωδίας.

1882 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός φυσι­κός Ρόμπερτ Γκό­νταρντ, που θεω­ρεί­ται ένας από τους θεμε­λιω­τές της τεχνο­λο­γί­ας των πυραύλων.

1892 Η συμ­μο­ρία των 🤠 Ντάλ­τον επι­χει­ρεί την τελευ­ταία της ληστεία. Στην προ­σπά­θειά τους να ληστέ­ψουν τρά­πε­ζα στο Κόφι Βιλ του Κάν­σας γίνο­νται αντι­λη­πτοί από τους πολί­τες και στην ανταλ­λα­γή πυρο­βο­λι­σμών που ακο­λου­θεί σκο­τώ­νο­νται οι τέσ­σε­ρις, ενώ δια­σώ­ζε­ται βαρύ­τα­τα τραυ­μα­τι­σμέ­νος ο Έμετ Ντάλ­τον, ο οποί­ος κατα­δι­κά­ζε­ται σε ισόβια.

1900 Στο Παρί­σι, το Συνέ­δριο της Ειρή­νης κατα­δι­κά­ζει τη βρε­τα­νι­κή πολι­τι­κή στη Νότια Αφρι­κή και δια­κη­ρύτ­τει το δικαί­ω­μα της Δημο­κρα­τί­ας των Μπό­ερς για αυτοδιάθεση.

1905 Ο Wilbur Wright πραγ­μα­το­ποιεί πτή­ση 24 μιλί­ων σε 39 λεπτά, ένα παγκό­σμιο ρεκόρ που κρά­τη­σε έως το 1908
Οι αδελ­φοί Ράιτ, Όρβιλ και Γουίλ­μπουρ, είναι οι δύο Αμε­ρι­κα­νοί στους οποί­ους απο­δί­δε­ται η εφεύ­ρε­ση και κατα­σκευή του πρώ­του επι­τυ­χη­μέ­νου αερο­πλά­νου στον κόσμο και η πραγ­μα­το­ποί­η­ση της πρώ­της ελεγ­χό­με­νης, μηχα­νι­κά προ­ω­θού­με­νης, βαρύ­τε­ρης από τον αέρα, ανθρώ­πι­νης πτή­σης το 1903.

1908 Η Βουλ­γα­ρία κηρύσ­σε­ται ανε­ξάρ­τη­τη από την Οθω­μα­νι­κή Αυτοκρατορία.

1910 Η Πορ­το­γα­λία ανα­τρέ­πει το καθε­στώς της μοναρ­χί­ας και ανα­κη­ρύσ­σε­ται δημο­κρα­τία, μετά από ένα επι­τυ­χές επα­να­στα­τι­κό κίνη­μα κατά του βασι­λιά Εμμα­νου­ήλ Β’.

1912 (π. ημ.) Η Ελλά­δα κηρύσ­σει τον πόλε­μο κατά της Τουρ­κί­ας στο μέτω­πο των Συμ­μά­χων και του Μαυ­ρο­βου­νί­ου, που είχε κηρύ­ξει τον πόλε­μο κατά της Πύλης από τις 25 Σεπτεμ­βρί­ου. Ο ελλη­νι­κός στρα­τός δια­βαί­νει τα σύνο­ρα και εισέρ­χε­ται στο έδα­φος της Μακε­δο­νί­ας, ενώ ο στό­λος της μπλο­κά­ρει τα μικρα­σια­τι­κά παρά­λια (Α’ Βαλ­κα­νι­κός Πόλεμος).

1915 Μετά την άρνη­ση του βασι­λιά να υπο­γρά­ψει την επι­στρά­τευ­ση ώστε να μπει η Ελλά­δα στον Α’ παγκό­σμιο πόλε­μο με τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό συνα­σπι­σμό της Αντάντ, ο Ελ. Βενι­ζέ­λος παραι­τεί­ται από την πρωθυπουργία.

1919 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται το ντε­μπού­το του Έντσο Φερά­ρι σε αγώ­να αυτο­κι­νή­των. Αργό­τε­ρα θα ιδρύ­σει την αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νία που φέρει το όνο­μά του.

1922 Σύμ­φω­να με από­φα­ση της Ελλη­νι­κής Επα­να­στα­τι­κής Επι­τρο­πής, οι υπεύ­θυ­νοι της εθνι­κής τρα­γω­δί­ας (Μικρα­σια­τι­κή Κατα­στρο­φή) θα τιμω­ρη­θούν παρα­δειγ­μα­τι­κά. Πρό­ε­δρος της ανα­κρι­τι­κής επι­τρο­πής ορί­ζε­ται ο στρα­τη­γός Θεό­δω­ρος Πάγκαλος.

1930 Ο Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος κηρύσ­σει την έναρ­ξη των Α’ Βαλ­κα­νι­κών Αγώ­νων Στί­βου στο Πανα­θη­ναϊ­κό Στά­διο, παρου­σία του τούρ­κου πρω­θυ­πουρ­γού. Ο επι­κο­ντι­στής του Πανα­θη­ναϊ­κού, Αργύ­ρης Καρα­γιάν­νης, γίνε­ται ο πρώ­τος έλλη­νας βαλκανιονίκης.

1930 Την ίδια μέρα, τίθε­ται σε ισχύ η σύμ­βα­ση για την εγκα­τά­στα­ση αυτό­μα­των τηλε­φω­νι­κών κέντρων στην Αθή­να και τον Πειραιά.

1933 Γεν­νή­θη­κε ο ηθο­ποιός Πέτρος Φυσσούν

fussoun

1934 Υπο­γρά­φε­ται το «Σύμ­φω­νο κοι­νής δρά­σης ενά­ντια στην στρα­τιω­τι­κο­φα­σι­στι­κή δικτα­το­ρία» μετα­ξύ του ΚΚΕ, του Αγρο­τι­κού, του Σοσια­λι­στι­κού και του Εργα­τι­κού Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος, καθώς και της Ενω­τι­κής ΓΣΕΕ, της ΓΣΕΕ και των Ανε­ξάρ­τη­των Συνδικάτων.

1947 Ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Χάρι Τρού­μαν, καλεί τους Αμε­ρι­κα­νούς να μειώ­σουν την κατα­νά­λω­ση κρέ­α­τος και που­λε­ρι­κών, για να υπάρ­ξει περισ­σό­τε­ρο δια­θέ­σι­μο φαγη­τό για την Ευρώ­πη, που υπο­φέ­ρει από πείνα.

1949 38 μέρες μετά τη λήξη του Εμφυ­λί­ου Πολέ­μου, συνέρ­χε­ται η 6η ολο­μέ­λεια του ΚΚΕ στο Μπου­ρέ­λι της Αλβα­νί­ας και απο­φα­σί­ζει την επί­ση­μη παύ­ση του πυρός. Στα νέα καθή­κο­ντα του κόμ­μα­τος περι­λαμ­βά­νο­νται η ίδρυ­ση ενός νόμι­μου πλα­τιού αρι­στε­ρού δημο­κρα­τι­κού κόμ­μα­τος και η έκδο­ση μιας αρι­στε­ρής νόμι­μης αθη­ναϊ­κής εφημερίδας.

1951 Ξεκι­νούν στην Αλε­ξάν­δρεια της Αιγύ­πτου οι πρώ­τοι Μεσο­γεια­κοί Αγώνες.

1952 Ξεκι­νά τις εργα­σί­ες του το 19ο Συνέ­δριο του το Πανε­νω­σια­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα (μπολ­σε­βί­κοι), κατά το οποίο μετο­νο­μά­στη­κε σε Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης (5–14/10/1952).Το συνέ­δριο ασχο­λή­θη­κε ιδιαί­τε­ρα με τα ζητή­μα­τα της σοσια­λι­στι­κής οικο­δό­μη­σης (ιδιαί­τε­ρα μετά τις ευρύ­τα­τες κατα­στρο­φές του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου), ενώ τονί­στη­κε η ανά­γκη για μια πιο απο­φα­σι­στι­κή πάλη απέ­να­ντι στα υπο­λείμ­μα­τα της αστι­κής ιδε­ο­λο­γί­ας και μια μεγα­λύ­τε­ρη προ­σο­χή των κομ­μα­τι­κών οργα­νώ­σε­ων στην κομ­μα­τι­κή-οργα­νω­τι­κή και ιδε­ο­λο­γι­κή δουλειά.
Το συνέ­δριο, ωστό­σο, υπο­τί­μη­σε την καπι­τα­λι­στι­κή ανα­συ­γκρό­τη­ση μετά τον πόλε­μο, ενώ η υιο­θέ­τη­ση της θέσης της «ειρη­νι­κής συνύ­παρ­ξης» δεν απο­τύ­πω­νε αντι­κει­με­νι­κά τις σχέ­σεις σοσια­λι­σμού — καπι­τα­λι­σμού σε διε­θνές επί­πε­δο (902.gr)

1955 Μετά το θάνα­το του Α. Παπά­γου ο βασι­λιάς Παύ­λος δίνει την εντο­λή σχη­μα­τι­σμού κυβέρ­νη­σης στον Κ. Καραμανλή.

1962 Κυκλο­φο­ρεί στην Αγγλία το πρώ­το single των Beatles, Love Me Do, έχο­ντας Flip Side το P.S. I Love You.

1962 Βγαί­νει στους κινη­μα­το­γρά­φους η ται­νία Δόκτωρ Νο, η πρώ­τη της σει­ράς ται­νιών Τζέιμς Μποντ

1968 Σφο­δρές συγκρού­σεις στο Λοντο­ντέ­ρυ μετα­ξύ αστυ­νο­μί­ας και δια­δη­λω­τών εγκαι­νιά­ζουν νέα περί­ο­δο ανα­τα­ρα­χής στη Βόρεια Ιρλανδία.

1969 Παρα­δί­δε­ται στην κυκλο­φο­ρία η νέα οδι­κή αρτη­ρία Κορίνθου-Πατρών.

1970  Ο Βρε­τα­νός εμπο­ρι­κός ακό­λου­θος Τζέιμς Κρος απα­γά­γε­ται από μέλη της οργά­νω­σης Απε­λευ­θε­ρω­τι­κό Μέτω­πο του Κεμπέκ, προ­κα­λώ­ντας την Κρί­ση του Οκτω­βρί­ου στον Καναδά.

1975 Γεν­νή­θη­κε η  Αγγλί­δα ηθο­ποιός Kate [Elizabeth] Winslet (Κέιτ Γουίνσλετ)
Έχει κερ­δί­σει το Όσκαρ Α’ Γυναι­κεί­ου Ρόλου για την ται­νία Σφρα­γι­σμέ­να Χεί­λη, τέσ­σε­ρις Χρυ­σές Σφαί­ρες, τρία βρα­βεία BAFTA, βρα­βείο BIFA, βρα­βείο Έμμυ, βρα­βείο Γκράμ­μυ, βρα­βείο AACTA και τρία βρα­βεία Guild
Είναι η νεα­ρό­τε­ρη ηθο­ποιός που έχει λάβει έξι υπο­ψη­φιό­τη­τες για Όσκαρ, με επτά υπο­ψη­φιό­τη­τες συνο­λι­κά, και είναι μια από τις ελά­χι­στες ηθο­ποιούς που κέρ­δι­σε τρία από τα τέσ­σε­ρα αμε­ρι­κα­νι­κά βρα­βεία EGOT. Επι­πρό­σθε­τα, έχει κερ­δί­σει βρα­βεία από την Αυστρα­λια­νή Ακα­δη­μία Κινη­μα­το­γρά­φου και Τηλε­ό­ρα­σης και Ευρω­παϊ­κή Ακα­δη­μία Κινη­μα­το­γρά­φου, μετα­ξύ άλλων, καθώς και το τιμη­τι­κό βρα­βείο César το 2012.

1969 Γεν­νή­θη­κε ο τρα­γου­δι­στής Γιάν­νης Κότσιρας.

1983 Πέθα­νε ο Earl [Silas] Tupper (Ερλ Τάπερ), Αμε­ρι­κα­νός εφευ­ρέ­της και επι­χει­ρη­μα­τί­ας. Όταν με τη μεγά­λη οικο­νο­μι­κή καπι­τα­λι­στι­κή κρί­ση χρε­ο­κό­πη­σε, έπια­σε δου­λειά στην εται­ρεία χημι­κών DuPont, όπου χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ανθε­κτι­κά κομ­μά­τια σκω­ρί­ας από πολυαι­θυ­λέ­νιο, τα έκα­νε καλού­πι, δια­μορ­φώ­νο­ντάς την σε ελα­φριά και άθραυ­στα δοχεία, φλι­τζά­νια, πιά­τα κλπ. Κατα­σκεύ­α­σε ακό­μα και αντια­σφυ­ξιο­γό­νες μάσκες, οι οποί­ες χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν στη διάρ­κεια του Β΄ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, ιδρύ­ο­ντας το 1938 την εται­ρεία Tupperware Plastics Company (εφεύ­ρε­ση των τάπερ) που κυκλο­φό­ρη­σαν εμπο­ρι­κά το 1946.

1984 Εκτο­ξεύ­ε­ται από τη Φλό­ρι­ντα το δια­στη­μό­πλοιο Space Shuttle Challenger με 7μελές πλή­ρω­μα ‑το μεγα­λύ­τε­ρο στην ιστο­ρία των δια­στη­μι­κών ταξι­διών. Ανά­με­σά τους ο πρώ­τος Κανα­δός που βγή­κε στο διά­στη­μα (Marc Garneau)

1988 Στη Χιλή, σε δημο­ψή­φι­σμα το 54,8% κατα­ψη­φί­ζει την πρό­τα­ση να παρα­μεί­νει ο δικτά­το­ρας Αου­γκού­στο Πινο­σέτ για άλλα 8 χρό­νια στο ύπα­το αξί­ω­μα του κράτους.

1999 Στο Λον­δί­νο, έπει­τα από σύγκρου­ση δύο τραί­νων υψη­λής ταχύ­τη­τας στο σταθ­μό του Πάντινγ­κτον, βρί­σκουν το θάνα­το 31 και τραυ­μα­τί­ζο­νται 400 άτομα.

2000 Λαϊ­κή εξέ­γερ­ση στο Βελι­γρά­δι, με στό­χο την ανα­τρο­πή του ηγέ­τη της Γιου­γκο­σλα­βί­ας, Σλό­μπο­νταν Μιλό­σε­βιτς. Χιλιά­δες πολί­τες συγκε­ντρώ­νο­νται στο Βελι­γρά­δι για να δια­μαρ­τυ­ρη­θούν για  απά­τη στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές. Οι δια­δη­λω­τές απαι­τούν την παραί­τη­ση του Μιλό­σε­βιτς και εισβάλ­λουν στο κοι­νο­βού­λιο. Οι δια­δη­λώ­σεις θα ανα­γκά­σουν το Μιλό­σε­βιτς να παρα­δε­χθεί την ήττα του και να παραιτηθεί.

2009 Ο Γιώρ­γος Παπαν­δρέ­ου λαμ­βά­νει εντο­λή σχη­μα­τι­σμού κυβέρ­νη­σης από τον Πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας, Κάρο­λο Παπούλια

2011 Πέθα­νε ο Στηβ Τζο­μπς, Αμε­ρι­κα­νός επι­χει­ρη­μα­τί­ας και συνι­δρυ­τής της Apple

***

ekpaideutikoi

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο