Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 5 Οκτωβρίου

1582 Η μέρα που δεν υπήρ­ξε ποτέ… Είναι η πρώ­τη μέρα του Ιου­λια­νού Ημε­ρο­λο­γί­ου, που παρα­λεί­φθη­κε, προ­κει­μέ­νου να εναρ­μο­νι­στούν οι ημε­ρο­μη­νί­ες με το Γρη­γο­ρια­νό Ημερολόγιο.

1713 Γεν­νιέ­ται ο Γάλ­λος φιλό­σο­φος και συγ­γρα­φέ­ας Ντε­νί Ντι­ντε­ρό, απ’ τους κυριό­τε­ρους εκπρο­σώ­πους του Δια­φω­τι­σμού. (Θαν. 31/7/1784)

1850 Πέθα­νε ο Λογ­γί­νος Χέυ­δεν, ολλαν­δι­κής κατα­γω­γής ρώσος ναύ­αρ­χος. Ήταν ο διοι­κη­τής της ρωσι­κής ναυ­τι­κής μοί­ρας στη Ναυ­μα­χία του Ναβα­ρί­νου. (Γεν. 6/9/1772)

1864 Γεν­νιέ­ται ο Γάλ­λος εφευ­ρέ­της Λουί Λιμιέρ, που μαζί με τον αδερ­φό του Ογκίστ, κατα­σκεύ­α­σαν τη πρώ­τη κινη­μα­το­γρα­φι­κή μηχανή.

1864: 60 χιλιά­δες άνθρω­ποι χάνουν τη ζωή τους στην Καλ­κού­τα της Ινδί­ας έπει­τα από το ξέσπα­σμα κυκλώνα.

1882 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός φυσι­κός Ρόμπερτ Γκό­νταρντ, που θεω­ρεί­ται ένας από τους θεμε­λιω­τές της τεχνο­λο­γί­ας των πυραύλων.

1892 Η συμ­μο­ρία των Ντάλ­τον επι­χει­ρεί την τελευ­ταία της ληστεία. Στην προ­σπά­θειά τους να ληστέ­ψουν τρά­πε­ζα στο Κόφι Βιλ του Κάν­σας γίνο­νται αντι­λη­πτοί από τους πολί­τες και στην ανταλ­λα­γή πυρο­βο­λι­σμών που ακο­λου­θεί σκο­τώ­νο­νται οι τέσ­σε­ρις, ενώ δια­σώ­ζε­ται βαρύ­τα­τα τραυ­μα­τι­σμέ­νος ο Έμετ Ντάλ­τον, ο οποί­ος κατα­δι­κά­ζε­ται σε ισόβια.

1908 Η Βουλ­γα­ρία κηρύσ­σε­ται ανε­ξάρ­τη­τη από την Οθω­μα­νι­κή Αυτοκρατορία.

1912 Η Ελλά­δα κηρύσ­σει τον πόλε­μο στην Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία, ενώ ο στό­λος της μπλο­κά­ρει τα μικρα­σια­τι­κά παρά­λια (Α’ Βαλ­κα­νι­κός Πόλεμος).

1919 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται το ντε­μπού­το του Έντσο Φερά­ρι σε αγώ­να αυτο­κι­νή­των. Αργό­τε­ρα θα ιδρύ­σει την αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νία που φέρει το όνο­μά του.

1949 38 μέρες μετά τη λήξη του Εμφυ­λί­ου Πολέ­μου, συνέρ­χε­ται η 6η ολο­μέ­λεια του ΚΚΕ στο Μπου­ρέ­λι της Αλβα­νί­ας και απο­φα­σί­ζει την επί­ση­μη παύ­ση του πυρός. Στα νέα καθή­κο­ντα του κόμ­μα­τος περι­λαμ­βά­νο­νται η ίδρυ­ση ενός νόμι­μου πλα­τιού αρι­στε­ρού δημο­κρα­τι­κού κόμ­μα­τος και η έκδο­ση μιας αρι­στε­ρής νόμι­μης αθη­ναϊ­κής εφημερίδας.

1951 Ξεκι­νούν στην Αλε­ξάν­δρεια της Αιγύ­πτου οι πρώ­τοι Μεσο­γεια­κοί Αγώνες.

1968 Σφο­δρές συγκρού­σεις στο Λοντο­ντέ­ρυ μετα­ξύ αστυ­νο­μί­ας και δια­δη­λω­τών εγκαι­νιά­ζουν νέα περί­ο­δο ανα­τα­ρα­χής στη Βόρεια Ιρλανδία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο