Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

1669 Ο Μολιέ­ρος παρου­σιά­ζει επί­ση­μα τη θεα­τρι­κή κωμω­δία Ταρ­τού­φος ή ο απα­τε­ώ­νας (Tartuffe, ou l’Imposteur) με τερά­στια επιτυχία.

1919 Γεν­νή­θη­κε ο Ανδρέ­ας Παπαν­δρέ­ου, ιδρυ­τής του ΠΑΣΟΚ και πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλάδας.

1930 Εκδί­δε­ται το Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα με το οποίο οι Ελλη­νί­δες απο­κτούν δικαί­ω­μα ψήφου στις δημο­τι­κές και κοι­νο­τι­κές εκλογές.

Θα πρέ­πει να περά­σουν ακό­μα 14 χρό­νια, έως τον Απρί­λη του 1944, ωσό­του οι γυναί­κες απο­κτή­σουν από το ΕΑΜ το δικαί­ω­μα του εκλέ­γειν και εκλέ­γε­σθαι (εκλο­γές για την ανά­δει­ξη του Εθνι­κού Συμ­βου­λί­ου στην Ελεύ­θε­ρη Ελλάδα).

1958 η Αμε­ρι­κά­νι­κη αερο­πο­ρία χάνει μια βόμ­βα υδρο­γό­νου στα ανοι­χτά των ακτών της Σαβά­να στην Τζόρ­τζια. Η βόμ­βα δεν βρέ­θη­κε ποτέ.

1968 Συνέρ­χε­ται η ιστο­ρι­κή 12η Πλα­τιά Ολο­μέ­λεια της ΚΕ του ΚΚΕ (5 — 15/2/1968). Η εσω­κομ­μα­τι­κή δια­πά­λη κορυ­φώ­νε­ται. Νίκη επί της δεξιάς ανα­θε­ω­ρη­τι­κής ομά­δας Παρ­τσα­λί­δη — Ζωγρά­φου — Δημη­τρί­ου η οποία προ­χω­ρά σε διά­σπα­ση, ιδρύ­ο­ντας αργό­τε­ρα το «ΚΚΕ εσωτερικού».

1971 Το δια­στη­μό­πλοιο «Απόλ­λων 14», η τρί­τη και τελευ­ταία επαν­δρω­μέ­νη απο­στο­λή των Αμε­ρι­κα­νών στο φεγ­γά­ρι, προ­σε­δα­φί­ζε­ται στην περιο­χή Φρα Μάου­ρο της Σελήνης.

1976 Ως «νεο­ελ­λη­νι­κή γλώσ­σα νοεί­ται η (…) δημο­τι­κή», όπως κατο­χυ­ρώ­νε­ται διά νόμου από τη Βουλή.

1983 Τα επί­ση­μα απο­τε­λέ­σμα­τα της απο­γρα­φής του 1981 ανε­βά­ζουν τον πλη­θυ­σμό της χώρας στα 9.740.411 άτομα.

1991 Αερο­σκά­φος C‑130 της Ελλη­νι­κής Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας συντρί­βε­ται στο όρος Όθρυς, κατά τη διάρ­κεια της προ­σέγ­γι­σης στο αερο­δρό­μιο της Νέας Αγχιά­λου. Νεκροί και οι 63 επι­βαί­νο­ντες, εκ των οποί­ων 19 αξιω­μα­τι­κοί και υπα­ξιω­μα­τι­κοί και 44 στρατεύσιμοι.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο