Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 6 Απριλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1199 Πέθα­νε ο βασι­λιάς της Αγγλί­ας, Ριχάρ­δος Α’ ο Λεοντόκαρδος

1483 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός ανα­γεν­νη­σια­κός γλύ­πτης, ζωγρά­φος και αρχι­τέ­κτο­νας Ραφα­ήλ (Ραφα­έ­λο Σάντι), ο οποί­ος πέθα­νε την ίδια μέρα το 1520, ανή­με­ρα των 37ων γενε­θλί­ων του

1793 Κατά τη διάρ­κεια της Γαλ­λι­κής αστι­κής Επα­νά­στα­σης, η Επι­τρο­πή Δημό­σιας Ασφά­λειας ανα­λαμ­βά­νει τη δια­κυ­βέρ­νη­ση της χώρας, εντεί­νο­ντας την επί­θε­ση ενα­ντί­ον της παλιάς φεου­δαρ­χι­κής τάξης που μάχε­ται λυσ­σα­λέα για την επι­βί­ω­σή της. Σήμε­ρα, η αστι­κή τάξη απο­ποιεί­ται το παρελ­θόν της και σε μια προ­σπά­θεια να δια­γρα­φεί ή να συκο­φα­ντη­θεί η ταξι­κή βία ως μοχλός της κίνη­σης της κοι­νω­νι­κής ιστο­ρί­ας, απο­κα­λεί την περί­ο­δο αυτή ως «τρο­μο­κρα­τία». Και αυτό βεβαί­ως για­τί πλέ­ον βρί­σκε­ται η ίδια στη θέση του παλιού, ενώ στη θέση του νέου βρί­σκε­ται η εργα­τι­κή τάξη.

1833 Πέθα­νε ο φιλό­λο­γος και ποι­η­τής, Αδα­μά­ντιος Κοραής

Κορα­ής Αδα­μά­ντιος, ο χαρα­κτη­ρι­στι­κό­τε­ρος εκπρό­σω­πος της προ­ε­πα­να­στα­τι­κής αστι­κής τάξης

1868 Ιδρύ­ε­ται στις ΗΠΑ η Κου Κλουξ Κλαν, μία οργά­νω­ση των λευ­κών που αντι­τί­θε­ται στη φυλε­τι­κή ισότητα.

1909 Οι Aμε­ρι­κα­νοί εξε­ρευ­νη­τές Ρόμπερτ Έντουαρντ Πίρι και Μάθιου Χέν­σον ανα­κα­λύ­πτουν τον Βόρειο Πόλο.

1917 Α’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες κηρύσ­σουν τον πόλε­μο στη Γερμανία.

1919 Ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός μπαί­νει νικη­φό­ρος στην Οδησ­σό. Κατα­λυ­τι­κό ρόλο στη νίκη της επα­νά­στα­σης έπαι­ξε τόσο η πολύ­πλευ­ρη στή­ρι­ξη των εργα­τών και αγρο­τών δια­φό­ρων εθνι­κο­τή­των, όσο και η ανά­πτυ­ξη του επα­να­στα­τι­κού κινή­μα­τος στα ίδια τα στρα­τεύ­μα­τα των ιμπε­ρια­λι­στών επεμ­βα­σιών (κυρί­ως των Γάλ­λων, αλλά και των Ελλήνων).

1934 Κατε­βαί­νουν σε απερ­γία 300 μεταλ­λω­ρύ­χοι του Μαντου­δί­ου Χαλ­κί­δας με την καθο­δή­γη­ση της ταξι­κής Ενω­τι­κής-ΓΣΕΕ. Η απερ­γία έπει­τα από σκλη­ρό αγώ­να 25 ημε­ρών έλη­ξε με νίκη των απερ­γών. Η εται­ρία δέχτη­κε όλα τα αιτή­μα­τά τους (την πλη­ρω­μή των χρω­στού­με­νων δεδου­λευ­μέ­νων 3 μηνών, την αύξη­ση του μερο­κά­μα­του, την εφαρ­μο­γή του 8ώρου, κ.α.).

1941 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία επι­τί­θε­ται στην Ελλά­δα και στη Γιουγκοσλαβία.

6 Απρι­λί­ου 1941: Η Γερ­μα­νία επι­τί­θε­ται στην Ελλάδα

1942 Οι Παρ­τι­ζά­νοι του Τίτο απε­λευ­θε­ρώ­νουν το Σαρά­γε­βο από τους Ναζί

1942 Γεν­νιέ­ται ο βρα­βευ­μέ­νος με Όσκαρ Αμε­ρι­κα­νός σκη­νο­θέ­της του κινη­μα­το­γρά­φου Μπά­ρι Λέβινσον.

1957 Ιδρύ­ε­ται από τον Αρι­στο­τέ­λη Ωνά­ση η Ολυ­μπια­κή Αερο­πο­ρία (Ο.Α.), ο οποί­ος εξα­γό­ρα­σε την κρα­τι­κή ΤΑΕ (Τεχνι­καί Αερο­πο­ρι­καί Εκμεταλλεύσεις)

1960 Πραγ­μα­τι­κή σύρ­ρα­ξη σημειώ­νε­ται στη Βου­λή, κατά τη διάρ­κεια της συζή­τη­σης της πρό­τα­σης δυσπι­στί­ας της ΕΔΑ κατά της κυβέρ­νη­σης του Κων­στα­ντί­νου Καρα­μαν­λή. Κυβερ­νη­τι­κοί βου­λευ­τές της ΕΡΕ επι­τί­θε­νται στους βου­λευ­τές της  ΕΔΑ απο­κα­λώ­ντας τους «Βούλ­γα­ρους» και αυτοί αντα­πο­δί­δουν απο­κα­λώ­ντας τους «ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες».

1964 Κυκλο­φο­ρεί το έργο του Χρή­στου Λεο­ντή, «Κατα­χνιά»

1964 Ο Νίκος Ζαχα­ριά­δης στέλ­νει από την Σοβιε­τι­κή Ένω­ση επι­στο­λή στον πρω­θυ­πουρ­γό Γ. Παπαν­δρέ­ου ζητώ­ντας να έρθει στην Ελλά­δα για να δικαστεί.

1971 Πέθα­νε ο Ρώσος συν­θέ­της, Ιγκόρ Στραβίνσκι.

1972 Η Αίγυ­πτος δια­κό­πτει τις σχέ­σεις της με την Ιορ­δα­νία, λόγω του σχε­δί­ου του Χου­σε­ΐν να δημιουρ­γή­σει Ομο­σπον­δία με την Παλαιστίνη.

1979 Ενερ­γο­ποιεί­ται ο κυκλο­φο­ρια­κός δακτύ­λιος στην Αθήνα.

1994 Με αφορ­μή την «μυστη­ριώ­δη» κατάρ­ρι­ψη του ιδιω­τι­κού αερο­πλά­νου του προ­έ­δρου της χώρας, αρχί­ζει η γενο­κτο­νία στη Ρουά­ντα, από την πλειο­ψη­φού­σα φυλή Χού­του ενα­ντί­ον της μειο­ψη­φού­σας φυλής Τού­τσι που ελέγ­χει τη χώρα. Εκα­τό ημέ­ρες σφα­γής. Μέχρι την 4η Ιου­λί­ου (!). Τελι­κός απο­λο­γι­σμός: 937.000 νεκροί. Μια σφα­γή που ήταν απο­τέ­λε­σμα του αντα­γω­νι­σμού Γαλ­λί­ας (που επι­θυ­μού­σε να δια­τη­ρή­σει την εξα­σφά­λι­ση ενερ­γεια­κών πηγών και πόρων) και ΗΠΑ (ανα­ζη­τού­σαν ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρο ρόλο και έλεγ­χο σε περιο­χές της Κεντρι­κής Αφρι­κής). Οι δύο αυτοί σύμ­μα­χοι (κατά τ’ άλλα) ήταν πίσω από τις δύο αντι­μα­χό­με­νες ομάδες.

2003 Οι αμε­ρι­κα­νι­κές δυνά­μεις εισβάλ­λουν στη Βαγδάτη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο