Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 6 Αυγούστου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

Σαν σήμε­ρα 6 Αυγού­στου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

626 Ο Βυζα­ντι­νός Στό­λος κατα­ναυ­μα­χεί και δια­σκορ­πί­ζει τον στό­λο των Αβά­ρων και Σλά­βων που πολιορ­κούν την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη. Η νίκη απο­δί­δε­ται στην «Υπέρ­μα­χο Θεο­τό­κο», στην οποία αφιε­ρώ­νε­ται ο «Ακά­θι­στος Ύμνος».

1221 πέθα­νε ο Ντό­μι­νικ ντε Γκουθ­μάν, ο Άγιος Δομί­νι­κος των καθο­λι­κών, ιδρυ­τής του τάγ­μα­τος των Δομι­νι­κα­νών μοναχών

1765 γεν­νή­θη­κε ο Μανιά­της κοτζα­μπά­σης και μέλος της Φιλι­κής Εται­ρί­ας Πετρό­μπε­ης Μαυ­ρο­μι­χά­λης, πρό­ε­δρος της επα­να­στα­τι­κής κυβέρ­νη­σης (Εκτε­λε­στι­κό) το 1823–1824.

1806 παραι­τεί­ται ο τελευ­ταί­ος Ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας Φρα­γκί­σκος Α’ γεγο­νός που σημαί­νει το τέλος της Ιερής Ρωμαϊ­κής Αυτοκρατορίας.

1865 πέθα­νε ο Φανα­ριώ­της και μέλος της Φιλι­κής Εται­ρί­ας Αλέ­ξαν­δρος Μαυ­ρο­κορ­δά­τος, πρό­ε­δρος της επα­να­στα­τι­κής κυβέρ­νη­σης (Εκτε­λε­στι­κό) το 1822 — 1823 και τέσ­σε­ρις φορές πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλάδας.

1881 γεν­νή­θη­κε ο Άγγλος για­τρός Αλέ­ξαν­δρος Φλέ­μινγκ, σύζυ­γος της Ελλη­νί­δας Αμα­λί­ας Φλέ­μινγκ, που ανα­κά­λυ­ψε την πενικιλίνη

1911  γεν­νή­θη­κε η Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός Λου­σίλ Μπολ

1913 ο Πρω­θυ­πουρ­γός της Γαλ­λί­ας προ­τεί­νει στον Άγγλο ομό­λο­γό του την κατα­σκευή μιας σήραγ­γας 100 μέτρων κάτω από την επι­φά­νεια της θάλασ­σας, στη Μάγχη.

1917  γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός Ρόμπερτ Μίτσαμ

1917 πυρ­κα­γιά στη Θεσ­σα­λο­νί­κη κατέ­στρε­ψε μεγά­λο τμή­μα της πόλης. Οι άστε­γοι φτά­νουν τις 80.000.

1923 ο Αλέ­ξαν­δρος Ζαΐ­μης απο­φά­σι­σε να ηγη­θεί εθνι­κού συνα­σπι­σμού ενό­ψει των εκλο­γών, ενώ ο Νικό­λα­ος Πλα­στή­ρας δήλω­σε ότι η Επα­νά­στα­ση θα παρέ­δι­δε την εξου­σία σε κοι­νο­βου­λευ­τι­κή κυβέρνηση.

1926 στη Νέα Υόρ­κη κάνει πρε­μιέ­ρα στις κινη­μα­το­γρα­φι­κές αίθου­σες , ο “Δον Ζουάν”, η πρώ­τη “ομι­λού­σα” κινη­μα­το­γρα­φι­κή ται­νία με πρω­τα­γω­νι­στή τον Τζον Μπάριμορ.

1928  Γεν­νή­θη­κε ο συγ­γρα­φέ­ας Jan Kucera

1928 Γεν­νή­θη­κε ο Άντι Γουόρ­χολ, αμε­ρι­κα­νός καλ­λι­τέ­χνης της ποπ αρτ, σκη­νο­θέ­της και συγ­γρα­φέ­ας. (Θαν. 22/2/1987)

1944 Τμή­μα­τα του 30ου Συντάγ­μα­τος του ΕΛΑΣ ανα­τι­νά­ζουν στο Μου­χα­ρέ­μι Χάνι γερ­μα­νι­κή αμα­ξο­στοι­χία, που συνο­δευό­ταν από ισχυ­ρή στρα­τιω­τι­κή δύνα­μη. Στη μάχη που ακο­λού­θη­σε σκο­τώ­θη­καν 190 και αιχ­μα­λω­τί­στη­καν 60 Γερ­μα­νοί και Ιτα­λοί στρατιώτες.

1945 το αμε­ρι­κα­νι­κό βομ­βαρ­δι­στι­κό “Enola Gay” ρίχνει την πρώ­τη ατο­μι­κή βόμ­βα στη Χιρο­σί­μα, κατα­στρέ­φο­ντας το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της πόλης. Σε 90.000 έως 166.000 εκτι­μώ­νται οι άνθρω­ποι –άμα­χος πλη­θυ­σμός- που πέθα­ναν είτε άμε­σα είτε ως απο­τέ­λε­σμα των φρι­κτών εγκαυ­μά­των, της δηλη­τη­ρί­α­σης από τη ραδιε­νέρ­γεια, κλπ. Πρό­κει­ται για ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα εγκλή­μα­τα κατά της ανθρω­πό­τη­τας, που δεν υπα­γο­ρευό­ταν από καμιά πολε­μι­κή ανά­γκη. Τρεις μέρες αργό­τε­ρα θα ακο­λου­θή­σει και νέα ρίψη ατο­μι­κής βόμ­βας στην πόλη Ναγκασάκι.

xirosima

1948 η Ολλαν­δέ­ζα Fanny Blankers-Koen σε ηλι­κία 30 ετών γίνε­ται η πρώ­τη γυναί­κα που κερ­δί­ζει τέσ­σε­ρα χρυ­σά μετάλ­λια σε Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες (100μ σε 11.9, 200μ σε 24.4 80μ εμπό­δια σε 11.2 και 4x100 σε 47.5).

1960 κατά τη διάρ­κεια της κου­βα­νέ­ζι­κης επα­νά­στα­σης, η Κού­βα μετά το εμπάρ­γκο που της επι­βλή­θη­κε από τις ΗΠΑ, κρα­τι­κο­ποιεί όλες τις αμε­ρι­κα­νι­κές αλλά και ξένες ιδιοκτησίες

1976 Το βρά­δυ της 6ης Αυγού­στου 1976 το τουρ­κι­κό ερευ­νη­τι­κό σκά­φος «Χόρα» παρα­βιά­ζει για πρώ­τη φορά την ελλη­νι­κή υφα­λο­κρη­πί­δα. Το πρωί της 7ης Αυγού­στου γίνε­ται η δεύ­τε­ρη παρα­βί­α­ση. Η κυβέρ­νη­ση Καρα­μαν­λή κατα­θέ­τει προ­σφυ­γή στο Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ και στο Διε­θνές Δικα­στή­ριο της Χάγης ζητώ­ντας την πολι­τι­κή κατα­δί­κη της Τουρ­κί­ας και τη λήψη ασφα­λι­στι­κών μέτρων. Το «Χόρα» επέ­στρε­ψε στη Σμύρ­νη στις 17 Αυγού­στου. Οι προ­σφυ­γές της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης στους διε­θνείς οργα­νι­σμούς έμει­ναν χωρίς αποτέλεσμα.

xora

1984 ο Carl Lewis κερ­δί­ζει το δεύ­τε­ρο χρυ­σό μετάλ­λιο στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Λος Άντζε­λες, όταν κατα­κτά την πρώ­τη θέση στο άλμα εις μήκος με 8.54.

1989 το έργο “Ω Καλ­κού­τα!” κατε­βαί­νει από θέα­τρο της Νέας Υόρ­κης, μετά από 5.959 παραστάσεις.

1990 το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ ψηφί­ζει ομό­φω­να την επι­βο­λή εμπο­ρι­κού εμπάρ­γκο κατά του Ιράκ, μετά την εισβο­λή του τελευ­ταί­ου στο Κουβέιτ.

1991 βγαί­νει στον “αέρα” του Internet, το πρώ­το site από τον Tim Berners-Lee , πατέ­ρα του παγκό­σμιου ιστού

1992 η Βού­λα Πατου­λί­δου κατα­κτά το χρυ­σό μετάλ­λιο στο δρό­μο των 100 μέτρων με εμπό­δια, στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες της Βαρ­κε­λώ­νης, με επί­δο­ση 12.64 και ανα­φω­νεί “Για την Ελλά­δα ρε γαμώτο”.

1994 σε κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης τίθε­ται ο νομός Σάμου, εξαι­τί­ας της μεγά­λης πυρ­κα­γιάς που απο­τέ­φρω­σε μεγά­λες δασι­κές και αγρο­τι­κές περιοχές.

1995 οι ΗΠΑ και το Βιετ­νάμ απο­κα­τέ­στη­σαν τις διπλω­μα­τι­κές τους σχέ­σεις, υπο­γρά­φο­ντας τα έγγρα­φα για το άνοιγ­μα της πρώ­της, μετά το 1954, αμε­ρι­κα­νι­κής πρε­σβεί­ας στη χώρα αυτή.

1996 60.000 κόσμος υπο­δέ­χε­ται τους Ολυ­μπιο­νί­κες της Ατλά­ντα στο Πανα­θη­ναϊ­κό Στά­διο, που φέρ­νουν μαζί τους 4 χρυ­σά, 4 αργυ­ρά και 48 συμ­με­το­χές στην τελι­κή οκτάδα.

1996 η NASA ανα­κοι­νώ­νει ότι, μετά από μελέ­τη του μετε­ω­ρί­τη ALH84001, ο οποί­ος εκτι­μά­ται ότι, απο­κό­πη­κε από τον Άρη, βρέ­θη­καν ίχνη πρω­τό­γο­νων μορ­φών ζωής.

1997 η Microsoft, αγο­ρά­ζει από την Apple μετο­χές αξί­ας 175 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολαρίων.

1997 κορε­α­τι­κό μπόινγκ 747 συντρί­βε­ται στη ζού­γκλα του Γουάμ, με απο­τέ­λε­σμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 300 επιβαίνοντες.

1999 Πέθα­νε η λαϊ­κή τρα­γου­δί­στρια Ρίτα Σακελαρίου.

2003 σε κατά­στα­ση εκτά­κτου ανά­γκης τίθε­ται η μισή Ευρώ­πη. Στην Πορ­το­γα­λία, κόλα­ση φωτιάς κατα­στρέ­φει 3.300.000 στρέμ­μα­τα δασι­κής έκτα­σης, ενώ 1.316 άτο­μα πεθαί­νουν από τον καύ­σω­να. Στη Γαλ­λία, περί­που 3.000 άνθρω­ποι χάνουν τη ζωή τους από τις υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες. Επί­σης, το κύμα καύ­σω­να σκο­τώ­νει του­λά­χι­στον 100 άτο­μα στην Ιτα­λία και περί­που 2.000 στην Ισπανία

1973  Πέθα­νε ο Φουλ­γκέν­σιο Μπα­τί­στα, δικτά­το­ρας της Κούβας

1978  Πέθα­νε ο πάπας Παύ­λος ΣΤ’

2015 πέθα­νε ο στι­χουρ­γός Κώστας Βίρβος

virvos

***

xirosima2

 

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο