Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 6 Δεκεμβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 6 Δεκεμ­βρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

330 μ. Χ. (κατ’ άλλους του 345 ή 352 μ.Χ.) Πέθα­νε ο Άγιος Νικό­λα­ος, επί­σκο­πος Μύρων, ο επο­νο­μα­ζό­με­νος και Μυρο­βλή­της, προ­στά­της των Ναυτικών

agios nikolaos

1060 O Μπέ­λα Α’ στέ­φε­ται βασι­λιάς της Ουγγαρίας.

1240 Οι Μογ­γό­λοι, υπό τον Μπα­τού Χαν, κατα­λαμ­βά­νουν και κατα­στρέ­φουν το Κίεβο.

1534 Ισπα­νοί άποι­κοι ιδρύ­ουν την πόλη Κίτο, σημε­ρι­νή πρω­τεύ­ου­σα του Ιση­με­ρι­νού (Εκουα­δόρ).

1768 Εκδί­δε­ται για πρώ­τη φορά η εγκυ­κλο­παί­δεια “Britannica”.

1778 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος χημι­κός, Γκέι Λου­σάκ, που δια­κρί­θη­κε για τις μελέ­τες του στα αέρια και ανα­κά­λυ­ψε τη σχέ­ση 2 προς 1 του υδρο­γό­νου με το οξυ­γό­νο που απο­τε­λούν το νερό

1797 Ο Ρήγας Φεραί­ος συλ­λαμ­βά­νε­ται στην Τερ­γέ­στη από την αυστρια­κή αστυ­νο­μία. Στη συνέ­χεια θα παρα­δο­θεί μαζί με άλλους συντρό­φους του — οπα­δούς της επα­νά­στα­σης στις οθω­μα­νι­κές αρχές, όπου θα βρουν τρα­γι­κό θάνατο.

1821 Κύπριοι της δια­σπο­ράς οργα­νώ­νουν συγκέ­ντρω­ση στη Ρώμη για να καταγ­γεί­λουν τις τουρ­κι­κές βιαιό­τη­τες στο νησί τους. Iεράρ­χες και πρό­κρι­τοι που είχαν δια­φύ­γει από το νησί για να σωθούν από τις εκτε­τα­μέ­νες σφα­γές του Ιου­λί­ου εκδί­δουν δια­κή­ρυ­ξη, που μπο­ρεί να θεω­ρη­θεί ως η πρώ­τη υπέρ της ενώ­σε­ως της Κύπρου με την Ελλάδα.

1865 Ψηφί­ζε­ται από το Κογκρέ­σο η 13η Τρο­πο­ποί­η­ση του Αμε­ρι­κα­νι­κού Συντάγ­μα­τος, που προ­βλέ­πει την κατάρ­γη­ση της δουλείας.

1877 Κυκλο­φο­ρεί το πρώ­το φύλο της εφη­με­ρί­δας Washington Post.

1878 Πέθα­νε ο ζωγρά­φος, Θεό­δω­ρος Βρυ­ζά­κης, ο πρώ­τος Έλλη­νας που σπού­δα­σε στην Ακα­δη­μία Καλών Τεχνών του Μονάχου

1892 Πέθα­νε ο Γερ­μα­νός εφευ­ρέ­της και επι­χει­ρη­μα­τί­ας, Ερνστ Βέρ­νερ φον Ζίμενς, ιδρυ­τής της βιο­μη­χα­νί­ας ηλε­κτρι­κών ειδών “Siemens”

1892 Το μπα­λέ­το του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊ­κόφ­σκι «Καρυο­θραύ­στης» παρου­σιά­ζε­ται για πρώ­τη φορά στην Αγία Πετρού­πο­λη από τα ρωσι­κά αυτο­κρα­το­ρι­κά μπα­λέ­τα. (18 Δεκεμ­βρί­ου με το νέο ημερολόγιο)

1912 Το βρά­δυ της 6 προς 7 Δεκεμ­βρί­ου ο ελλη­νι­κός στρα­τός απε­λευ­θε­ρώ­νει την Κορυ­τσά (Α’ Βαλ­κα­νι­κός Πόλεμος).

1915 Στην Ελλά­δα διε­ξά­γο­νται εκλο­γές, με απο­χή του κόμ­μα­τος των Φιλε­λευ­θέ­ρων του Ελευ­θε­ρί­ου Βενι­ζέ­λου. Οι αντι­βε­νι­ζε­λι­κές δυνά­μεις κερ­δί­ζουν, αλλά η απο­χή αγγί­ζει το 69%. Στην εξου­σία παρα­μέ­νει η κυβέρ­νη­ση Σκουλούδη.

1917 Λίγες μέρες μετά την δια­κή­ρυ­ξη περί αυτο­διά­θε­σης των λαών από τη μεριά της επα­να­στα­τι­κής σοβιε­τι­κής εξου­σί­ας, η Φιν­λαν­δία (η οποία έως τότε απο­τε­λού­σε τμή­μα της Ρωσι­κής αυτο­κρα­το­ρί­ας) ανα­κη­ρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία της. Στις 31 Δεκεμ­βρί­ου, η Σοβιε­τι­κή κυβέρ­νη­ση θα ανα­γνω­ρί­σει την ανε­ξάρ­τη­τη Φινλανδία.

1917 Στο λιμά­νι του Χάλι­φαξ στη Νέα Σκω­τία, το γαλ­λι­κό πλοίο Μον Μπλαν (Mont Blanc) συγκρού­ε­ται με το βελ­γι­κό πλοίο Ιμό (Imo). Το πρώ­το πλοίο είναι φορ­τω­μέ­νο με πολε­μο­φό­δια, με απο­τέ­λε­σμα να επα­κο­λου­θή­σει πυρ­κα­γιά και τρο­μα­κτι­κή έκρη­ξη. Από την έκρη­ξη, που θα μεί­νει στην ιστο­ρία ως η δεύ­τε­ρη μεγα­λύ­τε­ρη ανθρω­πο­γε­νής έκρη­ξη μετά τη Χιρο­σί­μα, 3.000 άτο­μα σκο­τώ­νο­νται, 6.000 άτο­μα τραυ­μα­τί­ζο­νται και περί­που 30.000 κάτοι­κοι της πόλης μένουν άστεγοι.

1920 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός μου­σι­κός της τζαζ Ντέι­βιντ Μπρούμπεκ.

1925 Δια­τυ­πώ­νε­ται για πρώ­τη φορά το αίτη­μα για 13ο μισθό, εν όψει των Χριστουγέννων.

1920 Επα­νέρ­χε­ται στον ελλη­νι­κό θρό­νο ο Κων­στα­ντί­νος Α’ μετά το απο­τέ­λε­σμα του δημο­ψη­φί­σμα­τος. Εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες λαού ζητω­κραυ­γά­ζουν τον ερχο­μό του.

1925 Οι συν­δι­κα­λι­στές δια­τυ­πώ­νουν για πρώ­τη φορά το αίτη­μα για 13ο μισθό, εν όψει των Χριστουγέννων.

1940 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Οι Ιτα­λοί καί­νε το Αργυ­ρό­κα­στρο και τους Αγί­ους Σαρά­ντα, με σκο­πό να συνε­χί­σουν την προς βορ­ρά υπο­χώ­ρη­σή τους. Κυνη­γώ­ντας τους ο ελλη­νι­κός στρα­τός μπαί­νει στους Αγί­ους Σαρά­ντα απε­λευ­θε­ρώ­νο­ντας τους για μία ακό­μη φορά.

1941 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η Βρε­τα­νία κηρύσ­σει τον πόλε­μο στη Φιλαν­δία, τη Ρου­μα­νία και την Ουγ­γα­ρία, επει­δή δεν έδω­σαν ικα­νο­ποι­η­τι­κές απα­ντή­σεις στα τελε­σί­γρα­φα που έστει­λε, ζητώ­ντας τους να δια­κό­ψουν τις εχθρο­πρα­ξί­ες ενά­ντια στη Ρωσία.

1944 Οι δυνά­μεις του ΕΛΑΣ μετά από σκλη­ρή μάχη κατα­λαμ­βά­νουν το Σύνταγ­μα Χωρο­φυ­λα­κής Μακρυ­γιάν­νη, στο πλαί­σιο των Δεκεμβριανών.

6 dekemvriou 1944

1948 Εμφύ­λιος Πόλε­μος: Ο Μάρ­κος Βαφειά­δης παύ­ε­ται από πρω­θυ­πουρ­γός της Προ­σω­ρι­νής Δημο­κρα­τι­κής Κυβέρ­νη­σης, καθαι­ρεί­ται από αρχη­γός του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού και στέλ­νε­ται στη Μόσχα για ανάπαυση.

1956 Ο Νέλ­σον Μαντέ­λα και 156 μαύ­ροι σύντρο­φοί του συλ­λαμ­βά­νο­νται για ενέρ­γειες κατά του Απαρτ­χάιντ στη Νότιο Αφρική.

1957 Στη σκιά του σοβιε­τι­κού δια­στη­μι­κού προ­γράμ­μα­τος, δύο μήνες μετά την επι­τυ­χή εκτό­ξευ­ση του σοβιε­τι­κού δορυ­φό­ρου «Σπούτ­νικ», οι Αμε­ρι­κα­νοί επι­χει­ρούν να στεί­λουν και αυτοί τον πρώ­το τους δορυ­φό­ρο στο διά­στη­μα. Η επι­χεί­ρη­ση υπήρ­ξε μια πατα­γώ­δης απο­τυ­χία, μιας και ο Αμε­ρι­κα­νι­κός πύραυ­λος δεν κατά­φε­ρε παρά να πετά­ξει 1,2 μέτρα πάνω από το έδα­φος προ­τού εκραγεί.

1958 Το μεγα­λύ­τε­ρο πετρε­λαιο­φό­ρο του κόσμου, χωρη­τι­κό­τη­τας ενός εκα­τομ­μυ­ρί­ου βαρε­λιών καθελ­κύ­ε­ται στο Κιουρ της Ιαπωνίας.

1978 Εγκρί­νε­ται το Σύνταγ­μα της Ισπα­νί­ας, που καθιε­ρώ­νει το πολί­τευ­μα της Συνταγ­μα­τι­κής Μοναρχίας.

1988 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός τρα­γου­δι­στής, Ρόι Όρμπισον

1990 Πέθα­νε ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους εκπρό­σω­πους της ελλη­νι­κής ροκ μου­σι­κής σκη­νής ο Παύ­λος Σιδηρόπουλος

paulos sidiropoulos

1992 Ινδουι­στές κατα­στρέ­φουν ένα ιστο­ρι­κό τζα­μί στην Αϊό­ντ­χια της Ινδί­ας, προ­κα­λώ­ντας βίαιες συγκρού­σεις μετα­ξύ ινδουι­στών και μου­σουλ­μά­νων. Πάνω από 2.000 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους στη διάρ­κεια αυτών των συγκρούσεων.

1994 Πέθα­νε ο Ιτα­λός ηθο­ποιός, Τζιαν Μαρία Βολοντέ.

1998 Ο Ούγκο Τσά­βες εκλέ­γε­ται Πρό­ε­δρος της Βενεζουέλας.

1998 Λήγει η 38χρονη κυριαρ­χία της IBM στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες μετά το συμ­βό­λαιο, που υπο­γρά­φει ο αγγλο­γαλ­λι­κός όμι­λος ηλε­κτρο­νι­κών υπο­λο­γι­στών Sema με τη ΔΟΕ προ­κει­μέ­νου να έχει τον έλεγ­χο όλων των συστη­μά­των κομπιού­τερ στις Ολυ­μπιά­δες από το 2002 μέχρι και το 2008.

1999 Επι­χει­ρη­μα­τι­κός πόλε­μος στις ΗΠΑ, καθώς δικα­στι­κή έκθε­ση χαρα­κτη­ρί­ζει «μονο­πω­λια­κή» την εται­ρεία «Microsoft» του Μπιλ Γκέιτς. Αγω­γή 19 αμε­ρι­κα­νι­κών Πολι­τειών κατά της εταιρείας.

2006 «έφυ­γε» από τη ζωή η ηθο­ποιός Μπέ­τυ Μοσχονά

mpetu mosxona

2006 Η NASA δημο­σιεύ­ει φωτο­γρα­φί­ες από τον Άρη, που υπο­δη­λώ­νουν την ύπαρ­ξη νερού στον Κόκ­κι­νο Πλανήτη.

2008 Ο 15χρονος μαθη­τής Αλέ­ξαν­δρος Γρη­γο­ρό­που­λος δολο­φο­νεί­ται από ειδι­κό φρου­ρό της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας στη συμ­βο­λή των οδών Τζα­βέλ­λα και Μεσο­λογ­γί­ου στα Εξάρ­χεια, ξεση­κώ­νο­ντας μαζι­κές εκδη­λώ­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας σε όλη την Ελλάδα.

epeteios grigoropoulou

2013 Πέθα­νε η Αννα Χρυ­σά­φη, μία από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες τρα­γου­δί­στριες του ελλη­νι­κού λαϊ­κού τραγουδιού

xrusafi

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο