Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 6 Ιουλίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

Σαν σήμε­ρα 6 Ιου­λί­ου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

371 π.Χ Μάχη των Λεύ­κτρων: Οι Θηβαί­οι υπό τον Επα­μει­νών­δα συντρί­βουν τους Σπαρ­τιά­τες στα Λεύ­κτρα Βοιω­τί­ας και δια­σφα­λί­ζουν την ηγε­μο­νία τους στον ελλα­δι­κό χώρο.

1535 Εκτε­λέ­στη­κε με την κατη­γο­ρία της εσχά­της προ­δο­σί­ας ο Άγγλος συγ­γρα­φέ­ας, Τόμας Μορ

1609 Στη Βοη­μία κατο­χυ­ρώ­νε­ται η ανεξιθρησκία.

1630 Κατά τη διάρ­κεια του Τρια­κο­ντα­ε­τούς Πολέ­μου, σου­η­δι­κά στρα­τεύ­μα­τα υπό τον βασι­λιά Γου­στά­βο — Αδόλ­φο κάνουν από­βα­ση στη Γερμανία.

1785 Το δολά­ριο επι­λέ­γε­ται ομό­φω­να ως η νομι­σμα­τι­κή μονά­δα των Η.Π.Α.

1808 Γεν­νιέ­ται ο Γερ­μα­νός ιστο­ρι­κός Γιό­χαν Γκού­σταβ Ντρόι­ζεν, γνω­στός για τη βιο­γρα­φία του Μεγά­λου Αλε­ξάν­δρου. Στον Ντρόι­ζεν οφεί­λε­ται ο όρος «Ελλη­νι­στι­κός». (Θαν. 19/6/1884)

1827 Αγγλία, Γαλ­λία και Ρωσία υπο­γρά­φουν τη «Συν­θή­κη του Λον­δί­νου», με την οποία απο­φα­σί­ζουν την ειρή­νευ­ση στην Ελλά­δα, προ­τεί­νο­ντας παράλ­λη­λα στον Σουλ­τά­νο Μαχ­μούτ Β΄την παρα­χώ­ρη­ση ανε­ξαρ­τη­σί­ας στους Έλλη­νες. Η επα­νά­στα­ση, ωστό­σο, δεν έχει ακό­μη τελειώ­σει, καθώς η Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία απορ­ρί­πτει τη Συν­θή­κη. Η ορι­στι­κή ανε­ξαρ­τη­σία του νέου ελλη­νι­κού κρά­τους θα παγιω­θεί δυό­μι­σι χρό­νια αργό­τε­ρα, με το Πρω­τό­κολ­λο του Λονδίνου.

1854 Πεθαί­νει ο Γερ­μα­νός φυσι­κο­μα­θη­μα­τι­κός Γκε­όργκ Ζίμον Ομ, ο οποί­ος δια­μόρ­φω­σε τη θεω­ρία των ηλε­κτρι­κών ρευ­μά­των. Από αυτόν ονο­μα­τί­στη­κε η μονά­δα μέτρη­σης της ηλε­κτρι­κής αντίστασης.

1885 Ο Λουί Ζαν Παστέρ, δοκι­μά­ζει επι­τυ­χώς σε ένα αγό­ρι που το είχε δαγκώ­σει λυσ­σα­σμέ­νο σκυ­λί, το πρώ­το εμβό­λιο κατά της λύσ­σας. Το εμβό­λιο είχε δοκι­μα­σθεί μόνο σε 11 σκύ­λους πριν την πρώ­τη δοκι­μή του σε άνθρω­πο. Η δοκι­μή γίνε­ται πρό­ω­ρα για να σώσει τη ζωή του εννιά­χρο­νου Joseph Meister. Ο εμβο­λια­σμός έχει θεα­μα­τι­κή επι­τυ­χία και ο Παστέρ απο­κτά παγκό­σμια δόξα και φήμη.

1892 Μεγά­λη απερ­γία στο χαλυ­βουρ­γείο Κάρ­νε­γκι στο Χόμ­στιντ της Πεν­συλ­βά­νιας πνί­γε­ται στο αίμα από τους ιδιω­τι­κούς αστυ­νο­μι­κούς του γρα­φεί­ου Πίν­κερ­τον. 10 οι νεκροί.

1907 Γεν­νιέ­ται η Μεξι­κα­νή ζωγρά­φος Φρί­ντα Κάλο.

Φρί­ντα Κάλο

1908 Ο Αμε­ρι­κα­νός Ρόμπερτ Πίρι ξεκι­νά το ταξί­δι του προς «κατά­κτη­ση» του Βόρειου Πόλου.

1924 Βρα­ζι­λιά­νοι επα­να­στά­τες κατα­λαμ­βά­νουν το Σάο Πάο­λο. 250 νεκροί.

1932 Η θερι­νή ώρα εφαρ­μό­ζε­ται για πρώ­τη φορά δοκι­μα­στι­κά στην Ελλά­δα, στο διά­στη­μα από 6 Ιου­λί­ου έως 1η Σεπτεμ­βρί­ου, κατά το οποίο τα ρολό­για τίθε­νται μία ώρα μπρο­στά. Θα εγκα­τα­λει­φθεί, όμως, στη συνέχεια…

1943 Υπο­γρά­φε­ται Σύμ­φω­νο με το οποίο ο ΕΛΑΣ υπά­γε­ται στρα­τιω­τι­κά στο Βρε­τα­νι­κό Στρα­τη­γείο της Μέσης Ανα­το­λής (ΣΜΑ). Εκ μέρους του ΣΜΑ, την υπέ­γρα­ψε ο αρχη­γός της Βρε­τα­νι­κής Στρα­τιω­τι­κής Απο­στο­λής στην Ελλά­δα (ΒΣΑ), ταξί­αρ­χος Εντι Μάγιερς, εκ μέρους του ΕΑΜ ο Βασί­λης Σαμα­ρι­νιώ­της (Ανδρέ­ας Τζή­μας) κι εκ μέρους του ΕΛΑΣ οι Στέ­φα­νος Σαρά­φης και Αρης Βελου­χιώ­της.  Η συμ­φω­νία, εν συντο­μία, προ­έ­βλε­πε τη δημιουρ­γία Κοι­νού Γενι­κού Στρα­τη­γεί­ου για το συντο­νι­σμό της δρά­σης όλων των ελλη­νι­κών ανταρ­τι­κών δυνά­με­ων, χώρι­ζε την Ελλά­δα σε αυτο­τε­λείς στρα­τιω­τι­κές περι­φέ­ρειες, ρύθ­μι­ζε τις σχέ­σεις μετα­ξύ των ανταρ­τών των δια­φό­ρων ανταρ­τι­κών οργα­νώ­σε­ων και σ’ ό,τι αφο­ρού­σε στη στρα­τιω­τι­κή δρά­ση, ως ανώ­τε­ρη στρα­τιω­τι­κή ηγε­σία καθι­στού­σε το ΣΜΑ, το οποίο ανα­λάμ­βα­νε, γενι­κά και αόρι­στα, την υπο­χρέ­ω­ση να ενι­σχύ­ει το αντάρ­τι­κο κίνη­μα. Το Σύμ­φω­νο αυτό, καθώς και οι άλλες Συμ­φω­νί­ες που ακο­λού­θη­σαν (του Λιβά­νου και της Καζέρ­τας), απο­τε­λού­σαν τμή­μα της αστι­κής πολι­τι­κής απέ­να­ντι στο λαϊ­κό κίνη­μα, με σκο­πό την ενσω­μά­τω­ση, την εξου­δε­τέ­ρω­ση και εν τέλει την ήττα του (902.gr)

1953 Το Βιετ­νάμ και το Λάος απο­δέ­χο­νται την πρό­σκλη­ση της Γαλ­λί­ας για να συζη­τή­σουν το ενδε­χό­με­νο της ανε­ξαρ­τη­σί­ας τους.

1960 Η αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση στα­μα­τά τις εισα­γω­γές ζάχα­ρης από την Κού­βα κατά 95%, κατη­γο­ρώ­ντας την για “σκό­πι­μη πολι­τι­κή εχθρό­τη­τα κατά των ΗΠΑ”.

1962 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας και νομπε­λί­στας, Ουί­λιαμ Φόκνερ, («Η βουή και το Πάθος»)

1964 Το Μαλά­ουϊ απο­κτά την ανε­ξαρ­τη­σία του από τη Βρετανία.

1971 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός τρο­μπε­τί­στας, Λού­ις Άρμ­στρονγκ, από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες μορ­φές της τζαζ

1975 Τα νησιά Κομό­ρος απο­κτούν την ανε­ξαρ­τη­σία τους από τη Γαλλία.

1981 Στο Μπου­έ­νος Άιρες, η Ιζα­μπέ­λα Περόν απε­λευ­θε­ρώ­νε­ται μετά από πέντε χρό­νια κατ’ οίκον κράτηση.

1988 Ο Κάρ­λος Σαλί­νας εκλέ­γε­ται Πρό­ε­δρος του Μεξι­κού. Η αντι­πο­λί­τευ­ση δια­μαρ­τύ­ρε­ται για νοθεία.

1995 Πέθα­νε ο Τούρ­κος συγ­γρα­φέ­ας, Αζίζ Νεσίν.

nesin

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο