Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 6 Οκτωβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα

Σαν σήμε­ρα 6 Οκτω­βρί­ου τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε.

1459 Γεν­νιέ­ται στη Νυρεμ­βέρ­γη ο εξε­ρευ­νη­τής Μάρ­τιν Μπί­χεϊμ. Ο ίδιος έλε­γε, ότι το 1484–1485 είχε συνο­δεύ­σει τον Ντιό­γκο Τσο, στην εξε­ρεύ­νη­ση της Δυτι­κής Αφρι­κής, ως το Κάμπο Νέγκρο, αλλά οι ειδι­κοί τονί­ζουν, πως ο Μπί­χεϊμ δεν έφτα­σε μακρύ­τε­ρα από τη Γουινέα.

1582 Εξαι­τί­ας της εφαρ­μο­γής του Γρη­γο­ρια­νού ημε­ρο­λο­γί­ου, αυτή τη μέρα την πήδη­ξαν στην Ιτα­λία, στην Πολω­νία, στην Πορ­το­γα­λία και στην Ισπανία.

1600 Στη Φλω­ρε­ντία, γίνε­ται η πρε­μιέ­ρα του παλαιό­τε­ρου σωζό­με­νου έργου του λυρι­κού θεά­τρου, της όπε­ρας «Ευρι­δί­κη» του Γιά­κο­πο Πέρι.

1683 Φτά­νουν στην Αμε­ρι­κή οι πρώ­τοι Γερ­μα­νοί μετα­νά­στες. Θα ιδρύ­σουν την Τζέρ­μα­ντα­ουν, έξω από τη Φιλα­δέλ­φεια στην Πεν­σιλ­βά­νια. Σήμε­ρα στην Αμε­ρι­κή γιορ­τά­ζουν την Ημέ­ρα Γερμανίας-Αμερικής.

1783 Ο Μπέν­τζα­μιν Χανκς παρου­σιά­ζει το ρολόι αυτό­μα­του κουρδίσματος.

1789 Εξέ­γερ­ση γυναι­κών στο Παρί­σι με το σύν­θη­μα «Ψωμί». Μία ημέ­ρα νωρί­τε­ρα οι γυναί­κες είχαν κάνει πορεία προς τις Βερ­σα­λί­ες υπό την καθο­δή­γη­ση μιας Γαλ­λί­δας ιερό­δου­λης και επα­να­στά­τριας, της Τερουάν ντε Μερκούρ.

1790 Ο Ελβε­τός Jacob Schweppe παρου­σιά­ζει τη μέθο­δο δημιουρ­γί­ας τεχνη­τού μεταλ­λι­κού νερού.

1825 Ο οπλαρ­χη­γός της Επα­νά­στα­σης Αθα­νά­σιος Σκουρ­τα­νιώ­της και 45 παλι­κά­ρια πυρ­πο­λού­νται σε εκκλη­σία στο Μαυ­ρο­μά­τι Θηβών.

1826 Ο Μακρυ­γιάν­νης τρέ­πει σε φυγή τους Τουρ­καλ­βα­νούς που επι­τέ­θη­καν στην Ακρό­πο­λη.

1846 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός μηχα­νι­κός και εφευ­ρέ­της Τζορτζ Ουέ­στιν­γκ­χά­ουζ, δημιουρ­γός του συστή­μα­τος εναλ­λασ­σό­με­νου ρεύματος.

1862 Ο Θεο­δω­ρά­κης Γρί­βας επα­να­στα­τεί κατά του Όθω­να στην Ακαρνανία.

1876 Ο Αλε­ξά­ντερ Γκρά­χαμ Μπελ επι­κοι­νω­νεί για πρώ­τη φορά στον κόσμο μέσω τηλε­φω­νι­κής γραμ­μής, με τον βοη­θό του Γουό­τσον στη Βοστόνη.

1887 Γεν­νιέ­ται ο Ελβε­τός μοντερ­νι­στής αρχι­τέ­κτο­νας Λε Κορμπιζιέ.

corbusier

1889 Ανοί­γει τις πύλες του στο Παρί­σι το θρυ­λι­κό καμπα­ρέ «Μου­λέν Ρουζ».

1892 Πέθα­νε ο άγγλος ποι­η­τής, Άλφρεντ Λορντ Τένισον

1908 Με πρό­σχη­μα την επα­νά­στα­ση των Νεό­τουρ­κων, που ζητού­σαν την ανά­κτη­ση όλων των εδα­φών της άλλο­τε κρα­ταιάς Οθω­μα­νι­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας, η Αυστρία προ­σαρ­τά τη Βοσ­νία και την Ερζε­γο­βί­νη, την προ­στα­σία των οποί­ων είχε ανα­λά­βει με διε­θνή εντο­λή. Οι Σέρ­βοι δεν απο­δέ­χτη­καν ποτέ αυτή την προσάρτηση.

1910 Ορκί­ζε­ται η πρώ­τη κυβέρ­νη­ση του Ελευ­θέ­ριου Βενιζέλου.

1912 Ο Ελλη­νι­κός Στρα­τός Θεσ­σα­λί­ας, μετά από αγώ­να με τις προ­ω­θη­μέ­νες τουρ­κι­κές δυνά­μεις, απε­λευ­θε­ρώ­νει την Ελασ­σό­να και τη Δεσκά­τη. Στο μετα­ξύ, απο­πλέ­ει για το Αιγαίο ο ελλη­νι­κός στό­λος, μετά την κήρυ­ξη του πολέ­μου κατά της Τουρκίας.

1913 Για πρώ­τη φορά στην ιστο­ρία της αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ας ο Χέν­ρι Φορντ εγκα­θι­στά την επα­να­στα­τι­κή τεχνι­κή παρα­γω­γής της “αλυ­σί­δας γραμ­μής συναρμολόγησης”.

caplin

1915 Α’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Οι δυνά­μεις της Αντάντ στέλ­νουν τελε­σί­γρα­φο στη Βουλ­γα­ρία, ως προει­δο­ποί­η­ση κατά της εισό­δου της στον πόλε­μο. Την ίδια μέρα, Αυστρία, Γερ­μα­νία και Βουλ­γα­ρία εισβάλ­λουν στη Σερβία.

1925 Στο Λοκάρ­νο της Ελβε­τί­ας ξεκι­νά η ομώ­νυ­μη διε­θνής διά­σκε­ψη όπου μονο­γρα­φή­θη­καν το κοι­νό σύμ­φω­νο εγγυ­ή­σε­ων ανά­με­σα στη Γερ­μα­νία, στη Γαλ­λία, στο Βέλ­γιο, στην Αγγλία και την Ιτα­λία (το λεγό­με­νο σύμ­φω­νο εγγυ­ή­σε­ων του Ρήνου), τα σύμ­φω­να διαι­τη­σί­ας Γαλ­λί­ας — Γερ­μα­νί­ας, Γερ­μα­νί­ας — Βελ­γί­ου, Γερ­μα­νί­ας — Πολω­νί­ας και Γερ­μα­νί­ας — Τσε­χο­σλο­βα­κί­ας, καθώς και τα σύμ­φω­να εγγυ­ή­σε­ων Γαλ­λί­ας — Πολω­νί­ας και Γαλ­λί­ας — Τσεχοσλοβακίας.

1927 Ο «Τρα­γου­δι­στής της Τζαζ» με πρω­τα­γω­νι­στή τον Αλ Τζόλ­σον είναι η πρώ­τη μεγά­λη επι­τυ­χία του ομι­λού­ντος κινη­μα­το­γρά­φου, που κάνει πρε­μιέ­ρα στη Νέα Υόρκη.

1939 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Ολο­κλη­ρώ­νε­ται η εισβο­λή της Γερ­μα­νί­ας στην Πολω­νία με την παρά­δο­ση του Πολω­νι­κού στρα­τού στη Μάχη του Κοκ με τους νεκρούς να ανέρ­χο­νται στους 10.572.

1944 Ο απε­λευ­θε­ρω­τής Κόκ­κι­νος Στρα­τός, μαζί με τσε­χο­σλο­βα­κι­κά στρα­τεύ­μα­τα που πολε­μού­σαν μαζί του, μπαί­νουν στην κατε­χό­με­νη από τους ναζί Τσεχοσλοβακία.

1945 Η Κατά­ρα του Τρά­γου. Έτσι θα μεί­νει στην ιστο­ρία του μπειζ-μπολ ένα περι­στα­τι­κό που λαμ­βά­νει χώρα στο Σικά­γο. Κατά τη διάρ­κεια του αγώ­να των Σικά­γο Καμπς με τους Ντι­τρόιτ Τάι­γκερς για τα πλέι-οφ, ο ιδιο­κτή­της των Καμπς δίνει εντο­λή στην ασφά­λεια να βγά­λουν έξω από το γήπε­δο τον ελλη­νι­κής κατα­γω­γής δια­κε­κρι­μέ­νο εστιά­το­ρα της πόλης Βασί­λη Σιά­νη και τον τρά­γο του (Ο Σιά­νης με τον τρά­γο του συνή­θι­ζαν να παρα­κο­λου­θούν μαζί τους αγώ­νες των Καμπς). Ο Σιά­νης κατα­ριέ­ται την ομά­δα και από τότε ως σήμε­ρα οι Καμπς δεν έχουν κατα­κτή­σει τον τίτλο.

1947 Ισχυ­ρό­τα­τος σει­σμός 7 Ρίχτερ πλήτ­τει την περιο­χή Πυλία Μεσσηνίας.

1950 Τίθε­ται σε λει­τουρ­γία ο μεγα­λύ­τε­ρος αγω­γός πετρε­λαί­ου στον κόσμο. Εχει μήκος 1.066 μίλια. Ξεκι­νά από τον Περ­σι­κό Κόλ­πο και κατα­λή­γει στις ακτές της Σιδώνας.

1951 Ο Ιωσήφ Στά­λιν ανα­κοι­νώ­νει ότι η ΕΣΣΔ δια­θέ­τει ατο­μι­κή βόμβα.

1955 Ο Βασι­λιάς Παύ­λος ανα­θέ­τει την πρω­θυ­πουρ­γία στον 48χρονο Υπουρ­γό Δημο­σί­ων Έργων, Κων­στα­ντί­νο Καρα­μαν­λή, μετά τον θάνα­το του πρω­θυ­πουρ­γού Αλε­ξάν­δρου Παπά­γου. Στην από­φα­ση αυτή αντι­δρά ο αντι­πρό­ε­δρος της κυβέρ­νη­σης Στέ­φα­νος Στε­φα­νό­που­λος. Η κυβέρ­νη­ση Καρα­μαν­λή θα λάβει ψήφο εμπι­στο­σύ­νης στις 10 Οκτωβρίου.

1968 Στην Ελλά­δα, στο πλαί­σιο επι­χεί­ρη­σης «εξυ­γί­αν­σης», κου­ρεύ­ο­νται με την ψιλή μηχα­νή 16 νεα­ροί μακρυ­μάλ­λη­δες «μπίτ­νικς».

1973 Αίγυ­πτος και Συρία εξα­πο­λύ­ουν διμέ­τω­πη αιφ­νι­δια­στι­κή επί­θε­ση κατά του Ισρα­ήλ. Ακο­λου­θεί από­βα­ση των Αιγυ­πτί­ων στην ανα­το­λι­κή όχθη της διώ­ρυ­γας του Σου­έζ και κατά­λη­ψη εδα­φών που κατεί­χαν οι Ισραη­λι­νοί. Το Ισρα­ήλ ανα­συ­ντάσ­σε­ται και εισβάλ­λει σε βάθος 6 μιλί­ων στο έδα­φος της Συρίας.

1981 Δολο­φο­νεί­ται από μέλη της Αιγυ­πτια­κής Ισλα­μι­κής Τζι­χάντ ο Πρό­ε­δρος της Αιγύ­πτου Ανουάρ Σαντάτ, ενώ παρα­κο­λου­θού­σε στρα­τιω­τι­κή παρέ­λα­ση στο Κάιρο.

1991 Τον 8ο γάμο της πραγ­μα­το­ποιεί η Λιζ Τέι­λορ, με τον οικο­δό­μο Λάρι Φορτένσκι

1993 Ο 30χρονος Μάικλ Τζόρ­νταν, ύστε­ρα από 9χρονη καριέ­ρα με τους Σικά­γο Μπουλς, ανα­κοι­νώ­νει ότι στα­μα­τά­ει το μπά­σκετ και ότι η από­φα­σή του δεν έχει σχέ­ση με το θάνα­το του πατέ­ρα του. Θα επι­στρέ­ψει τον Μάρ­τιο του 1995, φορώ­ντας το Νο 45, και θα στα­μα­τή­σει στις 13/1/1999. Τo 2000 μπαί­νει στα διοι­κη­τι­κά των Ουά­σινγ­κτον Γουί­ζαρντ κι ένα χρό­νο αργό­τε­ρα και στα αγω­νι­στι­κά. Θα απο­συρ­θεί ορι­στι­κά τον Απρί­λιο του 2003.

1999 Πεθαί­νει η Πορ­το­γα­λί­δα τρα­γου­δί­στρια και ηθο­ποιός Αμά­λια Ροντρίγκεζ.

2003 Σε Συνα­σπι­σμό της Ριζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς και της Οικο­λο­γί­ας μετο­νο­μά­ζε­ται εκ νέου ο Συνασπισμός.

2004 Οι κατη­γο­ρού­με­νοι για την υπό­θε­ση του Επα­να­στα­τι­κού Λαϊ­κού Αγώ­να (ΕΛΑ) Χρή­στος Τσι­γα­ρί­δας, Αγγε­λέ­τος Κανάς, Κώστας Αγα­πί­ου και Ειρή­νη Αθα­να­σά­κη κρί­νο­νται ένο­χοι από το Τρι­με­λές Εφε­τείο Κακουρ­γη­μά­των της Αθή­νας για προ­μή­θεια και κατο­χή εκρη­κτι­κών υλών, απλή συνέρ­γεια σε ανθρω­πο­κτο­νία και συμ­με­το­χή σε υπο­θέ­σεις εκρή­ξε­ων. Αθώ­ος κρί­νε­ται ο Μιχά­λης Κασσίμης.

2004 Ο Πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλά­δος, Κώστας Καρα­μαν­λής, μιλώ­ντας σε βου­λευ­τές της ΝΔ στην ταβέρ­να «Μπαϊ­ρα­κτά­ρης» στο Μονα­στη­ρά­κι, απο­κα­λεί «ντα­βα­τζή­δες» κάποιους δια­πλε­κό­με­νους, χωρίς όμως να τους κατονομάσει

2018 Πέθα­νε η διά­ση­μη ισπα­νί­δα υψί­φω­νος Μον­σε­ράτ Καμπαγιέ

monserat

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο