Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 6 Σεπτεμβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 6 Σεπτεμβρίου

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου🔻
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1492 Ο Χρι­στό­φο­ρος Κολόμ­βος σαλ­πά­ρει από τη Λα Γκο­μέ­ρα των Κανα­ρί­ων Νήσων, για να δια­σχί­σει για πρώ­τη φορά τον Ατλα­ντι­κό Ωκεανό.

1522 Το πλοίο Βιτό­ρια του Πορ­το­γά­λου εξε­ρευ­νη­τή Μαγ­γε­λά­νου, επι­στρέ­φει στο Σαν Λου­κάρ ντε Μπα­ρα­μέ­ντα της Ισπα­νί­ας και γίνε­ται το πρώ­το πλοίο που κατα­φέρ­νει να κάνει το γύρο της Γης

1683 Πέθα­νε ο Γάλ­λος πολι­τι­κός Ζαν Μπα­τίστ Κολ­μπέρ, υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών του Λου­δο­βί­κου του XIV και ένας από τους κύριους εκπρο­σώ­πους της θεω­ρί­ας του μερκαντιλισμού.

1757 Γεν­νή­θη­κε ο μαρ­κή­σιος ντε Λαφα­γιέτ, Γάλ­λος ευγε­νής και επα­να­στά­της, που τάχθη­κε με το πλευ­ρό της Γαλ­λι­κής Επα­νά­στα­σης και συμ­με­τεί­χε στον πόλε­μο της αμε­ρι­κα­νι­κής ανεξαρτησίας

afagiet

1766 Γεν­νιέ­ται ο Τζον Ντάλ­τον, Αγγλος φυσι­κός και χημι­κός που με την ατο­μι­κή του θεω­ρία για την ύλη και τις μελέ­τες του για τις ιδιό­τη­τες των αερί­ων, θεω­ρεί­ται ένας από τους μεγά­λους θεμε­λιω­τές της επι­στή­μης της χημείας.
Το 1803 αρχί­ζει να χρη­σι­μο­ποιεί σύμ­βο­λα για να αντι­προ­σω­πεύ­σει τα άτο­μα δια­φο­ρε­τι­κών στοιχείων.

Τζον Ντάλ­τον, ένας από τους μεγά­λους θεμε­λιω­τές της επι­στή­μης της χημείας

1860 Γεν­νή­θη­κε ο ποι­η­τής Λορέν­τζος (Λαυ­ρέ­ντιος) Μαβίλης

mavilis

1861 Ο φοι­τη­τής (και οπα­δός της Γαλ­λι­κής αστι­κής Επα­νά­στα­σης) Αρι­στεί­δης Δόσιος απο­τυγ­χά­νει στην από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας της βασί­λισ­σας Αμα­λί­ας. Συλ­λαμ­βά­νε­ται και κατα­δι­κά­ζε­ται σε θάνα­το. Στην εξέ­γερ­ση του 1862 απελευθερώθηκε.

1876 Γεν­νιέ­ται ο Σκο­τσέ­ζος φυσιο­λό­γος Τζον Τζέιμς Ρίκαρντ Μακλέ­οντ. Μαζί με τον σερ Τσαρλς Μπά­ντινγκ ανα­κά­λυ­ψε την ινσου­λί­νη το 1921. Οι δυο τους κέρ­δι­σαν το βρα­βείο Νόμπελ Ιατρι­κής το 1923

1899 Η γαλα­κτο­βιο­μη­χα­νία “Carnation” κυκλο­φο­ρεί για πρώ­τη φορά παστε­ριω­μέ­νο γάλα σε συσκευα­σία μεταλ­λι­κού δοχείου.

1899 Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ Τζον Χέι, σε μια προ­σπά­θεια να δια­σφα­λί­σει τα οικο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντά των ΗΠΑ στην Κίνα από τους αντα­γω­νι­στές τους (Βρε­τα­νία, Γαλ­λία, Ιαπω­νία, Ρωσία, κλπ.), δια­κη­ρύσ­σει το ιμπε­ρια­λι­στι­κό δόγ­μα των «ανοι­χτών θυρών»

1901 Ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Γουί­λιαμ Μακίν­λεϊ δολο­φο­νεί­ται από τον αναρ­χι­κό Λέων Τσόλγκος.

1910 Ο Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος μιλά­ει για πρώ­τη φορά στον ελλη­νι­κό λαό, σε συγκέ­ντρω­ση στην Πλα­τεία Συντάγματος.

1913 Στις ΗΠΑ, ο δρ. Νογκού­τσι ανα­κοι­νώ­νει ότι απο­μό­νω­σε το μικρό­βιο της λύσσας.

1915 Δοκι­μά­ζε­ται από το στρα­τό της Βρε­τα­νί­ας το πρώ­το τανκ.

1919 Το Ανώ­τα­το Συμ­μα­χι­κό Συμ­βού­λιο επι­κυ­ρώ­νει την παρα­χώ­ρη­ση ολό­κλη­ρης της Θρά­κης στην Ελλά­δα, ενώ στη Βουλ­γα­ρία δίνε­ται εμπο­ρι­κή διέ­ξο­δος στο Αιγαίο.

1930 Στον από­η­χο της διε­θνούς καπι­τα­λι­στι­κής κρί­σης πραγ­μα­το­ποιεί­ται στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα στην Αργε­ντι­νή, όπου εγκα­θι­δρύ­ε­ται δικτα­το­ρία υπό τον Χ. Φ. Ουριμπούρου.

1941 Η γερ­μα­νι­κή μυστι­κή αστυ­νο­μία εκδί­δει δια­τα­γή, σύμ­φω­να με την οποία οι Εβραί­οι θα πρέ­πει να φέρουν υπο­χρε­ω­τι­κά το άστρο του Δαβίδ.

1942 Γεν­νιέ­ται ο μου­σι­κός Ψαρα­ντώ­νης, ένας από τους πιο γνω­στούς Κρη­τι­κούς λυρά­ρη­δες (το πραγ­μα­τι­κό του όνο­μα είναι Αντώ­νης Ξυλού­ρης και είναι αδελ­φός του Νίκου Ξυλούρη)

1944 Γεν­νή­θη­κε ο μου­σι­κός Ρότζερ Γουό­τερς των Πινκ Φλόιντ.

1951 Η Μορίν Κόνο­λι, γνω­στή και ως “Μικρή Μο” γίνε­ται η νεό­τε­ρη τενί­στρια που κερ­δί­ζει το 1ο από τα 3 συνε­χό­με­να US Open σε ηλι­κία 16 ετών και εννέα μηνών.

1955 Πογκρόμ εξα­πο­λύ­ε­ται κατά των Ελλή­νων στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη. Η κυβέρ­νη­ση του τότε πρω­θυ­πουρ­γού Αντ­νάν Μεντε­ρές θέτει σε εφαρ­μο­γή το καλο­με­λε­τη­μέ­νο σχέ­διο. Αφορ­μή υπήρ­ξε η προ­βο­κα­τό­ρι­κη ενέρ­γεια της τοπο­θέ­τη­σης βόμ­βας στο σπί­τι όπου γεν­νή­θη­κε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ο Κεμάλ Ατατούρκ.
Το γεγο­νός δια­τυ­μπα­νί­στη­κε από τις τουρ­κι­κές εφη­με­ρί­δες της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης με έκτα­κτες εκδό­σεις. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό είναι ότι η «Ιστα­μπούλ Εξπρές», από την ανυ­πο­μο­νη­σία της, έθε­σε σε κυκλο­φο­ρία το παράρ­τη­μά της μισή ώρα νωρί­τε­ρα από την έκρη­ξη της βόμ­βας στη Θεσσαλονίκη!
Οργα­νω­μέ­νες ομά­δες τρα­μπού­κων με λοστούς, ρόπα­λα, με στρα­τιω­τι­κή πει­θαρ­χία, υπό την παρό­τρυν­ση της αστυ­νο­μί­ας, ισο­πέ­δω­σαν και λεη­λά­τη­σαν κάθε τι το ελλη­νι­κό στην Κωνσταντινούπολη.
Απο­τέ­λε­σμα ήταν ο θάνα­τος 10 Ελλή­νων, ο τραυ­μα­τι­σμός εκα­το­ντά­δων, η λεη­λά­τη­ση 4.384 ελλη­νι­κών κατα­στη­μά­των, η κατα­στρο­φή 3.000 ελλη­νι­κών κατοι­κιών, ο βια­σμός 200 Ελλη­νί­δων, η πυρ­πό­λη­ση 59 εκκλη­σιών, η σύλη­ση τάφων, μέχρι και η εκτα­φή πτω­μά­των στα ελλη­νι­κά νεκροταφεία.

pogrom

1956 Πεθαί­νει ο Βρε­τα­νός αρχι­τέ­κτο­νας Μάικλ Βέντρις, που το 1952 απο­κρυ­πτο­γρά­φη­σε τη μινω­ι­κή γρα­φή Γραμ­μι­κή Β’.

1959 Μετά από επί­μο­νες προ­σπά­θειες του πατέ­ρα του και με την πρό­θυ­μη υπο­στή­ρι­ξη του πρω­θυ­πουρ­γού Κων­στα­ντί­νου Καρα­μαν­λή, επι­στρέ­φει στην Ελλά­δα, μετά από μακρό­χρο­νη απου­σία στις ΗΠΑ, ο Ανδρέ­ας Παπανδρέου.

1959 Εγκαι­νιά­ζε­ται το γήπε­δο της Τού­μπας στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, που απο­τε­λεί την έδρα του ΠΑΟΚ.

1966 Ο αρχι­τέ­κτο­νας του απαρτ­χάιντ, ρατσι­στής πρω­θυ­πουρ­γός της Νότιας Αφρι­κής, Χέντρικ Φέρ­βουρντ, δολο­φο­νεί­ται μέσα στη Βου­λή από τον ελλη­νι­κής κατα­γω­γής Δημή­τρη Τσα­φέ­ντα. Ο Τσα­φέ­ντας κατα­δι­κά­στη­κε σε θάνα­το, αλλά η Νοτιο­α­φρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση προ­τί­μη­σε να τον κλεί­σει ισό­βια ως ψυχα­σθε­νή στην απο­μό­νω­ση υπο­βάλ­λο­ντας τον σε καθη­με­ρι­νά βασανιστήρια.

1968 Παγκό­σμιας σημα­σί­ας οι ανα­σκα­φές στη Σαντο­ρί­νη καθώς τα ευρή­μα­τα που ήταν θαμ­μέ­να μέσα στη στά­χτη δίνουν μονα­δι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες για την ζωή το 1550 ‑1520 π.Χ.

1970 Παλαι­στί­νιοι μέλη του Λαϊ­κού Μετώ­που για την Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Παλαι­στί­νης, πραγ­μα­το­ποιούν αερο­πει­ρα­τεία ταυ­τό­χρο­να σε δύο επι­βα­τι­κά αερο­σκά­φη από την Ευρώ­πη προς τη Νέα Υόρ­κη και τα μετα­φέ­ρουν στην Ιορδανία.

1972 Σφα­γή του Μονά­χου: Εννέα Ισραη­λι­νοί αθλη­τές (μαζί με έναν Γερ­μα­νό αστυ­νο­μι­κό) σκο­τώ­νο­νται από την παλαι­στι­νια­κή τρο­μο­κρα­τι­κή ομά­δα Μαύ­ρος Σεπτέμ­βρης, αφού πάρ­θη­καν όμη­ροι κατά τους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Μονά­χου, μετά από σπα­σμω­δι­κή παρέμ­βα­ση της γερ­μα­νι­κής αστυ­νο­μί­ας που κατα­λή­γει σε τραγωδία.

1975 Στην ανα­το­λι­κή Τουρ­κία, ισχυ­ρός σει­σμός 6,8 Ρίχτερ προ­κα­λεί το θάνα­το του­λά­χι­στον 2.350 ανθρώ­πων και τον τραυ­μα­τι­σμό 3.000.

1982 Ο Κων­στα­ντί­νος Καρα­μαν­λής κηρύσ­σει την έναρ­ξη του 13ου Ευρω­παϊ­κού Πρω­τα­θλή­μα­τος Αθλη­τι­σμού (ΕΠΑ) εγκαι­νιά­ζο­ντας το ΟΑΚΑ μπρο­στά σε 70.000 θεατές.

1989 Ανα­κα­λύ­πτο­νται λακ­κοει­δείς τάφοι του 6ου π.Χ. αιώ­να στην Αια­νή Κοζάνης.

1991 Στην Κύπρο, το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο απο­φα­σί­ζει την απο­φυ­λά­κι­ση του Νίκου Σαμ­ψών, επι­κε­φα­λής του πρα­ξι­κο­πή­μα­τος του 1974.

1991 Η αντε­πα­να­στα­τι­κή ηγε­σία της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης ανα­γνω­ρί­ζει την ανε­ξαρ­τη­σία της Λετο­νί­ας, της Λιθουα­νί­ας και της Εσθο­νί­ας, δρο­μο­λο­γώ­ντας τον ολο­κλη­ρω­τι­κό δια­με­λι­σμό της ΕΣΣΔ.

1991 Οι ανα­τρο­πές στην πρώ­ην ΕΣΣΔ οδη­γούν την ιστο­ρι­κή πόλη του Λένι­γκραντ (γνω­στή έτσι από το 1924) σε επα­νο­νο­μα­σία ως (Αγία) Πετρούπολη.

1993 Έκθε­ση της UNESCO ανα­φέ­ρει ότι, πάνω από 948 εκα­τομ­μύ­ρια ενη­λί­κων στον κόσμο, εκ των οποί­ων τα 2/3 γυναί­κες, είναι αναλφάβητοι.

1995 Η Γαλ­λία πραγ­μα­το­ποιεί την πρώ­τη, από τις οκτώ προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες, πυρη­νι­κή της δοκι­μή στο νότιο Ειρη­νι­κό, με έκρη­ξη ισχύ­ος 20 κιλο­τό­νων, προ­κα­λώ­ντας τη διε­θνή κατακραυγή.

1997 Γίνε­ται η κηδεία της πρι­γκί­πισ­σας Νταϊ­ά­να η οποία σκο­τώ­θη­κε σε αυτο­κι­νη­τι­στι­κό δυστύ­χη­μα στις 31 Αυγού­στου στο Παρίσι.

1998 Πέθα­νε ο Ιάπω­νας σκη­νο­θέ­της Ακί­ρα Κουροσάβα

akira

2002 Πέθα­νε σε ηλι­κία 84 ετών η ηθο­ποιός Ίλια Λυβικού

ilia

2004 Πέθα­νε ο ηθο­ποιός Τώνης Γιακωβάκης

giakovakis

2007 Πέθα­νε ο Λου­τσιά­νο Παβα­ρό­τι (Luciano Pavarotti) ιτα­λός τενό­ρος. (Γεν. 12/10/1935)

2020 Το μνη­μείο της ΚΕ του ΚΚΕ οι «Σκιές», που φιλο­τέ­χνη­σε ο Μάρ­κος Γεωρ­γι­λά­κης, γλύ­πτης και ανα­πλη­ρω­τής καθη­γη­τής της Ανώ­τα­της Σχο­λής Καλών Τεχνών, στέ­κε­ται περή­φα­νο και ολόρ­θο σε μια γη κατά­σπαρ­τη με τα απο­τυ­πώ­μα­τά των Μακρο­νη­σιω­τών. Πέντε φιγού­ρες σύμ­βο­λο τιμής και μνή­μης σε όλους τους κομ­μου­νι­στές και αγω­νι­στές που μαρ­τύ­ρη­σαν σε εκεί­νον τον τόπο, αλλά στά­θη­καν ορθοί στο μεγά­λο ανή­φο­ρο, για­τί είχαν μεγά­λη από­φα­ση στην καρ­διά. Πέντε φιγού­ρες που κοι­τούν πέρα, την «αντι­φεγ­γιά της Αθή­νας»… Και μια υπό­σχε­ση, ένα αυτο­νό­η­το χρέ­ος: Δεν σας ξεχνά­με! Σας τιμά­με κάθε μέρα με την πάλη μας!

2021 Πέθα­νε ο ηθο­ποιός Ζαν Πολ Μπελμοντό

Ζαν Πολ Μπελ­μο­ντό: Ο πιο όμορ­φος… άσχη­μος του σινεμά

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο