Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 6 Σεπτεμβρίου του 1860 γεννήθηκε ο Λορέντζος Μαβίλης

Σαν σήμε­ρα, 6 Σεπτεμ­βρί­ου 1860 γεν­νή­θη­κε ο Λορέν­τζος Μαβί­λης. Φλο­γε­ρός πατριώ­της, έξο­χος ποι­η­τής και πνευ­μα­τι­κός άνθρω­πος . Παρα­κο­λου­θού­σε από κοντά τα προ­βλή­μα­τα της επο­χής του και αγω­νί­στη­κε για τη Λευ­τε­ριά και την πατρί­δα. Η αγά­πη που του για την πατρί­δα μετα­φρά­ζε­ται στην προ­σπά­θεια για ανα­γέν­νη­ση και ευτυ­χία του λαού.

Με την ποί­η­σή του τρα­γού­δη­σε για τη λευ­τε­ριά και την πατρί­δα για την οποία και θυσιά­στη­κε. Μάλι­στα λίγο πριν πεθά­νει, στο  Δρί­σκο, είπε:

«Όλα τα περί­με­να, όχι όμως και  την ευτυ­χία να πεθά­νω για την Ελλάδα».

Αφιέ­ρω­μα για τον ποι­η­τή θα βρεί­τε εδώ:

Μαβί­λης Λορέν­τζος: «Χυδαία γλώσ­σα δεν υπάρ­χει· υπάρ­χου­σι χυδαί­οι άνθρωποι»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο