Σαν σήμερα 6 Σεπτεμβρίου του 1860 γεννήθηκε ο Λορέντζος Μαβίλης

Σαν σήμε­ρα, 6 Σεπτεμ­βρί­ου 1860 γεν­νή­θη­κε ο Λορέν­τζος Μαβί­λης. Φλο­γε­ρός πατριώ­της, έξο­χος ποι­η­τής και πνευ­μα­τι­κός άνθρω­πος . Παρα­κο­λου­θού­σε από κοντά τα προ­βλή­μα­τα της επο­χής του και αγω­νί­στη­κε για τη Λευ­τε­ριά και την πατρί­δα. Η αγά­πη που του για την πατρί­δα μετα­φρά­ζε­ται στην προ­σπά­θεια για ανα­γέν­νη­ση και ευτυ­χία του λαού. Με την ποί­η­σή του τρα­γού­δη­σε για τη … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Σαν σήμε­ρα 6 Σεπτεμ­βρί­ου του 1860 γεν­νή­θη­κε ο Λορέν­τζος Μαβί­λης.