Σαν σήμερα 6 Σεπτεμβρίου 1955: Πογκρόμ κατά Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη

  5/9/1955 12.30 µµ Τοπο­θε­τεί­ται εκρη­κτι­κός µηχα­νι­σµός στο προ­αύ­λιο του σπι­τιού όπου γεν­νή­θη­κε ο Κεµάλ Ατα­τούρκ στην Θεσ­σα­λο­νί­κη. Η Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­µία έπει­τα από ειδο­ποί­η­ση Ελλή­νων περιοί­κων εξου­δε­τε­ρώ­νει τον µηχα­νι­σµό, ενώ ρεπόρ­τερ τουρ­κι­κών εφη­µε­ρί­δων καλύ­πτουν εκτε­νώς την είδη­ση 6/9/1955 09.00πµ Πρω­ϊ­νή έκδο­ση της Εφη­µε­ρί­δας Istanbul Express ανα­φέ­ρει ότι το σπί­τι του ιδρυ­τή της Τουρ­κι­κής ∆ηµο­κρα­τί­ας έχει … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Σαν σήμε­ρα 6 Σεπτεμ­βρί­ου 1955: Πογκρόμ κατά Ελλή­νων στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη.